Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trạm Y Tế Xã, Phường, Thị Trấn

Thông tư Số: 33 /2024/TT-BYT, ngày 27 tháng 10 năm 2024.

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Điều 1. Chức năng

1. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Trạm Y tế xã) có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

2. Trạm Y tế xã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ. Điều 2. Nhiệm vụ 1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật: a) Về y tế dự phòng: – Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

– Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

– Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

– Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

b) Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh: – Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

– Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật;

– Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

– Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. c) Về chăm sóc sức khỏe sinh sản: – Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường;

– Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

d) Về cung ứng thuốc thiết yếu: – Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định; – Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả; – Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. đ) Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

– Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

– Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường. e) Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

– Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

2. Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản:

a) Đề xuất với Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế huyện) về công tác tuyển chọn và quản lý đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản;

b) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế thôn, bản làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và cô đỡ thôn, bản theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản theo phân cấp.

4. Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:

a) Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã;

b) Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động vi phạm pháp luật, các cơ sở, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường trên địa bàn xã.

5. Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khoẻ, lựa chọn vấn đề sức khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

6. Thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

7. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

Căn cứ vào điều kiện, năng lực của từng Trạm Y tế, Trung tâm Y tế huyện trình Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định trạm y tế trên địa bàn được thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về khám bệnh, chữa bệnh tại Điểm b, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Điểm c Khoản 1 và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 6 Điều này để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

Điều 3. Tổ chức và nhân lực 1. Tổ chức: a) Trạm Y tế xã có Trưởng trạm và 01 Phó Trưởng trạm;

b) Viên chức làm việc tại Trạm Y tế xã chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng trạm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định tại Điều 2, Thông tư này;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng trạm, Phó Trưởng trạm và luân chuyển, điều động viên chức làm việc tại Trạm Y tế do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện quyết định theo thẩm quyền và phân cấp quản lý ở địa phương.

2. Nhân lực: Cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng của từng chức danh nghề nghiệp làm việc tại Trạm y tế xã xác định trên cơ sở nhu cầu thực tế, khối lượng công việc và đặc điểm, điều kiện kinh tế xã hội của đơn vị hành chính cấp xã nơi có Trạm Y tế.

Điều 4. Mối quan hệ

1. Trạm Y tế xã là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

2. Trạm y tế xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

3. Trạm y tế xã có mối quan hệ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và Trưởng thôn, bản trong việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2024.

2. Bãi bỏ các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn quy định tại Thông tư số 08/TT- LB ngày 20/4/1995 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này tại địa phương.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến

Nguồn: Internet.

Hướng Đi Nào Cho Trạm Y Tế Xã, Phường?

Để nâng cao chất lượng y tế phục vụ nhân dân, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã thông qua Nghị quyết số 19 và 20 về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong đó chú trọng việc sắp xếp, đổi mới hệ thống y tế, rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. Nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế (TYT) xã. Vấn đề đặt ra ở đây là các TYT xã, phường đã tồn tại từ trước đến nay thì đi theo hướng nào cho hợp lý, sắp xếp sao cho đạt hiệu quả cao nhất?

Dù ít người tới khám chữa bệnh tại TYT xã, phường kể từ khi thông tuyến BHYT nhưng đây vẫn là nơi thực hiện nhiều chức năng, không thể thiếu trong hệ thống y tế.

CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHỨC NĂNG Y TẾ DỰ PHÒNG Từ ngày 1.1.2024, người dân đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở cơ sở y tế từ tuyến quận, huyện trở xuống sẽ không bị giới hạn nơi khám chữa bệnh, được thông tuyến khám chữa bệnh BHYT (giữa tuyến xã và tuyến huyện) trên cùng địa bàn. Từ đó nảy sinh tình trạng các TYT xã, phường nhiều nơi chỉ còn tập trung vào công tác y tế dự phòng. Vắng bệnh nhân

Theo ông Doãn Bá Sung – Trưởng TYT phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ), từ khi tổ chức thông tuyến cùng hệ thống bệnh viện (BV) tư nhân ngày một phát triển, số lượng người dân tới đây khám chữa bệnh đã giảm hẳn so với trước. “Đa số là những người thuộc bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm hoặc bị tai nạn giao thông bất ngờ thì đem tới, còn lại họ đều lên tuyến trên để khám chữa bệnh nên ngoài những đợt tổ chức tiêm chủng thì người đến rất ít” – ông Sung nói. Tương tự, TYT phường An Mỹ (Tam Kỳ) hầu như chỉ làm công tác y tế dự phòng, còn lại nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu gần như bỏ ngỏ. “Trước đây thì phân theo đầu thẻ BHYT nên cũng khá đông người bệnh đến đây khám. Nhưng giờ thì chỉ lác đác vài bệnh nhân lớn tuổi với các bệnh lặt vặt đến lấy thuốc. Nhân dân đều lên các BV khác để khám chữa bệnh” – bà Nguyễn Thị Phi Anh, Trạm trưởng TYT phường An Mỹ cho hay.

Đây cũng là tình trạng chung của những TYT ở trong các thành phố, thị trấn có hệ thống cơ sở y tế phát triển mạnh. Người dân đều tìm đến các BV có điều kiện cơ sở vật chất phát triển hơn để thăm khám. Ông Doãn Bá Sung nói thêm: “Có những bệnh đau ốm thông thường như cảm sốt, nhức đầu hay đau bụng, nếu lên các BV lớn họ cũng cho từng đó thuốc, nhưng tâm lý người dân vẫn muốn đến đó thay vì đến TYT. Trong khi, nếu đến TYT thì chúng tôi có thể chăm sóc tốt hơn vì còn kiêm luôn cả việc tư vấn cho người bệnh những kiến thức sơ đẳng nhất để xử lý những căn bệnh này. Nguyên do của tình trạng này một phần từ sự truyền thông về chức năng của TYT chưa đến được với người dân”.

Ngay cả những TYT thuộc vùng ven cũng gặp phải tình trạng này. Theo ông Nguyễn Liệu – Trạm trưởng TYT phường Thanh Hà (TP.Hội An), số bệnh nhân đến thăm khám ở đây đã giảm đi hơn nửa so với trước. “TYT cách các BV tuyến huyện, thành phố chừng 5km nên nhiều người vẫn tìm đến các cơ sở này để khám chữa bệnh thay vì đến TYT xã nên vắng bệnh nhân là dễ hiểu” – ông Liệu nói. Cũng là một TYT vùng ven, ngoại ô TP.Hội An nhưng TYT phường Cẩm Thanh lại đông bệnh nhân. “Trung bình mỗi tháng chừng 400 người tới đây khám chữa bệnh, trong đó gồm những người cao tuổi hay những thai phụ đến kiểm tra định kỳ. Ngoài việc khám chữa bệnh, chúng tôi còn làm nhiều công tác tư vấn sức khỏe cộng đồng nên khối lượng công việc cũng khá nhiều” – bà Phạm Thị Xuân, Trạm trưởng TYT phường Cẩm Thanh cho biết.

Nên giữ TYT

Đối với Quảng Nam, việc sắp xếp các phòng khám đa khoa khu vực, chức năng TYT xã đã được thực hiện từ trước đó theo Thông tư liên tịch số 51/2024/TTLT-BYT-BNV ngày 11.12.2024 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về hệ thống tổ chức y tế ở địa phương. Theo lộ trình, dự kiến Quảng Nam sẽ thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vào cuối năm 2024 trên cơ sở gộp 5 đơn vị (Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống sốt rét – bướu cổ và Trung tâm Truyền thông – giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS).Với việc sắp xếp lại phòng y tế huyện, thị xã, thành phố thì hiện nay do thiếu nguồn nhân lực nên việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng y tế chưa đầy đủ. Sở Nội vụ đang tham mưu để trình UBND tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng y tế huyện, thị xã, thành phố. Đối với một số phòng khám đa khoa khu vực còn trực thuộc các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện thành phố, thời gian tới, Sở Y tế sẽ giao cho trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố quản lý theo đúng quy định.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Giám đốc Trung tâm y tế TP.Hội An, ngoài công tác khám chữa bệnh ban đầu thì công tác y tế dự phòng đối với một TYT xã, phường là rất quan trọng. Các chương trình mục tiêu quốc gia hay những đợt tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc bà mẹ mang thai, chăm sóc trẻ em, quản lý y tế học đường, quản lý sức khỏe người cao tuổi, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý các bệnh xã hội như HIV, lao phổi, tâm thần, da liễu, mắt học đường… đều do TYT xã phụ trách. Vì vậy, mỗi nơi cần phải có một TYT xã, phường để thực hiện những điều này”.

Đây cũng là ý kiến chung của nhiều người khi được hỏi về chức năng của TYT. “Đôi khi thấy TYT vắng vẻ rồi bảo là không có chức năng gì. Thực chất, chúng tôi làm rất nhiều nhiệm vụ, và nếu tiến hành nhập 2 – 3 TYT của các phường lại với nhau thì rất khó để quản lý. Như mỗi năm có 2 đợt nhỏ vitamin A, mỗi phường có gần 1 nghìn trẻ em trong độ tuổi này, nếu không là người địa phương đó thì làm sao biết được nhà nào có con trong độ tuổi đó để thông báo? Rồi quản lý sức khỏe, hay mỗi lần xảy ra dịch bệnh gì sẽ rất khó để triển khai vì địa bàn rộng hơn rất nhiều, trong khi con người lại ít. Chỉ sợ rằng, nếu sáp nhập lại với nhau thì công tác y tế dự phòng sẽ giảm đi hiệu quả, thậm chí không đạt được mục tiêu đã đề ra” – bà Nguyễn Thị Phi Anh, Trạm trưởng TYT phường An Mỹ cho hay. Còn bà Phạm Thị Xuân – Trưởng TYT phường Cẩm Thanh (TP.Hội An) thì cho rằng nếu gộp các TYT xã, phường lại với nhau thì công tác quản lý rất khó, nhất là việc quản lý dịch bệnh. Ví dụ khi xảy ra một dịch bệnh gì đó, việc tuyên truyền kiến thức cho mỗi người dân sẽ phức tạp hơn nhiều. Bên cạnh đó, việc tư vấn sức khỏe cho mỗi gia đình cũng không đạt được hiệu quả, vì mỗi xã sẽ phụ trách địa bàn của mình tốt hơn.

Nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh vấn đề liệu có nên sáp nhập 2 – 3 trạm y tế (TYT) xã thành một trung tâm y tế để phục vụ tốt hơn, nhưng cũng có ý kiến cho rằng liệu khi làm như thế thì bố trí con người làm việc như thế nào, công tác y tế dự phòng có đảm bảo khi số lượng quản lý người dân địa bàn nâng lên? Ông Võ Hồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nên chuyển thành chính quyền đô thị trong quản lý y tế

Hiện nay, sau khi tổ chức thông tuyến thì lượng người vào thăm khám tại các TYT xã, phường giảm hẳn. Từ đó cần xem xét lại nên hay không gộp 2 – 3 TYT xã, phường thành một. Về lâu dài thì nên để TYT xã, phường chỉ lo về công tác y tế dự phòng. Quan trọng là phải sắp xếp con người lại như thế nào cho hợp lý. Có một số ý kiến cho rằng khi gộp lại sẽ khó kiểm soát dịch bệnh vì địa bàn mở rộng, con người thiếu, nhưng thực chất không phải thế. Thực tế là kiểm soát dịch bệnh không có ranh giới hành chính. Xã, phường nào cũng muốn phát huy y tế riêng của mình nhưng không phải như thế, hiện nay đều giao về quận, huyện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Hiện nay, Tam Kỳ và Hội An có thể xem xét để thử nghiệm mô hình này.

Còn đối với miền núi thì nên thành lập phòng khám đa khoa khu vực đủ chuẩn, nhưng với điều kiện với quy mô 30 giường bệnh trở lên. Hoặc xem xét ở những khu dân cư nào đông đúc, đủ điều kiện thì xây dựng một TYT xã ở đó, cốt yếu để phục vụ cho người dân kịp thời nhất.

Ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế: Cần xem xét nơi nào khám chữa bệnh, nơi nào chỉ làm công tác y tế dự phòng

Những nơi nào có phòng khám đa khoa khu vực và TYT thì nên sáp nhập TYT vào luôn ở phòng khám khu vực đó. Và hiện nay, hầu như các TYT ở cạnh các phòng khám đều đã sáp nhập vào đó hết. Còn những nơi đã có bệnh viện tuyến huyện ở đó thì TYT chỉ làm chức năng dự phòng thôi. Quảng Nam đã thực hiện điều đó lâu rồi.

Quan điểm là TYT ở nơi nào cũng phải có, nhưng quy mô khác nhau, tùy theo từng vùng. Phân thành vùng 1, 2, 3, trong đó vùng 3 là vùng khó khăn thì bao gồm cả khám chữa bệnh và công tác y tế dự phòng. Vùng 2 thì cũng có khám chữa bệnh nhưng quy mô nhỏ hơn, không có phòng sinh… Còn vùng 1, ở ngay trung tâm thì chỉ làm chức năng dự phòng mà thôi.

Ông Doãn Bá Sung – Trạm trưởng TYT phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ): Cần nâng cao sự tiếp cận cộng đồng đối với TYT xã, phường

Việc người dân đổ dồn về các bệnh viện tuyến trên dù chỉ mắc bệnh nhẹ là bởi các kênh truyền thông về y tế chưa làm cho họ hiểu được bản chất của một TYT xã. Khi người bệnh đến với TYT xã thay vì chỉ thăm khám bình thường, chúng tôi còn có thể tư vấn sức khỏe cho họ, ăn uống ra sao, phòng tránh lây nhiễm cho người khác như thế nào…

Nếu có thể, cần nâng mức chi trả của bảo hiểm y tế hiện nay đối với TYT xã, phường vì mức hiện nay còn quá thấp (khoảng 120 nghìn đồng/lượt khám) nên nhiều người ngại đến TYT để khám chữa bệnh (các bệnh viện tư nhân, trung tâm y tế huyện mức chi trả là 350 nghìn đồng/lượt).

Ông Aviết Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang:

Hiện nay, trên địa bàn Nam Giang có 12 TYT xã với 12 xã, thị trấn. Bên cạnh đó, còn có một phòng khám đa khoa khu vực biên giới ở xã Chà Vàl để chăm sóc sức khỏe người dân. Tuy nhiên, các TYT xã hiện nay vẫn còn ở quy mô nhỏ, đường đi lại giữa các xã khó khăn nên nếu được thì nâng cấp các TYT xã lên để phục vụ người dân tốt hơn. Trong trường hợp nửa đêm người dân cần đưa đi cấp cứu mà đường ra phòng khám xa thì cũng đã có TYT xã giải quyết kịp thời.

NÂNG CẤP TRẠM Y TẾ Để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết 20 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 nhấn mạnh quan điểm: y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng. Và phải từng bước nâng cao chất lượng của mỗi trạm y tế (TYT) xã, phường để chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đối với miền núi, TYT là nơi người dân tìm đến đầu tiên để chữa bệnh. Vì vậy, cần ưu tiên nâng cấp cho những nơi này để thực hiện cả 2 chức năng: khám chữa bệnh và y tế dự phòng.

Chính vì vậy, việc nâng cấp cơ sở y tế, cụ thể là các TYT tuyến xã, phường được ưu tiên trong thời gian tới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20 của Hội nghị lần thứ 6, trong đó nêu rõ: tập trung ưu tiên phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giải quyết căn bản tình trạng quá tải bệnh viện. Nhưng lâu dài, cơ bản, hiệu quả nhất là thực hiện phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngay tại cơ sở chứ không phải để người dân lên tuyến cao hơn. Trước đó, Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập cũng yêu cầu chính quyền các địa phương cần tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3. Sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế. Thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng (trừ các huyện có bệnh viện đạt hạng II trở lên), bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; trung tâm trực tiếp quản lý TYT xã và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có). Rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. Nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập TYT xã.

Hiện nay, cơ sở vật chất của mỗi TYT xã, phường đều thiếu, nhất là đội ngũ bác sĩ về đây công tác để nâng cao trình độ chuyên môn vẫn còn thiếu rất nhiều. Theo ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế, để cải thiện nguồn nhân lực cho các TYT xã, phường, vừa qua sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách cho 618 hợp đồng lao động theo Quyết định 58/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cán bộ y tế xã; tham mưu HĐND tỉnh ban hành chính sách đào tạo chuyên sâu giai đoạn 2024 – 2024 cho toàn ngành, trong đó tập trung đào tạo đạt chuẩn chuyên môn cho bác sĩ tuyến cơ sở; thực hiện Đề án 1816 về việc luân phiên cán bộ y tế, trong đó tập trung nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở. “Quảng Nam đã sớm thực hiện theo hướng này của Nghị quyết 20. Về chức năng, nhiệm vụ của mỗi TYT xã, phường hoàn toàn không có gì thay đổi. Giờ chỉ nên cân nhắc ở nơi nào TYT xã, phường tập trung vào nhiệm vụ y tế dự phòng, nơi nào đầu tư, nâng cấp để phục vụ khám chữa bệnh” – ông Hai nói.

Cũng theo ông Hai, Sở Y tế đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo 28 TYT tuyến xã, trong đó có nhiều trạm đã đưa vào sử dụng như Trạm Y tế xã Cady, Tam Hải, Chơ Chun, Cĥ Ơm… để phục vụ người dân. “Đối với miền núi thì TYT xã là nơi đầu tiên người dân đến khám chữa bệnh, vì vậy rất cần thiết nâng cấp để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, giải quyết bước ban đầu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Còn về thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật như Thông tư liên tịch số 51/2024/TTLT-BYT-BNV ngày 11.12.2024 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đã nêu, theo lộ trình, dự kiến thành lập trung tâm này vào cuối năm 2024. Đối với Trung tâm Mắt (đã có quyết định thành lập bệnh viện) và Trung tâm Da liễu sẽ xây dựng thành bệnh viện chuyên khoa mắt và chuyên khoa da liễu vào cuối năm 2024” – ông Hai cho biết thêm.

Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trạm Y Tế Xã, Phường, Thị Trấn

Cập nhật lúc 14:06, Thứ hai, 02/11/2024

( ĐCSVN) – Bộ Y tế vừa có Thông tư số 33/2024/TT-BYT ngày 27/10 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Theo đó, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là Trạm Y tế xã) có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã. Trạm Y tế xã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, chức năng của Trạm y tế xã thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật. Về y tế dự phòng, thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh. Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch. Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Về khám bệnh, chữa bệnh, kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh, thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về chăm sóc sức khỏe sinh sản, triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường; thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Về mối quan hệ, trạm Y tế xã là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. Trạm y tế xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trạm y tế xã có mối quan hệ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và Trưởng thôn, bản trong việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2024./.

Hoạt Động Chuyên Môn Của Trạm Y Tế Xã, Phường

Theo Nghị định số 117/2014 của Chính phủ và Thông tư số 33/2024 ngày 27/10/2024 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế xã phường, thị trấn quy định nhiệm vụ…

Bạn đọc gửi từ địa chỉ [email protected] xin hỏi:

Em học ngành y tại Thái Nguyên đã ra trường. Em đang xin thi làm việc tại Trạm y tế xã khu vực miền núi. Em muốn tìm hiểu về nhiệm vụ chuyên môn của trạm y tế, rất mong được chuyên mục quan tâm chỉ dẫn. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo Nghị định số 117/2014 của Chính phủ và Thông tư số 33/2024 ngày 27/10/2024 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế xã phường, thị trấn quy định nhiệm vụ về hoạt động chuyên môn của Trạm y tế như sau:

Về y tế dự phòng:

– Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh;

– Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;

– Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật;

– Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

– Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

– Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật;

– Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;

– Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

– Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường;

– Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Về cung ứng thuốc thiết yếu:

– Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định;

– Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

– Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

– Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính;

– Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

– Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

LS Minh Hương

Thông Tư Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trạm Y Tế Xã, Phường, Thị Trấn

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33 /2024/TT-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2024

THÔNG TƯHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấnCăn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Căn cứ Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 củaChính phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ củaTrạm y tế xã, phường, thị trấn.Điều 1. Chức năng1. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Trạm Y tế xã) cóchức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân

dân trên địa bàn xã.2. Trạm Y tế xã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tácchuyên môn nghiệp vụ.Điều 2. Nhiệm vụ1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật:a) Về y tế dự phòng:– Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xinphòng bệnh;– Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyềnnhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiệnvà báo cáo kịp thời các bệnh, dịch;– Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguycơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xâydựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy địnhcủa pháp luật;

1

– Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thựcphẩm trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.b) Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trongphòng bệnh và chữa bệnh:– Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;– Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹthuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật;– Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnhbằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứngdụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn câythuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân;– Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.c) Về chăm sóc sức khỏe sinh sản:– Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻvà đỡ đẻ thường;– Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ emtheo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định củapháp luật.d) Về cung ứng thuốc thiết yếu:– Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định;– Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

2

6. Thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.7. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phâncông, phân cấp và theo quy định của pháp luật.8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.Căn cứ vào điều kiện, năng lực của từng Trạm Y tế, Trung tâm Y tế huyệntrình Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định trạmy tế trên địa bàn được thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về khám bệnh, chữa bệnhtại Điểm b, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Điểm c Khoản 1 và thực hiện cácnhiệm vụ quy định tại Khoản 6 Điều này để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏecủa nhân dân theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.Điều 3. Tổ chức và nhân lực1. Tổ chức:a) Trạm Y tế xã có Trưởng trạm và 01 Phó Trưởng trạm;b) Viên chức làm việc tại Trạm Y tế xã chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vựccông tác theo sự phân công của Trưởng trạm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ củaTrạm y tế theo quy định tại Điều 2, Thông tư này;c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng trạm, Phó Trưởng trạm và luânchuyển, điều động viên chức làm việc tại Trạm Y tế do Giám đốc Trung tâm Y tếhuyện quyết định theo thẩm quyền và phân cấp quản lý ở địa phương.2. Nhân lực: Cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng của từng chức danhnghề nghiệp làm việc tại Trạm y tế xã xác định trên cơ sở nhu cầu thực tế, khốilượng công việc và đặc điểm, điều kiện kinh tế xã hội của đơn vị hành chính cấpxã nơi có Trạm Y tế.Điều 4. Mối quan hệ1. Trạm Y tế xã là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, chịu sự quản lýtoàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.2. Trạm y tế xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấpxã trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.3. Trạm y tế xã có mối quan hệ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ởcấp xã và Trưởng thôn, bản trong việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt độngchăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.Điều 5. Hiệu lực thi hành1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2024.4

2. Bãi bỏ các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường,thị trấn quy định tại Thông tư số 08/TT- LB ngày 20/4/1995 của liên Bộ Y tế, BộTài chính, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủhướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở kể từngày Thông tư này có hiệu lực.Điều 6. Trách nhiệm thi hành1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Ytế tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này tại địa phương.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc,Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Y tế(qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐTCP);– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;– HĐND, UBND, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ – Bộ Y tế;– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;– Lưu: VT, PC, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG

đã ký 27/10/2024

Nguyễn Thị Kim Tiến

5