Việc Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Thực Hiện Tốt Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

Quý I năm 2020, toàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 6 lớp tuyên truyền pháp luật về PCTN với 827 lượt người tham gia. Việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật về PCTN tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, gắn với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Thanh Hóa tiếp tục được duy trì 01 tuần/1 lần, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực PCTN trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Quyết định số 5029/QĐ-UBND ngày 27/11/2019, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, giải quyểt khiếu nại, tố cáo và PCTN năm 2020; Kế Hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác PCTN năm 2020; tham gia góp ý kiến vào dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị… Trên cơ sở nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN; tổng hợp báo cáo việc tặng quà và nhận quà; góp ý kiến vào dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Mặt khác, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch quy hoạch, dự án ĐTXD, đầu thầu dự án, đầu giá quyền sử dụng đất… tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát.

Về xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, Quý 1, năm 2020, các đơn vị trong tỉnh đã ban hành mới 42 văn bản; sửa đổi, bổ sung 29 văn bản về chế độ, định mức tiêu chuẩn. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị nhà nước tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền, khoán định mức; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, phương tiện nhà nước và công tác tổ chức cán bộ. Nhiều đơn vị đã chủ động ban hành tiêu chí đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chể chi tiêu nội bộ nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn, tải sản nhà nước. Các cơ quan chức năng đã tiến hành 12 cuộc kiểm tra, qua kiểm tra, không phát hiện vụ việc vi phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết, hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh đã đáp ứng nhu cầu của tổ chức cá nhân đến giao dịch công việc đảm bảo công khai, thuận tiện; đến nay, Trung tâm đã ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong việc giải quyết TTHC. Đồng thời, bám sát thực tiễn để phát hiện, tháo gỡ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc giải quyết TTHC, tạo sự gần gũi, thân thiện, công khai, minh bạch, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Các cấp, các ngành, tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, nhằm phát hiện những điểm bất cập, chưa phù hợp để bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ giải quyết công việc; công bố kịp thời, công khai đúng quy định các thủ tục hành chính mới ban hành; tiểp tục đẩy mạnh, ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

Cũng trong Quý I, toàn tỉnh thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 55 người. Các sở, ngành, các huyện thị xã, thành phố đã chủ động chỉ đạo, thực hiện xây đựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật PCTN; tiến hành công khai kế hoạch trong cơ quan, đơn vị theo quy định, trước khi triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức;

Đồng thời, các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thời gian làm việc; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đã ban hành; chấp hành nguyên tắc trong thực thi công vụ; xây đựng hệ thống theo dõi, giám giám sát cán bộ, công chức thực thi công vụ. Qua kiểm tra, trong kỳ, không có cán bộ, công chức nào vi phạm về việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp phải xử lý.

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, tổng số án thụ lý kiểm trát điều tra tại cơ quan điều tra là 13 vụ/ 45 bị can (tỉnh: 07 vụ/ 21 bị can; huyện 06 vụ/24 bị can), trong đó, số cũ là 12 vụ/40 bị can, số mới là 01 vụ/ 05 bị can; tổng số án thụ lý kiểm sát xét xử tại Tòa án là 06 vụ/ 29 bị can. Trong đó, số cũ là 01 vụ/ 01 bị can, số mới là 05 vụ/ 28 bị can.

Đặc biệt, thời gian qua, toàn tỉnh Thanh Hóa đã phát huy rất tốt vai trò của xã hội về PCTN. Các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong quản lý và hoạt động; định kỳ thông tin về tình hình của đơn vị, tạo điều kiện cho công đoàn, tổ chức đoàn thể, thanh tra nhân dân tại các cơ quan, phát huy vai trò giám sát, phát hiện tham nhũng tại đơn vị.

Lan Anh

Bộ Công An: Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

6 tháng đầu năm 2015, Đảng ủy Công an Trung ương đã tiến hành tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Công an nhân dân. Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Công an đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015, Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ Công an nhân dân. Đồng thời đã ban hành các quy định cụ thể chế độ kiểm tra, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức; Quy định về đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an; Quy định về việc tham gia ý kiến và thẩm định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ban hành và triển khai thí điểm Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân”.

Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Kết quả: Lãnh đạo Bộ đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; 95/95 Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai, thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ chiến sỹ. Tổng số cán bộ chiến sỹ trong diện phải kê khai là 145.564 người; số cán bộ chiến sỹ đã hoàn thành kê khai, công khai là 145.127 người; số cán bộ chiến sỹ chưa hoàn thành kê khai là 437 (có lý do khách quan). Số bản kê khai đã công khai là 145.126/145.127, đạt 99,99%; trong đó công khai theo hình thức niêm yết là 8.279 bản, công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 136.847 bản. Đồng chí Bộ trưởng là Ủy viên Bộ Chính trị công khai Bản kê khai theo Quy định số 165 QĐ/TW ngày 18-02-2013 của Bộ Chính trị.

Tổng Cục Thuế Chú Trọng Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng

Tổng cục Thuế luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ chính trị của ngành và triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên quyết, với quyết tâm chính trị cao và bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

Ngày 10-01-2017, Tổng cục Thuế có Công văn số 87/TCT-KTNB yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. Theo đó, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế phối hợp với cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Tổng cục Thuế và Đảng ủy Cục Thuế, Chi cục Thuế có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện các quy định Tiêu chuẩn văn hoá công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành Thuế (quy định những Tiêu chuẩn cần “xây” và những điều cần “chống” đối với công chức, viên chức ngành Thuế, quy định 10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành Thuế…); tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các văn bản Luật và các văn bản hướng dẫn.

Hoàn thiện thể chế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, rút ngắn quy trình xử lý, chuẩn hóa, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ theo hướng xử lý hồ sơ điện tử, công khai minh bạch hoạt động quản lý nhà nước của Tổng cục Thuế trên hệ thống mạng internet, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hết Qúy I-2017, hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc. Cả nước đã có trên 570.895 doanh nghiệp kê khai qua mạng, đạt 99,91% trên tổng số trên 571.437 doanh nghiệp đang hoạt động. Đồng thời, thực hiện tiếp nhận và xử lý hơn 37,4 triệu hồ sơ kê khai thuế điện tử.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ để người nộp thuế hiểu và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế. Thực hiện tốt công tác thông tin báo chí, phối hợp thường xuyên, hiệu quả với các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thực hiện triệt để quy định của Tổng cục Thuế về phân cấp trách nhiệm cho các đơn vị (Cục Thuế, Chi cục Thuế) trong việc hướng dẫn, trả lời các vướng mắc về chính sách thuế và quản lý thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế cấp dưới trên địa bàn quản lý. Củng cố, kiện toàn bộ phận một cửa, đường dây nóng, bố trí công chức có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn làm việc trong bộ phận tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu, Cục Thuế các tỉnh, thành phố định kỳ 06 tháng (trước ngày 10-6) và hàng năm (trước ngày 10-12) có trách nhiệm báo cáo tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác triển khai Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế cũng được tiến hành công khai minh bạch như: Thông báo tuyển dụng công chức trên Wesite của Tổng cục Thuế; ban hành công văn hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện thông báo công khai chủ trương thi tuyển, xét tuyển công chức, tuyển dụng đặc biệt của Tổng cục Thuế năm 2016; công văn thông báo bổ sung chuyên ngành tuyển dụng.

Tính đến nay, toàn ngành Thuế đã chuyển đổi 2.755 vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, giải pháp trong Nghị quyết của Đảng và những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung tăng cường công tác chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tham nhũng đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, cụ thể là: Việc thu, nộp tiền thuế; chi tiêu mua sắm tài sản công; việc giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế; công tác hoàn thuế; công tác xây dựng cơ bản; thanh tra, kiểm tra thuế; việc quản lý sử dụng kinh phí ngành; việc thu, nộp lệ phí trước bạ… sẽ được xác định là công việc, hoạt động quan trọng, thường xuyên, liên tục trong kế hoạch hàng năm.

Theo Noichinh

Kết Quả Thực Hiện Các Biện Pháp Phòng Ngừa Tham Nhũng Ngành Kttv

– Trong quý IV và năm 2019, Tổng cục đã thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu mua sắm thiết bị chuyên môn, thiết bị làm việc của các nhiệm vụ, dự án.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động, quy hoạch, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhằm nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

– Việc thực hiện điều động, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ theo yêu cầu thực tế công việc và có sự trao đổi, thống nhất, đúng với năng lực, trình độ.

– Thực hiện đúng quy định về công tác lao động tiền lương, phụ cấp ưu đãi ngành, nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động các chế độ khác cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí ngân sách nhà nước.

– Công khai thu nhập của công chức, viên chức, người lao động.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ kiểm toán… theo quy định.

– Các tiêu chuẩn, định mức, sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán ca 3, thêm giờ, khen thưởng… đều được công khai, minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

– Không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tiếp khách, quà biếu, quà tặng, tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội.

– Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế làm việc, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công theo quy định, đảm bảo về thời gian, thủ tục; thực hiện công khai quy chế và quản lý chi theo Quy chế ban hành, hàng năm có sửa đổi và bổ sung kịp thời theo các chế độ của Nhà nước.

Trong Quý IV và năm 2019, công chức, viên chức trong toàn Tổng cụckhông có hiện tượng nhận quà tặng, nên không có nộp lại quà tặng trong cơ quan.

Tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục thực hiện nghiêm tinh thần Công văn số 1729/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hoá công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 của Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tài nguyên và Môi trường; triển khai thực hiện nghiêm Văn bản số 505-CV/BCSĐTNMT ngày 28/6/2019 của Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường về một số việc cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Trong quý IV và năm 2019 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định.

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về minh bạch tài sản thu nhập tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 3 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ; năm 2018 tổng số đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản trong toàn Tổng cục là 876 người; số người đã thực hiện kê khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định là 876/876 người, tỷ lệ 100%. Về công khai bản kê khai, các đơn vị đều tổ chức công khai theo đúng quy định. Sau khi công khai không có trường hợp nào bị tố cáo hoặc phản ánh về vấn đề tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai cần phải xác minh kê khai tài sản, thu nhập không trung thực cần xử lý.

Trong quý IV và năm 2019, Tổng cục không có trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức của đơn vị nào để xảy ra hành vi tham nhũng.

Cập nhật, xử lý và phản hồi các thông tin, đồng thời công khai các văn bản, báo cáo, lịch công tác trên môi trường mạng; thực hiện phần mềm quản lý nhân sự, bảo hiểm xã hội, kế hoạch tài chính, kiểm soát tài liệu KTTV, môi trường.

Triển khai cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá công sở, Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý cũng như công tác chuyên môn. Thường xuyên quan tâm đẩy mạnh đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, quy trình xử lý công việc, giữa các đơn vị trực thuộc, giữa cán bộ, công chức, viên chức với nhau và với tổ chức… để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công việc. 100% các đơn vị trong toàn Tổng cục áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý văn bản đi, đến; thực hiện tích hợp chữ ký số vào các phần mềm nghiệp vụ của Tổng cục.

100% các đơn vị của Tổng cục được thanh toán, trả lương, các loại phụ cấp, các chế độ chính sách qua tài khoản ATM, qua đó hạn chế được việc dùng tiền mặt, góp phần phòng ngừa tham nhũng.