Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Về Chính Trị / 2023 / Top 15 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xây Dựng Đảng Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Là Nhiệm Vụ Rất Quan Trọng / 2023

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả; bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên”.

Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.(ảnh: Hiền Hoà)

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đi đôi với những thời cơ, thuận lợi mới, tình hình quốc tế và trong nước cũng xuất hiện những diễn biến phức tạp, tác động đến công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ta. Với những âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn coi chống phá về chính trị, tư tưởng và tổ chức đối với các Đảng Cộng sản là “tiêu điểm” quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định. Do vậy, việc không ngừng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức là nhiệm vụ rất quan trọng. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả; bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên”[1]. Đồng thời, Đảng ta yêu cầu trong nhiệm kỳ Đại hội XII, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tập trung nhiệm vụ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”[2].

Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch thực hiện là tác động chủ yếu từ bên ngoài. Nhưng nhân tố chủ quan, nguy cơ chủ yếu làm cho các nước xã hội chủ nghĩa bị “diễn biến hòa bình” lại nằm trong nội tại các nước đó, mà quan trọng nhất là trong nội bộ đảng cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa. Trong mối quan hệ giữa nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng thì nguyên nhân chủ quan, bên trong giữ vai trò quyết định sự phát triển của mọi sự vật. Do đó, việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, tổ chức là tất yếu khách quan trong nhiệm vụ đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”.

Nguyên nhân trực tiếp, căn bản dẫn đến chính biến tại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu trước đây là do Đảng cầm quyền tại các nước này đã không làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ; buông lỏng sự lãnh đạo chính trị, tư tưởng của Đảng; nội bộ Đảng có sự thoái hóa, biến chất nghiêm trọng; việc lựa chọn những người kế tục sự nghiệp cách mạng không chính xác,…Các thế lực thù địch xác định chống phá về chính trị, tư tưởng, tổ chức là nội dung trọng tâm, là khâu quan trọng hàng đầu trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ở Việt Nam. Họ nhằm loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với xã hội, qua đó làm suy yếu hệ thống chính trị, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chúng ta còn bộc lộ nhiều hạn chế: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân có những biểu hiện mơ hồ, chưa nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, cũng như tính chất gay go, ác liệt của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong điều kiện mới; “những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”[3] nhưng chúng ta còn “thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”[4]. Đảng ta đã chỉ rõ: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị nước ta”[5]. “Hết sức chú trọng công tác bảo vệ Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức”[6]. Bởi vậy, xin được đề xuất một số nội dung giải pháp sau:

Trước hết, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, những cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, bồi dưỡng nhận thức, lập trường, quan điểm và năng lực vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nội bộ vững mạnh, củng cố vững chắc bên trong là chính, lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng.

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cơ quan, đoàn thể cần chủ động triển khai có hiệu quả đấu tranh trực tiếp trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Sử dụng và phát huy hiệu quả các phương tiện của công tác tư tưởng đấu tranh phê phán những quan điểm tư tưởng, lý luận phản động, sai trái của các thế lực thù địch, không để lây lan và tác động xấu trong xã hội. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hoạt động tập hợp lực lượng, móc nối trong ngoài, không để công khai hóa, quốc tế hóa các tổ chức chính trị đối lập trong nước chống Đảng, Nhà nước. Tập trung giải quyết một bước căn bản, có hiệu quả các vấn đề ở những vùng trọng điểm và các vùng tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, không để các thế lực thù địch lợi dụng gắn vấn đề dân tộc với vấn đề tôn giáo để kích động quần chúng biểu tình, bạo loạn, gây mất ổn định chính trị trên các địa bàn chiến lược.

Hai là,tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập của các tổ chức Đảng ở cơ sở, tăng cường tính chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội, nhất là kỷ luật phát ngôn. Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng lãng phí”[7]. Đảng ta yêu cầu: Trong quá trình tự phê bình và phê bình tập trung làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và kiểm điểm về đạo đức, lối sống; nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên do yêu cầu rất cao của đợt tự phê bình và phê bình lần này, cũng như những khó khăn, trì trệ, xem nhẹ lâu nay trong tiến hành tự phê bình và phê bình, trước khi kiểm điểm có những hình thức phù hợp để lấy ý kiến góp ý, gợi ý kiểm điểm, kể cả trong tập thể và cá nhân từng đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì phối hợp với các ban của Đảng xây dựng, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư nội dung góp ý cho các cấp ủy viên ở những nơi cần thiết trước khi tiến hành tự phê bình và phê bình, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Có biện pháp kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong xã hội. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, loại bỏ tư tưởng cơ hội, thực dụng, tình trạng thoái hóa biến chất trong Đảng, lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ có chức, có quyền, những hình ảnh xấu về người cán bộ cách mạng trong nhân dân, tác động tiêu cực đến sự đồng thuận về tư tưởng trong xã hội, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Ba là, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đấu tranh có hiệu quả chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối; xây dựng và quản lý Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị và xã hội. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các thiết chế tuyên truyền vận động, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phát triển sản xuất, tổ chức đời sống, tham gia xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng.

Mở rộng dân chủ phải đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Chủ động, kịp thời cung cấp, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sớm phát hiện và giải quyết khẩn trương các vấn đề bức xúc, các “điểm nóng” về những vấn đề khiếu kiện, đình công…, giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Khắc phục tình trạng vô kỷ luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây rối. Chủ động có các phương án ngăn chặn và làm thất bại âm mưu lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để gây rối chính trị, xuyên tạc lịch sử, nói xấu các cán bộ lãnh đạo Đảng. Củng cố, mở rộng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên, thực sự phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là nơi phối hợp hành động của các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia với Đảng và Nhà nước thực hiện quyền dân chủ, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát của nhân dân đối với hoạt động, lối sống của cán bộ, đảng viên và các cơ quan nhà nước; giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quan hệ của các tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Bốn là, đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tự diễn biến là khái niệm chỉ sự vận động bên trong của mọi sự vật, hiện tượng. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có thể xảy ra trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Quan trọng nhất là phải ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” về tư tưởng chính trị. Song không coi nhẹ mặt đạo đức, lối sống. Sự suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sẽ dẫn đến tha hoá về tư tưởng chính trị. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có thể có trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trong xã hội; có thể có trong đảng viên, công chức, nhân dân, nhưng nguy hiểm hơn cả là trong cán bộ, nhất là cán bộ có chức, quyền, cán bộ trung cao cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý chiến lược, vĩ mô. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” là quá trình từ bỏ dần tư tưởng của chủ nghĩa xã hội, hướng dần theo những tư tưởng tư sản. Hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” về tư tưởng chính trị rất không đơn giản, cần được phân tích, nhận diện chính xác. Do đó, việc xác định đâu là biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đòi hỏi phải lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của người lao động làm tiêu chí xem xét, đánh giá với phương pháp khoa học, tránh “chụp mũ”, quy kết vội vàng; đồng thời, không thể mất cảnh giác cho rằng “không có vấn đề gì”. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” là một hiện tượng mà sự nảy sinh và phát triển của nó có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.

Trạng thái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” xuất phát từ 3 nguyên nhân: (1). Do hạn chế về trình độ hiểu biết, năng lực trí tuệ, năng lực thực tiễn; (2). Do sự thoái hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có chức, có quyền trong hệ thống chính trị; (3). Vì chủ nghĩa cá nhân gây nên mất đoàn kết nội bộ, làm xuất hiện những cá nhân, nhóm người mâu thuẫn nhau về địa vị, lợi ích… Những nguyên nhân chủ quan nêu trên sẽ làm cho nội bộ suy yếu, mất sức đề kháng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch lợi dụng, can thiệp, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”..

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vô cùng nguy hiểm, nó phụ thuộc chủ yếu vào chính mỗi người, vào sức mạnh và khả năng đề kháng của cơ thể xã hội XHCN như V.I.Lênin đã từng cảnh báo: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Toàn bộ vấn đề là ở chữ “nếu” này. Nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ”[8].

Cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình” chỉ đạt được kết quả khi nó được gắn liền với cuộc đấu tranh đẩy lùi, khắc phục các nguy cơ nội sinh, như nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực, nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa và nguy cơ tham nhũng, tệ quan liêu, sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Các nguy cơ này có mối liên hệ, tác động lẫn nhau. Sự yếu kém, những sai lầm, khuyết điểm của chúng ta là cơ sở cho các thế lực thù địch lợi dụng để tăng cường âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ. Sự tác động của “diễn biến hoà bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” tạo ra những nhân tố nội xâm hết sức nguy hiểm, cho nên phải chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những nhân tố bên trong có thể dẫn đến đột biến bất lợi.

Đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà trước hết, trực tiếp là trách nhiệm của các cấp ủy đảng chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của chính quyền các cấp. Vì vậy, từng cấp uỷ, từng ngành, từng địa phương, các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình hành động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức nói riêng phù hợp với điều kiện và tình hình ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; phải đặt dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; gắn với việc xây dựng, giữ vững và phát huy nhân tố nội lực mang tính quyết định.

Trong tình hình hiện nay, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là một nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm “nâng cao ý thức tự bảo vệ, tự đề kháng của cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình; trên cơ sở tiếp tục xây dựng hoàn thiện các quy chế, chính sách quản lý cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Do vậy, phải “chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”[9]. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo chú trọng cả hai nhiệm vụ “xây” và “chống” trong đó lấy xây dựng là chính; đồng thời, phải chủ động và có giải pháp đúng kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa từ xa với chủ động tiến công làm thất bại âm mưu và ý đồ chống phá của các thế lực thù địch từ trong “trứng nước”, là phương châm đúng đắn, thể hiện rõ tư tưởng cách mạng tiến công trong chỉ đạo cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ta. Yêu cầu cơ bản khi thực hiện phương châm này là, cùng với tích cực, chủ động giữ vững ổn định bên trong, phòng ngừa, ngăn chặn các tác động tiêu cực từ phía các thế lực thù địch, đồng thời phải có những biện pháp hữu hiệu tích cực, chủ động tổ chức các các đợt sinh hoạt học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ đảng viên bằng nhiều hình thức, qui mô trong các đợt học tập Nghị quyết Trung ương cùng các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khoá XI, XII của Đảng để ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cán bộ, đảng viên./.

Tiếp Tục Thực Hiện Đồng Bộ Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Về Xây Dựng Đảng / 2023

STO – Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Vĩnh Châu luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và đạt được những kết quả quan trọng. Báo Sóc Trăng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Khởi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu về nội dung này.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ TX. Vĩnh Châu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thị xã đã chủ động triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII một cách thiết thực, hiệu quả. Thị ủy đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, về đạo đức; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; xây dựng hệ thống chính trị… Qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được phát huy. Vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở tiếp tục được khẳng định, đảm đương tốt vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy cấp trên đạt kết quả thiết thực. Sau đại hội đến nay, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên và triển khai nghị quyết đại hội cấp mình một cách nghiêm túc; tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cơ sở nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, chăm lo công tác xây dựng Đảng; đa số cán bộ, đảng viên đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn nên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ đó là: Ban Thường vụ Thị ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy tổ chức cơ sở đảng quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, tạo nên sự chuyển biến sâu rộng trong toàn đảng bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và cấp ủy cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, thực hiện tốt phương pháp, phương châm của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Qua kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng, đã đánh giá đúng thực trạng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở trong việc quán triệt, triển khai thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong quá trình chỉ đạo thực hiện, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng của các tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên; có hiệu quả tác động tích cực đến sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong thời gian qua.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ TX. Vĩnh Châu còn những hạn chế, khuyết điểm gì?

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi: Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ TX. Vĩnh Châu vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy một số nơi chất lượng chưa cao, ít vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; một số cấp ủy cơ sở và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở một số nơi chưa được phát huy đúng mức. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng của một số ít tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa cao nên còn những mặt hạn chế nhất định.

Việc đấu tranh xây dựng nội bộ, tự phê bình và phê bình của một số đảng viên chưa cao, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, ít góp ý về khuyết điểm, hạn chế, chưa mạnh dạn đấu tranh với biểu hiện tiêu cực; một bộ phận đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm nguyên tắc của Đảng phải xử lý kỷ luật. Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở một số nơi còn chậm; tính tiền phong, gương mẫu của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý từng lúc chưa cao, nhất là cấp cơ sở. Công tác quản lý đảng viên của tổ chức đảng có nơi chưa chặt chẽ, nhất là quản lý đảng viên đi làm ăn xa…

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những định hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi: Trong thời gian tới, Thị ủy Vĩnh Châu sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định đúng mức công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; bám sát thực tiễn, công việc và địa bàn công tác. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, đi đầu trong công việc. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

4 Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng Và Chỉnh Đốn Đảng / 2023

Nghị quyết nêu rõ tình hình, nguyên nhân và nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Theo đó, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trước hết là phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống thể hiện ở các nội dung như: Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình…

Việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, tham ô, tham nhũng, thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội…, cũng được nhận diện là biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống.

Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gồm 9 nội dung, trong đó có việc đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”; phản bác, phủ nhận nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự”. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai…

Với một trong những mục tiêu “củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”, và quan điểm “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Nghị quyết đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả.

Một là, về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Hai là, về cơ chế, chính sách. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trước mắt, rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xoá bỏ cơ chế “xin – cho”, “duyệt – cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế…

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách còn có việc hoàn thiện quy định về tổ chức, bộ máy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược…

Ba là, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả…

Tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, xem xét tư cách đảng viên và phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn…

Bốn là, về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội. Các cấp uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 217 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trước mắt, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân…

Toàn văn: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Ban Hành 6 Nhóm Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng / 2023

UBND tỉnh đã có Quyết định số 831/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chương trình hành động đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Trong đó, yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tập trung xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cấp bách và lâu dài nhằm chỉ đạo, đề ra những giải pháp tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 55-QĐ/TW ngày 19.12.2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả hoạt động công vụ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh. Phân công trách nhiệm, xác định rõ quyền hạn, phương pháp tiến hành của các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nhanh chóng khắc phục các hạn chế, yếu kém, suy thoái; tạo nên chuyển biến rõ nét về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng niềm tin trong nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp về bộ máy hành chính tỉnh Quảng Nam trong sạch, minh bạch, tận tụy phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của từng cá nhân, tổ chức; kịp thời khen thưởng, biểu dương những gương điển hình, tạo động lực thi đua rèn luyện đạo đức cách mạng, thi đua làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

NG.ĐOAN