Công Tác Tổ Chức Của Công Ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

BÀI TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ HỌC

Đề tài:”Công tác tổ chức của công ty Bibica”

Thành viên nhóm thực hiện tiểu luận: 1. Nguyễn Thị Quỳnh (nhóm trƣởng) 2. Giang Thị Tam 3. Đặng Thế Sơn 4. Trƣơng Thị Tâm 5. Đỗ Thị Thanh 6. Nguyễn Thị Quỳnh 7. Nguyễn Ngọc Thạch 8. Trần Thị Sen 9. Lê Thị Thắm.

Nhóm 10

Page 1

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Nhóm 10

Page 2

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học

NỘI DUNG Phần 1: Cơ sở lý thuyết về chức năng tổ chức I. Khái niệm và vai trò của tổ chức 1. Khái niệm tổ chức 1.1. Khái niệm – Tổ chức theo tiếng Hy Lạp “Organon” nghĩa là “hài hòa”, đó là những hoạt động đem lại bản chất thích nghi với sự sống – Theo Harold Koontz: “Công tác tổ chức là việc nhóm gộp các hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu, là việc giao phó mỗi nhóm cho một người quản lí với quyền hạn cần thiết để giám sát nó, và là việc tạo điều kiện cho sựu liên kết ngang và dọc trong cơ cấu của tổ chức”. (“Những vấn đề cốt yếu của quản lý”, năm 1993, trang 267) Từ các quan điểm khác nhau, có thể rút ra khái niệm chung nhất nhƣ sau: Tổ chức là quá trình xác định các công việc cần phải làm và những ngƣời cần phải làm các công việc đó, định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bộ phận và cá nhân cũng nhƣ mối liên hệ giữa các bộ phận và cá nhân này trong khi tiến hành công việc , nhằm thiết lập một môi trƣờng thuận lợi cho hoạt động và đạt đến mục tiêu chung của tổ chức.  Tổ chức là: – Quy định các mối quan hệ chính thức giữa mọi thành viên và các nguồn lực để đạt mục tiêu. – Phân chia các nguồn lực ra thành các bộ phận và quy định các mối quan hệ về nhiệm vụ,quyền hạn để đạt mục tiêu. – Một quy trình hai mặt:một là phân chia tổ chức ra thành các bộ phận; hai là xác lập các mối quan hệ về quyền hạn giữa các bộ phận. Ví dụ: Trƣờng học là một tổ chức.

Nhóm 10

Page 3

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

1.2. Mục đích của tổ chức Mục đích của tổ chức là tạo nên một môi trƣờng nội bộ thuận lợi cho mỗi cá nhân, mỗi bộ phận phát huy đƣợc năng lực và nhiệt tình của mình, đóng góp tốt nhất vào việc hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức, cụ thể là: + Làm rõ nhiệm vụ cần phải tiến hành để đạt đƣợc mục tiêu. + Xây dựng bộ máy quản trị gọc nhẹ và có hiệu lực. + Xác định vị trí, vai trò của từng cá nhân trong tổ chức. + Xây dựng nề nếp văn hóa trong tổ chức. + Phát hiện và điều chỉnh kịp thời mọi hoạt động yếu kém trong tổ chức. + Phát huy sức mạnh của các nguồn tài nguyên vốn có của tổ chức. + Tạo thế và lực cho tổ chức thích ứng với sự thay đỏi của môi trƣờng. Cũng nhƣ mọi loại mục tiêu quản trị khác, mục tiêu của công tác tổ chức phải khoa học, khả thi, phải phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Khác với yêu cầu về các loại mục tiêu quản trị khác, yêu cầu đối với các mục tiêu về tổ chức là phải tuân thủ những quy luật khách quan đặc thù của công tác tổ chức. Ví dụ: Xây dựng và nâng cao, phát triển trƣờng học có mục đích để cho học sinh và sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần nâng cao kiến thức, giúp đất nƣớc phát triển đi lên. 2. Vai trò của công tác tổ chức Tổ chức có 4 vai trò sau: * Tạo “nền móng” cho hoạt động của tổ chức nói chung và cho hoạt động quản trị nói riêng.Công tác hoạch định, lãnh đạo, kiểm soát đều phải dựa trên một cấu trúc tổ chức nhất định sao cho phù hợp và hiệu quả. * Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tổ chức, đặc biệt là nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kĩ thuật. Việc phân công lao động khoa học, phân quyền hợp lí và xác định tầm hạn quản trị phù hợp sẽ tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tốt nhất năng lực sở trƣờng của họ. Mặt khác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự mở rộng và đa dạng hóa tổ chức, nâng cao tính độc lập, tự chủ, sáng tạo cho đội ngũ các nhà quản trị.

Nhóm 10

Page 4

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

* Nếu công tác tổ chức không đƣợc thực hiện tốt sẽ gây ra nhiều khó khăn phức tạp cho công tác quản lí. Có khoảng 75% – 80% những vấn đề khó khăn, phức tạp trong công tác quản trị phải đƣợc xem xét giải quyết bắt đầu từ những nhƣợc điểm của công tác tổ chức. Hơn nữa, phần lớn những khuyết điểm mắc phải trong một tổ chức là do có sự coi thƣờng và vi phạm các quy luật của tổ chức. * Tạo ra văn hóa tổ chức – nền tảng của sự hợp tác giữa các thành viên trong tổ chức để nhằm đạt đƣợc mục tiêu chung của tổ chức. Ví dụ: Trong trƣờng học phải bầu ra những giáo viên giỏi làm hiệu trƣởng, hiệu phó, trƣởng khoa… để đƣa trƣờng học ngày càng đi lên. II. Cấu trúc của tổ chức. 1. Khái niệm và đặc điểm của cấu trúc tổ chức 1.1. Khái niệm – Cấu trúc (hay cơ cấu) tổ chức là một tập hợp bao gồm các bộ phận (đơn vị hay cá nhân) khác nhau, có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc nhau,đƣợc chuyên môn hóa theo những chức trách, nhiêm vụ và quyền hạn nhất định nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu chung đã đƣợc xác định. + Cơ cấu tổ chức cho phép sử dụng hợp lý các nguồn lực. + Cơ cấu tổ chức cho phép xác định rõ vị trí, vai trò của các đơn vị, cá nhân, cũng nhƣ mối liên hệ giữa các đơn vị và cá nhân này,hình thành các nhóm chính thức trong tổ chức. + Cơ cấu tổ chức phân định rõ các dòng thông tin,góp phần quan trọng trong việc ra các quyết định quản trị. 1.2. Đặc điểm của cấu trúc tổ chức – Tính tập trung:phản ánh mức độ tập trung (hay phân tán) quyền lực của tổ chức cho các cá nhân hay bộ phận. Ví dụ: nếu quyền lực trong tổ chức đƣợc tập trung chủ yếu cho một cá nhân thì tính tập trung của tổ chức là cao và ngƣợc lại.

Nhóm 10

Page 5

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

– Tính phức tạp: phản ánh số lƣợng các cấp, các khâu trong cấu trúc tổ chức. Nếu có nhiều cấp,nhiều khâu với nhiều mối quan hệ phức tạp, cấu trúc tổ chức có tính phức tạp cao và ngƣợc lại. – Tính tiêu chuẩn hóa: phản ánh mức độ ràng buộc các hoạt động,các hành vi của mỗi bộ phận và cá nhân, thông qua các chính sách, thủ tục, quy tắc hay các nội quy, quy chế… Nếu mức độ ràng buộc cao,tính tiêu chuẩn hóa cao sẽ tạo ra sức mạnh của tổ chức. Các chuẩn mực phải rõ ràng, ƣu thế, lƣợng hóa và đƣợc thể hiện bằng văn bản. 2. Các nguyên tắc cấu trúc tổ chức 2.1. Tương thích giữa hình thức và chức năng Khi thiết kế cấu trúc tổ chức, các bộ phận hay các đơn vị cấu thành đều phải nhằm thực hiện các chức năng, hay xuất phát từ việc thực hiện các chức năng. “Hình thức phải đi sau chức năng”. Trong tổ chức hoạt động kinh doanh, mỗi bộ phận (hay đơn vị) và cá nhân đều phải có sự tồn tại khách quan và cần thiết, do việc tham gia thực hiện các chức năng của tổ chức. Sự lựa chọn mô hình, sự phân công, phân quyền hay giao trách nhiệm cho các bộ phận, cá nhân… đều phải xuất phát từ việc thực hiện chức năng, thông qua việc thực hiện các mục tiêu đã xác định. 2.2. Tính thống nhất, chỉ huy Cấu trúc tổ chức đƣợc xác lập phải đảm bảo mỗi đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm báo cáo cho nhà quản trị trực tiếp của mình, đảm bảo sự chỉ huy mang tính thống nhất trong toàn tổ chức, tránh tình trạnh chồng chéo, mâu thuẫn. 2.3. Cân đối Tính cân đối thể hiện sự cân đối giữa quyền hành và trách nhiệm,cân đối về công việc giữa các đơn vị, cá nhân với nhau. Sự cân đối sẽ tạo ra sự ổn định, bền vững trong quá trình phát triển của tổ chức.

Nhóm 10

Page 6

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

2.4. Tin cậy Đảm bảo tính chính xác của tất cả các thông tin đƣợc sử dụng trong tổ chức, nhờ đó đảm bảo tính thống nhất, ăn khớp về hoạt dộng giữa các bộ phận, cá nhân trong tổ chức cũng nhƣ tính chính xác của các quyết định quản trị đƣợc ban hành. 2.5. Linh hoạt Cấu trúc tổ chức phải có khả năng thích ứng,đối phó kịp thời với sự thay đổi của môi trƣờng bên trong cũng nhƣ bên ngoài của tổ chức. 2.6. Hiệu quả Cấu trúc tổ chức phải xây dựng trên nguyên tắc sử dụng chi phí đạt hiệu quả cao nhất (dựa trên tiêu chuẩn về mối tƣơng quan giữa chi phí dự định bỏ ra và kết quả thu về). 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức 3.1. Mục tiêu và chiến lược của tổ chức Cấu trúc tổ chức đƣợc xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu của tổ chức. Vì vậy,khi mục tiêu và chiến lƣợc của tổ chức thay đổi thì cấu trúc tổ chức tổ chức phải có sự thay đổi,điều chỉnh và hoàn thiện sao cho phù hợp và đáp ứng đƣợc yêu cầu của mục tiêu và chiến lƣợc. 3.2. Chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Đây là cơ sở pháp lý, là căn cứ quan trọng để từng tổ chức thiết kế cấu trúc tổ chức để đảm bảo thực hiện tốt chức năng,nhiệm vụ của mình. Chẳng hạn, cấu trúc tổ chức của một doanh nghiệp kinh doanh chắc chắn sẽ phải có sự khác biệt với cấu trúc tổ chức của một trƣờng đại học do chức năng, nhiệm vụ của chúng là khác nhau… 3.3. Quy mô của tổ chức Quy mô tổ chức càng lớn, cấu trúc tổ chức càng phức tạp, bởi vì quy mô lớn đòi hỏi tổ chức phải có nhiều cấp, nhiều bộ phận, đơn vị nên tạo ra nhiều mối quan hệ phức tạp trong tổ chức.

Nhóm 10

Page 7

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

3.4. Môi trường bên ngoài của tổ chức Trong điều kiện môi trƣờng bên ngoài ổn định,các yếu tố của môi trƣờng có thể dự đoán và dễ kiểm soát thì cấu trúc tổ chức có tính ổn định, ít phức tạp. Ngƣợc lại khi môi trƣờng có nhiều biến động,có nhiều yếu tố khó dự báo thì cấu trúc tổ chức tổ chức sẽ phức tạp hơn, đòi hỏi phải có sự linh hoạt cao hơn, nên việc lựa chọn một cấu trúc tổ chức hữu cơ là cần thiết. 3.5. Đặc điểm về kỹ thuật,công nghệ của tổ chức Trong tổ chức, kĩ thuật,công nghệ đƣợc sử dụng càng hiện đại bao nhiêu, thiết bị càng có xu hƣớng tự động hóa cao thì cấu trúc tổ chức càng đơn giản hơn. 3.6. Trình độ quản trị viên và trang thiết bị quản trị Với đội ngũ quản trị viên có trình độ, kinh nghiệm và kiến thức, thì trong cấu trúc tổ chức có thể giảm bớt đầu mối, các mối quan hệ,các bộ phận quản trị với nhau. Với trang thiết bị quản trị hiện đại, đầy đủ sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu công việc, vì thế mà cấu trúc tổ chức quản lí sẽ đơn giản hơn. 4. Các mô hình cấu trúc của tổ chức 4.1. Cấu trúc tổ chức đơn giản (cấu trúc trực tuyến) – Đặc điểm: + Quyền hành quản trị tập trung cao độ vào tay một ngƣời. + Có ít cấp quản trị trung gian, số lƣợng nhân viên không nhiều. +Mọi thông tin đều đƣợc tập trung về cho ngƣời quản lý cao nhất xử lý và mọi quyết định cũng phát ra từ đó. – Mô hình cấu trúc tổ chức đơn giản:

Tổng giám đốc

Giám đốc tuyến 1

Nhóm 10

Giám đốc tuyến 2

Giám đốc tuyến 3

Giám đốc tuyến 4

Page 8

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học – Ƣu điểm: + Gọn nhẹ, linh hoạt.

+ Chi phí quản lý thấp, có thể mang lại hiệu quả cao. + Kiểm soát và điều chỉnh dễ dàng, có thể hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng quan liêu giấy tờ. – Nhƣợc điểm: + Mỗi nhà quản trị phải làm nhiều công việc khác nhau cùng một lúc, hạn chế tính chuyên môn hóa. + Tình trạng quá tải đối với cấp quản trị. – Cấu trúc tổ chức đơn giản chỉ nên áp dụng đối với các tổ chức có quy mô nhỏ, tính chất hoạt động đơn giản. 4.2. Cấu trúc tổ chức chức năng – Đặc điểm: + Chia tổ chức thành các tuyến chức năng,mỗi tuyến là một bộ phận hay đơn vị đảm nhận thực hiện một hay một số chức năng, nhiệm vụ nào đó của tổ chức. Mỗi bộ phận này đƣợc đặt dƣới sự điều hành của một giám đốc chức năng. + Các hoạt động giống nhau hoặc gần giống nhau đƣợc tập trung lại trong một tuyến chức năng nhƣ hoạt động sản xuất, thƣơng mại, nhân sự, tài chính, marketing… – Mô hình cấu trúc tổ chức chức năng:

Tổng giám đốc

Giám đốc chức năng A

Nhóm 10

Giám đốc chức năng B

Giám đốc chức năng C

Giám đốc chức năng D

Page 9

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

– Ƣu điểm: + Phản ánh logic chức năng. + Tuân thủ nguyên tắc chuyên môn hóa công việc. + Nêu bật vai trò của các chức năng chủ yếu. + Đơn giản hóa việc đào tạo và huấn luyện nhân sự. + Dễ kiểm soát. – Nhƣợc điểm: + Chỉ có cấp quản trị cao nhất mới có trách nhiệm về lợi nhuận. + Tầm nhìn bị hạn chế. + Tính phối hợp kém giữa các bộ phận chức năng. + Tính hệ thống bị suy giảm. + Kém linh hoạt. – Cấu trúc tổ chức theo chức năng chỉ phát huy tác dụng trong hoạt động của tổ chức tƣơng đối ổn định với cơ cấu sản phẩm duy nhất hoặc hoạt động kinh doanh đòi hỏi trình độ chuyên môn hóa và sử dụng trang thiết bị chuyên dung công nghệ cao. Ngƣợc lại nó sẽ bộc lộ các nhƣợc điểm nếu môi trƣờng kinh doanh không ổn định hoặc kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm. 4.3. Cấu trúc tổ chức theo sản phẩm – Đặc điểm: + Chia tổ chức thành các “nhánh”, mỗi nhánh đảm nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh theo các loại hoặc nhóm sản phẩm nhất định. + Mỗi nhánh vẫn có thể sử dụng các bộ phận chức năng hoặc các chuyên gia chuyên môn tập hợp xung quanh các giám đốc bộ phận để hỗ trợ hay giúp việc. – Mô hình cấu trúc tổ chức theo sản phẩm:

Nhóm 10

Page 10

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học

Tổng giám đốc

Giám đốc sản phẩm A

Giám đốc sản phẩm B

Giám đốc sản phẩm C

Giám đốc sản phẩm D

– Ƣu điểm: + Hƣớng sự chú ý và nỗ lực vào tuyến sản phẩm. + Trách nhiệm lợi nhuận thuộc các nhà quản trị cấp dƣới. + Phối hợp tốt giữa các bộ phận,các nhóm trong tổ chức. + Rèn luyện kỹ năng tổng hợp cho các nhà quản trị. + Linh hoạt trong việc đa dạng hóa, có thể dễ dàng đổi mới và thích ứng với sự thay đổi của môi trƣờng. – Nhƣợc điểm: + Cần nhiều nhà quản trị tổng hợp. + Công việc có thể bị trùng lặp ở các bộ phận khác nhau dẫn tới chi phí và giá thành cao. + Khó kiểm soát. + Cạnh tranh nội bộ về nguồn lực. – Cấu trúc tổ chức theo sản phẩm thƣờng phát huy tác dụng khi môi trƣờng hoạt động của tổ chức có sự thay đổi hay nhiều biến động, có nhiều yếu tố nhấn mạnh đến khía cạnh kinh doanh hơn là việc đảm bảo yêu cầu kĩ thuật cao, hoặc khi tổ chức theo đuổi chiến lƣợc đa dạng hóa sản phẩm.

Nhóm 10

Page 11

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học

4.4. Cấu trúc tổ chức theo khu vực địa lý – Đặc điểm: + Chia tổ chức thành các nhánh,mỗi nhánh đảm nhận thực hiện hoạt động của tổ chức theo từng khu vực địa lý. + Mỗi nhà quản trị đại diện ở khu vực chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm và dịch vụ theo một vùng địa lý cụ thể. – Mô hình cấu trúc tổ chức theo khu vực địa lý:

Tổng giám đốc

GĐ khu vực 1

GĐ khu vực 2

GĐ khu vực 3

GĐ khu vực 4

– Ƣu điểm: + Các nhà quản trị cấp thấp thấy rõ trách nhiệm của mình, giảm bớt phạm vi công việc phải điều hành trực tiếp của nhà quản trị cấp cao. + Chú ý đến những đặc điểm của thị trƣờng địa phƣơng. + Tận dụng tốt các lợi thế theo vùng. + Quan hệ tốt với các đại diện địa phƣơng. + Tiết kiệm thời gian đi lại của nhân viên. – Nhƣợc điểm: + Cần nhiều nhà quản trị tổng hợp. + Công việc có thể bị trùng lặp ở các khu vực khác nhau. + Phân tán nguồn lực. + Khó kiểm soát.

Nhóm 10

Page 12

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học

4.5. Cấu trúc tổ chức định hướng theo khách hàng – Đặc điểm: + Chia tổ chức thành các nhánh, mỗi nhánh đảm nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh nhằm phục vụ một đối tƣợng khách hàng nào đó. Ví dụ nhƣ các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ, chính phủ, ngƣời tiêu dùng trực tiếp… + Mỗi đơn vị khách hàng tập trung vào việc thỏa mãn nhu cầu của từng nhóm khách hàng chuyên biệt. – Mô hình cấu trúc tổ chức theo khách hàng:

Tổng giám đốc

GĐ khách hàng loại 1

GĐ khách hàng loại 2

GĐ khách hàng loại 3

GĐ khách hàng loại 4

– Ƣu điểm: + Tạo sự hiểu biết khách hàng tốt hơn, phục vụ các dạng khách hàng khác nhau. + Toàn bộ hoạt động của tổ chức hƣớng vào kết quả cuối cùng. + Rèn luyện kỹ năng tổng hợp cho các nhà quản trị. – Nhƣợc điểm: + Cần nhiều nhà quản trị tổng hợp. + Công việc có thể bị trùng lặp ở các bộ phận khách hàng khác nhau. + Khó kiểm soát. + Cạnh tranh nội bộ về nguồn lực.

Nhóm 10

Page 13

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

4.6. Cấu trúc tổ chức dạng ma trận – Đặc điểm: + Là cấu trúc kết hợp các cấu trúc tổ chức trên để tận dụng các ƣu điểm của mỗi loại và hạn chế tối đa những nhƣợc điểm của chúng. + Cấu trúc ma trận có 2 hệ thống chỉ huy cặp đôi(theo chức năng và theo sản phẩm hoặc theo khu vực địa lý, theo khách hàng), vì vậy tồn tại cùng lúc 2 tuyến chỉ đạo trực tuyến. – Mô hình cấu trúc tổ chức dạng ma trận:

Tổng giám đốc

Giám đốc kinh doanh

Giám đốc nhân sự

Giám đốc tài chính

Giám đốc tiếp thị

GĐ ngành hàng A

GĐ ngành hàng B

– Ƣu điểm: + Cho phép tổ chức đạt đƣợc đồng thời nhiều mục đích. + Trách nhiệm của từng bộ phận đƣợc phân định rõ. + Phối hợp tốt giữa các bộ phận. + Rèn luyện kỹ năng tổng hợp cho các nhà quản trị.

Nhóm 10

Page 14

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học – Nhƣợc điểm:

+ Tồn tại song song hai tuyến chỉ đạo trực tuyến,dễ nảy sinh mâu thuẫn trong việc thực hiện mệnh lệnh. + Có sự tranh chấp quyền lực giữa các bộ phận. + Khó kiểm soát. 4.7. Cấu trúc tổ chức hỗn hợp – Đặc điểm: + Kết hợp logic các loại cấu trúc tổ chức để khai thác hiệu quả mọi nguồn lực trong tổ chức. + Có thể tận dụng các ƣu điểm và hạn chế những nhƣợc điểm của các cấu trúc kết hợp. – Mô hình cấu trúc tổ chức hỗn hợp:

Tổng giám đốc

PCT sản xuất

PCT kỹ thuật

PCT marketing

Tổng giám đốc sản phẩm nông nghiệp

Giám đốc khu vực I Nhóm 10

Giám đốc khu vực II

PCT tài chính

Tổng giám đốc sản phẩm công nghiệp

Giám đốc khu vực I

Giám đốc khu vực II Page 15

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

– Ƣu điểm: + Giải quyết đƣợc những tình huống phức tạp. + Cho phép chuyên môn hóa một số cấu trúc tổ chức. + Rèn luyện kỹ năng tổng hợp cho các nhà quản trị. – Nhƣợc điểm: + Cấu trúc tổ chức phức tạp. + Quyền lực và trách nhiệm của các nhà quản trị có thể bị trùng lặp nhau, tạo ra sự xung đột. + Khó kiểm soát. III. Phân quyền trong công tác tổ chức 1. Khái niệm và các hình thức phân quyền 1.1. Khái niệm Phân quyền là quá trình chuyển giao nhiệm vụ và quyền hạn cho bộ phận hay cá nhân trong tổ chức có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ đƣợc hiểu là những công việc hay những phần công việc mà các thành viên trong tổ chức phải thực hiện để đạt đƣợc mục tiêu. Quyền hạn đƣợc hiểu là quyền sử dụng các nguồn lực của tổ chức để thực hiện các nhiêm vụ. Trách nhiệm đƣợc hiểu là nghĩa vụ phải hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành đúng với yêu cầu của ngƣời giao. – Trong trƣờng hợp quyền hạn không đƣợc giao phó, ngƣời ta nói đến tập quyền. Tập quyền là quá trình thâu tóm quyền ra quyết định vào trong tay một ngƣời. – Trong mỗi tổ chức đều có sự phân quyền nào đó, nhƣng không có sự phân quyền tuyệt đối. – Quyền hạn đƣợc giao cho các chức vụ chứ không phải giao cho một cá nhân, nhƣng vì mỗi chức vụ do một cá nhân nắm giữ trong một thời gian nhất định, vì vậy quyền hạn luôn gắn liền với cá nhân.

Nhóm 10

Page 16

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

1.2. Các hình thức phân quyền – Phân quyền theo chức năng: Là hình thức phân quyền theo các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, chẳng hạn nhƣ sản xuất, cung ứng, marketing, nhân sự, tài chính… – Phân quyền theo chiến lƣợc: Là hình thức phân quyền cho các bậc trung gian phía dƣới để thực hiện các chiến lƣợc, chẳng hạn nhƣ xác định giá cả, chọn lựa đầu tƣ, đa dạng hóa sản phẩm,… 1.3. Sự cần thiết của phân quyền trong tổ chức – Nhà quản trị cơ sở gắn trực tiếp với các tình huống cụ thể hơn. – Việc trao quyền hạn tƣơng đối lớn sẽ khuyến khích phát triển các nhà quản tri chuyên nghiệp. – Khả năng thực hiên quyền tự quản nhiều hơn, vì vậy việc thực hiện công viêc nhanh hơn. – Đào tạo cấp dƣới, tạo điều kiện cho họ phát triển, từ đó động viên kích thích họ làm việc tốt hơn. – Giảm áp lực về công việc đối với các nhà quản trị cấp trên, tạo điều kiện cho họ tập trung vào các vấn đề chiến lƣợc. 2. Các yêu cầu khi phân quyền – Rộng rãi với cấp dƣới,tạo cơ hội cho họ tự thể hiện mình. – Sẵn sàng trao cho cấp dƣới những quyền hạn nhất định, kể cả quyền ra quyết định. – Tin tƣởng ở cấp dƣới. – Phải biết chấp nhận thất bại của cấp dƣới. – Biết cách tổ chức, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và sử dụng quyền hạn của cấp dƣới. 3. Quá trình phân quyền Bƣớc 1: xác định mục tiêu phân quyền. Bƣớc 2: tiến hành giao nhiệm vụ. Bƣớc 3: tiến hành giao quyền hạn cho ngƣời đƣợc giao nhiệm vụ và chỉ rõ cho ngƣời đó thấy đƣợc trách nhiệm của mình.

Nhóm 10

Page 17

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Bƣớc 4: tiến hành kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm. 4. Tầm hạn quản trị 4.1. Khái niệm và phân loại * Khái niệm: Tầm hạn quản trị (hay còn gọi là tầm hạn kiểm soát) là khái niệm dùng để chỉ số lƣợng cấp dƣới mà một nhà quản trị có thể quản lý trực tiếp một cách có hiệu quả. Theo kinh nghiệm thực tế, tầm hạn quản trị tốt nhất cho một nhà quản trị bình thƣờng là từ 03 đến 10. * Phân loại: – Tầm hạn quản trị rộng. – Tầm hạn quản trị hẹp. 4.2. Các yếu tố xác định tầm hạn quản trị – Năng lực của nhà quản trị. – Mức độ ủy quyền của cấp trên cho cấp dƣới. – Trình độ cấp dƣới. – Tính chất kế hoạch của công việc. – Mức độ ổn định của công việc. – Kĩ thuật và phƣơng tiện truyền đạt thông tin. IV. Hệ thống tổ chức không chính thức 1. Đặc điểm và sự tồn tại khách quan của hệ thống tổ chức không chính thức 1.1. Khái niệm và đặc điểm * Khái niệm: Hệ thống tổ chức không chính thức là hệ thống tổ chức bao gồm các nhóm và các mối quan hệ không chính thức đƣợc hình thành một cách tự phát, tự nguyện, không theo kế hoạch và ý muốn của nhà quản trị. * Đặc điểm: – Có mục tiêu mang tính chất tự phát, do các thành viên trong nhóm tự đề ra. – Có kỷ luật nhóm, có thủ lĩnh nhóm. – Sự kiểm soát mang tính xã hội.

Nhóm 10

Page 18

Tiểu luận: Quản trị học

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

– Có những yếu tố chống đối những đổi mới. 1.2. Sự tồn tại khách quan của hệ thống tổ chức không chính thức – Do nhu cầu về hội nhập của mỗi thành viên trong tổ chức. – Do nhu cầu đƣợc bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. – Do nhu cầu về trao đổi thông tin. – Do tình cảm cá nhân. 2. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu hệ thống tổ chức không chính thức – Hệ thống tổ chức chính thức có nhiều hạn chế. – Thông tin cần đƣợc truyền đạt nhanh chóng, chính xác và đầy đủ. – Hệ thống tổ chức chính thức và không chính thức có tác động qua lại, phụ thuộc, chi phối lẫn nhau, bổ sung cho nhau.

Nhóm 10

Page 19

Chức năng tổ chức của công ty Bibica

Tiểu luận: Quản trị học

Phần 2: Cơ cấu tổ chức của một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở Việt Nam  Cơ cấu tổ chức của: Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam – Viện Dầu Khí Việt Nam

Ban Lãnh Đạo Hội Đồng Khoa Học Công Nghệ

Nhóm 10

Page 20

Chức Năng Của Tổ Chức Công Đoàn

“Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

(Trích: Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992)

1. Vị trí của Công đoàn Việt Nam :

Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam

– Với Đảng, Công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam , chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng.

– Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động.

– Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh Công, Nông, trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động (thông qua các Nghị quyết liên tịch…)

– Với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là quan hệ hợp tác, phối hợp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

2. Vai trò của Công đoàn Việt Nam :

Vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng phát triển, mở rộng qua các thời kỳ. Ngày nay trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại, vai trò của Công đoàn Việt Nam tác động trên các lĩnh vực:

* Trong lĩnh vực chính trị: Công đoàn có vai trò to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị – xã hội xã hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Để đảm bảo sự ổn định về chính trị.

* Trong lĩnh vực kinh tế: Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý kinh, củng cố nguyên tắc tập trung trên cơ sở mở rộng dân chủ. Góp phần củng cố những thành tựu kinh tế văn hoá và khoa học kỹ thuật đã đạt được trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, liên kết và hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển có lợi cho quốc kế dân sinh. Đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, từng bước đưa kinh tế tri thức vào Việt Nam , góp phần nhanh chóng hội nhập với khu vực và thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh hoạt động của các thành phần kinh tế vẫn đảm bảo cho kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt, đóng vai trò chủ đạo.

* Trong lĩnh vực văn hoá – tư tưởng: Trong nền kinh tế nhiều thành phần Công đoàn phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục công nhân, viên chức và lao động nâng cao lập trường giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hoá dân tộc và tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

* Trong lĩnh vực xã hội: Công đoàn có vai trò trong tham gia xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, có nhãn quan chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt của khối liên minh công – nông – trí thức, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước.

3. Chức năng của Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Việt Nam có ba chức năng.

1. Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

2. Công đoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

3. Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chức năng của Công đoàn là một chính thể, một hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm – mục tiêu hoạt động công đoàn. Từ các chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn.

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN

I. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

1. Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động.

2. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể.

6. Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động.

7. Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm.

8. Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động uỷ quyền.

9. Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệpđể bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động và người lao động.

10. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam .

II. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội

2. Phối hợp với cơ quan nhà nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, vệ sinh lao động.

3. Tham gia với cơ quan nhà nước quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

5. Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

6. Phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyền trình dự án luật, pháp lệnh ra trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

IV. Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị

V. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

2. Khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều này, Công đoàn có quyền sau đây:

b) Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật;

c) Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.

Phân Tích Cơ Cấu Tổ Chức Của Công Ty

Đề tài :PHÂN TÍCH CƠ CẤU TỔ CHỨC CTY SỮA VINAMILKGVHD: PHAN THỊ MAI HÀSVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NGUYỄN PHAN THÙY TRANG MAI THỊ HƯỚNG DƯƠNG LÊ THỊ THANH VÂN ĐỖ THỊ LAN

Nội dungGiới thiệu công tyCơ cấu tổ chức là gì?Các kiểu cơ cấu tổ chứcSơ đồ tổ chức của VinamilkCác yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chứcNhận xét,bàn luận

GIỚI THIỆU CÔNG TYVinamilk là thương hiệu sữa hàng đầu ở VNHoạt động sản xuất quy mô lớn với hệ thống các Nhà máy Sữa trên khắp cả nướcCông nghệ sản xuất hiện đại, áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế

Một số sản phẩm của VinamilkTầm quan trọng của cơ cấu tổ chức

Tạo ra đường lối đúng đắn trong kinh doanh

Đạt được mục tiêu của tổ chức

Tạo môi trường thuận lợi để phát huy năng lực

?Vậy cơ cấu tổ chức là gì?Cơ cấu tổ chức là gì?Sắp xếp các bộ phận, các đơn vị trong tổ chức thành một thể thống nhất

Có nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng

Hoàn thành mục tiêu chung của tổ chứcCác bộ máy tổ chức phổ biếnCấu trúc đơn giảnCấu trúc chức năngCấu trúc phân ngành(trực tuyến)Hỗn hợp trực tuyến chức năngCơ cấu tổ chức ma trậnTổ chức theo lý thuyết ZSơ đồ tổ chức công ty VinamilkTheo các bạn đây là hình thức tổ chức gì ???Theo nhóm chúng tôi đây là mô hình trực tuyến chức năngTại sao Vinamilk lại chọn mô hình tổ chức này? ?Đảm bảo: Tính linh hoạt Tính tin cậy Tính kinh tế

Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chứcMôi trường hoạt động Vinamilk

Có nhiều công ty sữa trên thị trườngChủng loại sản phẩm phong phúHo?t d?ng s?n xu?t quy mơ l?nCác yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chứcChiến lược đầu tư và phát triểnNhiều nhà máy trên khắp cả nướcĐầu tư chiều sâu,đổi mới công nghệĐa dạng hóa sản phẩmXy d?ng nh my s?n xu?t cc s?n ph?m m?i

Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chứcNguồn lực của doanh nghiệpMáy móc,trang thiết bị hiện đạiNguồn vốn ổn định(80% cổ phần nhà nước)Nhân sự

Những thành công Vinamilk đã đạt đượcLuôn ổn định trước những biến động của thị trườngVd:Sữa tươi 100%, bột hút ẩm, melaminTạo dựng được thương hiệu trên thị trường

Nhận xét, bàn luậnQuyền lực tập trungCó thể làm gia tăng các chi phí gián tiếpCác sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu trong nướcCảm ơn Cô và các bạn đã quan tâm theo dõi!

Bài Tiểu Luận Về Công Ty Bibica

Published on

1. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam MỤC LỤC 1 Lời mở đầu……………………………………………………………………………………………………….. 3 2 Phần I- GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT………………………………………………………………………… 1 1) Giới thiệu chung về công ty cổ phần bánh kẹo Bibica……………………………………………… 1 1.1. Sơ lược về công ty……………………………………………………………………………………….1 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty………………………………………………. 1 1.3. Cơ cấu bộ máy của công ty…………………………………………………………………………… 3 2) Tổng quan về thị trường và môi trường kinh doanh của công ty……………………………….6 2.1. Tổng quan về thị trường ……………………………………………………………………………… 6 2.2. Các đối thủ cạnh tranh………………………………………………………………………………… 7 2.2.1. Đối thủ cạnh tranh trong nước ………………………………………………………………… 7 2.2.2. Đối thủ cạnh tranh nước ngoài…………………………………………………………………. 9 2.3. Tác động của môi trường…………………………………………………………………………….. 9 2.3.1. Tác động của môi trường ngành………………………………………………………………..9 2.3.2. Tác động của môi trường vĩ mô ………………………………………………………………. 12 2.4. Phân tích mô hình SWOT và tác động của mô hình tới công ty………………………… 14 2.4.1. Phân tích mô hình SWOT………………………………………………………………………. 14 2.4.2. Tác động của mô hình tới chiến lược phát triển của công ty ………………………….. 15 3 Phần II. Tình hình quản trị của công ty Cổ phần BiBiCa Việt Nam………………………………. 16 1) Tình hình về quản trị sản xuát và tác nghiệp……………………………………………………….. 16 1.1. Giới thiệu về quản trị sản xuất và quy trình công nghệ của Bibica……………………. 16 1.2. Hoạch đinh về nguồn nguyên vật liệu của công ty………………………………………….. 16 1.2.1. Nguồn nguyên vật liệu…………………………………………………………………………… 17 1.2.2. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu ……………………………………. 17 1.2.3. Ảnh hưởng của nguyên vật liệu đối với doanh thu……………………………………….. 18 1.3. Hoạch định về nhu cầu máy móc, thiết bị của công ty…………………………………….. 18 2) Tình hình hoạt động quản trị nhân lực……………………………………………………………….. 21 2.1. Chính sách tuyển dụng………………………………………………………………………………. 21 2.2. Chính sách đào tạo và phát triển…………………………………………………………………. 21 2.3. Chính sách lương thưởng và đãi ngộ……………………………………………………………. 22 3) quản trị marketing ………………………………………………………………………………………….. 23 3.1. Thị trường mục tiêu………………………………………………………………………………….. 23 3.2. Chiến lược định vị sản phẩm………………………………………………………………………. 25 3.3. Chính sách marketing-mix…………………………………………………………………………. 26

2. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 3.3.1. Chính sách sản phẩm……………………………………………………………………………. 26 3.3.2. Chính sách nhãn hiệu……………………………………………………………………………. 31 3.3.3. Chính cách bao bì của sản phẩm…………………………………………………………….. 32 3.3.4. Chính sách giá cả………………………………………………………………………………… 32 3.3.5. Chính sách phân phối…………………………………………………………………………… 34 3.3.6. Chính sách xúc tiến………………………………………………………………………………. 35 4) Tình hình tài chính của Doanh nghiệp và phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh……. 37 4.1. Tổng quan về rình hình tài chính của doanh nghiệp………………………………………. 37 4.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh……………………………………………………….. 40 4.2.1. Phân tích chỉ tiêu doanh thu…………………………………………………………………… 41 4.2.2. Phân tích chi phí…………………………………………………………………………………. 41 4.2.3. Phân tích lợi nhuận ……………………………………………………………………………… 42 4.2.4. Phân tích tình hình tài chính…………………………………………………………………… 42 4 Kết luận………………………………………………………………………………………………………….. 44

3. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam Lời mở đầu Trong hoàn cảnh nền kinh tế đang phát triển với tốc độ ngày càng nhanh, sự xuất hiện của các công ty ngày càng nhiều, sự xuất hiện này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp đang bị cạnh tranh ngày càng gay gắt. Điều này đòi hỏi các DN phải sáng tạo, phát triển sản phẩm của mình hơn, phải tạo ra đặc điểm nổi bật, khác lạ trong từng sản phẩm để vừa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng vừa đem lại lợi nhuận cho công ty. Lúc này, vai trò của các cấp lãnh đạo trong công ty hết sức quan trọng. Cụ thể hơn đó là DN cần phải đưa ra chiến lược quản trị kinh doanh một cách phù hợp với đặc điểm riêng của mình để tạo ra những sản phẩm sáng tạo, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng nhằm tạo ra sức cạnh tranh lớn với các đối thủ và đem lại lợi nhuận cho mình. Để làm sáng tỏ hơn những điều trên, nhóm chúng tôi lựa chọn đề tài ” phân tích chiến lược quản trị kinh doanh của công ty CP Bibica” để thấy được sự linh hoạt và sáng tạo của công ty trong việc tạo ra các sản phẩm mới mang thương hiệu riêng cho mình.

4. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 1 PHẦN I- GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT 1) Giới thiệu chung về công ty cổ phần bánh kẹo Bibica 1.1. Sơ lược về công ty Công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa có tiền thân là phân xưởng kẹo của nhà máy Đường Biên Hòa (nay là công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa) được thành lập từ năm 1990. Tháng 12/1998, theo quyết định số 234/1998/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ, phân xưởng Bánh-Kẹo-Nha được chuyển thành công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa. Hiện nay, công ty là một trong những đơn vị sản xuất bánh kẹo lớn nhất VN với công suất thiết kế là 18 tấn bánh/ ngày, 18 tấn nha/ ngày, 29.5 tấn kẹo/ ngày. Tầm nhìn và sứ mệnh: ” khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi”. BBC cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hình thức đẹp hấp dẫn, tất cả vì sức khỏe và sự yêu thích của khách hàng. Không ngừng cải tiến công tác quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. có trách nhiệm với xã hội, bảo vệ môi trường….. Tầm nhìn thương hiệu:” BBC sẽ trở thành công ty bánh kẹo hàng đầu Việt Nam”. 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty  Giai đoạn 1990-1993, phân xưởng bánh được thành lập và mở rộng dần đến năng suất 5 tấn/ ngày.  Năm 1994 phân xưởng bánh được thành lập với dây chuyền sản xuất bánh bích quy hiện đại đồng bộ nhập từ Anh quốc có năng suất 8 tấn/ ngày.  Năm 1995 đầu tư mới cho phân xưởng sản xuất mạch nha năng suất 18 tấn / ngày, với công nghệ tiên tiến thủy phân tinh bột bằng enzim cung cấp cho thị trường loại mạch nha chất lượng cao.  Năm 1996, phân xưởng bánh kẹo đầu tư mở rộng nâng năng suất lên đến 21 tấn / ngày. Để phù hợp với yêu cầu quản lý, phân xưởng kẹo được tách thành 2 phân xưởng: phân xưởng kẹo cứng 12 tấn/ ngày, phân xưởng kẹo mềm 9 tấn/ ngày.

5. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 2  Năm 1997, cty đã đầu tư mới dây chuyền sản xuất kẹo dẻo theo công nghệ hiện đại của Úc với năng suất 2 tấn/ ngày. Đầu tư mở rộng nâng cao năng lực sản xuất phân xưởng kẹo cứng lên 16 tấn/ ngày.  Ngày 01/12/1998, Thủ tướng chính phủ kí quyết định 234/1998/QĐ-TTG, phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển phân xưởng bánh kẹo-nha của công ty Đường Biên Hòa từ một bộ phận của doanh nghiệp nhà nước thành Công ty CP Bánh Kẹo Biên Hòa.  Năm 1999, thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Đầu tư mở rộng phân xưởng bánh kẹo mềm nâng cao công suất lên 11 tấn/ ngày. Đầu tư mới dây chuyền sản xuất thùng carton và dây chuyền sản xuất khay nhựa nhằm chủ động cung cấp 1 phần bao bì cho sản xuất bánh kẹo.  Năm 2000, công ty phát triển hệ thống phân phối mới tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ lần lượt được thành lập để đáp ứng nhu cầu tiên thụ sản phẩm của khách hàng. Cũng trong khoảng thời gian này công ty nhận giấy chứng nhận là công ty đầu tiên của VN đạt tiên chuẩn ISO 9002 của tổ chức BVQI Anh quốc. Đồng thời trong giai đoạn này công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất bánh snack với công suất 2 tấn/ ngày.  Năm 2001, vốn cổ phần của công ty tăng lên 56 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ nhà máy hiện có như đầu tư dây chuyền bánh cake, dây chuyền socola, thiết bị sản xuất bánh trung thu…. Nổi bật là nhà máy ở Hà Nội được xây dựng với tổng đầu tư trị giá 13,3 tỷ đồng. Cuối năm 2001, công ty lắp đặt dây chuyền sản xuất bánh Bông Lan cao cấp với công suất 1.500 tấn/ năm với tổng mức đầu tư lên đến 19.7 tỷ đồng. Sản phẩm đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước và được người tiêu dùng yêu thích.  Năm 2002, nhà máy Bánh Kẹo Biên Hòa II được thành lập Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội. Tháng 10, công ty chính thức đưa vào vận hành dây chuyền chocolate với công nghệ hiện đại của Anh quốc. Sản phẩm chocobella của công ty nhanh chóng trở nên thân thiết với người tiêu dùng rong nước và được xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Singapore…  Đầu năm 2005, công ty với sự tư vấn của Viện Dinh Dưỡng Việt Nam đã cho ra đời dòng sản phẩm dinh dưỡng dành cho phụ nữ có thai và cho con bú, bột dinh

6. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 3 dưỡng dành cho trẻ em ở thời kì ăn dặm, dòng sản phẩm Light dành cho người ăn kiêng và bị bệnh tiểu đường.  Năm 2006, công ty xây dựng hệ thống nhà máy mới tại khu công nghiệp Mỹ Phước tỉnh Bình Dương để sản xuất các sản phẩm chủ lực mà công suất hiên tại chưa đáp ứng được. 1.3. Cơ cấu bộ máy của công ty STT Tên phòng ban Tên thành viên và chức vụ 1 Hội đồng quản trị Ông Jung Woo Lee: chủ tịch HĐQT 2 Ông Trương Phú Chiến: thành viên HĐQT 3 Ông Võ Ngọc Thành: thành viên HĐQT 4 Ông Jeong Hoon Cho: thành viên HĐQT 5 Ông Nguyễn Ngọc Hòa: thành viên HĐQT 1 Ban điều hành Ông Trương Phú Chiến: Tổng GĐ và Phó Chủ Tịch HĐQT 2 Ông Phan Văn Thiện: Phó Tổnggiám đốc kĩ thuật 3 Ông Lê Võ An: Phó Tổng GĐ kinh doanh 4 Ông Nguyễn Quốc Hoàng: Phó Tổng GĐ sản xuất 5 Ông Phạm Sơn Hà: GĐ bán hàng toàn quốc 6 Ông Seok Hoon Yang: GĐ tài chính 7 Bà Ngô Kim Phụng: kế toán trưởng 8 Ông Trần Đức Tuyển: GĐ khối kế hoạch và dịch vụ 9 Ông Lưu Anh Vũ: phó GĐ khối QA 10 Ông Nguyễn Công Thành: GĐ khối hành chính nhân sự 11 Ông Trần Vũ Ngọc Huy: GĐ khối mua hàng 12 Ông Nguyễn Trọng Kha: GĐ khối nghiên cứu phát triển 13 Ông Đạo Ngọc Huy: GĐ khối kĩ thuật đầu tư

7. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 4 14 Ông Nguyễn Quan Tường Thụy: GĐ khối marketing 15 Ông Nguyễn Văn Bình: GĐ nhà máy BBC Biên Hòa 16 Ông Lê Xuân Dũng: GĐ cty BBC Miền Đông 17 Ông Đặng Văn Đường: GĐ nhà máy BBC Hà Nội 1 Ban Kiểm Soát Ông Vũ Cường 2 Ông Nguyễn Văn Giang 3 Ông Hur Jin Kook – Cơ cấu cổ phiếu của công ty. Tên cổ đông Cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ % Lotte confectionery chúng tôi 5953000 38,6 Cty TNHH quản lý quỹ SSI 3081020 19,98 CTCP Đầu Tư Bất động sản Đường Mặt Trời 1246440 8,08 CTCP Đầu Tư Bất động sản SSI 1105220 7,17 Albizia Asean Oppurtunirties Fund 685810 4,45 Lương Thị Thùy Liên 620260 4,02 Quỹ tầm nhìn SSI 492080 3,19 Võ Ngọc Thành 302500 1,96 Polunin Discovery Fund 224620 1,46 Nguyễn Thị Kim Liên 208250 1,35 Cty TNHH MTV Tư vấn đầu tư An Khánh 207520 1,35 Kim Heung Soo 181322 1,18 Trương Phú Chiến 118075 0,77 Lê Hoài Nam 9 0

10. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 7 – Tỷ lệ tiêu thụ bánh kẹo theo bình quân đầu người ở Việt Nam còn thấp so với tốc độ tăng trưởng dân số. Hiện nay tỷ lệ tiêu thụ mới chỉ khoảng 3,0kg/người/năm ( tăng từ 2,25kg/người/năm vào năm 2011). – Thị trường bánh kẹo có tính chất mùa vụ, sản lượng tiêu thụ tăng mạnh vào thời điểm sau tháng 9 Âm lịch đến Tết Nguyên Đán, trong đó các mặt hàng chủ lực mang hương vị truyền thống Việt Nam như bánh trung thu, kẹo cứng, mềm, bánh quy cao cấp, các loại mứt, hạt… được tiêu thụ mạnh. Về thị phần phân phối, trong các siêu thị, bánh kẹo Việt Nam luôn chiếm khoảng 70%, bánh kẹo của các nước lân cận như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc chiếm khoảng 20% và bánh kẹo châu Âu chiếm khoảng 6-7%. Tham gia thị trường hiện nay có khoảng hơn 30 doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo có tên tuổi. HAIHACO là một trong năm nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của các công ty như Bibica, Kinh đô miền bắc với quy mô tương đương về thị phần, năng lực sản xuất và trình độ công nghệ. Tuy nhiên đa phần hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều chịu sự ảnh hưởng và biến động về giá sản phẩm do tình hình nguyên liệu đầu vào có sự thay đổi, giá nguyên liệu tăng, mà chủ yếu là các nguyên liệu nhập khẩu như đường, bột… 2.2. Các đối thủ cạnh tranh 2.2.1. Đối thủ cạnh tranh trong nước  Công ty CP Kinh Đô – Là doanh nghiệp đang dẫn đầu thị trường bánh kẹo Việt Nam với thị phần 32% và tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm trên 20%. Kinh Đô mạnh về bánh quy, bánh Cracker. Việc sát nhập giữa KDC với Kido và NKD và Vinabico sẽ giúp cho KDC tăng thêm sức mạnh về tài chính và năng lực quản trị doanh nghiệp. – Các sản phẩm kinh doanh chính của công ty: bánh trung thu, bánh quy, bánh cracker, bánh mì, bánh bông lan…. Trong đó, thị phần bánh bông lan chiếm hơn 3% thị phần cả nước, chiếm khoảng 23% trong cơ cấu doanh thu của công ty năm 2013.

11. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 8 – Thị trường chủ yếu là trong nước ( 90% doanh số). Hệ thống phân phối của công ty rộng khắp trên cả nước, năng lực phân phối hàng đầu Việt Nam với 120.000 điểm bán lẻ, 1.800 nhân sự bán hàng trên cả nước, 30.000 điểm bán kem và sản phẩm từ sữa, 100.000 điểm bán giải khát. – Công ty có kênh phân phối truyền thống và hiện đại.  Đối với kênh hiện đại tập trung chủ yếu ở metro, Cash và carry và food service để đến tay người tiêu dùng.  Đối với kênh truyền thống: thông qua nhà phân phối độc quyền qua điểm bán sỉ hoặc thông qua đội ngũ bán hàng để đến chợ, tạp hóa, các điểm bán lẻ khác đến tay người tiêu dùng hoặc thông qua đại lý.  Xuất khẩu sang hơn 30 nước trên thế giới. Riêng với dòng bánh bông lan sẽ thâm nhập vào kênh trường học và khu công nghiệp. Đặc biệt đối với ngành bánh bông lan: đầu tư khai thác phân khúc cao cấp, tung dòng sophie phục vụ khách hàng cao cấp, dòng sản phẩm solite hộp một nhân và hai nhân với chất lượng cải tiến, bao bì mẫu mã đẹp để gia tăng sức cạnh tranh.  Khách hàng mục tiêu: trung bình khá và đang nhắm đến khách hàng cao cấp làm khách hàng mục tiêu mới.  Thiết bị được đầu tư với công nghệ hiện đại, được nhập khẩu từ nước ngoài , quy trình sản xuất chặt chẽ  Công ty cổ phần Hải Hà – Thị phần HAIHACO chiếm khoảng 6,5% thị phần bánh kẹo cả nước tính theo doanh thu, sau Kinh Đô và Bibica. – Sản phẩm kinh doanh: kẹo là dòng sản phẩm chủ lực của công ty( chiếm 76% doanh thu trong cả nước), ngoài ra còn có các sản phẩm như kem xốp, bánh quy, cracker, bánh mềm phủ socola với nhãn hiệu: long-pie, hi-pie, lolie… – Khách hàng mục tiêu: đối tượng khách hàng bình dân, có thu nhập trung bình – khá. Đây là một trong những lợi thế của công ty Hải hà vì các công ty khác chủ yếu nhắm vào khách hàng trung và cao cấp.  Công ty Đức Phát

12. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 9 Công ty Đức Phát phát triển nhờ chuỗi cửa hàng bakery, chủ yếu kinh doanh các sản phẩm bánh kem tươi,… với đặc điểm đa phần là các thức ăn nhanh và sử dụng trong thời gian ngắn. – Mạnh bởi dòng bánh tươi, đối với dòng bánh bông lan Đức Phát dẫn đầu với hơn 15% thị phần. – Khách hàng của Đức phát hầu như là mọi lứa tuổi từ học sinh đến nhân viên văn phòng có thu nhập trung bình khá trở lên 2.2.2. Đối thủ cạnh tranh nước ngoài Là các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài như công ty liên doanh Vinabico- kotobuki, công ty liên doanh sản xuất bánh kẹo perfectti… các doanh nghiệp này đều có lợi thế về công nghệ.  Công ty liên doanh sản xuất kẹo Perfectti – Việt Nam được hình thành 22/08/1995, tập trung sản xuất kẹo cứng cao cấp perfectti tập trung vào công thức tiếp thị và phân phối, chiếm khoảng 60% thị trường bánh kẹo trong nước  Công ty Vinabico – kotobuki tập trung vào sản xuất bánh cookies và bánh bích quy. Thị trường tập trung là thị trường xuất khẩu  Bên cạnh các công ty sản xuất lớn, các cơ sở sản xuất bánh kẹo nhỏ chiếm một thì phần lớn, khoảng 35%-40% tổng sản lượng bánh kẹo sản xuất trong nước.  Sản phẩm nhập khẩu chiếm 30% thị phần ( bao gồm chính thức và chưa chính thức) chủ yếu từ Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông và Trung Quốc… Một số sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu hiện nay các đơn vị trong nước vẫn chưa sản xuất được. 2.3. Tác động của môi trường 2.3.1. Tác động của môi trường ngành 2.3.1.1. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành Thị trường bánh kẹo nước ta hiện nay diễn ra cạnh tranh khá quyết liệt. Cả nước có hơn 30 nhà máy sản xuất quy mô vừa và lớn và hàng tram cơ sở sản xuất nhỏ thuộc đủ mọi thành phần kinh tế, bên cạnh đó có một phần không nhỏ lượng bánh kẹo các loại nước ngoài tràn vào cạnh tranh với các sản phẩm của công ty.

14. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 11 2.3.1.3. Sức ép từ khách hàng Có thể phân chia khách hàng thành 2 loại: khách hàng trung gian( đại lý) và người tiêu dùng cuối cùng. Trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm bánh kẹo của các công ty trong nước cũng như sản phẩm bánh kẹo nhập ngoại có chất lượng cao, giá rẻ, mẫu mã đa dạng. Đây là cơ hội rất tốt cho khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm mà mình ưa thích trên thị trường. Do đó khách hàng ngày càng gây sức ép lên doanh nghiệp về giảm giá, chất lượng hàng hóa cao hơn, dịch vụ tốt hơn. 2.3.1.4. Sức ép từ sản phẩm thay thế Bánh kẹo là những sản phẩm phục vụ chủ yếu cho nhu cầu ăn vặt, tráng miệng, hoặc dùng vào bữa ăn phụ hoặc mua làm quà biếu, tặng nhân dịp tết lễ… do đó chưa phải là sản phẩm tiêu dùng chính hằng ngày của người dân. Tỷ lệ tiêu thụ bánh kẹo bình quân đầu người ở Việt Nam còn thấp so với tốc độ tăng trưởng dân số. Thay vì sử dụng các sản phẩm bánh kẹo họ có thể sử dụng hoa quả, kem, chè, sữa và các sản phẩm từ sữa, thạch rau câu.. mà vẫn đáp ứng được nhu cầu như khi sử dụng bánh kẹo. Vì thế áp lực cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế với các sản phẩm của doanh nghiệp là rất cao. Tuy nhiên, do những hương vị mang tính đặc trưng của sản phẩm bánh kẹo, tính tiện dụng, sự đa dạng phong phú về chủng loại, mẫu mã nên bánh kẹo vẫn là sự lựa chọn của nhiều đối tượng khách hàng. 2.3.1.5. Sức ép từ các đối thủ tiềm ẩn Với nhu cầu về thực phẩm ngày càng tăng, cộng thêm những chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước và hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh bánh kẹo, ngày càng có nhiều nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này. Đây chính là nhóm đối thủ chưa có mặt trên thị trường nhưng tương lai sẽ xuất hiện và kinh doanh cùng sản phẩm của công ty. Bên cạnh những đối thủ tiềm năng chuẩn bị xâm nhập ngành, Bibica phải đối mặt với những đối thủ rất mạnh có thâm niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh bánh kẹo khi Việt Nam gia nhập AFTA, WTO như Kellogs, các nhà sản xuất bánh Cookies từ Đan Mạch, Malaysia… Đây là nhóm các đối thủ đã có mặt trên thị trường

15. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 12 Việt nam, kinh doanh khác các sản phẩm của công ty nhưng tương lai sẽ kinh doanh sản phẩm cùng sản phẩm của công ty. Đối thủ mới tham gia kinh doanh trong ngành có thể làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp do họ đưa vào khai thác các năng lực sản xuất mới, với mong muốn giành được thị phần với các nguồn lực cần thiết. Có thể nói trong lĩnh vực thực phẩm, rào cản quan trọng cho các đối thủ mới gia nhập ngành là tiềm lực về tài chính khả năng về vốn. Vì đây là một yếu tố quan trọng trong quá trình đầu tư, nghiên cứu các sản phẩm, đầu tư công nghệ, quảng bá đến người tiêu dùng. Đối với Bibica, tiềm lực về tài chính đã giúp cho công ty tạo sự khác biệt tong việc đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra các sản phẩm có giá cả và chất lượng cạnh tranh nhờ đầu tư đúng mức. 2.3.2. Tác động của môi trường vĩ mô 2.3.2.1. Tình hình kinh tế Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đang phục hồi nhanh chóng, sự phân hóa thu nhập ngày càng cao. Khi mức sống người dân tăng lên thì nhu cầu thị trường về bánh kẹo sẽ cao hơn về số lượng, chất lượng, hình thức, mẫu mã… Trong những năm gần đây, từ năm 2007 đến 2013, lãi vay ngân hàng liên tục giảm từ 17% đến 12%/năm, tạo điều kiên cho doanh nghiệp huy động vốn vay, mở rộng quy mô doanh nghiệp với chi phí thấp. 2.3.2.2. Tình hình văn hóa, xã hội  Phong tục tập quán, lối sống Quan niệm sống hiện nay có sự thay đổi rất nhiều, cùng với lối sống ngày càng cải thiện là nhu cầu sống ngày càng cao hơn. Người dân quan tâm hơn đến những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, mức độ chất lượng, vệ sinh của sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm. Người tiêu dung Việt Nam sẽ còn quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe, đến các thành phần và các nhãn hiệu chẳng hạn như ” hàm lượng chất béo thấp” hoặc “hàm lượng cholesterol thấp”.

16. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 13 Sở thích đi du lịch của người dân cũng là một điểm đáng chú ý với các nhà sản xuất bánh kẹo. Du lịch gia tăng kéo theo đó là việc gia tăng các nhu cầu về thực phẩm chế biến sẵn nói chung và bánh kẹo nói riêng.  Dân số, lao động: Hiện tại dân số Việt Nam đang đứng thứ 13 trên thế giới với 90 triệu người. Mặc dù dân số Việt Nam phần lớn vẫn còn sống ở nông thôn, chiếm 75% dân số cả nước, sự di cư vào các trung tâm đô thị lớn có ảnh hưởng quan trọng đến thói quen tiêu dung trong nhiều năm tới. Tỷ lệ phát triển này sẽ mang lại một vài xu hướng tiêu dung mới và những thay đổi trong vòng 10 năm tới, kể cả việc nhân đôi lực lượng lao động, nhân đôi số lượng người đưa ra quyết định và số người tiêu thụ: kiểu hộ gia đình nhỏ hơn sẽ kích thích hơn nữa việc tiêu dung sản phẩm bánh kẹo.  Tình hình chính trị- pháp luật Đối với mặt hàng bánh kẹo Chính phủ đã có Pháp lệnh về vệ sinh an toàn thực phẩm; Luật bản quyền sở hữu công nghiệp; quy định ghi nhãn mác, bao bì nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiên dùng và của các công ty sản xuất chân chính. Nhưng việc quản lý và thi hình của các cơ quan chức năng không triệt để nên trên thị trường vẫn còn lưu thong một lượng không nhỏ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nhãn mác, hàng kém phẩm chất, quá hạn sử dụng… Đây vừa là cơ hội và cũng là thách thức cho doanh nghiệp trong việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu của mình. 2.3.2.3. Khoa học- công nghệ Tại Việt Nam, tình trạng công nghệ sản xuất bánh kẹo còn hết sức lạc hậu, chưa được đầu tư, đổi mới nhiều, thiếu trang thiết bị mang tính hiện đại do đó chất lượng sản phẩm không đồng đều. Các dòng sản phẩm còn đơn thuần, chưa đa dạng. Tuy nhiên công ty Bibica lại nhận được sự hậu thuẫn của tập đoàn Lotte về công nghệ sản xuất bánh kẹo, với các dây truyền sản xuất hiện đại. Điều này giúp cho công ty có thể hạ thấp giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

17. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 14 2.3.2.4. Môi trường tự nhiên. Việt Nam nằm ở cực Đông Nam bán đảo Đông Dương. Biên giới Việt Nam giáp với nhiều nước như Thái Lan, Trung Quốc, Lào và Campuchia và biển Đông. Nhờ vị trí thuận lợi của Việt nam, công ty Bibica dễ dàng thông thương với các đối tác trên toàn quốc cũng như trong khu vực và trên toàn thế giới bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Tuy nhiên khoảng cách Nam- Bắc khá lớn nên ban đầu khi mới thành lập các chi nhanh ở miền Bắc việc phân phối, cung cấp sản phẩm cho thị trường miền Bắc gặp nhiều khó khan về chi phí vận chuyển, quảng bá sản phẩm. 2.4. Phân tích mô hình SWOT và tác động của mô hình tới công ty 2.4.1. Phân tích mô hình SWOT ĐIỂM MẠNH (STRENGTHS) – Nguồn lực tài chính và nhân sự mạnh – Công nghệ hiện đại với dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế – Thương hiệu Bibica luôn nhận được người tiêu dùng tín nhiệm bình chọn đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền. – Thương hiệu Bibica được chọn là thương hiệu mạnh trong top 100 thương hiệu mạnh tại Việt Nam. – Bibica là đơn vị duy nhất được chọn làm đối tác với viện Dinh Dưỡng Việt Nam nên sản phẩm công ty tạo được uy tín cho người tiêu dùng. – Sản phẩm Hura có chất lượng cao, bao bì đẹp, đa dạng chủng loại. – Hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. – Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp. ĐIỂM YẾU (WEAKNESSES) – Sản phẩm chính của công ty là mặt hàng nhu cầu yếu phẩm nên sức mua luôn biến động, dễ có sản phẩm thay thế. – Hoạt động chiêu thị không hiệu quả – Thương hiệu bánh bông lan kem Hura chưa được nhận biết nhiều. – Hệ thống nhận diện kém

18. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 15 CƠ HỘI ( OPPORTUNITES) – Sự hậu thuẫn của tập đoàn Lotte về công nghệ, tính chuyên nghiệp trong bán hàng, tiếp thị và quản lý sản phẩm và quản lý tài chính. – Sự hỗ trợ từ chính phủ với chương trình ” Người Việt dùng hàng Việt” – Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm ngày càng tăng THÁCH THỨC (THREATS) – Đa phần nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu nên khi tỷ giá biến động sẽ ảnh hưởng đến giá thành. – Hệ thống máy móc công nghệ đều nhập khẩu từ nước ngoài nên phải gánh chịu rủi ro về tỷ giá khá lơn. – Cạnh tranh gay gắt với sản phẩm cùng loại và sản phẩm thay thế như trái cây, nước uống trái cây. – Yêu cầu ngày càng gắt gao của người tiêu dùng về tính an toàn, có lợi cho sức khỏe khi sử dụng sản phẩm 2.4.2. Tác động của mô hình tới chiến lược phát triển của công ty  Phát triển chiến lược marketing;  Phát triển chiến lược đa dạng hóa sản phẩm;  Bibica mở rộng thị trường, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao công nghệ, có khả năng tư vấn, định hướng chiến lược, tư vẫn quản trị điều hành, tư vấn quản trị tài chính, tư vẫn các cơ hội, các dự án đầu tư mới.  Tập trung phát triển thực phẩm dinh dưỡng gồm: thực phẩm bổ sung vi chất và thực phẩm chức năng trở thành sản phẩm chiến lược của Bibica, nâng tỷ trọng doanh thu của nhóm sản phẩm dinh dưỡng, vì đây chính là điểm mạnh ưu thế của Bibica.  Củng cố và phát triển hệ thống phân phối công ty: – Thị phần nội địa Bibica: mỗi năm cần tăng 3- 5% thị phần bánh kẹo so với năm trước. – Phát triển điểm bán lẻ: hiện nay 10% trên tổng số điểm bán lẻ có bán sản phẩm

19. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 16  Mở rộng quy mô và phạm vi các kênh phân phối, phát triển thị trường tới những vùng sâu vùng xa thông qua hệ thống đại lý và phân phối. Phát triển thị trường xuất khẩu:Thị trường: Philippines , Bangladesh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Lào, các nước Trung Đông… Phần II. Tình hình quản trị của công ty Cổ phần BiBiCa Việt Nam 1) Tình hình về quản trị sản xuất và tác nghiệp 1.1. Giới thiệu về quản trị sản xuất và quy trình công nghệ của Bibica Các dây chuyền công nghệ của công ty có trình độ tự động hóa cao, phần thủ công chủ yếu tập trung ở công đoạn bao gói. Hệ thống nhà xưởng khá rộng, đảm bảo cho các dây chuyền bố trí theo hình thức dòng chảy. Như vậy, có thể nói công ty đã bố trí một cách khá hợp lý vị trí của các dây chuyền nên có thể giảm thiểu thời gian sản xuất ra một sản phẩm, nâng cao năng suất lao động. 1.2. Hoạch đinh về nguồn nguyên vật liệu của công ty Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty Cổ phần Bibica Việt Nam

20. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 17 1.2.1. Nguồn nguyên vật liệu – Các loại nguyên vật liệu chính có nguồn cung cấp trong nước, nhà cung cấp ổn định nhiều năm liền, công ty có hợp đồng cung cấp theo năm. – Các loại nguyên liệu phụ: mua từ các doanh nghiệp trong nước, trên cơ sở nhu cầu dự kiến cả năm. – Bao bì được cung cấp bởi các doanh nghiệp lớn và có uy tín thực hiện in ấn – Một số loại nguyên liệu nhập khẩu từ các nước Pháp, Singapore. Bảng danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho công ty STT Nhà cung cấp Nguyên vật liệu ghi chú Nhà cung cấp trong nước 1 1 Cty Đường Biên Hòa Đường RS, RE 2 2 Cty bột mì Bình Đông Bột mì 3 3 Cty TNHH Uni-Resident Việt Nam Bột mì 4 4 Cty liên doanh Tapioca Việt Nam Tinh bột sắn 5 5 Cty TNHH Thương mại Á Quân Sữa bột, phụ gia 6 6 Cty bao bì nhựa Thành Phú Mua nhãn gói bánh, nhãn gói kẹo, túi bánh, túi kẹo 7 7 Cty SXKD XNK giấy in và bao bì Liksin Mua nhãn gói bánh, nhãn gói kẹo, túi bánh, túi kẹo Nhà cung cấp nước ngoài 8 8 S.I.M Shortening, bột ca cao, sữa 9 9 ROBERTET SA Các loại hương liệu 1 01 JJ DEGUSSA Các loại hương liệu 1.2.2. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu Đảm bảo nguồn nguyên vật liệu cho Bibica, hàng năm công ty ký hợp đồng nguyên tắc cung ứng làm cơ sở cho các đối tác chuẩn bị nguồn hàng, ổn định giá cả cung cấp trong năm

21. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 18 Để tăng tính cạnh tranh phần lớn một loại nguyên liệu, công ty chọn từ khoảng 2 nhà cung cấp, thực hiện chào giá cạnh tranh theo từng lô hàng. Đối với các loại nguyên liệu chính: do có mối quan hệ mua bán lâu năm nên nhà cung cấp nắm rõ yêu cầu kỹ thuật của Công ty cho từng loại nguyên liệu và có lượng hàng dự trữ cho Bibica. Các nhà cung cấp chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh, nên tiến độ cung cấp nhanh, thời gian vận chuyển không ảnh hưởng và chi phí không cao Riêng mặt hàng đường: do Công ty có mối quan hệ mật thiết với công ty CP Đường Biên Hòa nên Công ty đều nắm bắt kịp thời các yếu tố ảnh hưởng về giá đường, việc cung cấp đường giữa Bibica với công ty CP Đương Biên Hòa theo nguyên tác giá cả thị trường, ngoài ra còn được giảm chi phí vận chuyển và kho hàng dự trữ do có vị trí thuận lợi. Đối với nguyên vật liệu có nguồn gốc nhập khẩu có số lượng không đủ thì các đơn vị chịu trách nhiệm nhập khẩu và cung cấp lại Bibica theo giá hợp lý. 1.2.3. Ảnh hưởng của nguyên vật liệu đối với doanh thu Chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 55 – 60% doanh thu thuần, do đó giá cả của nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu vào của công ty. Từ năm 2003 đến nay do tình hình chung giá các nguyên vật liệu chính: đường, tinh bột sắn, bột mỳ, bao bì, nhiên liệu….tăng 10 – 40% bắt buộc Công ty phải điều chỉnh giá bán cho phù hợp nhằm đảm bảo mức lợi nhuận bình quân đối với từng sản phẩm theo kế hoạch 1.3. Hoạch định về công suất máy móc, thiết bị của công ty Với phương châm đầu tư chiều sâu, công ty đã nhập máy móc từ các nước tiên tiến trên thế giới. Dây chuyền tuy chưa phải là hiện đại nhất nhưng cũng phần nào đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Để duy trì hoạt động ổn định của máy móc thiết bị, nhằm cho ra đời nhưng sản phẩm có chất lượng cao. Công ty hết sức chú ý tới công tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị. Chế độ bảo dưỡng, sữa chữa (định kỳ và thường xuyên) được giao cho tổ sửa chữa trực thuộc phòng kỹ thuật

23. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 20 6 Dây chuyền sản xuất kẹo mềm khác 6700 Cơ giới hóa, tự động hóa 7 Dây chuyền sản xuất keojCaramen (Đức) 2500 Thiết bị mới, cơ giới hóa, tự động hóa 8 Dây chuyền sản xuất Glucoza phục vụ sản xuất kẹo 1500 Cơ giới hóa Bảng: Cơ cấu máy móc của công ty Bibica TT Tên dây chuyền Nước sản xuất Giá trị (Tỷ đồng) Năm nhập Công suất (tấn/ngày) Hiệu suất (%) Thiết kế Sử dụng 1 Kẹo cứng Ban Lan 6,8 1994 8,0 4,50 56,25 2 Kẹo que Hà Lan 2,7 1997 0,5 0,25 50,00 3 Bim chiên Nhật 7,4 1993 0,8 0,40 50,00 4 Bim nổ Nhật 5,0 1993 0,6 0,24 40,00 5 Kẹo cao su Đức 5,0 1994 1,0 0,75 75,00 6 Socola Hà Lan 6,2 1995 1,0 0,55 55,00 7 Cookies Nhật 9,0 1993 1,5 0,80 53,33 8 IsomaIt Nhật 8,0 1999 1,2 0,50 42,00 9 Bánh tươi Nhật 5,5 1996 0,5 0,30 60,00 Nhìn vào cơ cấu máy móc của công ty, hầu hết dây chuyền còn mới. Tuy nhiên, dây chuyền sản xuất Bim chiên, Bim nổ, Cookie được nhập vào từ năm 1995 đến nay, nên hiện nay đã trở thành lạc hậu làm cho sản phẩm này của công ty thiếu một số tính năng quan trọng. Đặc biệt là sản phẩm truyền thống Bim Bim, gần đây không được người tiêu dùng ưa thích vì công nghệ phun gia vị làm người tiêu dùng bị bẩn tay khi ăn và gia vị chỉ đọng lại ở bên ngoài không thấm sâu vào mỗi cánh Bim Bim được. Trong hướng phát triển tới, công ty sẽ trang bị thêm máy móc phụ, hỗ trợ cho dây chuyền Bim Bim với công nghệ trộn gia vị, nâng cao tính năng của sản phẩm này Vào thời điểm những tháng hè, tốc độ tiêu thụ bánh kẹo chậm lại, thời gian ngừng máy dài, công suất khai thác trung bình khoảng 50% dẫn đến tình trạng khấu hoa máy móc tính trong giá thành sản phẩm, làm đội gía thành, đây là một nhược điểm cần khắc phục. Chiến lược sản phẩm của công ty trong thời gian tới phải chú ý đến cơ cấu các mặt hàng để đảm bảo khai thác tốt công suất của máy móc thiết bị, giảm chi phí chung, hạ giá thành làm tăng sức mạnh của sản phẩm

24. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 21 Tóm lại, máy móc thiết bị hiện đại tạo điều kiện thuận lợi để công ty thực hiện chiến lược đa dạng hóa và nâng cap chất lượng sản phẩm. 2) Tình hình hoạt động quản trị nhân lực 2.1. Chính sách tuyển dụng Do nhập khẩu dây chuyền sản phẩm mới, Công ty ưu tiên tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lành nghề đặc biệt là những kỹ sư công nghệ, kỹ sư tự động hóa và công nhân kỹ thuật. Bên cạnh đó, với mục tiêu xây dựng và phát triển một đội ngũ nhân viên giỏi nghề vụ, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, công tác đào tạo và phát triển nhân viên được ưu tiên hàng đầu tại công ty cổ phần bánh kẹo Bibica. Hiện nay, Bibica đang áp dụng chính sách chuyên sâu trong chính nội bộ TVM. Bibica luôn chào đón các ứng viên, những người luôn muốn vươn lên bằng tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và lòng say mê công việc. Công tác tuyển dụng để lua chọn nhân viên và công nhân khá chặt chẽ, đối với tuyển dụng nhân viên, các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, yêu cầu công việc và sẽ phải tham gia các vòng thi tuyển phỏng vấn. Đối với tuyển dụng công nhân lao động, các ứng viên ngoài đáp ứng yêu cầu công việc còn phải nắm kỹ quy định về vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động. 2.2. Chính sách đào tạo và phát triển Công ty luôn cung cấp cho nhân viên cơ hội đào tạo, hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân để giúp nhân viên vừa phát triển nghề nghiệp, vừa đạt được những mục tiêu cá nhân. Đối với nhân viên là sinh viên mới tốt nghiệp, công ty sẽ giúp bạn hội nhập với công nghiệp nhanh nhất bằng các khóa đào tạo nhằm bổ sung các kiến thức thực tiễn, giúp bạn phát huy những tri thức đã tiếp thu tại giảng đường vào các công việc tại Bibica. Đối với các nhân viên đã có kinh nghiệm làm việc, Bibica luôn có các khóa đào tạo nâng cao để nhân vien có thể tiếp tục phát triển về nghiệp vụ và kỹ năng, tạo nền tảng để giúp bạn có thể thăng tiến trong nghề nghiệp, năm vững vị trí quan trọng trong tương lai

25. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 22 2.3. Chính sách lương thưởng và đãi ngộ Đảm bảo thu nhập của cán bộ công nhân viên cạnh tranh và tương xứng với các đơn vị cùng ngành nghề, cùng khu vực trong từng thời điểm. Lương thu nhập bao gồm lương cơ bản và lương loại phụ cấp lương tương ứng với công sức, trách nhiệm và hiệu quả lao động Tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được tôn vinh và khen thưởng xứng đáng kịp thời, công khai và công bằng Bảng : Số lượng, cán bộ nhân viên và chính sách Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Lao động bình quân năm 1.781 1.026 1.764 1.707 Quỹ lương, thưởng thực hiện (tỷ đồng) 91,26 107,48 124,86 127,62 Bình quân thu nhập (đồng/người/tháng) 4.742.640 6.145.557 6.883.425 7.217.787 -Trong đólương 3.784.991 3.944.710 4.667.668 5.678.996 -Thưởng và các khu nhập khác 797.930 1.447.889 1.204.429 1.124.541 Bảng: Cơ cấu lao động theo trình độ và tính chất công việc ( tính đến tháng 12/2014) Chỉ tiêu Số người Tỷ trọng (%) Trên đại học 4 0.23 Đại học 248 14.56 Cao đẳng 93 5.45 Trung cấp, CNKT nghề 541 31.69 Lao động phổ thông 821 48.01 Lao động trực tiếp sản xuất 665 38.96 Lao động gián tiếp, phục vụ sản xuất 430 25.19 Lao động lực lượng bán hàng toàn quốc 612 33.28

26. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 23 Trong năm 2013 Công ty tiếp tục áp dụng chính sách lương gắn với hiệu quả công việc của Cán bộ công nhân viên, cụ thể: – Đối với Cán bộ quản lý từ cấp trưởng bộ phận trở lên áp dụng trả lương theo KPI, trong đó KPI chiếm 20%. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các đơn vị xây dựng 5 chỉ tiêu KPI, hàng tháng ban Tổng giám đốc trực tiếp đánh giá KPI của các đơn vị. – Đối với công nhân viên trực tiếp sản xuất từ cấp trưởng ca sản xuất trở xuống áp dụng chính sách lương theo đơn giá sản phẩm. Lương sản phẩm sẽ được tính theo chuyên/ phân xưởng trên cơ sở sản lượng sản xuất và đơn giá sản phẩm công ty đã ban hành. Công ty đã ban hành chính sách lương thưởng năm 2013 số 00147/TB- TGĐ ngày 30/01/2013: – Thưởng cá nhân: thưởng quí, thưởng cán bộ quản lí, thưởng tháng 13, lương hoàn thành kế hoạch năm. Cơ sở xét thưởng là kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và kết quả đánh giá cá nhân, đối với cán bộ quản lý theo KPI, các nhân viên còn lại đánh giá theo 5 tiêu chí. – Thưởng tập thể: Đưa ra mức thưởng, căn cứ các tiêu chí đánh giá để các đơn vị tự phấn đấu gồm: chấp hành nội qui, thực hiện ISO, 5S và các kiến nghị đề xuất tiết kiệm, hợp lý hóa sản xuất và nâng cao hiệu quả quản lý. 3) quản trị marketing 3.1. Thị trường mục tiêu Thị trường trong nước chủ yếu tập trung tại thị trường có mật độ dân số động và nhu cầu chỉ tiêu mức khá trở lên, các sản phẩm hiện nay có những sản phẩm thường xuyên cung cấp như bánh Bông lan, Biscuits and cookest, keọ các loại, bột ngũ cốc dinh dưỡng, nhưng vẫn có những sản phẩm chỉ tập trung sản xuất theo mùa vụ như bánh trung thu, socola. Đối đầu với các sản phẩm có chu kỳ sản xuất thường xuyên ít có mức tăng giá đột biến, mặc dù các yếu tố đầu vào tăng giá bởi các yếu tố lạm phát. Các sản phẩm chủ yếu tập trung tăng nhẹ là những sản phẩm giá thấp và có xu hướng bão hòa.

30. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 27 4000 tấn/năm chiếm 20-25% tỷ trọng doanh số và khoảng 20% thị phần bánh biscuit, cookies trên thị trường. Các sản phẩm này đã có chỗ đứng khá vững trên thị trường do chất lượng tốt, ổn định, mẫu mã phong phú, nhãn hiệu quen thuộc với người tiêu dùng. Bánh cremy dâu hộp 260g Bánh zamy nhân mức cam hộp 200g Bánh Chocochip 144g . bánh Goody điều 198g .bánh Poramy hỗn hợp 500g – Dòng sản phẩm snack: gồm các loại snack tôm, cua, mực, gà nướng, bò, chả cá, cay ngọt… với nhãn hiệu Oẳn tù tì, Potasnack. Dòng sản phẩm này hiện nay có dung lượng thì trường lớn nhưng có nhiều đơn vị tham gia nên cạnh tranh rất mạnh. Đặc điểm của sản phẩm này là rất cồng kềnh, chi phí lưu thông lớn tuy nhiên nhờ tận dụng được ưu thế sản xuất tại chỗ (Biên Hòa và Hà Nội) nên snack của công ty có thế mạnh cạnh tranh về giá và được phân phối khá rộng trên cả nước. – Sản phẩm bánh trung thu: mặc dù mới tham gia thị trường khoảng năm năm gần đây nhưng bánh trung thu Bibica đã khẳng định chất lượng và mẫu mã được ưa chuộng trên thị trường. Thị phần bánh trung thu của công ty tăng trưởng với tốc độ rất nhanh (trên 50%/năm). Đặc biệt công ty đã đi đầu trong

31. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 28 việc nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm bánh trung thu cho người ăn kiêng và tiểu đường. Bánh TT cao cấp thưởng nguyệt 900g Bánh TT dinh dưỡng dạ nguyệt 800g – Dòng sản phẩm bánh tươi: gồm các loại bánh bông lan kem Hura, bánh nhân Custard Paloma và bánh mì Lobaka, Jolly. Bánh bông lan kem Hura hiện nay có nhiều lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại của Kinh Đô cũng như ngoại nhập do được sản xuất trên dây chuyền mới, hiện đại của Ý, công nghệ tiên tiến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với hạn sử dụng đến 12 tháng, sản phẩm bánh Hura chiếm trên 30% thị phần bánh bông lan kem sản xuất công nghiệp và là đơn vị dẫn đầu về chất lượng. Sản phẩm bánh nhân Custard và bánh mỳ mới đưa ra trên thị trường đang trên đà tăng trưởng. Bánh Swissroll Cam+C HG 360g Hura Deli Cốm-Dừa hộp 336g – Nhóm kẹo: Kẹo chiếm tỷ trọng doanh số trên 40% của toàn công ty và khoảng 35% thị phần bánh kẹo cả nước. Công ty có nền tảng tốt về cơ sở vật chất, kỹ thuật đồng thời thương hiệu Bibica rất quen thuộc với người tiêu dùng. Kẹo cứng và kẹo mềm: được sản xuất trên các dây chuyền liên tục với các thiết bị của Châu Âu. Với năng suất 10.000 tấn/năm, Bibica là một trong những nhà sản xuất kẹo lớn nhất của Việt Nam. Do đó sản xuất từ các nguồn nguyên liệu chất

32. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 29 lượng cao, đặc biệt là mạch nha, nên sản phẩm kẹo cứng có hương vị vượt trội do với các sản phẩm khác cùng loại. +) kẹo cứng: có các loại như me, gừng, bạc hà, sữa, café, trái cây với các nhãn hiệu Migita, Bốn mùa, Tứ Quý. Kc Volcano túi 100g Kctrái cây bốn mùa 70g kẹo mềm Sumika 140g +) kẹo mềm: có các loại như sữa, café sữa, socola sữa, bắp, sữa trái cây (nhãn hiệu Sumika), kẹo mềm xốp Zizu, Sochew, Quê hương. – Kẹo dẻo: nhãn hiệu Zoo, Socola nhãn hiệu Chocobella. Sản lượng kẹo tiêu dùng hàng năm trên 5.500 tấn. Hiện nay công ty đang phát triển dòng sản phẩm kẹo không đường để đón đầu xu thế tiêu dùng mới, Kẹo dẽo Zoo hương dâu túi 200 kẹo dẽo Beme hương nho túi 150g  Nhóm sản phẩm mạch nha: ngoài việc tự sản xuất mạch nha có chất lượng cao lamg nguồn nguyên liệu sản xuất bánh kẹo, hiện nay mạch nha của công ty

33. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 30 được cung cấp cho một số đơn vị trong ngành chế biến khác với sản lượng trên 1000 tấn/năm. Với công nghệ thủy phân bằng enzyme chất lượng mạch nha của công ty đạt tiêu chuẩn cao sơ với các đơn vị khác. Bánh bông lan bơ nho Olive  Ngoài ra, Bibica còn cung cấp dòng bánh Lotte Pie với chất lượng cao Ngày nay, khi khoa học kĩ thuật tiến bộ, nhiều sản phẩm mới ra đời thì dẫn đến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu khó tính của khách hàng thì chiến lược sản phẩm mới rất quan trọng, Bibica tung ra thị trường sản phẩm tết như bánh bông lan kem, bánh Biscuits, các loại kẹo socola, bột ngũ cốc… đây có thể xem là một chiến lược sản phẩm mới của công ty. Với dây chuyền và công nghệ hiện đại Bibica sắp cho ra đời sản phẩm NUTRI- BIS sử dụng tốt và phù hợp cho người ăn kiêng và bệnh nhân tiểu đường.

34. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 31 3.3.1.2. Chính sách hoàn thiện chất lượng sản phẩm Khác với sản phẩm bánh trung thu khác, sản phẩm của BIbica là sự kết hợp hài hòa giữa kĩ thuật làm bánh truyền thống và những thành tựu khoa học mới về sản phẩm dinh dưỡng và sản phẩm chức năng. Do đó sản phẩm của Bibica không chỉ giữ được hương vị truyền thống mà còn bổ sung những hợp chất sinh học rất có lợi cho sức khỏe mà không một sản phẩm bánh trung thu nào có được. Bibica đầu tư mạnh về marketing và đề ra chiến lược sản phẩm đúng đắn nhằm xây dựng các nhãn hiệu chủ lực: bánh bông lan kem Hura và Hura deli, bánh Chocopie Lotte Pie… Công ty không ngừng hoàn thiện và nâng cao sản phẩm nhằm tạo nên sự tin tưởng khi sử dụng sản phẩm của khách hàng bằng việc hợp tác viện dinh dưỡng Việt Nam và hợp tác với tập đoàn Lotte Hàn Quốc với công nghệ sản xuất tiên tiến làm cho chất lượng cũng như mẫu mã ngày một nâng cao hơn. 3.3.2. Chính sách nhãn hiệu Bibica là viết tắt của “Biên Hòa Biscuits Candy” dựa trên ngành nghề sản xuất và kinh doanh ban đầu của công ty. Chữ Bibica đặt trong hình elip, giữa hai dấu lượn màu trắng thể hiện sự vận động đi lên không ngừng của công ty. Nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa/ sở hữu công nghiệp Cục sở hữu trí tuệ- Bộ khoa học công nghệ. Đối với người Việt Nam, nhãn hiệu BBC dễ đọc và rất ngắn gọn chỉ cần nhắc đến BBC người Việt Nam đều nghĩ đến sản phẩm của công ty bánh kẹo Biên Hòa nổi tiếng, nó phù hợp với phong tục tập quán của người Việt Nam. Đối với người nước ngoài thì BBC lại không có dấu nên rất dễ phát âm và biết được tên của các loại sản phẩm mình đang chọn.

35. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 32 Nhãn hiệu Bibica đã trở thành nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới và khi có mặt trên thị trường mọi người đều có thể biết và phân biệt một cách dễ dàng với các nhãn hiệu của công ty bánh kẹo khác. 3.3.3. Chính cách bao bì của sản phẩm Công ty đầu tư khá kỹ gồm rất nhiều kiểu dáng, bao bì như: màng gói, túi nhựa, hộp thiếc, hộp nhựa, hộp carton… được cung ứng bởi các doanh nghiệp lớn có uy tín trong nghề như công ty bao bì nhựa Thành Phú, công ty SXKD XNK giấy in và bao bì Liksin. Bên trên bao bì có những thông tin về sản phẩm để cung cấp thông tin về sản phẩm cho khách hàng được biết, ngoài ra còn in các hình mẫu và các màu sắc bắt mắt để thu hút khách hàng. Những sản phẩm có sự hợp tác của viện dinh dưỡng Việt Nam trên bao bì sản phẩm đều có chứng nhận của viện với thông tin: “sản phẩm được sự tư vấn và thử nghiệm lâm sàng bởi Viện dinh dưỡng Việt Nam”. 3.3.4. Chính sách giá cả Công ty Bibica đưa ra chính sách giá cả dựa trên: – Giá sản phẩm phù hợp với thị trường – Tùy theo những mặt hàng dành cho những người tiêu dùng bình thường thì giá thập, chất lượng trung bình. – Giá cho những mặt hàng cao cấp dành cho người có thu nhập cao, có nhu cầu lớn thì thường có giá cao hơn và chất lượng tốt hơn. – Giá đưa ra trên thị trường phải có tính cạnh tranh với các đối thủ khác. Công ty luôn định giá ngang bằng hoặc thấp hơn đối thủ cạnh tranh để thâm nhập thị trường tốt hơn, loại bỏ được các đối thủ cạnh tranh vì những sản phẩm của công ty có chu kỳ sống dài, chất lượng tốt. Điển hình là với Công ty Xây dựng và Chế biến thực phẩm Kinh Đô, công ty này luôn định giá các sản phẩm cao hơn Bibica, trên cơ sở đó thì công ty đã đưa ra chiến lược, chính sách giá phù hợp để cạnh tranh với Kinh Đô. – Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích khách hàng tiêu thụ sản phẩm của mình, công ty còn thực hiện các chương trình khuyến mãi giả giá nhân dịp các ngày lễ lớn,

37. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 34 giác 350g B2 Kẹo hộp 14 Kẹo phát tài HG bát giác 150g Hộp 150 30 470.000 15 Kẹo phát tài HN 150g Hộp 150 30 470.000 16 Kẹo tứ quý hũ nhựa 300g Hũ 300 12 287.000 17 Kẹo sữa café hũ nhựa 300g Hũ 300 12 245.000 18 Kẹo Welly HN oval 150g Hộp 150 40 650.000 19 Kẹo Michoco HG bát giác 150g Hộp 150 24 409.000 20 Kẹo Gold Rose hỗn hợp HT 205g Hộp 205 20 1.220.000 3.3.5. Chính sách phân phối Sơ đồ kênh phân phối của Bibica Về hệ thống phân phối rộng rãi, đa dạng, rộng khắp cả nước. Hiện tại hệ thống phân phối của Bibica trãi rộng khắp 64/64 tỉnh thành trên toàn quốc. Công ty có 108 nhà phân phối, trong đó 13 nhà phân phối tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 42 nhà phân phối tại khu vực Đông Nam Bộ, 23 nhà phân phối tại khu vực

38. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 35 miền trung và 30 nhà phân phối tại khu vực miền Bắc. Đến nay, sản phẩm của công ty đã được tiêu thụ trên phạm vi cả nước thông qua các kênh sau: – Kênh bán lẻ: hiện nay công ty có trên 91 đại lý/ nhà phân phối và trên 30.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc. – Kênh các siêu thị, metro, nhà sách: đây là kênh bán hàng quan trọng nhất hiện nay và trong thời gian tới. – Cửa hàng giới thiệu sản phẩm: công ty hiện nay có các cửa hàng giới thiếu sản phẩm tại Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. – Chào hàng trực tiếp: Đội bán hàng trực tiếp sẽ chào hàng vào các tổ chức hành chính sự nghiệp, các công ty, xí nghiệp, các văn phòng đại diện vào các ngày lễ tết như trung thu, tết nguyên đán… – Kênh xuất khẩu: xuất khẩu cũng là một kênh quan trọng, hiện nay hàng hóa của công ty đã xuất khẩu đến các nước quan trọng trong khu vực và trên thế giới như Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc… Với mạng lưới phân phối rộng khắp, Bibica đã đa dạng hóa đối tượng khách hàng với những sở thích mua sắm ở những nới khác nhau, giảm thiểu rủi ro trong doanh số. Đồng thời, với mạng lưới khắp cả nước, Bibica đã tạo được hình ảnh trong lòng người tiêu dùng, ngày càng mở rộng thị phần, doanh thu ngày càng tăng. 3.3.6. Chính sách xúc tiến 3.3.6.1. Khuyến mãi Trong thị trường kinh doanh, chất lượng sản phẩm phải đi liền với giá cả, khách hàng không thể mua được sản phẩm có giá rẻ mà chất lượng lại cao. Bibica không áp dụng các chiến lược khuyến mãi “khủng” chẳng hạn như “mua 1 tặng 1” hay “giảm 50%”… thay vào đó công ty hỗ trợ khách hàng mua số lượng lớn với các mức chiết khấu khác nhau cho cả hai loại bánh cao cấp và bánh thường khi mua từ 5 hộp bánh trở lên. Ngoài ra còn có hình thức khuyến mãi những món quà đặc biệt cho 100 đơn hàng đầu tiên, khuyến mãi hỗ trợ băng rôn, tủ kiếng cho các cửa hàng, đại lý. Kết hợp với các trang web bán hàng qua mạng bán thẻ mua hàng với các mức hấp dẫn. 1 voucher trị giá 120.000VNĐ, giảm 50%, chỉ còn 60.000VNĐ.

40. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 37 4) Tình hình tài chính của Doanh nghiệp và phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 4.1. Tổng quan về rình hình tài chính của doanh nghiệp Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của Bibica từ 2009-2013 Kết Quả Kinh Doanh 2013 2012 2011 2010 2009 Doanh Thu Thuần 1,052,963 929,653 1,000,308 787,751 626,954 Giá Vốn Hàng Bán 721,264 664,229 709,973 578,356 441,049 Chi phí hoạt động Chi phí tài chính -166 4,206 13,464 9,357 7,279 Trong đó: Chi phí lãi vay 167 N/A 6,728 5,950 1,804 Chi phí bán hàng 233,714 191,289 188,970 139,987 109,306 Chi phí quản lý doanh nghiệp 42,881 47,319 49,106 35,050 32,798 Tổng Chi phí hoạt động 276,429 242,814 251,540 184,394 149,383 Tổng doanh thu hoạt động tài chính 3,236 6,343 14,809 13,707 26,956 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 58,505 28,952 53,605 38,709 63,478 Lợi nhuận khác -1,200 3,512 1,724 6,070 823 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 57,305 32,464 55,329 44,779 64,301 Chi phí lợi nhuận Chi phí thuế TNDN hiện hành 13,221 6,578 8,960 3,114 7,008 Chi phí thuế TNDN hoãn lại -797 N/A N/A N/A N/A Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A Tổng Chi phí lợi nhuận 12,424 6,578 8,960 3,114 7,008 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 44,880 25,886 46,369 41,665 57,293

41. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 38 Bảng cân đối kế toán của Bibica từ 2009-2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2013 2012 2011 2010 2009 Tài Sản Tài sản ngắn hạn Tiền và các khoản tương đương tiền 151,707 49,471 60,321 89,081 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 16,815 2,851 N/A 45,000 Các khoản phải thu ngắn hạn 191,466 201,227 229,705 78,425 Hàng tồn kho 87,596 120,093 120,841 117,411 Tài sản ngắn hạn khác 3,014 7,055 10,930 3,456 TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN 450,597 380,697 421,797 333,373 Các khoản phải thu dài hạn N/A N/A N/A N/A Tài sản cố định 339,988 373,553 344,071 401,407 (Giá trị hao mòn lũy kế) -275,872 -241,566 -206,821 -185,951 Bất động sản đầu tư N/A N/A N/A N/A Các khoản đầu tư tài chính dài hạn N/A N/A 4,646 10,792 14,162 Tổng tài sản dài hạn khác 17,709 14,128 15,685 13,268 14,541 Lợi thế thương mại N/A N/A N/A N/A N/A TỔNG TÀI SẢN 808,294 768,378 786,198 758,841 Nợ Phải Trả Nợ ngắn hạn 211,942 187,575 209,357 183,691 Nợ dài hạn 1,471 1,751 2,533 30,576 Tổng Nợ 213,413 189,325 211,891 214,267 Nguồn Vốn Vốn chủ sở hữu 594,881 579,053 574,307 544,574 Nguồn kinh phí và quỹ khác N/A N/A N/A N/A Tổng Nguồn Vốn 594,881 579,053 574,307 544,574 Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A TỔNG NGUỒN VỐN 808,294 768,378 786,198 758,841

42. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 39 Một số biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng qua các năm của Bibica Nhận xét: Theo bảng trên, có thể nhìn ra tình hình chung của công ty Bibica trong giai đoạn phát triển dài từ 2005-2013. Công ty Bibica có chiều dài lịch sử, qua mỗi năm càng phát triển mạnh, làm ăn có hiệu quả hơn. Cụ thể là, giai đoạn 2005- 2009, tổng doanh thu của công ty tăng đều theo các năm(theo biểu đồ tăng trưởng doanh thu/lợi nhuận). Tuy lợi nhuận sau thuế tăng không ổn định, giảm năm 2008 nhưng tình hình chung là tăng, năm 2009 lợi nhuận đã tăng gấp 5 lần so với năm 2005 trong khi doanh thu năm 2009 chỉ tăng gấp đôi so với năm 2005. Riêng giai đoạn 2009-2013, là giai đoạn phát triển nhiều biến động, cả về doanh thu và lợi nhuận. Năm 2009-2011, doanh thu của công ty tăng nhưng lợi nhuận lại có chiều hướng giảm. Doanh thu năm 2009 là 626,954 tỷ đồng và lợi nhuận là 64,301 tỷ đồng, đến năm 2010 doanh thu là 787,751 tỷ đồng tăng so với 2009 nhưng lợi nhuận là 44,779 tỷ đồng giảm còn 70% so với 2009. Giai đoạn 2010-2011, doanh thu và lợi nhuận cùng tăng sau đó lại giảm ở năm 2012 rồi tăng vào năm 2013. Cụ thể là, doanh thu các năm 2011-2013 lần lượt là 1000,308 tỷ, 929,653 tỷvà 1052,963 tỷ tương ứng với lợi nhuận là 55,329 tỷ, 32,464 tỷ và 57, 305 tỷ. Ta thấy doanh thu tuy tăng giảm cùng với lợi nhuận nhưng tỉ lệ tăng giảm và tỷ lệ tăng giảm nhỏ hơn so với tỉ lệ tăng giảm lợi nhuận. Nguyên nhân là do khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng một phần đến doanh thu của công ty và thứ hai là do năm 2012 công ty có chính sách phát triển hệ thống phân phối cả về chiều rộng và chiều sâu, cùng với việc số lượng nhân viên bán hàng tăng 40%, lợi nhuận của công ty giảm mạnh so với năm 2011, còn 58,67% so với 2011. Qua tình hình doanh thu và lợi nhuận của công ty trong giai đoạn 2005-2013, biểu hiện công ty khá tốt, hiệu suất kinh doanh cao, khả năng quản trị hợp lí.

43. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 40 4.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh Bảng một số chỉ tiêu phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh STT Q1 2014 2013 2012 2011 2010 Tỷ lệ tài chính 1 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 50% 56% 50% 54% 44% 2 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 50% 44% 50% 46% 56% 3 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 19% 26% 25% 27% 28% 4 Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 24% 36% 33% 37% 39% 5 Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 81% 74% 75% 73% 72% 6 Thanh toán hiện hành 262% 213% 203% 201% 181% 7 Thanh toán nhanh 189% 171% 139% 144% 118% 8 Thanh toán nợ ngắn hạn 61% 72% 26% 29% 48% 9 Vòng quay Tổng tài sản 242% 134% 120% 129% 105% 10 Vòng quay tài sản ngắn hạn 486% 253% 232% 265% 233% 11 Vòng quay vốn chủ sở hữu 299% 179% 161% 179% 148% 12 Vòng quay Hàng tồn kho 1,211% 695% 551% 596% 614% 13 Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần 4% 5% 3% 6% 6% 14 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 3% 4% 3% 5% 5% 15 Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA) 7% 6% 3% 6% 6% 16 Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 9% 8% 4% 8% 8% Tỷ lệ tăng trưởng tài chính 1 Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) 4% 6% 4% 7% 7% 2 Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu -100% 13% -7% 27% 26% 3 Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) -39% 73% -44% 11% -27% 4 Vốn chủ sở hữu -100% 3% 1% 5% 4% 5 Tiền mặt -100% 207% -18% -32% -56% Tỷ lệ Thu Nhập 1 Cổ tức tiền mặt N/A N/A 18% 12% 10% 2 Tăng trưởng giá cổ phiếu 48% 84% 60% -45% -22%

44. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 41 4.2.1. Phân tích chỉ tiêu doanh thu Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Biến động 2012/2011 Biến động 2013/2012 ST TL ST TL DT thuần (70.655) (7,06) 123.310 13,26 Nhận xét: Trong giai đoạn 2011-2013, nhìn chung doanh thu thuần của công ty Bibica tăng. Cụ thể là, trong giai đoạn 2011-2012, doanh thu thuần của công ty giảm 70,655 tỷ đồng( tương ứng với 7,06%) nhưng giai đoạn 2012-2013 công ty đã tăng doanh thu thuần của mình lên 123, 310 tỷ đồng(tương ứng 13,26%). Giải thích cho hiện tượng này là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới vào năm 2011. Tuy vậy, công ty không bị giảm mạnh doanh thu và ngay năm sau công ty đã tăng nhanh doanh thu( trên 10%). Chứng tỏ rằng công ty có khả năng hoạt động cũng như nền tảng tài chính lớn. 4.2.2. Phân tích chi phí Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Biến động 2012/2011 Biến động 2013/2012 ST TL ST TL Chi phí tài chính (9.258) (68,76) (4.372) – Chi phí QLDN 1.213 2,63 (4.438) (9,38) Chi phí bán hàng 2.319 1,22 42.425 22,18 Tổng chi phí hoạt động (8.726) (3,47) 33.615 13,84 Nhận xét: Trong giai đoạn 2011-2013, chi phí hoạt động của doanh nghiệp tăng, tuy trong giai đoạn 2011-2012, chi phí của doanh nghiệp có giảm nhưng không đáng kể, ở mức là 8,726 tỷ đồng nhưng đến giai đoạn 2012-2013, chi phí đã tăng thêm 33,615 tỷ, gấp gần 4 lần. Nguyên nhân là do doanh nghiệp tăng mạnh chi phí bán hàng để khắc phục hậu quả cũng nhử để kích cầu sau giai đoạn suy thoái 2011

45. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 42 4.2.3. Phân tích lợi nhuận Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Biến động 2012/2011 Biến động 2013/2012 ST TL ST TL Tổng LN trước thuế (22.865) (41,33) 24.841 76.5 LN từ HĐ SXKD (24.653) (45,99) 29.553 102,08 LN khác 1.428 82,83 (4.352) – Nhận xét: Từ bảng trên ta thấy, trong khoảng từ 2011-2012, lợi nhuận giảm mạnh, giảm 22,865 tỷ đồng, chủ yếu là từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận khác có tăng nhưng không đáng kể, không đủ để bù đắp phần lỗ mà sản xuât kinh doanh mang lại. Nhưng trong thời gian từ 2012-2013, tình hình lại biến chuyển ngược lại, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng mạnh, lợi nhuận khác giảm và tổng lợi nhuậ trước thuế tăng. Công ty Bibica đặc thù là công ty sản xuất nên hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm vai trò quan trọng. Việc công ty sau thời gian khủng hoảng đã làm tăng được lợi nhuận của công ty chứng tỏ khả năng tổ chức và quản lí tốt. 4.2.4. Phân tích tình hình tài chính  Phân tích khái quát tài sản, nguồn vốn. Dựa vào bảng số liệu trên cho thấy tổng tài sản của công ty tăng dần qua các năm. Năm 2010, tổng TS đạt 758,841 tỷ đồng đến năm 2013 đạt 808,294 tỷ đồng. Các khoản tiền và tương đương tiền tăng lên cho thấy khả năng thanh toán nhanh của Cty ngày càng tăng so với trước đây. Tuy nhiên nhìn theo chiều dọc thì tuy tiền mặt có tăng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng ít trong TSNH, còn HTK vẫn chiếm tỷ trọng lớn bởi vì thị trường bánh kẹo có tính chất mùa vụ, sản lượng tiêu thụ tăng mạnh vào các dịp lễ tết nguyên đán với các loại như bánh mứt…được tiêu thụ rất mạnh. Tính từ năm 2010 đến năm 2013 nhìn chung HTK của cty đã giảm dần cho thấy DN đã có hướng đi đúng đắn. tiền mặt ít đồng nghĩa với việc các khoản phải thu khách hàng tăng lên. Cụ thể từ năm 2010 đến 2013 tăng từ 78,425 tỷ lên 191,466 tỷ đồng. điều này làm giảm khả năng thanh toán của DN nếu tình trạng này kéo dài có thể gây khó khăn về vốn.

46. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 43 TSCĐ của cty tăng dần qua các năm, đáng chú ý là năm 2010 lên tới 401,407 tỷ đồng cho thấy DN đã đầu tư thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại. Về phần nguồn vốn, các khoản nợ của DN qua các năm thay đổi không đáng kể, trong đó các khoản nợ DH giảm xuống rõ rệt cho thấy khả năng trả nợ, khả năng tự chủ về vốn của DN tăng lên, nhưng vì nợ NH tăng lên với tỷ lệ tương đương với tỷ lệ giảm của nợ DH nên tổng các nợ phải trả của DN không thay đổi qua các năm.  Phân tích khả năng thanh toán. Hệ số thanh toán hiện hành của cty tăng nhanh qua các năm, năm 2010 đạt 1,81 đến năm 2013 đạt 2,62 cho TS lưu động và các khoản đầu tư NH của DN tăng cao. Hệ số này cho thấy cứ 1 đồng nợ NH được đảm bảo bằng 2,62 đồng giá trị TSNH. Hơn nữa tỷ số này lớn hơn 1 cho thấy cty hoàn toàn có khả năng trả nợ trong vòng 1 năm tới. Hệ số thanh toán nhanh của BBC cũng tăng dần qua các năm và năm 2013 là 1,89 nghĩa là có 1,89 đồng sẵn sàng đáp ứng cho 1 đồng nợ NH, tỷ số này so với toàn ngành thì chưa đáng lo ngại. tuy nhiên về lâu dài thì DN cần phải tăng hơn nữa TS lưu động và giảm HTK để tăng khả năng thanh toán nợ của mình. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn năm 2010 là 0,29 đến năm 2011 giảm xuống còn 0,26 rồi tăng nhanh lên 0,61 vào năm 2013. Điều này cho thấy tình hình sẩn xuất kinh doanh của DN đang phát triển tốt, DN có khả năng thanh toán các khoản nợ NH trong thời gian tới.

47. Công ty cổ phần Bibica Việt Nam 44 Kết luận Qua bài trên, nhóm chúng tôi đã phân tích tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hòa với vị trí là công ty bánh kẹo hàng đầu Việt Nam. Để đưa công ty đi lên thì các nhà quản lý cấp cao phải có các chiến lược sản suất và kinh doanh đúng đắn. Ngành sản xuất bánh kẹo của nước ta đã có những bước đi khá tốt, hi vọng rằng trong những năm tới lượng bánh kẹo của nước ta không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước mà sẽ xuất khẩu sang thị trường nước bạn với các sản phẩm đạt chất lượng cao để góp phần giúp các DN phát triển hơn nữa.

Hệ Thống Tổ Chức Và Chức Năng Nhiệm Vụ Của Công Ty Xuất Nhập Khẩu Hàng Không

Chương I: Khái quát chung về Công tyCổ phần xuất nhập khẩu Hàng không (Airimex)I. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không (Airimex)1. Sơ lược về công ty– Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không– Tên giao dịch quốc tế: General Aviation Import – Export Joint Stock Company– Tên viết tắt: AIRIMEX JSC– Trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ – Long Biên – Hà Nội– Số ĐKKD: 0103012269 Cấp ngày: 18/05/2006– Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng – Chi nhánh: 108 đường Hồng Hà – Quận Tân Bình -TP Hồ Chí Minh– Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh máy bay, động cơ, dụng cụ, thiết bị, phụ tùng và vật tư máy bay. Kinh doanh phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật tư và phụ tùng cho ngành Hàng không. Dịch vụ nhận, gửi, chuyển, phát hàng hóa trong nước và quốc tế. Đại lý bán vé, giữ chỗ hàng không trong nước và quốc tế. Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách

du lịch ( không bao gồm kinh doanh phòng hat karaoke, vũ trường quán bar). Kinh doanh vật liệu, vật tư, hàng hóa dân dụng.  Kinh doanh trang thiết bị máy móc y tế, vật tư trang thiết bị trường học, đo lường sinh học và môi trường, trang thiết bị văn phòng, các sản phẩm cơ điện, điện tử, điện máy và thiết bị tin học, thiết bị mạng máy tính.Hoàng Minh Hồng Thống kê 47A1 Kinh doanh rượu bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar). Dịch vụ cho thuê văn phòng nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kho ngoại quan. Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, khai thuế hải quan. Sản xuất, sửa chữa, lắp đặt, bảo hành, mua bán trang thiết bị, phương tiện vật tư và phụ tùng thay thế các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp, dầu khí, điện, than, khoáng sản, xi măng, hóa chất, bưu chính viễn thông, thể thao và các ngành giải trí khác. Xây lắp các công trình điện đến 35KV. Kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ, khí hóa lỏng. Mua bán, cho thuê phương tiện vận tải đường bộ. Đại lý mua, bán, kí gửi hàng hóa.  Xuất nhập khẩu các sản phẩm hàng hóa mà công ty kinh doanh.2. Quá trình hình thành và phát triển của công tyTheo yêu cầu phát triển của ngành hàng không dân dụng Việt Nam, Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam đã ký quyết định số 197/QĐ/TCHK thành lập công ty xuất nhập khẩu hàng không và cung ứng dịch vụ hàng không.Trong giai đoạn đầu, công ty chịu sự phụ trách trực tiếp của Tổng cục Hàng không và hoạt động theo sự phân bổ chi tiêu của tổng cục (sau này là Tổng công ty hàng không Việt Nam). Cùng với sự phát triển của ngành, công ty là một đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam.Cùng với sự phát triển kinh tế nói chung và của ngành hàng không nói riêng, sau khi luật Hàng không ra đời, Vụ hàng không bị giải thể và Cục hàng không Việt Nam thành lập trực thuộc Bộ giao thông vận tải. Ngày 30/07/1994 Bộ giao thông vận tải có Quyết định số 1173/QĐ/TTCB-LĐ thành lập công ty Hoàng Minh Hồng Thống kê 47A2