Xu Hướng 6/2023 # Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp Đủ Phẩm Chất, Năng Lực, Uy Tín Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới # Top 15 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp Đủ Phẩm Chất, Năng Lực, Uy Tín Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới # Top 15 View

Bạn đang xem bài viết Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp Đủ Phẩm Chất, Năng Lực, Uy Tín Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta nhiều lần khẳng định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong xây dựng Đảng thì công tác cán bộ là khâu then chốt của vấn đề then chốt. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn; nguồn cán bộ quy hoạch khá dồi dào, cơ bản bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ hiện nay còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém: Tuy đông nhưng chưa thực sự mạnh, chưa đồng bộ, vẫn còn tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu”; một bộ phận cán bộ thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị; năng lực, uy tín thấp chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra; một số cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, trách nhiệm, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa”. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội… chậm được ngăn chặn, đẩy lùi.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trên cơ sở kế thừa quan điểm, mục tiêu tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đã vạch ra 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Trong đó, coi nhiệm vụ thứ 3 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” là nhiệm vụ quan trọng và chỉ rõ các giải pháp cụ thể cần thực hiện ngay gồm:

– Các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và tạo môi trường, điều kiện để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ. Coi trọng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp. Tập trung nâng cao chất lượng bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cấp và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

– Hoàn thiện cơ chế, đẩy mạnh thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng và đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận. Chủ động nắm, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài.

– Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

– Xây dựng đồng bộ, toàn diện các đối tượng cán bộ ở các cấp. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học; có chính sách ưu đãi để xây dựng, sử dụng đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực. Củng cố, nâng cao ý thức trách nhiệm và tính Đảng đối với cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước, nhất là người đứng đầu; xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

– Nghiên cứu thực hiện cơ chế, chính sách liên thông, bình đẳng, nhất quán trong hệ thống chính trị; liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức nói chung, giữa nguồn nhân lực ở khu vực công và khu vực tư; có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới bỏ chế độ “biên chế suốt đời”.

– Quản lý chặt chẽ, hiệu quả đội ngũ cán bộ các cấp theo hướng: xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ. Địa phương, cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm việc quản lý cán bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền. Cơ quan sử dụng cán bộ phải quản lý cán bộ chặt chẽ, hiệu quả. Người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về quản lý cán bộ theo phân cấp. Bản thân cán bộ thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, cam kết của mình; báo cáo, giải trình trung thực và chịu trách nhiệm khi có yêu cầu.

– Hoàn thiện các quy định, quy chế để kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khoẻ, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu. Không lấy việc bố trí chức vụ, phong hàm, phong, thăng quân hàm, nâng ngạch để thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.

– Quân đội, Công an có đề án riêng để xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới.

Vấn đề đặt ra là phải làm gì để cụ thể hóa và thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra. Trước hết, cần hiểu rõ như thế nào là cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ đã từng đặt ra tiêu chuẩn chung đối với cán bộ các cấp là: có tinh thần yêu nước sâu sắc, hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe… Người cán bộ đáp ứng được những tiêu chuẩn cơ bản đó mới là cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Tuy nhiên, ở mỗi thời kỳ khác nhau thì yêu cầu về tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ có sự điều chỉnh khác nhau để phù hợp với xu thế phát triển chung. Nói cách khác, cán bộ ở thời kỳ nào phải đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ đó. Trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế thì bên cạnh những tiêu chuẩn cơ bản đã nêu tại Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, đội ngũ cán bộ cần chú ý trau dồi nâng cao hơn nữa những yếu tố về trình độ, năng lực, về văn hóa làm việc và bản lĩnh vững vàng trước những cám dỗ từ mặt trái cơ chế thị trường, từ chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; không để bản thân bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không ” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp hiện nay đáp ứng được các yêu cầu đó, chúng ta cần tập trung triển khai, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ một cách đồng bộ, liên thông, toàn diện; đặc biệt chú trọng việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng quyết định đến kết quả thực hiện của Nghị quyết cũng như sự thành công hay thất bại của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ hiện nay. Vì vậy, phải xác định nhiệm vụ, giải pháp nào trọng tâm cần thực hiện trước, thực hiện ngay để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó:

Một là, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện, trọng tâm là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò nòng cốt của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng, cụ thể là công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của Đảng và Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Việc nâng cao trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có tính chất quyết định trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Bởi vì, cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có vai trò định hướng và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời còn là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với cán bộ, người lao động thuộc quyền quản lý và quần chúng nhân dân. Muốn nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, phải nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong các tập thể này; nhất là “Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị …” (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI); nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, khắc phục tình trạng thụ động hoặc “thoái thác trách nhiệm”, tăng cường tính kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý cán bộ.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ và giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các tiêu chuẩn, yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín trong tình hình mới của đội ngũ cán bộ các cấp để qua đó tự đối chiếu soi mình và tự cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

Ba là, kịp thời chấn chỉnh và đổi mới phương pháp xây dựng đội ngũ cán bộ thông qua đổi mới công tác cán bộ theo hướng: đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong đó tập trung: xây dựng quan điểm, phương pháp và nội dung tiêu chí đánh giá cán bộ thật sự khoa học; đánh giá phải toàn diện, công tâm, khách quan và dân chủ. Quan tâm công tác đào tạo, kết hợp giữa đào tạo khoa học tri thức với đào tạo đạo đức, tư tưởng; giữa đào tạo lý luận với đào tạo thực tiễn nhằm nâng cao trình độ, năng lực, uy tín cho đội ngũ cán bộ các cấp. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử cán bộ. Đối với cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý cần xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ.

Bốn là, tăng cường sự giám sát của nhân dân về quá trình triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược thông qua việc phát huy sự tham gia ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội vào việc hoạch định, xây dựng các chủ trương, chính sách, nghị quyết, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện những giải pháp về công tác xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh hiện nay, toàn Đảng toàn dân đang tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới” thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới càng có vai trò hết sức quan trọng đối với cả hệ thống chính trị nói chung và với Quảng Nam nói riêng. Các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để quyết tâm thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả.

Theo Quangnam.dcs.vn

Lượt xem: 6,031

Bản đồ tỉnh Quảng Nams

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Portal Quảng Nam – Giấy phép số: 14/GP-TTĐT cấp ngày 26/6/2015. Đơn vị quản lý: Sở Thông tin Truyền thông – Số 50 – Hùng Vương – Thành phố Tam Kỳ Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Điện thoại:0235.3818333 – Fax:0235.3811759 – Email:cttdtqnam@quangnam.gov.vn Ghi rõ nguồn chúng tôi khi sử dụng thông tin trên website này

Giải Pháp Xây Dựng, Nâng Cao Năng Lực Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo Các Cấp Của Bộ Công Thương Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

Trong những năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp luôn được Đảng ta quan tâm, việc lựa chọn, đào tạo, bố trí đúng cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể bảo đảm được yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên cùng với việc hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới khi tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức, sự phát triển thông tin truyền thông toàn cầu, chiến tranh mạng… sẽ đòi hỏi một thế hệ cán bộ “thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực”  mới có thể đáp ứng được những đòi hỏi của giai đoạn cách mạng mới. Đứng trước các yêu cầu đó, Đại hội XII của Đảng đã đề ra các nhiệm vụ về đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của Bộ Công Thương có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với nhiệm vụ quản lý ngành Công Thương mà Đảng, Chính phủ giao; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo góp phần đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình hành động số 03-CTr/BCSĐ ngày 04 tháng 01 năm 2019 của BCSĐ Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ đã đề ra các mục tiêu cụ thể sau:

– Đến năm 2020: Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Bộ Công Thương gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

– Đến năm 2025: Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ theo các quy định chung của Đảng, Nhà nước; Xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Bộ Công Thương đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

– Đến năm 2030: Xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Bộ Công Thương chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng; Cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Bộ Công Thương ngang tầm nhiệm vụ. Cụ thể là: Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tổng cục, cục, vụ, phòng và tương đương: Từ 20 – 25% dưới 40 tuổi; từ 50 – 60% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Để thực hiện được các mục tiêu đặt ra một loạt các giải pháp đã và đang được Ban cán sự đảng Bộ triển khai.

           Thứ nhất, hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cũng như đổi mới công tác đánh giá cán bộ

 Bám sát vào các tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất  nước, Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 04 tháng 8 năm 2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Bộ đã ban hành Quyết định số 4056/QĐ-BCT ngày 26 tháng 10 năm 2018 quy định về tiêu chuẩn và quy trình công tác cán bộ của Bộ Công Thương, trong đó đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Công Thương. Đồng thời Bộ cũng đã xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Bộ.

Xác định công tác đánh giá cán bộ là khâu tiền đề, có ý nghĩa rất quan trọng đối với tất cả các khâu của công tác cán bộ, vì vậy Bộ Công Thương luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác đánh giá cán bộ như: Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 về đánh giá cán bộ, công chức; Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW ngày 04/8/2017 về tiêu chuẩn chức danh và khung tiêu chí đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung, đối với cán bộ cấp chiến lược nói riêng; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; Quy định số 262/QĐ-TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.  

Hàng năm, Bộ Công Thương tiến hành việc đánh giá cán bộ, công chức, đảng viên về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, tinh thần thái độ, trách nhiệm đối với tập thể, đồng nghiệp và nhân dân kết hợp với kiểm điểm đảng viên theo quy định. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, kỷ luật, khen thưởng cán bộ và thực hiện đánh giá định kỳ hàng năm.

Thứ hai, quan tâm đến công tác tạo nguồn cán bộ trẻ

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đã giao Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu xây dựng kế hoạch, đề án nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận bảo đảm tính kế thừa và chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Đồng thời Bộ cũng nghiên cứu những cơ chế, chính sách để thu hút tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của các trường đại học về làm việc cho Bộ với mục đích tạo nguồn cán bộ, công chức có chất lượng, trẻ hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới.  Trong 2 năm (2018-2019) Bộ dã tổ chức thi tuyển và tuyển dụng được hơn 150 công chức trẻ bổ sung cho các đơn vị Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.  Nguồn cán bộ trẻ này luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn. Bộ đã mạnh dạn thực hiện công tác luân chuyển công chức trẻ có đủ tiêu chuẩn, có triển vọng về giữ các chức vụ chủ chốt của các đơn vị (Viện, các Trường, Trung tâm…) trực thuộc Bộ nhằm tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh công tác cho các công chức trẻ. Việc luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho cơ sở, trực tiếp giải quyết có hiệu quả các vấn đề hạn chế, yếu kém ở cơ sở, đồng thời tạo cơ hội để cán bộ trẻ học tập, rèn luyện và thể hiện khả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Trước khi luân chuyển về cơ sở, cán bộ trẻ đều được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo; đây là một việc làm cần thiết nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, kỹ năng, năng lực thực tiễn, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp  của Bộ những năm tiếp theo.

Thứ ba, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Bộ phải đổi mới triết lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng chuyển từ bồi dưỡng kiến thức sang phát triển năng lực. Để phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, vấn đề căn bản là phải để cán bộ, công chức tham gia tích cực, chủ động vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Theo đó, cán bộ, công chức phải chủ động tiếp thu kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và vận dụng có hiệu quả các kiến thức, kinh nghiệm vào thực thi công vụ. Việc thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần tập trung vào những định hướng lớn, như định hướng hành động, định hướng thực thi công vụ, định hướng nhận diện và giải quyết vấn đề, định hướng chiến lược phục vụ nền công vụ trong hiện tại và tương lai. Phương pháp đào tạo cần đổi mới theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý gắn với vị trí và trách nhiệm tương ứng của cán bộ. Nói cách khác, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải được xây dựng để đáp ứng yêu cầu bổ sung kiến thức, kỹ năng mà cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của Bộ còn thiếu hụt, chứ không phải cung cấp cho họ những kiến thức, kỹ năng mà họ đã biết, đã có hoặc không còn phù hợp. Phương thức học tập nên được thực hiện kết hợp giữa học tập trung và đi thực tế để điều tra, nghiên cứu thực sự và xử lý tình huống nhằm góp phần giải quyết một số vấn đề và đề xuất những biện pháp xử lý những vấn đề đang nổi cộm, bức xúc hiện nay. Ngoài ra, mỗi lớp, hay từng nhóm trong khóa học có thể thực hiện một công trình nghiên cứu tập thể gắn với nội dung quản lý ngành Công Thương.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ và chất lượng đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đã ưu tiên, kiện toàn lại cán bộ công chức đơn vị tham mưu về công tác cán bộ của bộ theo hướng phát triển đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ đủ về số lượng, tốt về chất lượng, cơ cấu hợp lý và có tính chuyên nghiệp cao. Đặc biệt, coi trọng việc bố trí CBCC có đủ đức, đủ tài; có tâm, có tầm, tinh thần trách nhiệm cao; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nói đi đôi với làm… vào giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị làm công tác tổ chức, cán bộ. Đồng thời quan tâm có chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ.

Thứ năm, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền

Công khai, minh bạch các khâu, các hoạt động của công tác tổ chức và cán bộ, xóa bỏ quan niệm xem công tác cán bộ là bí mật, nhạy cảm – tạo điều kiện cho giám sát công tác cán bộ. Xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, của tập thể cấp ủy, của người giới thiệu, của cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức – cán bộ, đối với các trường hợp được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động. Cần tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, trong đó có trách nhiệm của người tiến cử, giới thiệu; có trách nhiệm của người đánh giá cán bộ; có trách nhiệm của bộ phận tham mưu giúp việc về công tác cán bộ … 

Đồng thời Bộ cũng coi trọng việc mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội các tổ chức chính trị – xã hội, của Công đoàn Bộ Công Thương, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Hội cựu chiến binh Bộ; của cán bộ, công chức trong Bộ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của Bộ.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Đáp Ứng Nhiệm Vụ Công Tác Trong Thời Kỳ Mới

13:53 08/10/2017 3797

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện Bộ Nội Vụ, Ban Tổ chức Trung ương; cùng các đồng chí cựu cán bộ Đoàn có nhiều kinh nghiệm trong công tác cán bộ của Đoàn và thường trực các tỉnh, thành Đoàn.

Tọa đàm “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Trong thời gian qua, công tác cán bộ được các cấp bộ Đoàn quan tâm, đặc biệt sau khi thực hiện Quy chế Cán bộ Đoàn, từng khâu của công tác cán bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều tiến bộ, đảm bảo đúng quy trình; công tác kiểm điểm đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành bài bản, nghiêm túc, chất lượng làm công tác quy hoạch được nâng lên đảm bảo nguyên tắc “động” và “mở”… Từ đó, đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ; có kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội; khả năng tham mưu, đề xuất tốt; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn, Hội, Đội tại địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác cán bộ Đoàn thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, chế độ chính sách cán bộ khiến cho công tác cán bộ tại một số nơi chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu chỉ rõ những hạn chế của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội hiện nay, những hạn chế trong từng khâu của công tác cán bộ tại địa phương

Là đơn vị được đánh giá là làm tốt công tác cán bộ thời gian qua, tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM cho rằng, sự chuẩn bị, vận hành công tác cán bộ thời gian qua chưa theo kịp chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, dẫn tới một số nơi bị thiếu hụt cán bộ, đặc biệt là cán bộ Đoàn cấp phường, xã, thị trấn… Cụ thể là tại đại hội Đoàn các cấp vừa qua, một số đơn vị xin bầu khuyết các chức danh, kể cả chức danh chủ chốt. Theo đồng chí Sơn, để chủ động nguồn cán bộ, TP HCM thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có công tác theo dõi, bồi dưỡng, đeo bám các cán bộ Đoàn từ khi còn là Bí thư các đoàn trường phổ thông và trong suốt quá trình học tập tại các trường Đại học, cao đẳng.

Theo anh Nguyễn Ngọc Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, thực tế hiện nay nguồn cán bộ Đoàn cấp xã, phường rất khan hiếm, phải “đốt đuốc đi tìm” và đầu ra cho cán bộ Đoàn cũng rất khó khăn. Vì Đoàn là nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng, nên chăng chúng ta nên làm chuẩn hóa đầu vào, rồi qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng trong môi trường của Đoàn sẽ làm nguồn cán bộ cho cấp ủy, chính quyền.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang đề nghị, để tránh tình trạng bị động, nể nang trong tuyển chọn, đào tạo cán bộ, cần xây dựng quy định, quy chế cụ thể đối với cán bộ Đoàn theo từng cấp tỉnh, huyện, xã. Các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là Tỉnh Đoàn cần chủ động tìm kiếm cán bộ. Thực tế ở Hà Giang, Tỉnh Đoàn chủ động tìm kiếm cán bộ đáp ứng yêu cầu và thực hiện luân chuyển đối với các sở, ban, ngành. Bên cạnh đó, Đoàn là lực lượng dự bị của Đảng, vì thế Đoàn cần chủ động giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền những cán bộ tốt. Hàng năm, Đoàn cũng nên có tiêu chí đánh giá công tác giới thiệu cán bộ cho Đảng. Đây là việc vừa giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn, vừa xây dựng uy tín của cán bộ Đoàn đối với các cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM chia sẻ những khó khăn cùng những giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác cán bộ của Thành đoàn TP HCM

Từ các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định sẽ tiếp thu để từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổng thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển đất nước đến năm 2030.

Xây Dựng Công An Cấp Huyện Vững Mạnh Toàn Diện, Đáp Ứng Yêu Cầu, Nhiệm Vụ Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Trong Tình Hình Mới

Thượng tướng, chúng tôi Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 Bộ Công an ngày 10/4/2009, về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 Bộ Công an đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở địa bàn cấp huyện là một yêu cầu đúng đắn và cấp bách, nhằm quán triệt, triển khai chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước hướng về cơ sở, xây dựng cấp huyện là địa bàn chiến lược vững mạnh toàn diện, được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

Với mục tiêu tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ, củng cố Công an cấp huyện đủ mạnh trong giữ vững ANTT trong mọi tình huống, tạo thế phòng thủ vững chắc từ mỗi địa phương, đơn vị cơ sở, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, ngày 10/4/2009, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 03 về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”.

Có thể khẳng định, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an, việc ban hành Chỉ thị số 03 là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa phương, nhất là địa bàn cấp huyện. Công an các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

Hiệu quả hoạt động của Công an cấp huyện từng bước đã được nâng lên, lực lượng Công an cấp huyện đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, nhất là thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, thành phố và cấp ủy, chính quyền cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn; tổ chức các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT và củng cố, xây dựng lực lượng Công an cơ sở; giữ vững ANTT, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Cập nhật thông tin chi tiết về Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp Đủ Phẩm Chất, Năng Lực, Uy Tín Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!