Thuyết Minh Biện Pháp Đảm Bảo Vệ Sinh Môi Trường

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân

Boä Xaây döïng

TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1

CC1

526 Ñieän Bieân Phuû, Phöôøng 21, Quaän Bình Thaïnh, Tp. Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi : (08) 8 222 059 – Fax : (08) 8 290 500 E-mail: [email protected]

BIEÄN PHAÙP ÑAÛM BAÛO AN NINH, VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG, PHOØNG CHOÁNG CHAÙY NOÅ 1. Quy ñònh chung. –

Ñôn vò thi coâng seõ coù moät boä phaän chuyeân traùch toå chöùc, kieåm tra an toaøn vệ sinh môi trường.

Taïi coång ra vaøo coâng tröôøng coù baûng noäi qui quy ñònh cuûa coâng tröôøng veà coâng taùc An toaøn lao ñoäng vaø Veä sinh moâi tröôøng.

Keát hôïp vôùi Ban Quaûn lyù Döï aùn giôùi thieäu qui ñònh chung cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi, löu yù caùc coâng taùc coù nguy cô maát an toaøn, caùc giaûi phaùp phoøng choáng cuûa nhaø thaàu.

Heä thoáng bieån baùo, tieâu leänh, noäi quy phaûi roõ raøng, ñaày ñuû vaø ñeå nôi deã nhìn thaáy.

Khi xaûy ra söï coá phaûi baùo ngay laäp töùc cho caùc cô quan lieân quan vaø toå chöùc xöû lyù ngay baèng löïc löôïng, ñieàu kieän saün coù taïi coâng tröôøng.

Do coâng trình thi coâng ngay beân trong khu vöïc cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi, vôùi yeâu caàu vöøa thi coâng, vöøa khoâng gaây aûnh höôûng ñeán caùc coâng trình khaùc, neân vaán ñeà an ninh, an toaøn, veä sinh moâi tröôøng, phoøng chaùy, chöõa chaùy, … phaûi ñöôïc tính toaùn, xem xeùt löïa choïn caùc phöông aùn, bieän phaùp töø khaâu boá trí maët baèng, gia coâng cheá taïo, thi coâng xaây laép, söûa chöõa ñeán vieäc vaän chuyeån, baûo quaûn caùc thieát bò maùy moùc vaät tö.

Do ñaëc thuø cuûa coâng trình laø thi coâng ngay trong khu vöïc saûn xuaát cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi neân Nhaø thaàu luoân yù thöùc ñöôïc vieäc phaûi ñöa coâng taùc ñaûm baûo veà vaán ñeà an ninh an toaøn vaø veä sinh moâi tröôøng leân haøng ñaàu.

Thaønh laäp ñoäi baûo veä coâng tröôøng phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc boä phaän an ninh chöùc naêng cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi ñeå ñeà ra noäi qui coâng tröôøng vaø thöôøng xuyeân tuaàn tra khu vöïc coâng tröôøng nhaèm ngaên chaën nhöõng haønh ñoäng phaù hoaïi, troäm caép, gaây roái, …

Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng

Trang 1/6

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân

Giôø laøm vieäc ñöôïc thöïc hieän nghieâm ngaët, trong giôø laøm vieäc haïn cheá toái ña vieäc ra vaøo cuûa coâng nhaân, chæ coù coâng nhaân do yeâu caàu coâng vieäc môùi ñöôïc pheùp ra khoûi phaïm vi coâng tröôøng, … nhaèm traùnh aûnh höôûng ñeán vieäc quaûn lyù thi coâng vaø an ninh an toaøn cuûa Nhaø maùy nöôùc.

Caùn boä, coâng nhaân ñöôïc tuyeån choïn phuïc vuï cho coâng trình naøy laø nhöõng ngöôøi coù lyù lòch roõ raøng, haïnh kieåm toát, chöa töøng vi phaïm kyõ luaät vaø caùc noäi quy cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1.

Caùc tröôøng hôïp gaây roái traät töï trò an hoaëc coù quan heä, moùc ngoaëc vôùi caùc thaønh phaàn xaáu ngoaøi xaõ hoäi seõ bò cho thoâi vieäc.

3. Bieän phaùp ñaûm baûo Veä sinh moâi tröôøng. Vai troø cuûa Ban chæ huy coâng tröôøng

Ban chæ huy coâng tröôøng seõ laäp ra caùc bieän phaùp baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng nôi thi coâng vaø khu vöïc laân caän, nhö bieän phaùp che chaén, choáng buïi, khoùi, choáng oàn, boá trí giôø giaác thi coâng hôïp lyù cho töøng coâng taùc, nhaát laø caùc coâng taùc deã gaây oàn, gaây oâ nhieãm, söû duïng maùy moùc thieát bò phuø hôïp, tuaân theo caùc qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà chæ soá tieáng oàn, khoùi, …

Caùc bieän phaùp baûo ñaûm veä sinh, choáng oâ nhieãm moâi tröôøng seõ ñöôïc keát hôïp chaët cheõ, phuø hôïp vôùi bieän phaùp thi coâng.

Ban chæ huy coâng tröôøng seõ toå chöùc moät nhoùm lao ñoäng phuïc vuï cho coâng taùc veä sinh moâi tröôøng. Boä phaän naøy seõ tröïc tieáp thöïc hieän caùc coâng vieäc nhö queùt doïn veä sinh coâng tröôøng vaø khu vöïc laân caän, töôùi nöôùc choáng buïi, thu gom raùc thaûi trong thi coâng, …

Ban chæ huy coâng tröôøng ñöôïc giao toaøn quyeàn quaûn lyù, giaûi quyeát moïi vaán ñeà lieân quan ñeán coâng taùc veä sinh moâi tröôøng vaø thöïc hieän caùc thuû tuïc phaùp lyù vôùi caùc cô quan chính quyeàn sôû taïi, vôùi Ban Quaûn lyù döï aùn cuûa Chuû ñaàu tö vaø vôùi ngöôøi lao ñoäng.

Ban chæ huy coâng tröôøng coù nhieäm vuï giaùo duïc yù thöùc chaáp haønh caùc qui ñònh veà veä sinh, baûo veä moâi tröôøng cho löïc löôïng caùn boä, nhaân vieân, coâng nhaân tham gia thi coâng taïi coâng tröôøng thoâng qua caùc hoaït ñoäng sinh hoaït, lao ñoäng haøng ngaøy, caùc cuoäc hoïp giao ban giöõa Ban chæ huy vôùi caùc ñoäi tröôûng ñoäi thi coâng. Caùc bieän phaùp cuï theå baûo ñaûm veä sinh, choáng oâ nhieãm moâi tröôøng Heä thoáng WC taïi coâng tröôøng

Boá trí khu veä sinh taïm taïi coâng tröôøng cho löïc löôïng nhaân söï tröïc tieáp thi coâng taïi coâng tröôøng. Khu veä sinh naøy ñöôïc nhoùm lao ñoäng phuïc vuï cuûa coâng tröôøng queùt doïn thöôøng xuyeân, coù nöôùc vaø caùc duïng cuï veä sinh ñaày ñuû.

Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng

Trang 2/6

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân

Heä thoáng nöôùc thaûi, nöôùc thi coâng vaø nöôùc phuïc vuï coâng taùc PCCC

Heä thoáng nöôùc phuïc vuï thi coâng, phuïc vuï coâng taùc PCCC ñöôïc chuùng toâi cung caáp ñaày ñuû baèng nguoàn caáp nöôùc khu vöïc vaø 01 beå chöùa nöôùc 10m 3, ñöôïc boá trí hôïp lyù, thuaän tieän.

Heä thoáng möông hôû ñeå thoaùt nöôùc möa, möông hôû coù ñoä doác ñeå thoaùt nöôùc ra heä thoáng thoaùt cuûa khu vöïc. Maët baèng thi coâng ñöôïc taïo doác thu nöôùc vaøo möông hôû taïo cho maët baèng luoân luoân khoâ raùo khoâng ñoïng nöôùc.

Vieäc thoaùt nöôùc hoá moùng ñöôïc thöïc hieän baèng maùy bôm. Tuøy theo löu löôïng nöôùc ngaàm soá maùy bôm ñöôïc boá trí thích hôïp. Taïi coâng trình luoân coù 12 maùy bôm nöôùc coâng suaát 60m 3/giôø, caùc maùy bôm naøy ñöôïc bôm ra möông hôû qua ñöôøng oáng.

Thoaùt nöôùc hoá moùng, nöôùc möa, nöôùc sinh hoaït seõ ñöôïc xöû lyù tröôùc khi vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa nhaø maùy. Caáu taïo cuûa beå xöû lyù nöôùc thaûi goàm 1 ngaên chöùa vaø 1 ngaên laéng, loïc. Nöôùc thaûi vaøo ngaên chöùa, qua ngaên laéng loïc seõ ñöôïc laøm saïch tröôùc khi vaøo hoá ga ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung. Xöû lyù xaø baàn, raùc thi coâng

Boá trí heä thoáng xöû lyù raùc, xaø baàn thaûi ra trong thi coâng moät caùch hôïp lyù vaø nghieâm caám xaû raùc trong coâng tröôøng vaø khu vöïc laân caän cuï theå.

Thöôøng xuyeân doïn deïp maët baèng, caùc chaát thaûi, haèng ngaøy toå chöùc moät nhoùm toå coâng nhaân thöïc hieän thöôøng xuyeân vieäc doïn deïp veä sinh coâng tröôøng (caây, vaùn vuïn, xaø baàn, …) taäp keát ôû nôi qui ñònh ñeå töø ñoù vaän chuyeån ra khoûi coâng tröôøng, ñoàng thôøi qui ñònh raèng caùc loaïi raùc xaû trong thi coâng naøy khoâng ñöôïc quaêng böøa baõi, maø phaûi ñeå ôû vò trí qui ñònh thuaän tieän cho nhaân vieân veä sinh thu gom. Caùc thieát bò, vaät tö thi coâng seõ ñöôïc thu doïn veà kho hoaëc ñeå goïn ñuùng nôi quy ñònh sau moãi ngaøy laøm vieäc. Coâng taùc phoøng choáng buïi

Coâng tröôøng xaây döïng laø nôi thöôøng saûn sinh ra nhieàu buïi neân chuùng toâi seõ trieät ñeå thöïc hieän vieäc phoøng choáng buïi baèng caùc bieän phaùp sau : töôùi nöôùc caùc nguoàn gaây buïi nhö taïi khu vöïc troän beâ toâng, ñöôøng ñi laïi vaø caùc khu vöïc tröôùc khi queùt doïn.

Vaät lieäu treân xe ñöôïc xeáp goïn gaøng, khoâng rôi vaõi vaø coù baït che phuû khi vaän chuyeån ñeå traùnh gaây buïi. Coâng taùc choáng oàn, choáng khoùi

Maùy moùc trong thi coâng xaây döïng thöôøng laø nhöõng loaïi deã gaây oàn, gaây khoùi. Bieän phaùp cuï theå aùp duïng laø caùc loaïi maùy gaây khoùi nhieàu ñeàu

Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng

Trang 3/6

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân

khoâng ñöôïc söû duïng taïi coâng tröôøng. Maùy moùc ñöa vaøo thi coâng chuû yeáu laø ñoäng cô ñieän. Ñoäng cô noå, ngoaøi maùy phaùt ñieän 250kVA laø lôùn ra, caùc maùy moùc khaùc ñeàu nhoû vaø coøn môùi. Vôùi maùy phaùt ñieän 250kVA taïi coâng tröôøng, ñaây laø maùy coøn hoaït ñoäng toát khoâng gaây khoùi, ñeå choáng oàn cho maùy chuùng toâi ñaët maùy trong nhaø xung quanh bao che baèng toân 2 lôùp giöõa 2 lôùp coù lôùp caùch aâm. –

Söû duïng xe coä, thieát bò phuïc vuï thi coâng, … trong tình traïng toát vaø môùi nhaèm giaûm thieåu toái ña tieáng oàn vaø khoùi xaû.

Giôø laøm vieäc treân coâng tröôøng ñöôïc chuùng toâi qui ñònh töø 7giôø – 22giôø cho moãi ngaøy laøm vieäc ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán giôø nghæ cuûa khu vöïc laân caän. Phoái hôïp vôùi caùc cô quan chöùc naêng cuûa ñòa phöông trong vieäc baûo veä moâi tröôøng khu vöïc thi coâng

Ngoaøi nhieäm vuï tuaân thuû caùc qui ñònh cuûa caùc cô quan chöùc naêng taïi ñòa phöông veà vieäc baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng. Ban chæ huy coâng trình coøn coù nhieäm vuï phoái hôïp vôùi caùc cô quan chöùc naêng, cô quan chính quyeàn sôû taïi trong coâng taùc baûo veä veä sinh moâi tröôøng taïi khu vöïc thi coâng vaø nôi ôû.

Boá trí löôùi maët baèng thi coâng thích hôïp, thu doïn raùc saïch seõ, nhaø veä sinh taïm phuïc vuï thi coâng phaûi coù beå töï hoaïi (hoaëc boá trí nhaø veä sinh di ñoäng), nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc xöû lyù tröôùc khi ñöa ra möông thoaùt nöôùc chung.

Nghieâm caám phaù hoaïi caây coái, heä thöïc vaät xung quanh coâng tröôøng.

4. Phoøng choáng chaùy, noå. Coâng taùc phoøng choáng chaùy noå treân coâng trình laø ñieàu caàn thieát vaø baét buoäc moïi ngöôøi treân coâng trình phaûi coù yù thöùc baûo veä vaø phoøng choáng. Chuùng toâi ñeà ra bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå nhö sau : –

Heä thoáng nöôùc phuïïc vuï thi coâng, phuïc vuï coâng taùc PCCC ñöôïc chuùng toâi cung caáp ñaày ñuû ñöôïc boá trí hôïp lyù, thuaän tieän.

Trong noäi qui coâng tröôøng coù ñieåm caám mang caùc vaät lieäu noå vaøo trong coâng tröôøng, ngoaøi ra coù bieån caám löûa taïi caùc nôi deã chaùy nhö thuøng chöùa nhieân lieäu, kho vaät tö ñieän nöôùc, kho xaêng daàu.

Coâng tröôøng seõ laäp moät toå chöõa chaùy khoâng chuyeân vaø huaán luyeän coâng taùc chöõa chaùy khi coù söï coá xaûy ra, löïc löôïng naøy ñöôïc huy ñoäng tham gia chöõa chaùy, coâng nhaân vaän haønh maùy, thuû kho cuõng ñöôïc huaán luyeän chöõa chaùy baèng bình xòt. Phoå bieán cho coâng nhaân khi phaùt hieän ra chaùy baùo ngay veà Ban ñieàu haønh coâng tröôøng vaø treân baøn ñieän thoaïi Ban ñieàu haønh coù soá ñieän thoaïi cuûa löïc löôïng chöõa chaùy cuûa ñòa phöông.

Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng

Trang 4/6

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân

Chuùng toâi seõ chuù troïng ñeán coâng taùc phoøng choáng chaùy noå, seõ boá trí 4 bình chöõa chaùy ñaët taïi kho vaät tö ñieän nöôùc 2 caùi vaø taïi phoøng maùy phaùt ñieän 2 caùi. Ngoaøi ra caùt, nöôùc cuõng ñöôïc duøng cho coâng taùc chöõa chaùy neáu coù söï coá xaûy ra.

Ñöôøng ra vaøo vaø trong noäi boä coâng tröôøng ñöôïc boá trí thuaän tieän cho xe chöõa chaùy thöïc hieän nhieäm vuï khi coù söï coá.

Kho baõi chöùa vaät lieäu ñöôïc chuùng toâi saép xeáp hôïp lyù, thuaän tieän, An toaøn, ñuùng theo qui ñònh veà PCCC.

Nhöõng vaät lieäu chaát deã gaây chaùy noå hoaëc deã lan truyeàn löûa nhö coáp pha goã, xaêng daàu chaïy maùy thi coâng, vaät tö ñieän nöôùc … ñöôïc chuùng toâi baûo quaûn kyõ löôõng, xeáp rieâng bieät baèng caùc kho rieâng bieät.

Toå chöùc huaán luyeän cho coâng nhaân caùc qui ñònh vaø kyõ thuaät an toaøn veà phoøng choáng chaùy noå, phoøng chaùy chöõa chaùy.

Phoå bieán caùc tieâu chuaån, qui phaïm kyõ thuaät an toaøn chaùy noå, phoøng chaùy chöõa chaùy vaø caùc chæ daãn caàn thieát khi laøm vieäc vôùi caùc chaát vaø vaät lieäu chaùy noå nguy hieåm.

Ñònh kyø toå chöùc vieäc kieåm tra thöïc hieän caùc qui ñònh veà phoøng choáng chaùy noå.

Boá trí heä thoáng choáng seùt, noái ñaát cho nhaø vaø thieát bò, caùc loái thoaùt naïn, toå chöùc löïc löôïng baùo chaùy cô sôû vaø boá trí caùc phöông tieän chöõa chaùy taïi choã (bình chöõa chaùy, thuøng nöôùc, thuøng caùt, …).

Khoâng söû duïng hoaëc baûo quaûn caùc nhieân lieäu, vaät lieäu deã chaùy, noå ôû nôi tieán haønh coâng vieäc haøn ñieän.

Khu vöïc haøn ñieän ñöôïc caùch ly vôùi khu vöïc laøm coâng vieäc khaùc. Coù theå boá trí choã haøn cuøng vôùi khu vöïc laøm vieäc khaùc nhöng giöõa caùc vò trí ñöôïc ñaët taám chaén baèng vaät lieäu khoâng chaùy.

Khi haøn treân cao söû duïng saøn thao taùc baèng vaät lieäu khoâng chaùy, khoâng ñeå caùc gioït kim loaïi noùng ñoû, maåu que haøn thöøa, caùc vaät lieäu khaùc rôi xuoáng ngöôøi laøm vieäc ôû döôùi.

Taïi caùc kho coù tieâu leänh phoøng chaùy, chöõa chaùy vaø bình chöõa chaùy. Caùc nguyeân lieäu loûng, deã chaùy nhö xaêng, daàu, … ñöôïc baûo quaûn trong kho rieâng theo ñuùng quy ñònh phoøng chaùy hieän haønh.

Caùc maùy thi coâng naëng (oâ toâ, caàn caåu, xe keùo), caùc bình chöùa aùp löïc (oâxy, axeâtylen, khí neùn, …) ñeàu phaûi qua kieåm ñònh theo ñuùng qui phaïm hieän haønh.

Boá trí caùc thieát bò thi coâng (maùy phaùt ñieän, maùy haøn ñieän, haøn hôi, …) phaûi ñaûm baûo theo ñuùng quy phaïm an toaøn veà phoøng choáng chaùy, noå.

Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng

Trang 5/6

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân

Caùc chai chöùa khí ñaët caùch xa nôi coù ngoïn löûa ít nhaát 5m vaø ñöôïc xeáp ôû tö theá ñöùng, ñaët trong caùc khung giaù ñeå giöõ cho khoûi bò ñoå.

Khi chuyeân chôû caùc chai khí khoâng ñeå laãn chai vôùi daàu môõ vaø nhöõng vaät lieäu deã chaùy khaùc, khoâng chôû ngöôøi vôùi chai, khoâng ñoå xe nôi naéng gaét, nôi coù nhieàu ngöôøi tuï hoïp vaø coù bieän phaùp keâ, cheøn, … ñeå choáng rôi ñoå trong quaù trình vaän chuyeån vaø boác xeáp. Tp. Hoà Chí Minh, Ngaøy 05 thaùng 03 naêm 2007 TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1

Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng

Trang 6/6

Tài Liệu Thuyết Minh Biện Pháp Đảm Bảo Vệ Sinh Môi Trường

Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân Boä Xaây döïng TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 CC1 526 Ñieän Bieân Phuû, Phöôøng 21, Quaän Bình Thaïnh, Tp. Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi : (08) 8 222 059 – Fax : (08) 8 290 500 E-mail: [email protected] BIEÄN PHAÙP ÑAÛM BAÛO AN NINH, VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG, PHOØNG CHOÁNG CHAÙY NOÅ 1. Quy ñònh chung. – Ñôn vò thi coâng seõ coù moät boä phaän chuyeân traùch toå chöùc, kieåm tra an toaøn vệ sinh môi trường. – Taïi coång ra vaøo coâng tröôøng coù baûng noäi qui quy ñònh cuûa coâng tröôøng veà coâng taùc An toaøn lao ñoäng vaø Veä sinh moâi tröôøng. – Keát hôïp vôùi Ban Quaûn lyù Döï aùn giôùi thieäu qui ñònh chung cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi, löu yù caùc coâng taùc coù nguy cô maát an toaøn, caùc giaûi phaùp phoøng choáng cuûa nhaø thaàu. – Heä thoáng bieån baùo, tieâu leänh, noäi quy phaûi roõ raøng, ñaày ñuû vaø ñeå nôi deã nhìn thaáy. – Khi xaûy ra söï coá phaûi baùo ngay laäp töùc cho caùc cô quan lieân quan vaø toå chöùc xöû lyù ngay baèng löïc löôïng, ñieàu kieän saün coù taïi coâng tröôøng. – Do coâng trình thi coâng ngay beân trong khu vöïc cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi, vôùi yeâu caàu vöøa thi coâng, vöøa khoâng gaây aûnh höôûng ñeán caùc coâng trình khaùc, neân vaán ñeà an ninh, an toaøn, veä sinh moâi tröôøng, phoøng chaùy, chöõa chaùy, … phaûi ñöôïc tính toaùn, xem xeùt löïa choïn caùc phöông aùn, bieän phaùp töø khaâu boá trí maët baèng, gia coâng cheá taïo, thi coâng xaây laép, söûa chöõa ñeán vieäc vaän chuyeån, baûo quaûn caùc thieát bò maùy moùc vaät tö. 2. An ninh. – Do ñaëc thuø cuûa coâng trình laø thi coâng ngay trong khu vöïc saûn xuaát cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi neân Nhaø thaàu luoân yù thöùc ñöôïc vieäc phaûi ñöa coâng taùc ñaûm baûo veà vaán ñeà an ninh an toaøn vaø veä sinh moâi tröôøng leân haøng ñaàu. – Thaønh laäp ñoäi baûo veä coâng tröôøng phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc boä phaän an ninh chöùc naêng cuûa Khu coâng nghieäp Phuù Baøi ñeå ñeà ra noäi qui coâng tröôøng vaø thöôøng xuyeân tuaàn tra khu vöïc coâng tröôøng nhaèm ngaên chaën nhöõng haønh ñoäng phaù hoaïi, troäm caép, gaây roái, … Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng Trang 1/6 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân – Giôø laøm vieäc ñöôïc thöïc hieän nghieâm ngaët, trong giôø laøm vieäc haïn cheá toái ña vieäc ra vaøo cuûa coâng nhaân, chæ coù coâng nhaân do yeâu caàu coâng vieäc môùi ñöôïc pheùp ra khoûi phaïm vi coâng tröôøng, … nhaèm traùnh aûnh höôûng ñeán vieäc quaûn lyù thi coâng vaø an ninh an toaøn cuûa Nhaø maùy nöôùc. – Caùn boä, coâng nhaân ñöôïc tuyeån choïn phuïc vuï cho coâng trình naøy laø nhöõng ngöôøi coù lyù lòch roõ raøng, haïnh kieåm toát, chöa töøng vi phaïm kyõ luaät vaø caùc noäi quy cuûa Toång Coâng ty Xaây döïng soá 1. – Caùc tröôøng hôïp gaây roái traät töï trò an hoaëc coù quan heä, moùc ngoaëc vôùi caùc thaønh phaàn xaáu ngoaøi xaõ hoäi seõ bò cho thoâi vieäc. 3. Bieän phaùp ñaûm baûo Veä sinh moâi tröôøng. Vai troø cuûa Ban chæ huy coâng tröôøng  – – Ban chæ huy coâng tröôøng seõ laäp ra caùc bieän phaùp baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng nôi thi coâng vaø khu vöïc laân caän, nhö bieän phaùp che chaén, choáng buïi, khoùi, choáng oàn, boá trí giôø giaác thi coâng hôïp lyù cho töøng coâng taùc, nhaát laø caùc coâng taùc deã gaây oàn, gaây oâ nhieãm, söû duïng maùy moùc thieát bò phuø hôïp, tuaân theo caùc qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà chæ soá tieáng oàn, khoùi, … – Caùc bieän phaùp baûo ñaûm veä sinh, choáng oâ nhieãm moâi tröôøng seõ ñöôïc keát hôïp chaët cheõ, phuø hôïp vôùi bieän phaùp thi coâng. – Ban chæ huy coâng tröôøng seõ toå chöùc moät nhoùm lao ñoäng phuïc vuï cho coâng taùc veä sinh moâi tröôøng. Boä phaän naøy seõ tröïc tieáp thöïc hieän caùc coâng vieäc nhö queùt doïn veä sinh coâng tröôøng vaø khu vöïc laân caän, töôùi nöôùc choáng buïi, thu gom raùc thaûi trong thi coâng, … –  Ban chæ huy coâng tröôøng ñöôïc giao toaøn quyeàn quaûn lyù, giaûi quyeát moïi vaán ñeà lieân quan ñeán coâng taùc veä sinh moâi tröôøng vaø thöïc hieän caùc thuû tuïc phaùp lyù vôùi caùc cô quan chính quyeàn sôû taïi, vôùi Ban Quaûn lyù döï aùn cuûa Chuû ñaàu tö vaø vôùi ngöôøi lao ñoäng. Ban chæ huy coâng tröôøng coù nhieäm vuï giaùo duïc yù thöùc chaáp haønh caùc qui ñònh veà veä sinh, baûo veä moâi tröôøng cho löïc löôïng caùn boä, nhaân vieân, coâng nhaân tham gia thi coâng taïi coâng tröôøng thoâng qua caùc hoaït ñoäng sinh hoaït, lao ñoäng haøng ngaøy, caùc cuoäc hoïp giao ban giöõa Ban chæ huy vôùi caùc ñoäi tröôûng ñoäi thi coâng. Caùc bieän phaùp cuï theå baûo ñaûm veä sinh, choáng oâ nhieãm moâi tröôøng Heä thoáng WC taïi coâng tröôøng o – Boá trí khu veä sinh taïm taïi coâng tröôøng cho löïc löôïng nhaân söï tröïc tieáp thi coâng taïi coâng tröôøng. Khu veä sinh naøy ñöôïc nhoùm lao ñoäng phuïc vuï cuûa coâng tröôøng queùt doïn thöôøng xuyeân, coù nöôùc vaø caùc duïng cuï veä sinh ñaày ñuû. Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng Trang 2/6 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân Heä thoáng nöôùc thaûi, nöôùc thi coâng vaø nöôùc phuïc vuï coâng taùc PCCC o – Heä thoáng nöôùc phuïc vuï thi coâng, phuïc vuï coâng taùc PCCC ñöôïc chuùng toâi cung caáp ñaày ñuû baèng nguoàn caáp nöôùc khu vöïc vaø 01 beå chöùa nöôùc 10m 3, ñöôïc boá trí hôïp lyù, thuaän tieän. – Heä thoáng möông hôû ñeå thoaùt nöôùc möa, möông hôû coù ñoä doác ñeå thoaùt nöôùc ra heä thoáng thoaùt cuûa khu vöïc. Maët baèng thi coâng ñöôïc taïo doác thu nöôùc vaøo möông hôû taïo cho maët baèng luoân luoân khoâ raùo khoâng ñoïng nöôùc. – Vieäc thoaùt nöôùc hoá moùng ñöôïc thöïc hieän baèng maùy bôm. Tuøy theo löu löôïng nöôùc ngaàm soá maùy bôm ñöôïc boá trí thích hôïp. Taïi coâng trình luoân coù 12 maùy bôm nöôùc coâng suaát 60m 3/giôø, caùc maùy bôm naøy ñöôïc bôm ra möông hôû qua ñöôøng oáng. – Thoaùt nöôùc hoá moùng, nöôùc möa, nöôùc sinh hoaït seõ ñöôïc xöû lyù tröôùc khi vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc cuûa nhaø maùy. Caáu taïo cuûa beå xöû lyù nöôùc thaûi goàm 1 ngaên chöùa vaø 1 ngaên laéng, loïc. Nöôùc thaûi vaøo ngaên chöùa, qua ngaên laéng loïc seõ ñöôïc laøm saïch tröôùc khi vaøo hoá ga ra heä thoáng thoaùt nöôùc chung. Xöû lyù xaø baàn, raùc thi coâng o – Boá trí heä thoáng xöû lyù raùc, xaø baàn thaûi ra trong thi coâng moät caùch hôïp lyù vaø nghieâm caám xaû raùc trong coâng tröôøng vaø khu vöïc laân caän cuï theå. – Thöôøng xuyeân doïn deïp maët baèng, caùc chaát thaûi, haèng ngaøy toå chöùc moät nhoùm toå coâng nhaân thöïc hieän thöôøng xuyeân vieäc doïn deïp veä sinh coâng tröôøng (caây, vaùn vuïn, xaø baàn, …) taäp keát ôû nôi qui ñònh ñeå töø ñoù vaän chuyeån ra khoûi coâng tröôøng, ñoàng thôøi qui ñònh raèng caùc loaïi raùc xaû trong thi coâng naøy khoâng ñöôïc quaêng böøa baõi, maø phaûi ñeå ôû vò trí qui ñònh thuaän tieän cho nhaân vieân veä sinh thu gom. Caùc thieát bò, vaät tö thi coâng seõ ñöôïc thu doïn veà kho hoaëc ñeå goïn ñuùng nôi quy ñònh sau moãi ngaøy laøm vieäc. Coâng taùc phoøng choáng buïi o – Coâng tröôøng xaây döïng laø nôi thöôøng saûn sinh ra nhieàu buïi neân chuùng toâi seõ trieät ñeå thöïc hieän vieäc phoøng choáng buïi baèng caùc bieän phaùp sau : töôùi nöôùc caùc nguoàn gaây buïi nhö taïi khu vöïc troän beâ toâng, ñöôøng ñi laïi vaø caùc khu vöïc tröôùc khi queùt doïn. – Vaät lieäu treân xe ñöôïc xeáp goïn gaøng, khoâng rôi vaõi vaø coù baït che phuû khi vaän chuyeån ñeå traùnh gaây buïi. Coâng taùc choáng oàn, choáng khoùi o – Maùy moùc trong thi coâng xaây döïng thöôøng laø nhöõng loaïi deã gaây oàn, gaây khoùi. Bieän phaùp cuï theå aùp duïng laø caùc loaïi maùy gaây khoùi nhieàu ñeàu Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng Trang 3/6 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân khoâng ñöôïc söû duïng taïi coâng tröôøng. Maùy moùc ñöa vaøo thi coâng chuû yeáu laø ñoäng cô ñieän. Ñoäng cô noå, ngoaøi maùy phaùt ñieän 250kVA laø lôùn ra, caùc maùy moùc khaùc ñeàu nhoû vaø coøn môùi. Vôùi maùy phaùt ñieän 250kVA taïi coâng tröôøng, ñaây laø maùy coøn hoaït ñoäng toát khoâng gaây khoùi, ñeå choáng oàn cho maùy chuùng toâi ñaët maùy trong nhaø xung quanh bao che baèng toân 2 lôùp giöõa 2 lôùp coù lôùp caùch aâm. – Söû duïng xe coä, thieát bò phuïc vuï thi coâng, … trong tình traïng toát vaø môùi nhaèm giaûm thieåu toái ña tieáng oàn vaø khoùi xaû. – Giôø laøm vieäc treân coâng tröôøng ñöôïc chuùng toâi qui ñònh töø 7giôø – 22giôø cho moãi ngaøy laøm vieäc ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán giôø nghæ cuûa khu vöïc laân caän. Phoái hôïp vôùi caùc cô quan chöùc naêng cuûa ñòa phöông trong vieäc baûo veä moâi tröôøng khu vöïc thi coâng o – Ngoaøi nhieäm vuï tuaân thuû caùc qui ñònh cuûa caùc cô quan chöùc naêng taïi ñòa phöông veà vieäc baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng. Ban chæ huy coâng trình coøn coù nhieäm vuï phoái hôïp vôùi caùc cô quan chöùc naêng, cô quan chính quyeàn sôû taïi trong coâng taùc baûo veä veä sinh moâi tröôøng taïi khu vöïc thi coâng vaø nôi ôû. – Boá trí löôùi maët baèng thi coâng thích hôïp, thu doïn raùc saïch seõ, nhaø veä sinh taïm phuïc vuï thi coâng phaûi coù beå töï hoaïi (hoaëc boá trí nhaø veä sinh di ñoäng), nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc xöû lyù tröôùc khi ñöa ra möông thoaùt nöôùc chung. – Nghieâm caám phaù hoaïi caây coái, heä thöïc vaät xung quanh coâng tröôøng. 4. Phoøng choáng chaùy, noå. Coâng taùc phoøng choáng chaùy noå treân coâng trình laø ñieàu caàn thieát vaø baét buoäc moïi ngöôøi treân coâng trình phaûi coù yù thöùc baûo veä vaø phoøng choáng. Chuùng toâi ñeà ra bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå nhö sau : – Heä thoáng nöôùc phuïïc vuï thi coâng, phuïc vuï coâng taùc PCCC ñöôïc chuùng toâi cung caáp ñaày ñuû ñöôïc boá trí hôïp lyù, thuaän tieän. – Trong noäi qui coâng tröôøng coù ñieåm caám mang caùc vaät lieäu noå vaøo trong coâng tröôøng, ngoaøi ra coù bieån caám löûa taïi caùc nôi deã chaùy nhö thuøng chöùa nhieân lieäu, kho vaät tö ñieän nöôùc, kho xaêng daàu. – Coâng tröôøng seõ laäp moät toå chöõa chaùy khoâng chuyeân vaø huaán luyeän coâng taùc chöõa chaùy khi coù söï coá xaûy ra, löïc löôïng naøy ñöôïc huy ñoäng tham gia chöõa chaùy, coâng nhaân vaän haønh maùy, thuû kho cuõng ñöôïc huaán luyeän chöõa chaùy baèng bình xòt. Phoå bieán cho coâng nhaân khi phaùt hieän ra chaùy baùo ngay veà Ban ñieàu haønh coâng tröôøng vaø treân baøn ñieän thoaïi Ban ñieàu haønh coù soá ñieän thoaïi cuûa löïc löôïng chöõa chaùy cuûa ñòa phöông. Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng Trang 4/6 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân – Chuùng toâi seõ chuù troïng ñeán coâng taùc phoøng choáng chaùy noå, seõ boá trí 4 bình chöõa chaùy ñaët taïi kho vaät tö ñieän nöôùc 2 caùi vaø taïi phoøng maùy phaùt ñieän 2 caùi. Ngoaøi ra caùt, nöôùc cuõng ñöôïc duøng cho coâng taùc chöõa chaùy neáu coù söï coá xaûy ra. – Ñöôøng ra vaøo vaø trong noäi boä coâng tröôøng ñöôïc boá trí thuaän tieän cho xe chöõa chaùy thöïc hieän nhieäm vuï khi coù söï coá. – Kho baõi chöùa vaät lieäu ñöôïc chuùng toâi saép xeáp hôïp lyù, thuaän tieän, An toaøn, ñuùng theo qui ñònh veà PCCC. – Nhöõng vaät lieäu chaát deã gaây chaùy noå hoaëc deã lan truyeàn löûa nhö coáp pha goã, xaêng daàu chaïy maùy thi coâng, vaät tö ñieän nöôùc … ñöôïc chuùng toâi baûo quaûn kyõ löôõng, xeáp rieâng bieät baèng caùc kho rieâng bieät. – Toå chöùc huaán luyeän cho coâng nhaân caùc qui ñònh vaø kyõ thuaät an toaøn veà phoøng choáng chaùy noå, phoøng chaùy chöõa chaùy. – Phoå bieán caùc tieâu chuaån, qui phaïm kyõ thuaät an toaøn chaùy noå, phoøng chaùy chöõa chaùy vaø caùc chæ daãn caàn thieát khi laøm vieäc vôùi caùc chaát vaø vaät lieäu chaùy noå nguy hieåm. – Ñònh kyø toå chöùc vieäc kieåm tra thöïc hieän caùc qui ñònh veà phoøng choáng chaùy noå. – Boá trí heä thoáng choáng seùt, noái ñaát cho nhaø vaø thieát bò, caùc loái thoaùt naïn, toå chöùc löïc löôïng baùo chaùy cô sôû vaø boá trí caùc phöông tieän chöõa chaùy taïi choã (bình chöõa chaùy, thuøng nöôùc, thuøng caùt, …). – Khoâng söû duïng hoaëc baûo quaûn caùc nhieân lieäu, vaät lieäu deã chaùy, noå ôû nôi tieán haønh coâng vieäc haøn ñieän. – Khu vöïc haøn ñieän ñöôïc caùch ly vôùi khu vöïc laøm coâng vieäc khaùc. Coù theå boá trí choã haøn cuøng vôùi khu vöïc laøm vieäc khaùc nhöng giöõa caùc vò trí ñöôïc ñaët taám chaén baèng vaät lieäu khoâng chaùy. – Khi haøn treân cao söû duïng saøn thao taùc baèng vaät lieäu khoâng chaùy, khoâng ñeå caùc gioït kim loaïi noùng ñoû, maåu que haøn thöøa, caùc vaät lieäu khaùc rôi xuoáng ngöôøi laøm vieäc ôû döôùi. – Taïi caùc kho coù tieâu leänh phoøng chaùy, chöõa chaùy vaø bình chöõa chaùy. Caùc nguyeân lieäu loûng, deã chaùy nhö xaêng, daàu, … ñöôïc baûo quaûn trong kho rieâng theo ñuùng quy ñònh phoøng chaùy hieän haønh. – Caùc maùy thi coâng naëng (oâ toâ, caàn caåu, xe keùo), caùc bình chöùa aùp löïc (oâxy, axeâtylen, khí neùn, …) ñeàu phaûi qua kieåm ñònh theo ñuùng qui phaïm hieän haønh. – Boá trí caùc thieát bò thi coâng (maùy phaùt ñieän, maùy haøn ñieän, haøn hôi, …) phaûi ñaûm baûo theo ñuùng quy phaïm an toaøn veà phoøng choáng chaùy, noå. Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng Trang 5/6 Goùi thaàu : Xaây döïng kieán truùc Khu quaûn lyù vaän haønh vaø söûa chöõa Döï aùn : Nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân – Caùc chai chöùa khí ñaët caùch xa nôi coù ngoïn löûa ít nhaát 5m vaø ñöôïc xeáp ôû tö theá ñöùng, ñaët trong caùc khung giaù ñeå giöõ cho khoûi bò ñoå. – Khi chuyeân chôû caùc chai khí khoâng ñeå laãn chai vôùi daàu môõ vaø nhöõng vaät lieäu deã chaùy khaùc, khoâng chôû ngöôøi vôùi chai, khoâng ñoå xe nôi naéng gaét, nôi coù nhieàu ngöôøi tuï hoïp vaø coù bieän phaùp keâ, cheøn, … ñeå choáng rôi ñoå trong quaù trình vaän chuyeån vaø boác xeáp. Tp. Hoà Chí Minh, Ngaøy 05 thaùng 03 naêm 2007 TOÅNG COÂNG TY XAÂY DÖÏNG SOÁ 1 Bieän phaùp ñaûm baûo an ninh, veä sinh moâi tröôøng Trang 6/6

Tiên Yên Tăng Cường Các Biện Pháp Đảm Bảo Vệ Sinh Môi Trường

Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, huyện Tiên Yên đã triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể đó là: đẩy mạnh tuyên truyền huy động sức mạnh toàn dân tham gia công tác bảo vệ môi trường; thu gom, phân loại rác thải tại nhà và thường xuyên dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng nhiều cây xanh bảo vệ môi trường sống; tự nguyện đóng góp kinh phí để đầu tư cho việc thu gom, xử lý rác thải.

Để công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đạt hiệu quả, huyện Tiên Yên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, từ đó có hành động đúng, góp phần giữ cho môi trường luôn xanh – sạch – đẹp. Đồng thời tăng cường công tác quản lý môi trường; kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, hệ thống kênh mương nội đồng. Chú trọng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hoạt động xử lý, thu gom rác thải; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy định thực hiện nếp sống văn hoá ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, hàng năm, UBND huyện đều xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và kế hoạch phát động triển khai thực hiện các ngày lễ như: Ngày Môi trường Thế giới (05/6), Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Chương trình Giờ Trái đất tới các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học theo quy định.

Xử lý rác thải bằng lò đốt thủ công tại các xã vùng cao huyện Tiên Yên.

Ngoài ra, Huyện tập trung chỉ đạo các địa phương sử dụng có hiệu quả các bãi chứa rác thải tập trung; các thôn cũng thành lập tổ thu gom rác thải, thường xuyên thu gom rác đến nơi quy định, hạn chế các điểm chứa rác thải tự phát.

Để giữ gìn môi trường sạch đẹp, nhiều hoạt động thiết thực cũng được các địa phương triển khai thực hiện tích cực, như: dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, đưa đến bãi tập kết và tiêu hủy không để gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích các hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; đưa khu chăn nuôi ra xa khu dân cư; nhiều thôn đã trang bị các thùng đựng chai lọ, vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng… Các ngành, đoàn thể phát động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường bằng các hoạt động cụ thể như: Hội phụ nữ duy trì có hiệu quả phong trào “5 không, 3 sạch”; Đoàn thanh niên tổ chức cho đoàn viên thanh niên thường xuyên quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, thu gom phế liệu trong khu dân cư làm sạch môi trường; Hội cựu chiến binh với các hoạt đồng trồng và chăm sóc cây xanh, phát quang bui rậm, khơi thông kênh mương; UBMTTQ nhân rộng mô hình “Vận động nhân dân tham gia xử lý, phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình và khu dân cư”…

Mới đây, UBND huyện Tiên Yên đã ra văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác bảo vệ môi trường năm 2024 trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo UBND huyện nếu xảy ra vi phạm, ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đầm nuôi trồng thủy sản, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ hoạt động cỏ ảnh hưởng đến môi trường tuân thủ và chấp hành theo đúng quy định của pháp luật để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền và không để xảy ra khiếu kiện trong nhân dân.

Bên cạnh đó, các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ diện tích đầm nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp của các hộ dân trên địa bàn. Đối với các đầm nuôi theo hướng công nghiệp phải bố trí quỹ đất để xây dựng các công trình xử lý môi trường. Kiên quyết, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi xả thải trực tiếp trong quá trình nuôi ra môi trường, có nguy cơ gây bùng phát dịch, bệnh và ô nhiễm môi trường.

Phụ nữ các xã vùng cao của huyện Tiên Yên tích cực tham gia dọn VSMT.

Nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc bảo đảm VSMT trên địa bàn huyện Tiên Yên ngày càng được nâng cao. Môi trường trên địa bàn huyện được cải thiện rõ rệt. Để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường, trong thời gian tới, UBND huyện Tiên Yên tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình… Đồng thời tập trung tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức tự giác thực hiện của nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa, chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương./.

Những Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Sống

Tiết kiệm điện

Hãy sử dụng các nguồn năng lượng có thể tái tạo bất cứ khi nào có thể như năng lượng từ gió, ánh nắng mặt trời… Đây là các loại năng lượng sạch vì việc sản xuất và tiêu thụ chúng không làm phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính như sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch.

Giảm sử dụng túi nilông

Nhiều người có thói quen để nguyên phích cắm trong ổ điện ngay cả khi không dùng đến các thiết bị điện ( TV, quạt, sạc điện thoại, máy tính…) Hành động này vô tình gây lãng phí một lượng điện tương đối lớn vì ngay cả trong chế độ chờ các thiết bị này cũng làm tiêu hao năng lượng điện. Do đó, tốt hơn hết, các bạn nên nhớ rút phích cắm ra khỏi ổ hoặc tắt nguồn tất cả các thiết bị điện khi không sử dụng.

Tận dụng ánh sáng mặt trời

Hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa để bảo vệ môi trường

Ưu tiên sản phẩm tái chế

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch,nguồn năng lượng tự nhiên vô hạn và cho hiệu suất sử dụng cao và lâu. Nên lắp đặt các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để giảm thiểu ô nhiễm.

Sử dụng giấy tái chế để cứu rừng cây. Giấy tẩy trắng thường được dùng để in báo và loại giấy này khi sản xuất gây ô nhiễm nguồn nước. Tốt nhất nên sử dụng giấy tái chế hay loại giấy không qua tẩy trắng.

Áp dụng khoa học hiện đại vào đời sống

Tái chếchất thải của bạn càng nhiều càng tốt khi có thể. Khí mê-tan, loại “khí nhà kính” có ảnh hưởng nhiều nhất, được phát thải vào không khí khi rác trong bãi rác bị phân hủy. Giảm lượng rác chở đến bãi rác sẽ giúp làm giảm lượng khí mê-tan phát thải từ bãi rác.

Phạm Huyền (t/h)

Trước đây khi khoa học còn chưa được mở rộng phát triển thì áp dụng khoa học kĩ thuật vào còn nhiều hạn chế nhưng giờ đây khoa học phát triển, nhiều thiết bị thân thiện môi trường và làm giảm ô nhiễm. Như sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện làm giảm tiêu thụ điện năng, tiết kiệm được nguồn tài nguyên sản xuất ra điện. Hay các thiết bị có thể tái chế sử dụng để giảm lượng rác thải cho môi trường sống của con người.

Bảo Vệ Môi Trường Và Các Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường

Khẩu hiệu bảo vệ môi trường – bảo vệ cuộc sống của chúng ta có lẽ không còn quá xa lạ đối với nhiều người. Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường là vấn đề thường xuyên được nhắc đến trong các diễn đàn phát triển bền vững, các kênh truyền thông đại chúng. Những vấn nạn về môi trường đang là “nỗi lo chung” của toàn xã hội loài người. Chính vì vậy, mỗi con người chúng ta cần phải có ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống, cải thiện tình trạng môi trường hiện tại… Đừng trông chờ vào bất cứ ai, hãy hành động vì môi trường, vì cuộc sống và sự phát triển của chính chúng ta.

Có thể hiểu đơn giản bảo vệ môi trường là những hoạt động nhằm giữ cho môi trường luôn được xanh, sạch đẹp, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường. Đồng thời bảo vệ môi trường là đảm bảo sự cân bằng của môi trường sinh thái, ngăn chặn những hành vi gây hại cho môi trường.

Những biện pháp giúp bảo vệ môi trường Giữ gìn cây xanh, chống chặt phá rừng

Cây xanh đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Cây xanh có thể hút khó bụi, các chất độc hại đồng thời chống xói mòn, sạc lở đất… giúp bảo vệ và cải thiện môi trường. Ngày nay, diện tích đất rừng đang ngày càng bị thu hẹp, số lượng cây xanh ở các thành phố lớn có xu hướng ít đi, tình trạng chặt phá rừng ngày một gia tăng… là những nguyên ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, mỗi con người cần phải có ý thức trong việc giữ gìn, bảo vệ cây xanh… bảo vệ môi trường và không tiếp tay với những hành vì xấu gây hại cho môi trường xung quanh.

Khi xã hôi ngày càng phát triển, con người ngày càng quan tâm đến những nguồn năng lượng sạch không chỉ để bảo vệ môi trường mà còn để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Những nguồn năng lượng sạch có thể kể đến như: năng lượng nước, năng lượng gió, năng lượng mặt trời… Nếu nguồn năng lượng sạch được phổ biến rộng rãi, quá trình khai thác tài nguyên khoáng sản giảm, quá trình đốt cháy nhiên liệu giảm… sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

Giảm thiểu sử dụng túi ni lông

Những túi ni lông không thể phân hủy sinh học nên chúng có thể tồn tại trong môi trường tự nhiên đến hàng trăm năm. Ngày nay, công tác xử lý chất thải túi ni lông chưa thực sự được đẩy mạnh, khiến đây vẫn trở thành một trong những tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường. Thay vì sử dụng túi ni lông chúng ta có thể sử dụng các loại túi giấy, túi có thể phân hủy được… để bảo vệ môi trường.

Tiết kiệm

Tiết kiệm năng lượng điện, nước và tài nguyên thiên nhiên là một trong những việc làm giúp bảo vệ môi trường. Để sản xuất ra nguồn năng lượng sử dụng trong cuộc sống thường ngày phải tiêu tốn rất nhiều công sức, tiền của, hoạt động sản xuất năng lượng cũng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bỏ rác đúng nơi quy định

Rác thải, chất thải… cần được xử lý kịp thời để tránh gây ô nhiễm môi trường. Việc bỏ rác đúng nơi quy định là hành động góp phần bảo vệ môi trường. Thông thường rác trong các thùng rác, rác được bỏ đúng nơi quy định sẽ nhanh chóng được gom và xử lý. Chính vì vậy, hãy tạo thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Thông qua các kênh phương tiện truyền thông tại chúng, các trang mạng xã hội… chúng ta có thể truyền tải những thông điệp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xung quanh. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội, nếu tất cả mọi người đều có ý thức môi trường sẽ trở nên xanh sạch, đẹp hơn rất nhiều.

Những phong trào những biện pháp nhằm tuyên truyền ý thức trong việc bảo vệ môi trường, những chương trình trồng cây, gây rừng, giờ trái đất… là những hoạt động mà bạn nên tham gia để góp phần cải thiện môi trường sống của chúng ta.