Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Trong Thời Kỳ Mới / Top 14 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đáp Ứng Yêu Cầu Thời Kỳ Mới

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư, Phó Bí thư của 21 Tỉnh, Thành ủy các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cách đây 20 năm (năm 1997) với những điều kiện thực tiễn khác với giai đoạn hiện nay. Thực tiễn cho thấy, bộ máy các cấp đang có sự chồng chéo, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu quả. Trước nhiệm vụ, tình hình mới, đòi hỏi Đảng phải sớm có nghị quyết mới về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Qua đó, cần có các giải pháp, quan điểm mới để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay.

Phân tích các yếu tố, đặc điểm tác động trong nước và khu vực đến công tác cán bộ, bộ máy hiện nay so với 20 năm trước, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng: Công tác cán bộ như một dây chuyền sản xuất, sau 20 năm mặc dù vẫn còn đầy đủ song có thể thấy dây chuyền ấy đã lạc hậu từ tuyển dụng, bồi dưỡng, giáo dục, quy hoạch, bổ nhiệm, chế độ chính sách… Do đó, đòi hỏi dây chuyền ấy phải được thay đổi để có những sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Từ thực tiễn 20 năm qua, cần đánh giá đầy đủ những gì làm được, chưa làm được, nguyên nhân để có giải pháp phù hợp; trên cơ sở đó hoàn chỉnh đề cương đề án trình Hội nghị Trung ương 7 sắp tới.

Đối với các nội dung của đề cương thuộc Đề án, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết: Trọng tâm định hướng lớn của Đề án này là công tác cán bộ và cán bộ cấp chiến lược. Qua các hội nghị trước còn có nhiều ý kiến khác nhau, vì vậy các đại biểu cần tập trung cho ý kiến về các vấn đề này. Nếu xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược tốt thì sẽ giúp cho việc xây dựng cán bộ cấp dưới tốt.

Thống nhất cao các nội dung của Đề án, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Cần có cơ chế khen thưởng cũng như giám sát đối với người giới thiệu nhân sự kế cận. Nếu nhân sự giới thiệu công tác tốt, thể hiện được năng lực công tác nên xem xét có hình thức biểu dương, khen thưởng cho người giới thiệu. Ngược lại, nếu cán bộ đó có năng lực kém, cần xem xét lại trách nhiệm người giới thiệu. Qua đó, mới khuyến khích tìm kiếm, lựa chọn được người tài, khắc phục vấn đề “lợi ích nhóm” trong đề bạt cán bộ.

Nhấn mạnh đến vai trò của công tác quy hoạch, đào đạo bồi dưỡng cán bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng, muốn có đội ngũ cán bộ lãnh đạo tốt, cán bộ chiến lược tốt, đòi hỏi phải làm tốt công tác cán bộ. Bên cạnh đó, để có đội ngũ cán bộ chiến lược có chất lượng cao, cần chú trọng công tác đào tạo từ môi trường đào tạo, chương trình, hình thức đào tạo, tuổi đời đào tạo và phải có chất lượng thực chất. Mặt khác, cần sớm nghiên cứu ban hành quy chế, quy định về phát hiện người tài, có tố chất lãnh đạo; tạo môi trường cho cán bộ được thể hiện tài năng, năng lực của mình.

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Chủng Pk

Trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ của Quân chủng có bước phát triển với phạm vi rộng, đa dạng và phức tạp hơn; vừa đóng vai trò nòng cốt trong tác chiến phòng không, vừa là lực lượng quan trọng trong hiệp đồng quân binh chủng tạo thành sức mạnh tổng hợp của Quân đội ta. Một trong những yếu tố quyết định, bảo đảm cho Quân chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cán bộ và công tác cán bộ. Bởi vậy, trong những năm qua, Quân chủng luôn lấy công tác quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm khâu đột phá, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Đại tá Mai Văn Tiến – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ (người đứng thứ 3 từ phải qua) trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ (tháng 8-2023). Ảnh: HỮU LỆ

Hiện nay, Quân chủng PK-KQ thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời trong điều kiện phức tạp hơn, đặc biệt phải chủ động đối phó có hiệu quả với chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong khi đó, tổ chức, biên chế của Quân chủng đang trong thời kỳ tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn và có bước phát triển; vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật còn nhiều khó khăn… Thực tế đó đòi hỏi Quân chủng phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng đủ, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo khâu đột phá về công tác cán bộ; cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân chủng đã tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân chủng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; quán triệt và chấp hành nghiêm quan điểm, nguyên tắc, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ; tích cực đổi mới công tác cán bộ và quan tâm xây dựng cơ quan cán bộ các cấp trong Quân chủng vững mạnh, có đủ năng lực tham mưu, đề xuất với cấp ủy các cấp tiến hành công tác cán bộ đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trong hoạt động thực tiễn, tạo nguồn các chức danh chỉ huy, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của Quân chủng.

Cấp ủy các cấp đã tập trung rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý; trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của Quân chủng, thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có của từng đơn vị, từng chuyên ngành, dự kiến nhu cầu và khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ để chủ động phương hướng đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Trong quy hoạch đã chú trọng xem xét cơ cấu giữa các ngành, nghề, binh chủng, loại cán bộ; chủ động giải quyết số dư và số thiếu, đáp ứng kịp thời cán bộ cho các yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp đã mạnh dạn bổ nhiệm những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực vào các cương vị lãnh đạo, chỉ huy; đồng thời, chú ý giữ gìn những cán bộ đã qua chiến đấu, cán bộ có trình độ cao, có kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, chỉ huy; tích cực bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật đầu ngành giỏi để khai thác có hiệu quả trang bị kỹ thuật hiện có và tiếp thu những kiến thức khoa học, công nghệ mới.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cùng với việc chấp hành nghiêm túc chỉ tiêu đào tạo được Bộ Quốc phòng giao, Quân chủng đã chủ động liên hệ với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội và ở nước ngoài, đề nghị Bộ Quốc phòng mở rộng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như: Chuyển cấp kỹ sư hàng không; chuyển loại chính trị; liên kết đào tạo kỹ sư khí tượng, phòng cháy, chữa cháy; chuyển loại sĩ quan dù; sĩ quan quản lý, điều hành bay; thực tập sinh ở nước ngoài; đề xuất với Bộ Quốc phòng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các chuyên ngành vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; đào tạo phi công quân sự cơ bản ngay từ đầu ở nước ngoài đáp ứng yêu cầu khai thác, làm chủ VKTBKT mới… Để công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, Quân chủng đã nghiên cứu, hoàn thiện quy trình đào tạo, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo chức vụ, cương vị là chính, coi trọng năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ. Kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng tại đơn vị, đào tạo dài hạn với bổ túc ngắn hạn; thực hiện cấp trên bồi dưỡng cấp dưới; cán bộ có kinh nghiệm trong công tác, có trình độ khoa học, kỹ thuật giỏi bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ mới ra trường; động viên cán bộ tự học tập, rèn luyện… Vì vậy, đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân chủng hiện nay có nhiều lớp kế cận, kế tiếp, bổ sung vững chắc cho nhau về kiến thức cơ bản, kinh nghiệm trong huấn luyện chiến đấu, quản lý và sử dụng các loại vũ khí, trang bị, bảo đảm yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Nhằm nâng cao năng lực thực tiễn và tạo điều kiện cho cán bộ được thử thách vai trò, khả năng của mình ở những nhiệm vụ, cương vị khác nhau, Quân chủng đã thực hiện tốt quy chế luân chuyển cán bộ theo đúng yêu cầu của trên, tập trung vào những cán bộ trẻ, nằm trong quy hoạch và có khả năng phát triển. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì; phát huy vai trò của các cơ quan, ngành chức năng, các tổ chức quần chúng trong quản lý, rèn luyện cán bộ. Mặt khác, công tác chính sách cán bộ luôn được Quân chủng quan tâm đúng mức và triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Quân đội đều được quán triệt và vận dụng sáng tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách đã tạo được sự thông suốt, nhất trí cao của cán bộ với các quyết định của trên.

Việc quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ không chỉ là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp mà đồng thời là trách nhiệm của mọi tổ chức và của chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, căn cứ tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực của từng loại hình cán bộ; cấp ủy các cấp cần tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ cho phù hợp, đáp ứng tốt nhất cho nhiệm vụ được giao. Tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ của Quân chủng sẽ được xây dựng cơ bản, vững chắc, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia trong mọi tình huống.

Đại tá HÀ HỮU NGỌTrưởng Phòng Cán bộ Quân chủng PK-KQ

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Đáp Ứng Nhiệm Vụ Công Tác Trong Thời Kỳ Mới

13:53 08/10/2023 3797

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện Bộ Nội Vụ, Ban Tổ chức Trung ương; cùng các đồng chí cựu cán bộ Đoàn có nhiều kinh nghiệm trong công tác cán bộ của Đoàn và thường trực các tỉnh, thành Đoàn.

Tọa đàm “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Trong thời gian qua, công tác cán bộ được các cấp bộ Đoàn quan tâm, đặc biệt sau khi thực hiện Quy chế Cán bộ Đoàn, từng khâu của công tác cán bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều tiến bộ, đảm bảo đúng quy trình; công tác kiểm điểm đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm; công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành bài bản, nghiêm túc, chất lượng làm công tác quy hoạch được nâng lên đảm bảo nguyên tắc “động” và “mở”… Từ đó, đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ; có kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội; khả năng tham mưu, đề xuất tốt; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn, Hội, Đội tại địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác cán bộ Đoàn thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, chế độ chính sách cán bộ khiến cho công tác cán bộ tại một số nơi chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu chỉ rõ những hạn chế của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội hiện nay, những hạn chế trong từng khâu của công tác cán bộ tại địa phương

Là đơn vị được đánh giá là làm tốt công tác cán bộ thời gian qua, tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM cho rằng, sự chuẩn bị, vận hành công tác cán bộ thời gian qua chưa theo kịp chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, dẫn tới một số nơi bị thiếu hụt cán bộ, đặc biệt là cán bộ Đoàn cấp phường, xã, thị trấn… Cụ thể là tại đại hội Đoàn các cấp vừa qua, một số đơn vị xin bầu khuyết các chức danh, kể cả chức danh chủ chốt. Theo đồng chí Sơn, để chủ động nguồn cán bộ, TP HCM thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có công tác theo dõi, bồi dưỡng, đeo bám các cán bộ Đoàn từ khi còn là Bí thư các đoàn trường phổ thông và trong suốt quá trình học tập tại các trường Đại học, cao đẳng.

Theo anh Nguyễn Ngọc Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, thực tế hiện nay nguồn cán bộ Đoàn cấp xã, phường rất khan hiếm, phải “đốt đuốc đi tìm” và đầu ra cho cán bộ Đoàn cũng rất khó khăn. Vì Đoàn là nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng, nên chăng chúng ta nên làm chuẩn hóa đầu vào, rồi qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng trong môi trường của Đoàn sẽ làm nguồn cán bộ cho cấp ủy, chính quyền.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang đề nghị, để tránh tình trạng bị động, nể nang trong tuyển chọn, đào tạo cán bộ, cần xây dựng quy định, quy chế cụ thể đối với cán bộ Đoàn theo từng cấp tỉnh, huyện, xã. Các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là Tỉnh Đoàn cần chủ động tìm kiếm cán bộ. Thực tế ở Hà Giang, Tỉnh Đoàn chủ động tìm kiếm cán bộ đáp ứng yêu cầu và thực hiện luân chuyển đối với các sở, ban, ngành. Bên cạnh đó, Đoàn là lực lượng dự bị của Đảng, vì thế Đoàn cần chủ động giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền những cán bộ tốt. Hàng năm, Đoàn cũng nên có tiêu chí đánh giá công tác giới thiệu cán bộ cho Đảng. Đây là việc vừa giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn, vừa xây dựng uy tín của cán bộ Đoàn đối với các cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM chia sẻ những khó khăn cùng những giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác cán bộ của Thành đoàn TP HCM

Từ các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định sẽ tiếp thu để từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổng thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển đất nước đến năm 2030.

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ, đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng. Cấp ủy các cấp thường xuyên đổi mới việc đánh giá cán bộ. Hằng năm, đánh giá, xếp loại cán bộ được kết hợp chặt chẽ với kiểm điểm, đánh giá xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, mức độ tín nhiệm làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ; phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đánh giá, nhận xét cán bộ. Qua đánh giá, hằng năm, 100% cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 99,6% năng lực khá.

Thượng tá Bàn Hải Long (người đứng), Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Dương trao đổi chuyên môn với cán bộ của đơn vị.

Để công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn. Căn cứ vào thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ đơn vị, hướng phát triển của từng cán bộ cụ thể, cấp ủy và chỉ huy làm tốt công tác quy hoạch cán bộ toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Công tác quy hoạch đã đảm bảo 3 lớp kế tiếp nhau: Đương nhiệm, kế cận và kế tiếp. Công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị cấp dưới trực tiếp được chú trọng, tạo sự liên tục, vững chắc giữa các thế hệ; gắn với điều động, bổ nhiệm cán bộ với kiện toàn cấp ủy các cấp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Theo Trung tá Trần Trung Kiên, Trưởng Ban cán bộ, Bộ CHQS tỉnh, nhiệm kỳ qua, điểm nổi bật trong công tác tạo nguồn cán bộ là các đơn vị cơ sở mạnh dạn đề bạt cán bộ. Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở hay cán bộ trung và cao cấp, công tác đề bạt căn cứ vào tiêu chuẩn đạo đức, năng lực phù hợp chức trách, nhiệm vụ. Đảng ủy luôn xác định đủ tiêu chuẩn thì đề bạt, chưa đủ tiêu chuẩn chưa đề bạt, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ, nhất là chú trọng đến cán bộ người dân tộc thiểu số; đề nghị đào tạo cấp trung, sư đoàn, đào tạo sau đại học, đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Các cấp đã thực hiện chặt chẽ giữa đề nghị và bổ nhiệm tuần tự với bổ nhiệm vượt chức đối với cán bộ có trình độ, năng lực nổi trội, luân chuyển giữa các đơn vị để tạo nguồn cán bộ trẻ.

Từ năm 2023 đến nay, Bộ CHQS tỉnh có 191 lượt cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Đảng ủy đã điều động, bổ nhiệm 423 lượt cán bộ. Cán bộ có trình độ đại học trở lên đạt 96,1%, cán bộ người dân tộc thiểu số đạt 27%. Cán bộ chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị có phong cách, lề lối làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm. Hiện nay, 5/7 Ban CHQS huyện, thành phố có cán bộ chỉ huy là người dân tộc thiểu số. 100% cán bộ, chỉ huy quản lý bầu vào cấp ủy 2023-2025 đảm bảo phẩm chất đạo đức, năng lực, có trình độ lý luận tương xứng theo quy định.

Thượng tá Bàn Hải Long, dân tộc Dao, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Dương cho biết, thời gian qua, anh được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh bồi dưỡng, giáo dục, mạnh dạn giao việc, giao quyền thử thách thông qua luân chuyển tạo môi trường để anh tu dưỡng, rèn luyện. Đồng thời, sắp xếp, bổ nhiệm dựa trên năng lực, trình độ, phù hợp với chuyên ngành, nhiệm vụ được đào tạo, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ, bản thân anh luôn nỗ lực trau dồi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ. Đến hết năm 2023, đã có 86 cán bộ, nhân viên được thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở do Bộ và Quân khu 2 cấp; đề bạt thăng quân hàm, nâng lương 392 lượt cán bộ.

Theo Đại tá Hà Đình Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trên cơ sở bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2023 – 2025, để xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, mạnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, thực hiện nghiêm, nhất quán Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp với nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp ủy tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Cấp ủy các cấp đánh giá, sàng lọc chặt chẽ, lựa chọn cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, kiểm nghiệm qua thực tiễn để đưa vào nguồn quy hoạch, các chức danh cán bộ chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị.                

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Trong Giai Đoạn Cách Mạng Hiện Nay

Ngày đăng: 07/10/2023 09:21

1. Vai trò của cán bộ và công tác cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội

Cán bộ và công tác cán bộ luôn là vấn đề chiến lược, đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta; một nội dung cơ bản của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(1); trong công tác “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”(2). Thấm nhuần tư tưởng đó, qua từng thời kỳ cách mạng, công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ trong quân đội nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước, Quân đội ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2023 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết số 769-NQ/QUTW ngày 21/12/2012 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2023 và những năm tiếp theo; Quy định số 104-QĐ/QUTW ngày 16/02/2023 của Quân ủy Trung ương về một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định số 496-QĐ/QUTW ngày 12/6/2023 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền phê duyệt, xác nhận quy hoạch và quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quyết định số 548-QĐ/QUTW ngày 29/5/2023 của Quân ủy Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.v.v. Những chủ trương, định hướng, quy định nêu trên là cơ sở để công tác cán bộ trong quân đội được triển khai một cách đồng bộ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ, bảo đảm và sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Trong thời gian qua, Quân ủy Trung ương luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định về xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức lực lượng trong quân đội; đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quan điểm, đường lối, nguyên tắc, quy chế về công tác cán bộ và đặc điểm tình hình thực tiễn đơn vị; nhận thức, trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, bí thư, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị được đề cao.

Tuy nhiên, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện nay vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng đội ngũ này ngang tầm với nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Những khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh đang đặt ra nhiều vấn đề mới. Các thế lực thù địch, phản động đang tăng cường hoạt động chống phá ta về mọi mặt, thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các vấn đề “an ninh phi truyền thống” và “phi chính trị hóa” quân đội ngày càng quyết liệt hơn. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội như: dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những hạn chế yếu kém, suy thoái của một bộ phận cán bộ quân đội đang được kẻ địch lợi dụng triệt để. Tư tưởng bành trướng nước lớn, vi phạm các nguyên tắc luật pháp quốc tế đang làm cho tranh chấp khu vực Biển Đông ngày càng phức tạp, khó lường.

Bên cạnh đó, đời sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ quân đội vẫn còn khó khăn, nhất là cán bộ trẻ ở các đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, xa gia đình quê hương; chính sách hậu phương quân đội còn nhiều hạn chế, bất cập. Quân đội đang tiếp tục điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng mở rộng lực lượng khi có yêu cầu. Những yếu tố trên đang tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, đòi hỏi cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân phải nhận thức đúng và có giải pháp đồng bộ, phù hợp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả.

2. Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới Một là, tiếp tục quán triệt và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong quân đội.

Đây là nội dung quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, cơ quan nghiệp vụ cán bộ các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung giáo dục, quán triệt cần tập trung vào đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, trọng tâm là quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, nội dung, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm thước đo để đánh giá cán bộ; gắn đánh giá cán bộ định kỳ với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2023 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mọi vấn đề về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Việc đổi mới công tác cán bộ phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển, xuất phát từ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác này, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược, chiến dịch đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở nhận thức đúng, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; có số lượng và cơ cấu hợp lý; khả năng tư duy sáng tạo, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể; sức khỏe và độ tuổi phù hợp.

Hai là, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, nhất là về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, thực tiễn.

Việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình đội ngũ cán bộ; kế thừa quy hoạch nhiệm kỳ trước, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên với tinh thần “có lên, có xuống, có vào, có ra”, bảo đảm sự liên thông, có tính khả thi cao trong thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ theo các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn đảm bảo cho cán bộ được thử trách, trải nghiệm trên nhiều cương vị công tác, làm cơ sở để bồi dưỡng, bổ nhiệm, sắp xếp ở cương vị cao hơn. Quản lý, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ theo phân cấp; xem xét kéo dài tuổi phục vụ của cán bộ chặt chẽ, đúng đối tượng; kiên quyết điều chuyển hoặc loại bỏ đối với cán bộ năng lực, sức khỏe yếu, vi phạm kỷ luật, uy tín thấp; có kế hoạch và biện pháp đồng bộ để chủ động tạo nguồn, cân đối số lượng cán bộ ra quân với bổ sung nguồn vào, sắp xếp, điều chuyển cán bộ một cách hợp lý; giữ ổn định đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị thành lập mới hoặc trang bị vũ khí hiện đại.

Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng với các loại hình đào tạo khác nhau; trong đó, chú trọng nguồn đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, đào tạo sau đại học và đào tạo ở nước ngoài. Thực hiện có hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức vụ, có trình độ học vấn, lý luận chính trị tương ứng, tập trung cho cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu; tiến hành đồng bộ các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, lấy đào tạo cơ bản, lâu dài, chính quy theo các chương trình đào tạo tiên tiến làm chủ yếu, kết hợp với đào tạo các trình độ khác để đáp ứng yêu cầu tại chỗ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ.v.v. Kết hợp giữa đào tạo trong quân đội và ngoài quân đội; chú trọng, khuyến khích cán bộ nâng cao năng lực thực tiễn, trình độ ngoại ngữ, tin học và kiến thức về chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội.

Coi trọng, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo tại trường với bồi dưỡng, huấn luyện tại chức và tự học tập; giữa truyền thụ kinh nghiệm của cán bộ qua chiến đấu, thực tiễn chỉ huy, quản lý với việc nâng cao trình độ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các học viện, nhà trường theo hướng liên thông giữa các cấp học, bậc học, sát với chức trách, nhiệm vụ của chức vụ ban đầu khi tốt nghiệp ra trường; khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lắp, nhất là đào tạo cán bộ cấp trung đoàn, sư đoàn.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với việc điều chỉnh, sắp xếp, cơ cấu, bộ máy tinh gọn, hiệu quả trong quân đội.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 2574/QĐ-BQP ngày 30/6/2023 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 606-NQ/QUTW về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2023; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án về điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2023-2023; Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2023; Kế hoạch số 217-KH/QUTW ngày 13/3/2023 về triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã giải thể, điều chỉnh tổ chức biên chế một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (quân số giảm gần 3.000 người); giải thể 14 lữ đoàn công binh dự bị động viên thuộc các công ty, tổng công ty; giải thể 06 trung tâm dạy nghề – giới thiệu việc làm; hiện đang tiếp tục xúc tiến lộ trình giải thể 22 trường cao đẳng, trung cấp nghề trong toàn quân; chỉ đạo tổ chức lại 04 cơ quan chiến lược làm điểm, giảm 10% quân số biên chế; Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Phòng Kiểm toán thành Kiểm toán Bộ Quốc phòng; tổ chức lại các cơ sở in trong Quân đội. Chỉ đạo điều chuyển hai ban quản lý Dự án 678 và 98 về Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng. Thành lập Bộ Tư lệnh 86; Trung đoàn 915, thuộc Trường Sĩ quan Không quân; tổ chức lại Tạp chí Quân sự Quốc phòng, thuộc Bộ Tổng Tham mưu (trên cơ sở sáp nhập bốn tạp chí: Quân huấn, Nhà trường quân đội, Dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng).

Đã tiến hành sắp xếp lại và cổ phần hóa các doanh nghiệp, từ 109 doanh nghiệp xuống còn 17 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý; giải thể, điều chuyển nhiệm vụ quân sự của các doanh nghiệp… Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, bảo đảm không tăng quân số, theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh và sức chiến đấu cao điều chỉnh hợp lý giữa các lực lượng, đảm bảo sức chiến đấu của Quân đội không ngừng được nâng lên.

Hiện nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đang tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch về tổ chức xây dựng lực lượng, tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối trung gian và lực lượng phục vụ, bảo đảm hậu cần; sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; chuyển đổi cơ chế hoạt động một số đơn vị phục vụ, bảo đảm sang hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công. Việc nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức lực lượng phải đảm bảo dự báo sát, đúng, kịp thời với tình hình thế giới, khu vực, trong nước và nhiệm vụ quân đội. Trong tổ chức thực hiện, cần kiên quyết và kiên trì với mục tiêu đã xác định; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, khoa học; nhất quán trong thực hiện từ cấp chiến lược đến cấp cơ sở; bảo đảm khách quan, khoa học; kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong nghiên cứu, thực hiện điều chỉnh tổ chức cơ quan, đơn vị…

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện, thực hiện tốt chính sách cán bộ; xây dựng cơ quan nghiệp vụ về công tác cán bộ các cấp vững mạnh.

Cần thực hiện tốt chế độ, chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước đối với quân đội; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách ưu đãi, chế độ tiền lương, phụ cấp đặc thù đối với ngành lao động đặc biệt, phụ cấp nhà ở, chế độ đối với cán bộ luân phiên nơi khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; quản lý, nắm chắc tình hình sức khỏe của cán bộ. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để tạo nguồn quỹ đất, triển khai các dự án nhà ở chính sách, xã hội, công vụ; chăm lo giải quyết tận tình, chu đáo các chế độ, chính sách với người có công và các chính sách tồn đọng khác, thực hiện các chính sách như bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh, chế độ hưu trí, quan tâm đến gia đình cán bộ… tạo điều kiện thuận lợi để động viên cán bộ yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng cơ quan nghiệp vụ cán bộ vững mạnh; đội ngũ làm công tác cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”, toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ. Nghiên cứu tổ chức cơ quan cán bộ các cấp đủ số lượng, biên chế thống nhất theo từng loại hình đơn vị; kiện toàn, nâng cao chất lượng, tích cực bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức hội thi ngành nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính trong công tác cán bộ. Đồng thời, chú trọng giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong, trình độ năng lực nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác cán bộ; nâng cao khả năng phát hiện, dự báo, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn thực hiện đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, các cấp ủy đảng tiếp tục cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế cho phù hợp với tính chất, đặc thù của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ cấp mình; kiên quyết khắc phục những khâu yếu trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt, làm cơ sở xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Ghi chú:

(1), (2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.309, tr.280

(3) Ngô Xuân Lịch, “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử, ngày 05/7/2023.

TS Lưu Duy Toàn – Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng ThS Hoàng Văn Mạnh – Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

tcnn.vn