Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chức Năng Nhà Nước / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chức Năng Của Nhà Nước Đương Đại

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC ĐƯƠNG ĐẠI – PHẦN 1

CỦA NHÀ NƯỚC ĐƯƠNG ĐẠI (Phần 1) ThS. Nguyễn Thị Thu Na 1.1. Khái niệm và phân loại chức năng nhà nước đương đại

Chức năng của nhà nước đương đại được xác định từ bản chất, vai trò của nhà nước trong đời sống xã hội. Và ngược lại, các chức năng nhà nước lại là sự biểu hiện cụ thể của bản chất và vai trò của nhà nước. Chức năng của nhà nước chịu ảnh hưởng lớn từ thực tế khách quan của tình hình chính trị, văn hoá, xã hội trong nước và quốc tế trong từng thời kì lịch sử cụ thể. Vì vậy, có thể hiểu: “Chức năng nhà nước là những phương diện hoạt động cơ bản, quan trọng nhất của nhà nước, phù hợp với bản chất, mục đích, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội”. Chức năng nhà nước được xác định xuất phát từ bản chất nhà nước do cơ sở kinh tế và cơ cấu giai cấp trong xã hội quyết định.

* Phân loại:

– Căn cứ vào phạm vi hoạt động của chức năng nhà nước thì nhà nước chia làm 2 nhóm: Đối nội, đối ngoại:

+ Đối nội: là chức năng được thực hiện trong phạm vị nội bộ 1 đất nước như đảm bảo chế độ kinh tế, giữ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trấn áp những phần tử chống chế độ.

+ Đối ngoại: Thể hiện vai trò của nhà nước với các nhà nước khác, dân tộc khác: phòng thủ đất nước chống giặc ngoại xâm, thiết lập mối bang giao với các nước khác, dân tộc khác.

Các chức năng đối nội và đối ngoại có quan hệ mật thiết với nhau. Việc xác định và thực hiện chức năng đối ngoại phải căn cứ vào tình hình thực hiện chức năng đối nội. Đồng thời kết quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại sẽ tác động mạnh mẽ đến chức năng đối nội.

– Để thực các chức năng nhà nước phải dựa vào pháp luật thông qua 3 hình thức chính là:

+ Xây dựng pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện pháp luật.

+ Bảo vệ pháp luật.

Các phương pháp hoạt động: tùy thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi nước mà kết hợp việc sử dụng 2 phương pháp sau đây:

+ Phương pháp giáo dục: đây là phương pháp cơ bản dùng trong nhà nước còn phương pháp cưỡng chế đc sử dụng kết hợp thêm trên cơ sở giáo dục thuyết phục.

+ Phương pháp cưỡng chế: là phương pháp đc sử dụng rộng rãi trong các nhà nước bóc lột.

– Căn cứ vào yếu tố pháp lý, chức năng nhà nước được chia làm 3 loại: chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp.

– Căn cứ vào vai trò của nhà nước phân thành chức năng giai cấp ( bảo vệ giai cấp thống trị), chức năng xã hội.

1.2. Các biểu hiện của chức năng nhà nước đương đại 1.2.1. Chức năng xã hội của nhà nước đương đại

Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, nhà nước tiếp cận dưới góc độ triết học có hai chức năng là chức năng giai cấp và chức năng xã hội. Chức năng giai cấp là chức năng bảo vệ lợi ích và địa vị thống trị của giai cấp cầm quyền. Chức năng xã hội là chức năng đảm bảo cho xã hội ổn định và phát triển. Là những nhà duy vật biện chứng nên trong khi nhấn mạnh chức năng giai cấp của nhà nước, Mác và Ăngghen không hề coi nhẹ chức năng xã hội của nhà nước.

Theo đó, xét từ cội nguồn quyền lực, nhà nước là một công quyền “nảy sinh từ nhu cầu phải kiềm chế những sự đối lập giai cấp”,”có nhiệm vụ làm dịu bớt sự xung đột và giữ cho sự xung đột đó nằm trong vòng “trật tự”; là một bộ máy quản lý xã hội, có chức năng bảo đảm lợi ích chung của cả cộng đồng, xã hội. Những nhiệm vụ đó của nhà nước thuộc phạm vi chức năng xã hội – chức năng yêu cầu nhà nước phải thực hiện những nhiệm vụ vì sự tồn tại của cả xã hội.

Chức năng xã hội của nhà nước là tất yếu, khách quan, mức độ thực hiện chức năng này phụ thuộc vào tính tiến bộ hay phản động của giai cấp cầm quyền. “Các giai cấp thống trị ở thời điểm phát triển đi lên của mình, đã thực hiện chức năng xã hội hoàn toàn xác định và chính nhờ điều đó họ mới trở thành giai cấp thống trị” . Ngược lại, các giai cấp cầm quyền khi trở nên lỗi thời, phản động thì thường quá coi trọng chức năng giai cấp, coi nhẹ chức năng xã hội, không quan tâm đến đời sống của người dân, đẩy người dân đến cảnh khốn cùng, đó là thời điểm báo hiệu địa vị thống trị bị lung lay và sắp sụp đổ, bởi “Sự thống trị giai cấp chỉ có thể tồn tại với điều kiện là nó đảm bảo cho được những người bị áp bức không bị nghèo túng đến cùng cực”. Khi “những người bị áp bức nghèo túng đến cùng cực” thì họ sẽ nổi dậy đấu tranh nhằm lật đổ nhà nước hiện tồn, thiết lập một nhà nước mới, có thể thực hiện chức năng xã hội tốt hơn.

Từ đó có thể thấy, thực hiện tốt chức năng xã hội có vai trò vô cùng quan trọng trong việc củng cố địa vị thống trị của giai cấp cầm quyền, của lực lượng cầm quyền. Chính chức năng xã hội là cơ sở, điều kiện và phương thức thực hiện chức năng giai cấp như C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng định: “Chức năng xã hội là cơ sở của sự thống trị chính trị; và sự thống trị chính trị cũng chỉ kéo dài chừng nào còn thực hiện chức năng xã hội đó của nó”.

Chức năng xã hội của nhà nước thể hiện ở hai nhóm nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, nhà nước phải chăm lo những công việc chung của toàn xã hội, tất cả các giai cấp trong xã hội đều được hưởng lợi khi nhà nước thực hiện những công việc đó, ví dụ như: nhà nước bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chống ô nhiễm môi trường, sinh thái; phòng chống lây lan dịch bệnh; xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng…

Hai là, nhà nước phải thỏa mãn ở mức độ nào đó nhu cầu của các giai tầng khác trong xã hội, tức là phải thực hiện những chính sách đem lại lợi ích cho các giai tầng bị trị ở mức độ nhất định, dù cho những chính sách đó có thể ảnh hưởng đến lợi ích trước mắt của giai cấp cầm quyền. Ví dụ như nhà nước phong kiến giảm tô, giảm thuế, mở kho lương cứu đói cho nông dân; nhà nước tư sản thực hiện chính sách “tăng lương giảm giờ làm” đối với giai cấp công nhân… Như vậy, chức năng xã hội là đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của tất cả các thành phần trong xã hội ở một mức độ nhất định nào đó.

Kế thừa quan điểm của chủ nghĩa Mác về chức năng xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo Nhà nước ta đặc biệt coi trọng việc thực hiện chức năng xã hội. Người nêu rõ: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân” và “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”.

1.2.2. Chức năng giai cấp của nhà nước đương đại

Nhà nước là một bộ phận của thượng tầng kiến trúc xã hội, nó là sản phẩm của một chế độ kinh tế – xã hội nhất định. Sự phát triển của hạ long cơ sở quyết định sự phát triển của nhà nước. Tuy nhiên, những sự biến đổi của nhà nước không phải chỉ phụ thuộc vào những biến đổi trong cơ sở kinh tế của xã hội. Các điều kiện và yếu tố như đối sánh giai cấp mức độ gay gắt của những mâu thuẫn xã hội, các đảng phái chính trị, các trào lưu chính trị pháp lý… đều có ảnh hưởng đến sự phát triển của nhà nước. Đồng thời, nhà nước luôn tác động mạnh mẽ đến cơ sở kinh tế, đến những điều kiện và quá trình phát triển của sản xuất xã hội cũng như đến các hiện tượng xã hội khác.

Trong xã hội có giai cấp, để bảo vệ và thực hiện những lợi ích của mình, ngoài nhà nước ra, giai cấp thống trị còn thiết lập nhiều tổ chức chính trị xã hội khác nữa trong đó đáng chú ý nhất là các đảng phái chính trị. So với các tổ chức chính trị xã hội đó, nhà nước có một vai trò đặc biệt, nó nằm ở vị trí trung tâm giữa các tổ chức chính trị xã hội, bởi vì chỉ nhà nước mới có các cơ quan đặc biệt cùng với các phương tiện vật chất kèm theo như quân đội, cảnh sát, toà án, nhà tu… cho nên nó có thể tác động một cách mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống xã hội. Sự tác động của nhà nước đến quá trình phát triển của xã hội được thực hiện thông qua việc đề ra chủ trương, đường lối, chính sách nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của giai cấp cầm quyền.

Các chủ trương chính sách của nhà nước bao giờ cũng thể hiện một cách trực tiếp lợi ích kinh tế, chính trị của các giai cấp. Chẳng hạn, chính sách của nhà nước tư sản luôn luôn xuất phát từ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất tư bản chủ nghĩa, phản ánh và bảo vệ các lợi ích chung của giai cấp tư sản; chính sách của nhà nước xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất luôn phản ánh và bảo vệ lợi ích chung của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhà nước giữ vai trò quyết định trong việc thực hiện những lợi ích cơ bản của giai cấp cho nên sự tham gia của nhà nước vào việc xác định nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, xác định phương hướng, hình thức và nội dung hoạt động của nhà nước là yếu tố quan trọng trong chính sách của nhà nước.

Định Nghĩa, Đặc Điểm Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Marketing Dược

Marketing dược thực chất là tổng hợp các chính sách chiến lược marketing của thuốc và nhằm thỏa mãn nhu cầu của bệnh nhân, nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bản chất: thực hiện chăm sóc thuốc đáp ứng thỏa mãn cho nhu cầu điều trị hợp lý chứ.

+ Chiến lược marketing online

1. Định nghĩa Marketing dược

Marketing dược thực chất là tổng hợp các chính sách chiến lược marketing của thuốc và nhằm thỏa mãn nhu cầu của bệnh nhân, nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bản chất: thực hiện chăm sóc thuốc đáp ứng thỏa mãn cho nhu cầu điều trị hợp lý chứ không phải chỉ sản xuất hay kinh doanh thuốc.

Định nghĩa Marketing dược

2. Đặc điểm Marketing dược

Hoạt động Marketing dược đáp ứng 5 đúng: đúng thuốc, đúng số lượng, đúng nơi , đúng giá , đúng lúc

1) Đúng thuốc: Xét theo góc độ trực tiếp, yêu cầu hệ thống marketing dược cung cấp thuốc đúng loại dược chất, đúng hàm lượng theo ghi trên nhãn, chính là phải đảm bảo chất lượng thuốc.

2) Đúng số lượng thuốc: Marketing dược phải xác định được đúng số lượng thuốc sẽ sản xuất kinh doanh để tung ra thị trường. Phải xác định quy cách số lượng thuốc đóng gói sao cho phù hợp với thị trường mục tiêu (bệnh viện, hiệu thuốc bán lẻ …).

3) Đúng nơi: Thứ nhất, với thuốc kê đơn do bác sĩ kể đơn và chỉ có dược sĩ được quyền phân phát. Hơn nữa, trách nhiệm của marketing trong nhiệm vụ “đúng nơi” là cần thiết phải duy trì mối quan hệ thương mại tốt với các phần tử khác của kênh phân phối. Vì vậy, những người bán lẻ, bán buôn và bệnh viện phải là một thể thống nhất với chính sách phân phối của nhà sản xuất.

4) Đúng giá: Giá là một trong 4 chính xách của marketing – mix, và thực tế ở điều kiện kinh tế của nước ta thì giá là một yếu tố rất quan trọng. Đặc biệt thuốc là một loại hàng hóa tối cần, người tiêu dùng thường bắt buộc phải dùng cho điều trị bệnh tật. Hơn nữa tại nơi bán lẻ, thuốc là loại hàng gần như không có hiện tượng mặc cả.

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ chỉnh sửa luận văn , Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, … để giúp mình hoàn thành những bài luận đúng deadline? Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing dược:

Môi trường vĩ mô: môi trường khoa học kỹ thuật, chính trị, kinh tế, xã hội… ảnh hưởng trực tiếp đến nhà sản xuất. Các nhà sản xuất thực hiện marketing dược nhằm phục vụ bệnh nhân. Bệnh nhân lại chịu sự chi phối của bác sỹ thông qua việc chẩn đoán bệnh, kê đơn nên bác sỹ là khách hàng mục tiêu của công ty dược phẩm.

Ngoài ra, nhà sản xuất phải xem xét cả yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu thuốc như: nhân khẩu, số lượng cán bộ y tế, mô hình bệnh tật, và các yếu tố kinh tế y tế (chi phí tiền thuốc trên đầu người, chi phí của bảo hiểm y tế…).

Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing dược

3. 1. Môi trường vĩ mô:

3. 1.1. Môi trường dân số:

Qui mô, mật độ và sự phân bổ dân cư, các xu hướng thay đổi về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp v.v… đều có ảnh hưởng lớn tới các quyết định Marketing của doanh nghiệp. Chúng ta hãy xem xét những xu hướng nhân chủng học quan trọng trên thế giới và ở Việt nam: Bùng nổ dân số: hiện tại dân sô thế giới khoảng 6 tỉ người và với tốc độ tăng 2% hàng năm thì trong vòng 30 năm tới, dân số sẽ tăng gấp đôi. Mặt khác, tốc độ tăng nhanh lại diễn ra ở các nước kém phát triền khiến tình trạng bất công, chênh lệch giàu ngèo càng trầm trọng.

Dân số tăng nhanh thì sự khái thác các nguồn tài nguyên càng ráo riết và sẽ không có đủ tài nguyên để duy trì cuộc sống của quá đông dân cư như thế. Ở Việt nam, sau nhiều năm Kế hoạch hóa gia đình, bây giờ lại không hạn chế sinh đẻ khiến dân số đang có nguy cơ tăng nhanh trở lại, nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi còn nghèo và lạc hậu, khiến gánh nặng trợ cấp xã hội ngày một nặng nề.

Hiện tượng già hóa dân cư ở các nước phát triển và trẻ hóa ở các nước kém phát triển: Nhật, Mỹ và các nước châu Âu đang lo ngại về tỉ lệ người già tăng nhanh, trong khi giới trẻ không chịu sinh đẻ nhiều, họ đang dùng mọi biện pháp ưu dãi cho những người sinh con, nhưng xu hướng sống tự do, độc lập không thích ràng buộc khiến giới trẻ thờ ơ với việc sinh con, hoặc nếu có thì chỉ sinh 1 hay 2 con.

Mặt khác, khả năng sinh của họ ngày càng thấp đi do nhiều tác động. Trong khi đó, các nước đang hay kém phát triển thì tỉ lệ trẻ em và vị thành niên lại chiếm số đông. Điều này dẫn tới sự chuyển dịch về cơ cấu tiêu dùng: ở các nước phát triển thì nhu cầu về các dịch vụ và sản phẩm cho người cao tuổi tăng nhanh, trong khi ở các nước đang và kém phát triển thì các nhu cầu cho giáo dục và giải trí cho giới trẻ lại tăng cao.

Ở Việt nam: độ tuổi từ 15-35 chiếm gần 60% dân số, cho thấy một thị trường trẻ và năng động, thích ứng nhanh với các sản phẩm mới. Sự thay đổi phân bổ dân cư: xu hướng đô thị hóa và làn sóng nhập cư tù nông thông lên thành thị diễn ra ở hầu hết các nước đang phát triển. Ở Việt nam, quá trình đô thị hóa và làn sóng nhập cư cũng gây ra nhiều ảnh hưởng cho thị trường tiêu dùng hàng hóa/dịch vụ. Rất nhiều người dân nông thôn ngày nay có thể tiếp cận và mua sắm các mặt hàng hiện đại qua người thân của họ di cư lên thành phố và mang về không chỉ hàng hóa mà lối sống thị dân

3.1.2. Môi trường kinh tế:

Sự phát triển hay suy thoái của nền kinh tế tác động trực tiếp tới sức mua và cơ cấu chi tiêu của dân chúng. Sức mua phụ thuộc vào mức thu nhập hiện tại, chỉ số giá cả, lạm phát v.v… Một minh chứng cụ thể là cuộc khủng hoàng kinh tế khởi phát từ Mỹ giữa năm 2008 và nhanh chóng lan rộng tòan cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mua cho tới suốt năm 2009 tới nay mới có dấu hiệu phục hồi. Rất nhiều công ty lớn đã lâm vào cành phá sản hay đình trệ. Chính phủ nhiều nước phải bỏ ra cả tỉ đô la để kích cầu.

Việt nam cũng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp đã phải nỗ lực hết sức để có thể vượt qua. Cơ cấu tiêu dùng cũng phụ thuộc vào thu nhập bình quân đầu người. Ở các nước phát triển, thu nhập bình quân đầu người cao thì chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu ( ăn uống, nhà ở…) chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ, còn phần lớn là vào các dịch vụ như : giải trí, du lịch v.v…chính vì thế mà tại các nước này các ngành dịch vụ rất phát triển, có khi chiếm tới 70% sản lượng xã hội. Còn ở các nước nghèo, kém phát triển như Việt nam, thì tới 80% thu nhập được dành cho các nhu cầu cơ bản, phần còn lại dành cho tiết kiệm, và chỉ có rất ít được dành cho các nhu cầu về dịch vụ.

Lạm phát có ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc chi tiêu của dân chúng. Khi lạm phát tăng cao, người ta lại có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn là tiêu dùng. Nhất là ở Việt nam đồng tiền luôn trượt giá khiến người dân tích trữ vàng và ngoại tệ mạnh nhiều hơn là gửi tiết kiệm, dẫn đến nhiều hệ lụy không hay khi tỷ giá ngoại tệ hay giá vàng có biến động. Nhiều giao dịch tại Việt nam được tính bằng ngoại tệ hay vàng, chứ không phải bằng tiền Việt, đến nỗi nhà nước phải có qui định về việc niêm yết giá bằng tiền Việt, chứ nếu không mua từ cái USP tới cái pin điện thoại cũng phải qui từ USD ra tiền Việt ( tất nhiên theo tỉ giá chợ đen).

3.1.3. Môi trường tự nhiên

Sản xuất càng phát triển thì các ảnh hưởng tới tự nhiên càng nhiều, và ngược lại những biến đổi trong môi trường tự nhiên cũng ảnh hưởng tới sản phẩm các công ty sản xuất và đưa ra thị trường. Nạn khan hiếm tài nguyên: dầu mỏ, vàng v.v… ngày càng khan hiếm, và việc biến động giá vàng, giá dầu mỏ rõ rang đã ảnh hưởng sâu sắc tới các nền kinh tế.

Ngay nước và không khí, những nguồn tai nguyên tưởng như vô tận mà cũng đang trong nguy cơ bị khai thác cạn kiệt và các tổ chức bảo vệ môi trường đang phải tích cực cảnh báo về nguy cơ khan hiếm. Sự tăng giá năng lượng và tài nguyên: giá nguyên nhiên liệu ngày càng tăng khiến nhiều ngành sản xuất lao đao và cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua rõ ràng xuất phát từ việc giá dầu thế giới tăng lien tục và đột biến.

Ô nhiễm môi trường: ô nhiễm môi trường nước và không khí, ô nhiễm tiếng ồn v.v.. đang là vấn nạn của thế giới và các tổ chức bảo vệ môi trường đang hoạt động tích cực để hạn chế tình trạng này. Bài học Vedan ở Việt nam cho ta thấy rõ một sản phẩm có thể bị người tiêu dùng lên án và tẩy chay khi nó góp phần làm ô nhiễm môi trường. Sự can thiệp của nhà nước vào việc sự dụng và tái chế tài nguyên: các nhóm dư luận xã hội luôn tạo áp lực đòi hòi nhà nước và các cơ quan quản lí kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc khai thác tà nguyên, tái chế nguyên nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Ngày nay hiếm có doanh nghiệp nào dám công khai thoái thác các trách nhiệm này

3.1.4. Môi trường khoa học kỹ thuật và công nghệ

Khoa học kỹ thuật và công nghệ có ảnh hưởng to lớn tới sản xuất, kinh doanh và cả sự tiêu thụ. Các phát minh mới, các tiến bộ của khoa học kỹ thuật sẽ làm ra các sản phẩm mới, đồng thời làm này sinh các nhu cầu mới và làm triệt tiêu cá công nghệ cụ hay nhu cầu cũ. Ví dụ, phát minh ra máy ảnh kỹ thuật số gây ảnh hưởng năng cho việc chụp hình dùng phim cổ điển, máy photo copy và máy tính làm biến mất những chiếc máy chữ cũ kỹ…

Khoa học kỹ thuật và công nghệ cũng giúp chúng ta khám phá các khả năng vô tận như: công nghệ sinh học, robot, nghiên cứu vũ trụ…. Ngày nay, để thành công, các công ty phải không ngừng đầu tư cho R&D ( Research and Development: Nghiên cứu và Phát triển) để phát minh hay tiếp cận và vận dụng các công nghệ và kỹ thuật mới để không ngừng cải tiến sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh. Ở Việt nam, công nghệ còn lạc hậu, nên nguy cơ tụt hậu là rất lớn, vì thế chúng ta cần đầu tư hơn cho giáo dục và thu hút chất xám để có thể phát triển một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và công nghệ giỏi.

3.1.5. Môi trường chính trị – pháp luật

Bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải hoạt động trong một thế chế chính trị nhất định và tuân thủ theo các hệ thống pháp luật, tuân thủ các cơ quan nhà nước và các nhóm gây ảnh hưởng ( hiệp hội…), các ảnh hưởng cộng đồng dân tộc, khu vực, và quốc tế. Hệ thống luật của một quốc gia bao gồm:

– Hiến pháp, các bộ luật ( dân sự, hình sự, thương mại, thuế, lao động…)

– Các chính sách và sự điều khiển, can thiệp của nhà nước tới doanh nghiệp Tại Việt nam, có ưu điểm là tính ổn định về chính trị cáo, không xảy ra đảo chính, bạo loạn nên thu hút được nhiều nhà đầu tư và làm cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Tuy nhiên, do hệ thống pháp luật còn chưa hoàn thiện, các văn bản luật quá nhiều và chồng chéo khiến các doanh nghiệp rất vất vả để thực thi, thậm chí đôi khi còn tại điều kiện cho các cơ quan hành pháp nhũng nhiễu và làm khó doanh nghiệp.

3.1.6. Môi trường văn hóa

Chúng ta có thể hiểu về văn hóa vắn tắt thế này: Văn hóa là hệ thống các chuẩn mực, giá trị, qui tắc hành vi mà mọi thành viên phải tôn trọng và tuân theo. Ví dụ như khi bạn là sinh viên thì phải trang phục chỉnh tề (bỏ áo trong quần), đeo thẻ sinh viên và không hút thuốc, cho dù bạn có thích điều đó hay không cũng phải chấp nhận. Văn hóa ảnh hưởng rất lớn tới các quyết định Marketing dưới các góc độ sau:

– Văn hóa gốc và văn hóa phụ:

Văn hóa gốc ở Việt nam là văn hóa Á đông, văn hóa dân tộc Việt nam với các đặc trưng như tính cộng đồng cao, truyền thống hiếu học, sự đùm bọc nhường cơm sẻ áo, tinh thần tôn sư trọng đạo v.v… Còn văn hóa phụ có thể là văn hóa vùng miền, ví dụ miền Bắc có văn hóa làng xã rất chặt chẽ, các giá trị gia đình luôn được đề cao ( như bữa cơm gia đình), cỏn miền Nam thì tự do và phóng khoáng hơn với các gia trị gia đình

– Văn hóa nghề nghiệp & văn hóa kinh doanh: mỗi nghề nghiệp lại có các chuẩn mực hành vị khác nhau. Một thầy giáo sẽ hành xử khác với một người lái taxi hay một anh thợ xây.

– Sự hội nhập – các yếu tố chấp nhận và tảy chay của một nền văn hóa với các văn hóa khác: Việt nam đang trong thời kỳ quá độ, đang mở cửa để hội nhập với thế giới. Dước tác động của internet và các phương tiện truyền thông khác, các yếu tố văn hóa ngoại lai xâm nhập và ảnh hướng lớn tới lối sống và hành vi tiêu dùng của người Việt, nhất là giới trẻ. Các xu hướng Hàn Quốc, Nhật bản trong mỹ phẩm và thời trang, trao lưu Hip Hop…. đang là những vấn đề gây nhiều tranh cãi.

3.2. Môi trường vi mô

3.2.1. Doanh nghiệp

Phòng tài chính luôn quan tâm tới vấn đề nguồn vốn- tài sản, và việc sự dụng vốn cần thiết để thực hiện các kế hoạch Marketing, đòi hỏi người làm Marketing cần phải biết lập và hoạch định ngân sách cũng như các kế hoạch chi tiêu cho các hoạt động Marketing.

Phòng kinh doanh luôn quan tâm tới việc nâng cao doanh số và mở rộng khách hàng. Suy cho cùng mọi hoạt động của Marketing cũng nhắm vào cùng mục tiêu ấy, cho nên Marketing luôn là sự hỗ trợ và phối hợp mật thiết nhất cho kinh doanh. Mặt khác, phòng kinh doanh là nơi cung cấp các thông tin nóng hổi và thực tế nhất từ thị trường cho những người làm Marketing.

Bộ phận sản xuất luôn cần các định hướng từ Marketing để có kế hoạch sản xuất phù hợp và kịp thời. Ngược lại, những trục trặc từ sản xuất có thể ảnh hưởng nặng nề tới các hoạt động của Marketing ( ví dụ ảnh hưởng tới chương trình từng sản phẩm mới hay khuyến mãi v.v…)

Từ những nhận xét ấy, chúng ta cần hiểu về khái niệm: Marketing nội bộ, tức là toàn bộ các nỗ lực tiếp thị nhắm tới toàn bộ nhân viên của công ty, không chỉ với tư cách là những người cùng tham gia vào quá trình sản xuất ra sản phẩm dịch vụ, mà còn với tư cách những khách hàng đầu tiên. Công tác Marketing không phải là nhiệm vụ của riêng những người làm việc trong bộ phận Marketing, mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn bộ nhân viên của CÔNG TY.

3.2.2. Những nhà cung ứng

Những người cung ứng là những cá nhân hay công ty cung cấp cho doanh nghiệp (và cả cho các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp) những nguồn vật tư, nguyên liệu (có thể gọi là đầu vào), để sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ nhất định. Như vậy, sản phẩm cuối cùng của người này có thể là đầu vào của người kia. Ví dụ: Công ty Dệt Thái Tuấn sản xuất ra vải như các sản phẩm cuối cùng, thì những nhà của họ là các công ty sản xuất sợi, thuốc nhộm v.v…

Tới lượt Thái Tuấn lại là nhà cung cấp cho các Công ty Thời trang hay May mặc sử dụng vải của Thái Tuấn để may quần áo. Như vậy, ta thấy các nhà cung cấp có thể ảnh hưởng tới chất lượng, giá thành và tiến trình sản xuất sản phẩm/dịch vụ. Nếu nhà cung cấp sợi chất lượng kém, giá cao hay chậm trễ tiến độ thì Thái Tuấn không thể dệt ra vải đẹp, chất lượng cao và giá thành hạ được. Như thế, Thái Tuấn cũng làm ảnh hưởng tới các Công ty may mặc, làm cho họ không thể có các sản phẩm quần áo mang tính cạnh tranh được.

Mặt khác, nếu chúng ta không làm các công tác Marketing với nhà cung cấp, họ sẽ không hiểu chúng ta cần những gì để phục vụ và thỏa mãn các nhu cầu, mong muốn của khách hàng mục tiêu. Chẳng hạn, chúng ta muốn mở quán cafe phục vụ sinh viên với giá rẻ, mà không làm rõ điều ấy với người bán café bột, thì họ có thể chào bán cho chúng ta loại café chồn hảo hạng rất đắt tiền thì chúng ta không thể nào sử dụng được cho kinh doanh có lãi.

Công tác Marketing cho nhà cung cấp phải thực hiện tốt việc cung cấp các thông tin cần thiết về thị trường mục tiêu ( nhu cầu, khả năng thanh toán, nhân chủng học, địa ly, v.v…), các yêu cầu của doanh nghiệp về các nguyên liệu vật tư đầu vào tốt nhất để có thể thiết kế và sản xuất các sản phẩm phù hợp.

3.2.3. Những môi giới trung gian

Những môi giới trung gian bao gồm những cá nhân hay doanh nghiệp hỗ trợ cho việc phân phối, tiêu thụ, quảng bá hàng hóa/dịch vụ cho thị trường. Họ bao gồm: Những môi giới thương mại: là những cá nhân hay doanh nghiệp phân phối và bán lẻ, tìm kiếm và/hoặc trực tiếp bán sản phẩm. Ví dụ hệ thống môi giới thương mại của Unilever là hàng ngàn tiệm tạp hóa, các Đại lí, các nhà phân phối, các siêu thị…

Tại sao doanh nghiệp cần có môi giới thương mại? Đó là vì không công ty nào có đủ khả năng tự thiết kế kênh phân phối bao trùm khắp thị trường. các môi giới thương mại đảm bảo tốt hơn, nhanh hơn các điều kiện thuận tiện về thời gian, địa điểm và thủ tục mua hàng cho các khách hàng mục tiêu, và tất nhiên với chi phí thường thấp hơn so với công ty tự làm.

Những môi giới lưu thông hàng hóa: Các cá nhân hay tổ chức giúp lưu thông hàng hóa, vận chuyển từ nơi dự trữ tới nơi cần thiết. Các môi gới này có tác dụng trong việc bảo đảm sự an toàn, đẩy nhanh tiêu thụ hàng hóa, giảm chi phí trung gian và làm tăng lợi nhuận nếu doanh nghiệp lựa chọn các môi giới tốt.

Những môi giới tổ chức tín dụng- tài chính: Các tổ chức hỗ trợ đầu tư, các ngân hàng, các công ty tín dụng, các công ty bảo hiểm… nhằm hỗ trợ công ty đầu tư và/bảo hiểm chống lại các rủi ro lien quan tới việc mua bán hàng hóa. Các môi giới này ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nói chung, các môi giới trung gian này ảnh hưởng tới đầu ra của sản phẩm, cụ thể là ảnh hưởng tới giá bán lẻ, hình ảnh thương hiệu, uy tín công ty, tốc độ tiêu thụ v.v…

Do vậy, công tác Marketing cho môi giới trung gian bao gồm việc cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về thị trường, giáo dục thường xuyên về các quan điểm và định hướng hành động marketing của doanh nghiệp, phối hợp thực hiện và giám sát chặt chẽ các hoạt động của họ để hạn chế tối đa các rủi ro và sai sót có thể xảy ra.

3.2.4. Khách hàng

Nhìn chung có năm dạng thị trường khách hàng mà doanh nhiệp cần quan tâm nghiên cứu kỹ:

– Thị trường người tiêu dùng: những cá nhân, hộ dân, tổ chức mua hàng hóa/dịch vụ để sử dụng cho các nhu cầu tiêu dùng

– Thị trường các nhà sản xuất: các khách hàng mua hàng hóa/dịch vụ để sử dụng như đầu vào của sản xuất.

– Thị trường buôn bán trung gian: các cá nhân-tổ chức mua hàng hóa/dịch vụ để bán lại kiếm lời

– Thị trường Nhà nước: các cơ quan nhà nước mua hàng hóa/dịch vụ để sử dụng công cộng hay chuyển giao cho những người cần thiết

– Thị trường quốc tế: tất cả các đối tương như trên nhưng ở các nước khác. Ví dụ Công ty Thái Tuấn có các cửa hàng bán vải trực tiếp cho Người tiêu dùng, cũng có các khách hàng là các sạp vải tại các chợ, có các nhà may, công ty thời trang mua vải về làm nguyên liệu, cũng cung cấp vải cho các tổ chức từ thiện, các cơ quan nhà nước và cũng xuất khảu vải ra nhiều nước trên thế giới v.v…

Khách hàng là mục tiêu cuối cùng của Marketing, mọi nỗ lực Marketing suy cho cùng cũng là nhằm thỏa mãn cao nhất các nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Công tác Marketing cho khách hàng luôn được coi trong, tuy nhiên cần tỉnh táo để không quá sa đà vào marketing cho khách hàng mà quên đi các yếu tố ảnh hưởng khác.

3.2.5. Đối thủ cạnh tranh

Muốn xác định rõ đối thủ cạnh tranh thì phải nghiên cứu người ta quyết định mua sản phẩm đó như thế nào. Ví dụ, các nhà marketing có thể phỏng vấn bạn Linh (nhân vật chính của chúng ta) về việc nếu Linh có 10 triệu thì bạn ấy sẽ quyết định mua sắm thế nào. Đầu tiên, Linh có vài nhu cầu cần thỏa mãn như: cần có phương tiện để đi học, cần có phương tiện để phục vụ học tập, hay cần phương tiện để liên lạc.

Đó là các mong muốn mang tính cạnh tranh mà người tiêu dùng cần cân nhắc để thỏa mãn. Sau khi suy nghĩ, có thể Linh sẽ quyết định sẽ đầu tư 10 triệu đó cho phương tiện để đi học. Bây giờ Linh cần lựa chọn các loại hàng cạnh tranh có thể thỏa mãn nhu cầu ấy: xe đạp, xe đạp điện hay xe máy. Cân nhắc kỹ thì linh thấy xe máy là phù hợp và hấp dẫn nhất vì tính cơ động và tốc độ của nó so với hai loại kia.

Tiếp đến, Linh sẽ phải lựa chọn các mặt hàng cạnh tranh trong cùng chủng loại để chọn loại xe máy nào có thể phục vụ tốt nhất trong ngân sách cho phép: xe tay ga, xe số, xe nhập khẩu hay ráp trong nước chúng tôi đã xác định là sẽ mua xe số, lắp ráp trong nước thì Linh sẽ cân nhắc tới các thương hiệu cạnh tranh: Honda, Suzuki, Yamaha, SYM v.v…

Từ ví dụ trên chúng ta thấy rõ có 4 loại cạnh tranh cơ bản: đó là các sản phẩm có thể đáp ứng các mong muốn mang tính cạnh tranh cho người tiêu dùng (các sản phẩm thay thế để thay đổi nhu cầu), các sản phẩm khác chủng loại mà đều có thể thỏa mãn một nhu cầu cụ thề, các sản phẩm cùng chủng loại để cùng đáp ứng nhu cầu đó, và cuối cùng là các nhãn hiệu cạnh tranh trong cùng một mặt hàng.

Công tác marketing ở đây cần nghiên cứu và làm rõ các nhu cầu và mong muốn cụ thể của thị trường, hiểu được các đối thủ cạnh tranh theo từng loại, thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ trong việc phục vụ các nhu cầu ấy từ đó tìm ra các ưu thế cạnh tranh để quảng bá và tuyên truyền cho ưu thế ấy nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng mục tiêu. Trong nhiều trường hợp, công ty cần tìm ra các thị trường ngách, các trận địa mà đối thủ bỏ trống hay chưa quan tấm tới, để tấn công.

3.2.6. Công chúng

1. Giới tài chính – đầu tư: có ảnh hưởng tới nguồn vốn của công ty, bao gồm các ngân hàng, các tổ chức tài chình – tín dụng, các quĩ đầu tư…Những bản cáo bạch, báo cáo tài chính minh bạch và tích cực là các công cụ tốt để thu hút thiện cảm của giới này. Ví dụ: để có thể vay tiền mở rộng sản xuất, Thái Tuấn phải có các báo cáo tài chính minh bạch, chứng minh được khả năng trả nợ của mình.

2. Giới truyền thông: người ta thường gọi đây là quyền lực thứ tư, nó có sức mạnh rất lớn trong việc truyền bá thông tin, bao gồm các cơ quan truyền thông như báo chí, phát thanh truyền hình, các cơ quan ngôn luận. Để phục vụ giới này, các doanh nghiệp thường có bộ phận PR ( Press Relation) riêng biệt và chuyên trách. Ví dụ: Thái Tuấn phải luôn quan tâm tới giới truyền thông để đưa tin về các bộ sưu tập mới, các giải thưởng mà công ty có được hay các hoạt động xã hội, từ thiện của công ty…

3. Giới cầm quyền ( các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương, các bộ ngành chủ quản…), những cơ quan này có ảnh hưởng tới các quyết định mang tính chiến lược của doanh nghiệp, và tới sự cạnh tranh chung của ngành. Ví dụ: các quyết định về hạn ngạch nhập khẩu vải có thể ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ của Thái Tuấn.

4. Giới hoạt động xã hội: còn được gọi là các nhóm công dân hành động, ví dụ các tổ chức bảo vệ môi trường, hội phụ huynh, các đoàn thể, hiệp hội của người tiêu dùng…Họ có thể có các phản ứng và tác động tới dư luận xã hội, quyết định của các cơ quan nhà nước. Do vậy các hoạt động Marketing rất cần quan tâm thỏa mãn giới này.

5. Công chúng tại địa phương: gồm những người dân tại địa phương doanh nghiệp có nhà máy hay cơ sở kinh doanh và các vùng lân cận. Những người này có thể gây ảnh hưởng tới việc yêu cầu công ty thể hiện các trách nhiệm xã hội như đóng góp các quĩ địa phương, bảo đảm an toàn sản xuất, vệ sinh môi trường …

6. Quần chúng đông đảo: tất cả các tầng lớp xã hội trên thị trường của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ chăm chăm o bế các tầng lớp thuộc khách hàng mục tiêu mà còn phải xây dựng hình ảnh và thiện cảm cho các đối tượng công chúng rộng rãi. Ví dụ, doanh nghiệp bán xe hơi không chỉ phục vụ các nhóm nhà giàu mà còn có các học bổng cho người nghèo, các quĩ phát triển cho dân tộc thiểu số v.v….

7. Công chúng nội bộ: tất cả nhân viên của một doanh nghiệp từ chị lao công tới chủ tịch Hội đồng quản trị. Khi nội bộ công ty hiểu và có suy nghĩ tích cực về công ty và sản phẩm thì họ sẽ tìm cách lan truyền thái độ ấy cho những người xung quanh họ. Với công tác marketing cho các nhóm công chúng, người ta thường hay sử dụng bộ phận, hay có hẳn một phòng nghiệp vụ PR ( Public Relations). Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp hiểu lầm rằng PR là một bộ phận của Marketing. Thực tế, PR là một lĩnh vực hoàn toàn độc lập, đòi hỏi sự nghiên cứu thấu đáo và vận dụng khôn khéo, chứ không chỉ là một công cụ của Marketing.

4.Mục tiêu và vai trò của Marketing dược:

4.1. Mục tiêu marketing dược:

4.1.1) Mục tiêu sức khỏe: Thuốc phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn.

4.1.2) Mục tiêu kinh tế: sản xuất kinh doanh phải đạt hiệu quả để có thể tồn tại và phát triển.

4.2. Vai trò marketing dược:

4.2.1) Marketing dược có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô. Nhà nước, Bộ Y tế quản lý vĩ mô nền kinh tế y tế thông qua các chính sách, qui chế để điều tiết thị trường.

4.2.2) Đối với quản lý vi mô marketing dược quyết định chiến lược marketing của công ty đó, nó không chỉ mang tính y tế mà cả tính kinh tế y tế.

Từ khóa: marketing dược , marketing dược là gì, khái niệm marketing dược, định nghĩa marketing dược

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Nội Dung Của Pháp Luật Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung của pháp luật Việt Nam. Bài tập học kỳ môn Lý luận nhà nước và pháp luật 9 điểm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung của pháp luật Việt Nam. Bài tập học kỳ môn Lý luận nhà nước và pháp luật 9 điểm.

Đặc trưng cho mỗi nhà nước chính là pháp luật, pháp luật là thước đo của hành vi được thực hiện bằng con đường nhà nước và mang tính quyền lực nhà nước. Ở Việt Nam, khi tiến hành cách mạng nhân dân ta đã xóa bỏ pháp luật thực dân, phong kiến, cùng với việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã từng bước xây dựng hệ thống pháp luật mới phù hợp với tình hình và điều kiện của đất nước. Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn phát triển và hoàn thiện cùng với sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền, pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có bước phát triển nhảy vọt cả về lượng và chất, từng bước đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Xét thấy vị trí và vai trò vô cùng quan trọng của pháp luật đối với nhà nước, em xin được chọn đề bài “Các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung của pháp luật Việt Nam hiện nay” để phân tích, nghiên cứu, đồng thời cũng làm kết quả đánh giá cho quá trình học tập vừa qua.

Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội theo mục tiêu, định hướng cụ thể. Nội dung của pháp luật chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có thể thấy sự ảnh hưởng rõ rệt nhất từ các yếu tố:

Đường lối chính sách của Đảng định ra mục tiêu và phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong một giai đoạn nhất định, định ra những phương pháp cách thức cơ bản để có thể thực hiện những mục tiêu và phương hướng đó. Những mục tiêu, phương hướng, phương pháp và cách thức đó sẽ được nhà nước thể chế hóa thành pháp luật và tổ chức thực hiện trong thực tế. Vì thế đường lối chính sách của Đảng là một trong những yếu tố có sức ảnh hưởng lớn nhất đến nội dung của pháp luật. Nội dung các quy định trong tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, từ hiến pháp, luật cho đến các văn bản dưới luật đều phải phù hợp, không được trái với đường lối, chính sách của Đảng.

Ở nước ta, Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước thông qua các nghị quyết, các quyết sách chiến lược của Đảng. Pháp luật được thể chế hóa từ những nghị quyết của Đảng để lãnh đạo đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội…Những năm qua, nhìn chung có thể thấy hệ thống pháp luật phản ánh khá trung thành và toàn diện đường lối chính sách của Đảng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại một số quyết định của pháp luật không hoàn toàn phù hợp với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng qua các nghị quyết chỉ thị gây ra một số hạn chế nhất định.

Hãy Nêu Và Giải Thích Các Yếu Tố Bất Ngờ Ảnh Hưởng Đến Hoạch Định

Câu 1: Hãy nêu và giải thích các yếu tố bất ngờ ảnh hưởng đến hoạch định. Phầ n lý thuy ế t: Trước tiên, để có thể nêu và giải thích được những yếu tố bất ngờ ảnh hưởng đến hoạch định của tổ chức, ta phải hiểu được hoạch định là như thế nào và những yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định là gì. Hoạch định là công việc đầu tiên và căn bản của hoạt động quản trị, là một trong 4 chức năng cơ bản của quản trị. Hoạch định được hiểu là một quá trình ấn định những mục tiêu, xây dựng và chọn lựa những biện pháp tốt nhất để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đó. Hoạch định xác lập tình hình của tổ chức trong tương lai, qua đó nhà quản trị có thể nhận định được những cơ hội mà rủi ro cũng như tìm giải pháp để tận dụng cơ hội và né tránh các rủi ro cho việc đạt được mục tiêu của tổ chức. Do vậy, trong một tổ chức, thực hiện công việc hoạch định mang lại rất nhiều lợi ích như: – Định hướng: Tạo ra tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản trị. – Phối hợp mọi nỗ lực của tổ chức trong quá trình thực hiện mục tiêu. – Tập trung vào mục tiêu tránh sự lãng phí. – Tạo sự hợp tác và phối hợp giữa các cá nhân và bộ phận trong tổ chức. – Tăng độ linh hoạt và thích nghi với những thay đổi của môi trường bên ngoài. – Phát triển các tiêu chuẩn kiểm tra hữu hiệu. Quá trình hoạch định bao gồm các bước cơ bản sau: – Nhận thức đúng về sứ mạng và mục đích của tổ chức. – Xác định mục tiêu. – Xác định tình thế hiện tại của tổ chức. – Xác địnnh các thuận lợi và khó khăn của việc hoành thành mục tiêu. – Xây dựng kế hoạch hoặc hệ thống những hoạt động để đạt mục tiêu. 3

– Thực hiện kế hoạch. Phầ n trình bày câu h ỏi 1: “Mặc dầu người ta coi hoạch định là nền tảng của quản trị, nhưng nó vẫn là nhiệm vụ được thi hành dở nhất trong công tác quản trị” (Harold Koontz). Câu nhận định của Harold Koontz chứa đựng một sự thật trong công tác hoạch định của doanh nghiệp. Vì dù ở thời điểm hiện tại chúng ta có đưa ra một mục tiêu và các bước thực hiện mục tiêu chi tiết đến đâu thì khi được áp dụng vào thực tế sự thay đổi vẫn diễn ra như một phần tất yếu. Sự thay đổi là do các yếu tố bất ngờ tác động đến các bước trong hoạch định. Các yếu tố bất ngờ được hiểu như những tình huống đột ngột xuất hiện nằm ngoài dự tính của các nhà hoạch định gây ảnh hưởng đến các kế hoạch đã được hoạch định sẵn. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định đến từ môi trường bên ngoài và môi trường trong nội bộ của tổ chức.

1.

Về môi trường bên ngoài của tổ chức Ta có thể chia môi trường bên ngoài của doanh nghiệp thành môi trường

tổng quát và môi trường tác nghiệp. Môi trường tổng quát bao gồm những yếu tố như chính trị – pháp luật, văn hóa- xã hội, tự nhiên và công nghệ. Trong những mặt kể trên của hai môi trường, văn hóa là yếu tố ít thay đổi. Vì văn hóa là những chuẩn mực giá trị được chấp nhận trong một cộng đồng. Văn hóa thay đổi là do hệ quả của sự tác động lâu dài của các yếu tố vĩ mô khác. Sự thay đổi của văn hóa thường diễn ra chậm hơn các yếu tố chính trịpháp luật, yếu tố kinh tế,… Các nhà họach định có thể nắm bắt được sự thay đổi của yếu tố văn hóa và xây dựng chiến lược phù hợp, cho nên yếu tố văn hóa không phải là yếu tố bất ngờ đối với các nhà hoạch định.

1.1

Về môi trường tổng quát 4

5

6

hiểm, đây là một chiến lược hoạch định nhằm cạnh tranh với các doanh nghiệp kinh doanh nón bảo hiểm khác cũng như bảo vệ thị phần của mình trên thị trường. Ngược lại, khi chính phủ ban hành quy định này đã tạo điều kiện và cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh nón bảo hiểm phát triển và đưa sản phẩ m của mình đến tay người tiêu dùng. Đến thời điểm hiện nay thì nón bảo hiểm đã trở thành một loại hàng hóa thông thường và được sử dụng rộng rãi. Qua những dẫn chứng trên ta có thể thấy, những biến động của yếu tố chính trị – pháp luật sẽ tạo ra những cơ hội và rủi ro lớn đối với doanh nghiệp. Các nhà quản trị cần phải nắm bắt và nhạy cảm với những thay đổi dù nhỏ của môi trường để có chiến lược hoạch định tốt nhằm tận dụng cơ hội cũng như đối phó với những nguy hiểm sẽ xảy ra.  Các yếu tố của môi trường kinh tế là yếu tố rất quan trọng, có tác động trực tiếp một cách tích cực hoặc tiêu cực đến doanh nghiệp, mở ra cơ hội hay những mối đe dọa ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp. Một số yếu tố cơ bản điển hình nhất có thể kể đến như diễn biến tình hình kinh tế của các nền kinh tế lớn trên thế giới, các nền kinh tế trong khu vực, đối với kinh tế trong nước thì những yếu tố thường có nhiều biến động như lãi xuất và xu hướng của lãi suất, tỷ giá và xu hướng của tỷ giá, các loại thuế suất đối với doanh nghiệp… Lãi suất và xu hướng lãi xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có nguồn vốn hoạt động được vay trực tiếp từ ngân hàng hay các tổ chức tài chính khác. Ví dụ như khi lãi suất cho vay của ngân hàng giảm sẽ kích thích sự vay vốn của doanh nghiệp làm tăng khả năng sản xuất và đầu tư của doanh nghiệp trên thị trường. Tỷ giá hối đoái là giá của đồng tiền trong nước so với giá của các ngoại tệ khác, xu hướng tỷ giá làm thay đổi những điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đối với sự thay đổi của thuế suất sẽ 7

làm mức chi phí của doanh nghiệp thay đổi, từ đó làm ảnh hướng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Và còn rất nhiều những yếu tố về kinh tế khác có thể chi phối đến việc hoạch định của doanh nghiệp trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn mà các nhà quản trị phải nhận biết kịp thời hoặc tìm cách đối phó hay đón nhận những cơ hội mà các yếu tố đó mang lại. Đáng kể nhất là những biến động mang tính toàn cầu như cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra ở Mỹ năm 2008. Đây là cuộc khủng hoảng trên nhiều mặt từ tín dụng, bảo hiểm cho đến thị trường chứng khoán. Cuộc khủng hoảng này nhanh chóng lan rộng và là nguồn gốc trực tiếp của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của các nước trên thế giới 4. Nền kinh tế Mỹ luôn chiếm vị thế hàng đầu và có ảnh hưởng rộng khắp thế giới kể từ sau thế chiến thứ II. Do vậy, khó ai có thể đoán trước được một cuộc khủng hoảng kinh tế to lớn có thể xảy ra tại Mỹ năm 2008 và hậu quả còn kéo dài cho đến hiện tại. Mỹ là thị trường nhập khẩu quan trọng của nhiều nước, do đó khi kinh tế suy thoái, xuất khẩu của nhiều nước bị thiệt hại, nhất là những nước xem Mỹ như một thị trường xuất khẩu quan trọng như ở khu vực Châu Á. Một số nền kinh tế ở đây như Nhật Bản, Singapore và Hong Kong đều rơi vào suy thoái. Các nền kinh tế khác đều tăng trưởng chậm lại. Các doanh nghiệp xuất khẩu của các nước này đều lâm vào tình trạng khó khăn, đình đốn. Từ đó, các chiến lược hoạch định lâu dài của các doanh nghiệp bị ảnh hướng và phải thay đổi để đối phó với tình hình khủng hoảng ngày càng lan rộng. Châu Âu vốn có quan hệ kinh tế mật thiết với Mỹ chịu tác động nghiêm trọng cả về tài chính lẫn kinh tế. Các nền kinh tế lớn nhất khu vực là Đức và Ý rơi vào suy thoái, và Anh, Pháp, Tây Ban Nha đều giảm tăng trưởng. Khu vực

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_t%C3%A0i_ch%C3%ADnh_Hoa_K% E1%BB%B3_2007-2009

8

bằng sữa tươi tiệt trùng. Nhóm thứ nhất thì hoàn toàn khỏe mạnh, tăng trưởng, năng động và nhanh nhẹn trong suốt quãng đời của chúng, trong khi nhóm thứ hai – được nuôi bằng sữa tiệt trùng – thì thiếu sức sống, đờ đẫn, và rất dễ nhiễm những chứng bệnh mạn tính xuất phát từ sự suy thoái, mà chúng ta thường gặp ở con người, như tim mạch, suy thận, loãng xương, viêm gan… Nhưng điều khiến bác sĩ Pottenger chú ý hơn cả là những gì xảy ra đến cho thế hệ thứ hai và thứ ba. Thế hệ mèo thứ nhất được sinh ra từ nhóm được nuôi bằng sữa tiệt trùng đều có những cái răng nhỏ và yếu, xương yếu – một dấu hiệu rõ rệt của sự thiếu calcium, cho thấy lượng calcium được hấp thu từ sữa tiệt trùng là không nhiều. Đám con của nhóm mèo được nuôi bằng sữa tươi nguyên chất thì mạnh khỏe như cha mẹ của chúng. Nhiều mèo con thuộc thế hệ thứ ba của nhóm được nuôi bằng sữa tiệt trùng đều là những con mèo bị đẻ non, và những con mèo sống sót của đám này đều bị vô sinh và không thể sinh đẻ. Thí nghiệm của bác sĩ Pottenger phải kết thúc vì không có thế hệ thứ tư trong đám mèo được nuôi bằng sữa tiệt trùng, tuy nhóm mèo được nuôi bằng sữa tươi nguyên chất thì tiếp tục sinh sôi nảy nở và phát triển… Chỉ sau ba thế hệ, những con mèo được nuôi bằng sữa tiệt trùng của bác sĩ Pottenger đã trở nên vô sinh và suy nhược. Đó là điều khiến ta nghĩ đến những thế hệ người Mỹ, người Âu châu đã uống sữa tiệt trùng. Ngày nay vô sinh trở thành một vấn đề hàng đầu đối với những cặp vợ chồng trẻ Hoa Kỳ, trong đó chứng thiếu Calcium và bắt đầu lan tràn đến nỗi có trên 90% trẻ em Hoa Kỳ phải khổ sở vì sâu răng mạn tính. Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi giờ đây sữa tươi được “thuần nhất hóa” nghĩa là được xử lý sao cho các hạt mỡ tan ra và chất kem được trộn đều với phần còn lại. Nhưng điều đó cũng khiến những mảnh rất nhỏ trong chất béo của sữa dễ dàng ngang qua màng ruột non, làm gia tăng đáng kể lượng chất béo bị biến chất và cholesterol được hấp thu bởi cơ thể. Thực vậy, bạn hấp thu nhiều mỡsữa từ sữa được thuần hóa từ kem nguyên chất.” Và “nếu điều trên không đủ chứng minh về những tác dụng không tốt của sữa tiệt trùng, thì bạn hãy ghi nhận rằng ngay cả những con bê mới sanh được nuôi bằng sữa của mẹ chúng, 10

11

lớn. Đơn cử một vài ví dụ về các nhà sản xuất bị ảnh hưởng đến hoạch định như Toshiba, Toyota và hãng SMBC Friend Securities. Ông Toshihiko Matsuno, chiến lược gia cao cấp của hãng SMBC Friend Securities tại Tokyo, cho biết: “Chúng tôi không biết đến bao giờ các cơ sở sản xuất mới có thể trở lại hoạt động bình thường khi các nhà máy điện hạt nhân bị hư hỏng như hiện nay”. Sự kiện mất điện cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến ông lớn Toyota trong ngành công nghiệp xe hơi khi Toyota phải đóng cửa 12 nhà máy sản xuất do không có điện sản xuất sau khi nhà máy điện hạt nhân bị nổ, “theo dự tính, sản lượng của hãng Toyota sẽ giảm 40.000 chiếc, khiến nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản này giảm 6% lợi nhuận, tương đương 6 tỷ yên (72 triệu USD) lợi nhuận với mỗi ngày ngừng hoạt động tại Nhật Bản. Thậm chí, một số nhà đầu tư đã bắt đầu rao bán cổ phiếu của Toyota. Và cổ phiếu của Toyota đã giảm 7,9%, mức giảm nghiêm trọng nhất kể từ tháng 12/2008.” 6 Công ty Toshiba và Sony cũng đã đóng cửa các nhà máy tại Nhật vì ảnh hưởng nặng nề của thiên tai nêu trên. Không lâu sau đó, trận lũ lụt lịch sử ở Thái Lan cũng đã cuốn trôi đi 43 tỷ USD của nền kinh tế Thái. Nó như một đòn đánh gây tổn thất rộng và sâu vào đất nước chùa Vàng. Theo nguồn tin cho biết: “Hơn 70% trong số 12.000 nhà hàng đăng ký kinh doanh tại Băng -c ốc ph ải đóng cử a, thiệ t h ại kho ả ng tám t ỷ bạt/tháng. Nhi ề u ngành kinh t ế khác như s ản xu ất nông nghi ệ p và du l ịch cũng bị ảnh hưở ng n ặng n ề bởi lũ lụt. Theo s ố liệ u thống kê ban đầu, đợt lũ lụt nghiêm tr ọng tạ i Thái Lan hiệ n nay làm ho ạt độ ng s ả n xu ấ t lúa g ạ o c ủa nướ c này b ị thiệ t h ại n ặng. Thái Lan s ẽ m ất tr ắ ng kho ả ng sáu tri ệ u tấ n g ạ o trong năm tài khoá 2011 -2012. Ướ c tính, s ản lượ ng g ạ o c ủa nướ c xu ấ t kh ẩ u g ạo l ớ n nhấ t thế giới trong năm nay giảm còn 19 tri ệ u tấn. Các hãng l ữ hành cho bi ế t, nhiều du khách đã đặ t tour du l ịch Thái L an trong năm nay, nhưng do hơn một nửa đất nướ c b ị ngập nên nhi ều du khách đã hủy tour du l ịch. Ngành du l ịch http://gafin.vn/2011031512253469p0c32/toyota-bi-that-thoat-72-trieu-usd-ngay-do-song-than.htm và http://www.baomoi.com/Kinh-te-Nhat-bi-anh-huong-nang-sau-dong-dat/45/5888130.epi

12

Thái Lan ướ c tính, s ố khách du l ịch qu ốc t ế đến nước này trong năm nay sẽ ch ỉ còn 16 tri ệu lượ t khách, gi ảm hai tri ệu lượ t khách so d ự báo trướ c đây.” 7 V ớ i tình hình bi đát này thì có lẽ các nhà ho ạch định c ủa các doanh nghiệ p kinh doanh trên đấ t Thái phả i sáng suố t tiế n hành ho ạch định lạ i nh ữ ng k ế ho ạ ch trướ c mắt để ph ục hồ i lạ i việ c kinh doanh c ủa mình góp phầ n làm ph ục h ồ i nề n kinh tế Thái.  Yếu tố về công nghệ là một yếu tố năng động tạo ra những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp. Yếu tố này có sự vận động và phát triển không ngừng, do đó thời gian hoạch định của công ty trong những ngành phụ thuộc vào công nghệ thường ngắn hơn so với các ngành khác. Nhưng dù công ty có sự hoạch định trong tầm ngắn hạn, cũng không thể tránh khỏi việc các yếu tố công nghệ thay đổi bất ngờ. Sự thay đổi đó có thể đến từ những ý tưởng mới hoặc những phát kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Ta phải kể đến một ví dụ điển hình từ Henry Ford (30/7/1863 – 7/4/1947), là người sáng lập Công ty Ford Motor. Ông là một trong những người đầu tiên áp dụng dây chuyền lắp ráp trong sản xuất ô tô. Ông đưa ra ý tưởng áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm hạ giá thành sản phẩm ô tô Model-T để cạnh tranh với các hãng sản xuất xe hơi khác. Và ý tưởng đó đã mang về cho ông thành công rực rỡ. Công ty Ford Motor đã giảm được thời gian sản xuất ô tô Model-T từ 12 giờ xuống chỉ còn 1 giờ rưỡi. Năm 1912, công ty Ford tung ra thị trường 82.000 xe Model-T với giá bán lẻ 850 USD, nhưng đến năm 1916, công ty sản xuất 585.000 xe hơi với giá chỉ còn 360 USD.

http://baobacgiang.com.vn/228/81936.bgo

13

Năm 1914, nhà máy của Ford Motor đã áp dụng công nghệ đột phá vào sản xuất, cho phép tạo ra một bộ khung xe hoàn chỉnh chỉ trong 93 phút, trước đây là 728 phút. Henry Ford không chỉ cách mạng ngành công nghiệp sản xuất ở Mỹ và châu Âu mà còn có nhiều ảnh hưởng tới kinh tế và xã hội thế kỷ XX. “Chủ nghĩa Ford” xuất hiện, đó là sự phối hợp giữa sản xuất hàng loạt, tiền lương cao và giá thành sản phẩm thấp cho người tiêu dùng.8 Từ tấm gương trên của Henry Ford, các công ty sản xuất có thể thay đổi hoạch định chiến lược của mình bằng việc ứng dụng dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm (đặc biệt là các công ty sản xuất ô tô) và chú trọng hơn đến yếu tố con người làm việc trong tổ chức (như chuyên môn hóa, cải thiện tiền lương cho công nhân…). Sau khi đã điểm qua các yếu tố bất ngờ xảy ra trong môi trường tổng quát, để tiếp tục bài viết nhóm em xin trình bày về những yếu tố bất ngờ xảy ra trong môi trường tác nghiệp của doanh nghiệp. 1.2

Về môi trường tác nghiệp

http://kynang.7pop.net/2011/01/henry-ford-tam-nhin-vi-ai.html

14

– đối thủ cạnh tranh bao gồm sự cạnh tranh của các doanh nghiệp hiện hữu trong ngành, sự cạnh tranh của những đối thủ mới sẽ gia nhập ngành và các đối thủ cạnh tranh tiềm năng sản xuất các loại hàng hóa thay thế sản phẩm của doanh nghiệp trong ngành.

được nhưng mới đây giá cổ phiếu của hãng này vừa sụt giảm 7,7%, mức lớn nhất trong 4 năm qua cũng vì chịu sự ảnh hưởng của cụ kiện đánh cắp ý tưởng trên. Với mức giảm lớn như thế này thì Samsung đã mất trắng 12 tỷ USD tổng giá trị của mình chỉ trong một thời gian ngắn. Ngoài ra nếu lệnh cấm bán các sản phẩm của Samsung từ phía tòa án được tuyên bố thì Samsung phải chịu thêm 1 thiệt hại lớn dù rằng những sản phẩm bị cấm bán không phải là những sản phẩm hút hàng của hãng này.” 9 Vấn đề đối thủ cạnh tranh và những thiết kế có nét tương đồng kì lạ với mẫu thiết kế của công ty mình luôn là một đe dọa cho các nhà hoạch định. Và khi điều đó xảy ra trên thực tế thì quả là kế hoạch hoạch định của công ty sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.  Bàn tiếp về câu chuyện công nghệ, ta có thể thấy một yếu tố bất ngờ xảy ra có thể làm phá sản toàn bộ kế hoạch hoạch định chiến lược của các nhà quản trị khi có sự xuất hiện của những đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Họ đem đến những mặt hàng mới hiện đại và tiện lợi hơn thay thế cho những mặt hàng hiện tại. Trong quá khứ, một minh chứng cụ thể là sự biến mất của máy nghe băng catsette khi mọi người bắt đầu sử dụng máy nghe đĩa và sự biến mất của các chiếc máy ảnh phim tráng khi có sự xuất hiện của máy chụp hình kĩ thuật số. Và giờ đây máy nghe đĩa cũng đã trở nên lỗi thời khi người ta bắt đầu sử dụng mp3, ipod hay các loại điện thoại di động đa tính năng. Những cái chết của các thiết bị nêu trên thực sự đã gây ra những ảnh hưởng đáng kể thậm chí làm phá sản kế hoạch hoạch định của các nhà sản xuất hay nhà phân phối của các sản phẩm trên.

http://genk.vn/c187n20120827054729519/samsung-thua-kien-apple-khong-chi-la-1-ty-usd.chn

16

Minh – Phó Tổng giám đốc CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS) cho rằng, việc tăng giá xăng mang yếu tố vĩ mô, nhằm bình ổn giá và mặt bằng chung cho thị trường. Tuy nhiên, động thái này không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong ngành vận tải mà còn lan rộng ra nhiều ngành hàng khác. Chỉ có điều doanh nghiệp vận tải chịu ảnh hưởng trực tiếp, đây được xem như là thuế trực thu và doanh nghiệp phải chấp nhận thực tế…Nếu Bộ tài chính tăng giá xăng khoảng 3,000 đồng/lít thì cước taxi cũng phải tăng tối thiểu 1,000 đồng… Ngành taxi hiện đang trong giai đoạn phát triển, nên những chính sách vĩ mô sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty khi người dân thu hẹp chi tiêu lại”10 Khép lại môi trường bên ngoài, bây giờ ta sẽ đến với môi trường bên trong của doanh nghiệp để tìm hiểu những yếu tố bất ngờ xuất hiện như thế nào trong nội bộ doanh nghiệp?

Về môi trường nội bộ của tổ chức:

2.

Môi trường nội bộ bao gồm các yếu tố bên trong của tổ chức có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức. Cụ thể môi trường nội bộ gồm các yếu tố: – Nguồn nhân lực – Khả năng nghiên cứu và phát triển – Cơ sở vật chất – trang thiết bị – Sản xuất – Tài chính là một yếu tố đặc biệt, là nguồn lực để góp phần hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp. – Marketing – Văn hóa của doanh nghiệp. http://www.baomoi.com/Tang-gia-xang-dau-doanh-nghiep-van-tai-noi-gi/50/5720060.epi

18

19

ch ạy trên đườ ng và hành hung tài x ế không tham gia đình côn g thì công nhân tại m ỏ s ắt Sishen c ủa công ty Kumba, m ỏ vàng Kusasalethu c ủ a công ty Harmony Gold và m ỏ antraxit Somkhele c ủa công ty Petmin cũng đã buông dụng c ụ. Tại m ỏ Somkhele, nh ững người đình công đã giế t ch ế t m ột nhân viên bảo vệ”12. Thêm vào đó, “những tài xế đình công đòi tăng lương đã tụ tập tại Johannesburg – thành phố lớn nhất nước này, và ném gạch đá vào các phương tiện lưu thông trên đường. Ông Andrew Layman, Giám đốc Phòng Thương mại của thành phố cảng Durban, cho biết hoạt động vận chuyển hàng hóa gần như bị tê liệt, trong đó chủ yếu ảnh hưởng tới việc vận chuyển dầu và lương thực. Theo ông, nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đối với doanh nghiệp, mà đối với toàn bộ nền kinh tế cho đến nay vẫn chủ yếu dựa vào vận tải đường bộ”13. Làn sóng đình công còn làm khó ông lớn Toyota thêm nữa khi Toyota phải đóng cửa nhà máy sản xuất tại Nam Phi trong 4 ngày vì chưa thỏa thuận được với công nhân. Nói riêng về Toyota, trong tháng 9/2012 ở Durban cũng xảy ra đình công làm quá trình sản xuất của Toyota giảm khoảng một nửa.14 Có thể xem rằng năm 2011 và 2012 Toyota đang bị “vận xui” đeo bám khá chặt sau khi bị ảnh hưởng không nhỏ bởi thiên tai động đất sóng thần ở Nhật Bản, lũ lụt ở Thái Lan nay còn tới nạn đình công của công nhân. Xem ra kế hoạch hoạch định của “ông lớn” đang gặp nhiều xáo trộn và rắc rối.  Vấn đề về nhân sự thay đổi cũng rất dễ gây ảnh hưởng đến công tác hoạch định của doanh nghiệp. Trong nội bộ doanh nghiệp, vai trò của các nhà điều hành cấp cao là đặc biệt quan trọng. Điển hình là vai trò của CEO Steve Jobs trong công ty Apple. http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Nam-Phi-Dinh-cong-lan-nhu-chay-rung/201210/150567.vgp http://www.baomoi.com/Hang-chuc-nghin-cong-nhan-van-tai-Nam-Phi-dinh-cong/119/9406841.epi http://soha.vn/kinh-doanh/toyota-quyet-dinh-tam-thoi-dong-cua-nha-may-o-nam-phi20121005041135801.htm

20

Steve Jobs được xem như là linh hồn của Apple, ông còn là một trong những người đóng góp quan trọng làm thay đổi đến nền văn minh công nghệ thế giới. Năm 2011 khi Steve Jobs qua đời Apple cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, dù vị trí của Steve đã được Tim Cook thay thế. Năm 2012, mọi người trên thế giới đều nóng lòng đợi chờ Iphone 5 xuất xưởng. Mọi kì vọng đều được đặt vào Tim Cook với câu hỏi liệu những gì ông ta làm có ngoạn mục như người hùng Steve Jobs đã làm trước đây để xây dựng đế chế Apple? Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như mong đợi, sự xuất hiện không có gì ngoạn mục của con chủ bài Iphone5 với nhiều lỗi đã làm mọi người thất vọng. Sau sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Steve Jobs trong Apple, giờ đây Apple đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và gánh nặng trên vai CEO Tim Cook quả là không nhỏ. Trong nội bộ doanh nghiệp, còn nhiều tình huống bất ngờ phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạch định trong ngắn hạn cũng như dài hạn như tổ chức bị phá hoại về tư liệu sản xuất, máy móc hay bị dính vào những tin đồn thất thiệt, vu khống; truyền thông sai lầm;… Những ví dụ trên nhóm em đưa ra là vẫn còn rất nhỏ so với những yếu tố bất ngờ có thể xảy ra ở nội bộ tổ chức. Cho nên, doanh nghiệp nên chuẩn bị sẵn tâm lý và nguồn lực để đối phó với những yếu tố bất ngờ xảy ra. Tổng kết: Những lập luận và dẫn chứng nêu trên được nhóm em trình bày để làm rõ về những yếu tố bất ngờ xảy ra trong thực tế là rất khó lường và có thể gây ảnh hưởng đến việc hoạch định của doanh nghiệp. Chính vì thế, ngoài việc tiến hành công tác hoạch định cẩn thận, doanh nghiệp cũng nên chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng để có thể thay thế khi cần thiết. Song song đó, doanh nghiệp cũng nên lập các kế hoạch quản trị rủi ro để ngăn ngừa bớt các mối đe dọa và giảm thiểu tối đa thiệt hại phát sinh từ các yếu tố bất ngờ.

21

 Phần kết: Hoạch định là một việc làm quan trọng trong công tác quản trị của doanh nghiệp. Để công tác hoạch định được hoàn thành tốt, nhà quản trị phải lựa chọn những mục tiêu phù hợp với loại hình tổ chức và xây dựng những viễn cảnh có khả năng xảy ra trên thực tế, không nên sa đà chạy theo những “kịch bản” phức tạp và xác suất thành hiện thực thấp. Khi tiến hành hoạch định, cũng không nên xây dựng những kế hoạch quá tỉ mỉ và chi tiết. Bởi vì khi thực hiện kế hoạch, những yếu tố bất ngờ tác động làm ảnh hưởng đến những gì được hoạch định trước là không thể tránh khỏi. Cho nên tổ chức phải chuẩn bị sẵn tâm lý và nguồn lực để xây dựng những đối sách hợp lý với tình hình để giải quyết những khó khăn. Vì như vậy, tổ chức mới có thể giữ vững vị thế và phát triển. Tương tự, quản trị trong tổ chức cũng giống như quản trị cuộc đời mỗi con người. Điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta cũng là tiến hành tốt công tác hoạch định. Hoạch định cuộc đời có mấu chốt là xác định mục tiêu mà ta muốn đạt được. Và những mục tiêu đó cũng phải phù hợp với từng người riêng biệt, vì mỗi người có một hoàn cảnh và năng lực khác nhau. Chỉ khi xác định được mục tiêu rõ ràng, ta mới có thể nỗ lực hết sức mình để theo đuổi và biến mục tiêu đó thành hiện thực. Xác định mục tiêu còn giúp ta tránh khỏi những phút giây mất định hướng hay đi lạc đường. Ngoài ra, nó còn giúp ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Trên bước đường để hiện thực hóa mục tiêu, chắc hẳn sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ tác động làm ảnh hưởng đến những điều đã được hoạch định sẵn. Nhưng điều quan trọng là ta không thể để cho những khó khăn đánh bại, mà phải dũng cảm đối đầu và vượt lên làm chủ tình thế. Vì chỉ khi mạnh mẽ dấn thân và hành động, sẵn sàng điều chỉnh những sai lệch thì ta mới đủ bãn lĩnh để đạt được thành công.