Phòng Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện

Điện thoại: 0234 – 2240285

Email: [email protected]

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế được thành lập theo Quyết định số 2100/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế và Trưởng Phòng được bổ nhiệm theo Quyết định số 401/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế. Là phòng chức năng triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo quy định.

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Nhân sự của Phòng Quản lý chất lượng hiện nay gồm 05 người:

1. chúng tôi Ngô Viết Lộc Trưởng phòng

2. CN. Phan Thị Thảo Nguyên

3. BS. Lê Thị Phương Thảo

4. CN. Lê Thị Huyền

5. BS. Nguyễn Văn Tài

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện, phòng Quản lý chất lượng bệnh viện có chức năng và nhiệm vụ sau:

a) Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

b) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

d) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

g) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

h) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

i) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

j) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

IV. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC THỨC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Lấy người bệnh làm trung tâm.

2. Việc bảo đảm và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bệnh viện, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định.

4. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là nhân viên y tế) trong Bệnh viện có trách nhiệm tham gia hoạt động quản lý chất lượng.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong Bệnh viện.

2. Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng Bệnh viện.

3. Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.

4. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

5. Đánh giá chất lượng Bệnh viện.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Phòng Quản Lý Chất Lượng

Ngày nay, việc quản lý chất lượng sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Các sản phẩm chất lượng sẽ giúp doanh nghiệp thu hút được khách hàng, gia tăng lợi thế cạnh tranh cũng như uy tín, danh tiếng của doanh nghiệp.

Trong doanh nghiệp, phòng quản lý chất lượng là bộ phận phụ trách việc quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Với chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý chất lượng, bộ phận này đảm nhận các chức năng và nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần tạo nên sức tăng trưởng kinh tế cho doanh nghiệp.

Chức năng của phòng quản lý chất lượng

Phòng quản lý chất lượng có chức năng tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc công ty về các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn tiên tiến về quản lý chất lượng như: hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, quản lý môi trường ISO 14000,…

Nhiệm vụ của phòng quản lý chất lượng 1. Quản lý chất lượng sản phẩm

Nhiệm vụ chính của phòng quản lý chất lượng là đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của doanh nghiệp.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, phòng quản lý chất lượng cần phải lập kế hoạch cụ thể để kiểm soát chất lượng. Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, kiểm tra và đánh giá bộ phận chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm. Đồng thời hướng dẫn bộ phận sản xuất, giúp họ nâng cao năng lực chuyên môn để có thể tự kiểm tra chất lượng sản phẩm, cũng như có thể xử lý khi có các sản phẩm không đạt chất lượng tại mỗi công đoạn sản xuất.

Chịu trách nhiệm xây dựng và kiểm soát hệ thống các tiêu chuẩn về chất lượng của từng loại sản phẩm; kiểm soát các phương tiện, công cụ, thiết bị đo lường phục vụ cho quá trình kiểm tra và nghiệm thu chất lượng sản phẩm.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời phát hiện các sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng. Đưa ra các chỉ dẫn và chỉ đạo bộ phận sản xuất xử lý các sản phẩm không đạt.

Chủ trì quá trình kiểm tra, lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và tiến hành bàn giao sản phẩm theo đúng quy định của công ty.

Tham mưu và đề xuất cho Ban giám đốc về việc xác định mục tiêu chất lượng cần đạt được đối với từng loại sản phẩm. Lập kế hoạch để thực hiện các mục tiêu đó và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Chịu trách nhiệm tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị chuyên ngành với mục tiêu nâng cao chất lượng. Tham gia quá trình xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, hoạch định các hoạt động sản xuất sản phẩm. Ngoài ra còn tham gia quá trình đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ nhân viên kiểm soát chất lượng.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc công ty phân công

Hàng năm, phòng quản lý chất lượng cần tham gia xây dựng các mục tiêu chất lượng cho các sản phẩm của công ty. Đồng thời tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu đó trong phạm vi chức năng và quyền hạn của phòng.

Soạn thảo các văn bản và tài liệu quản lý nội bộ và trình Ban giám đốc công ty phê duyệt. Thực hiện việc kiểm soát các tài liệu, hồ sơ, giấy tờ; các chế độ bảo mật thông tin; và các chế độ báo cáo, thống kê, hội nghị, hội thảo cũng như các hoạt động khác theo quy định của công ty.

Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và tham gia vào quá trình đào tạo đội ngũ nhân sự để họ hiểu rõ hoạt động quản lý chuyên môn của phòng.

HRchannels – Great Solution. Great People!

HRchannels – Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

Hotline: 08. 3636. 1080

Email: [email protected] / [email protected]

Website: www.hrchannels.com

Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

Nguồn ảnh: internet

Nhiệm Vụ, Chức Năng Và Trách Nhiệm Của Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Trưởng phòng quản lý chất lượng là gì?

Bạn đã nghe khá nhiều về công việc quản lý chất lượng QA? Trưởng phòng quản lý chất lượng đứng bộ phận đó, họ chịu trách nhiệm chung cho công tác quản lý chất lượng, đảm bảo sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức cung cấp phù hợp với mục đích và đáp ứng được các yêu cầu bên trong và bên ngoài.

Chức năng của Trưởng phòng quản lý chất lượng Đảm bảo tuân thủ sản phẩm

Trưởng phòng quản lý chất lượng có chức năng đảm bảo sản phẩm, dịch vụ được thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đề ra, đáp ứng mong đợi của khách hàng. Công việc của họ là kiểm tra các sản phẩm để đảm bảo rằng chúng đạt yêu cầu, thông số kỹ thuật, sử dụng danh sách kiểm tra để xác nhận các sản phẩm được đóng gói an toàn, có hạn sử dụng và hướng dẫn.

Đào tạo

Một trong những chức năng quan trọng của người quản lý chất lượng là thực hiện các chương trình đào tạo, đảm bảo nhân viên được cập nhật với các hệ thống và yêu cầu chất lượng. Bên cạnh đó, giám sát công việc của nhân viên đảm bảo họ thực hiện đúng yêu cầu và trách nhiệm được giao. Ví dụ như trong doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, Trưởng phòng quản lý chất lượng cần đảm bảo nhân hiểu được tầm quan trọng của việc pha trộn các tỷ lệ một cách chính xác, ảnh hưởng của nhiệt độ đối với sản phẩm, vệ sinh an toàn như đeo găng tay, lưới tóc,…

Phát triển và cải tiến sản phẩm

Khả năng giải quyết vấn đề, tập trung vào khách hàng sẽ dẫn đến sự cải tiến của hàng hóa, dịch vụ, đây cũng là điểm đáng lưu ý của Trưởng phòng quản lý chất lượng. Họ giám sát các dự án nghiên cứu để cải tiến quy trình, chất lượng, kỹ thuật bảo quản và giải pháp đóng gói.

Liên tục cập nhật thông tin, khả năng cải thiện và phát triển sản phẩm hiệu quả, đáp ứng mong đợi của khách hàng cũng như nâng cao hiệu suất kinh doanh cho doanh nghiệp.

Triển khai và giám sát hệ thống quản lý chất lượng Phân tích dữ liệu

Trưởng phòng quản lý chất lượng xem xét dữ liệu từ hệ thống dây chuyền sản xuất, xác định các vấn đề về chất lượng, phân tích dữ liệu và đề xuất các thay đổi trong quy trình sản xuất hoặc kiểm soát chất lượng nhằm loại bỏ các vấn đề. Bên cạnh đó, họ cũng phân tích hồ sơ lợi nhuận của sản phẩm để xác định xu hướng trong thời gian tới.

Nhiệm vụ của Trưởng phòng quản lý chất lượng

– Thực hiện hoàn thành mục tiêu của công ty, đảm bảo chất lượng sản phẩm, chức năng và hoạt động của cả phòng.

– Đề xuất chương trình, chính sách, kế hoạch đảm bảo chất lượng. Xây dựng và thiết lập quy trình, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật chất lượng của công ty.

– Quản lý, lãnh đạo, hướng dẫn cho nhân viên QA thực hiện tốt vai trò của mình, công việc hàng ngày.

– Trao đổi, giải thích, tư vấn cho khách hàng, đối tác, nhà đầu tư.

– Đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng, quá trình vận hành sản xuất tuân thủ theo đúng hướng dẫn, quy chế, quy định về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn nội bộ.

– Đảm bảo sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

– Quản lý tài nguyên, ngân sách cần thiết để thực hiện các chức năng của bộ phận.

– Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên bàn giao.

Trách nhiệm, vai trò của Trưởng phòng quản lý chất lượng

Trưởng phòng quản lý chất lượng có trách nhiệm xác định chiến lược, cách tiếp cận và thực hiện QA trong các dự án phát triển. Lãnh đạo và chỉ huy nhóm QA tuân thủ các nguyên tắc, làm tốt vai trò của mình.

Trưởng phòng QA chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các nhiệm vụ phát triển đáp ứng tiêu chí chất lượng thông qua lập kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra, theo dõi vấn đề. Vai trò của Trưởng phòng quản lý chất lượng đòi hỏi tư duy chiến lược, lập kế hoạch và chuyên môn tốt trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo chất lượng được kiểm soát tốt ngay từ đầu khâu thực hiện.

Vai trò của họ gồm những nỗ lực để duy trì chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Làm cho doanh nghiệp này càng phát triển, tăng năng suất, lợi nhuận. Tùy thuộc vào lĩnh vực, các Trưởng phòng quản lý chất lượng duy trì các quy trình và chương trình khác nhau để đảm bảo công ty đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức về chức năng, an toàn, sự chấp nhận của người tiêu dùng.

Website: http://hrchannels.com

Hanoi Office 1: Floor 10, CIT Building, 15 Duy Tan str, Cau Giay, Hanoi

Hanoi Office 2: B1 Villa – Vinhomes Botanica, Ham Nghi str, Nam Tu Liem, Hanoi

Hai Phong Office: 108 Lach Tray Str, Ngo Quyen, Hai Phong

HCM Office: Floor 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyen Hue Str, District 1, HCMC

Giới Thiệu Về Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Quản Lý Chất Lượng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác thanh tra, khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác quản lý rủi ro theo quy định của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ: 2.1. Công tác thanh tra:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác thanh tra theo năm học;

– Thanh tra về việc thực hiện quy chế, quy định về giáo dục đào tạo, bao gồm: thanh tra công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi, việc đảm bảo an toàn, bí mật trong quy trình ra đề, tổ chức coi thi, tổ chức chấm thi, khớp phách, lên phương án điểm chuẩn, gọi thí sinh trúng tuyển, thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nội dung và phương pháp đào tạo, quy chế đánh giá HSSV, cấp văn bằng chứng chỉ…

– Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, tài chính, khoa học công nghệ, tổ chức cán bộ, công tác HSSV theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý, thanh tra cấp trên;

– Thanh tra, xác minh các nội dung trong đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng do Hiệu trưởng giao.

2.2. Công tác khảo thí

– Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy về công tác khảo thí;

– Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị về công tác khảo thí và lộ trình thực hiện;

– Phối hợp với Phòng Đào tạo ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc học phần, quản lý và thông báo điểm kiểm tra, điểm thi đối với các bậc học, các loại hình đào tạo;

– Chỉ đạo các khoa, bộ môn thực hiện nghiêm quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Đại học Thái Nguyên và của Trường về công tác thi, kiểm tra, đánh giá đối với các loại hình đào tạo;

– Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần và hết môn theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường; giải quyết các tồn tại vướng mắc về công tác phúc khảo bài thi;

– Làm đầu mối xây dựng các lớp tập huấn, các đề án giúp các đơn vị trong trường phát triển công cụ lượng giá đào tạo phù hợp với thực tiễn;

– Tổ chức xây dựng, quản lý quy trình và công cụ đánh giá đào tạo phù hợp với từng ngành học, môn học; tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi tự luận, vấn đáp và trắc nghiệm;

– Tham gia công tác tuyển sinh các hệ liên thông, hệ vừa học vừa làm của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng;

– Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu;

– Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng do Hiệu trưởng giao.

2.3. Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

– Giúp Hiệu trưởng triển khai các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy, xây dựng các quy định cụ thể để đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng và tổ chức định kỳ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định của Luật Giáo dục Đại học, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo;

– Làm đầu mối tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thu thập tài liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá; tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá; cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm;

– Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục, từ đó lập kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng;

– Định kỳ hàng năm báo cáo Hiệu trưởng, Đại học Thái Nguyên kết quả cải thiện chất lượng giáo dục của Trường trên cơ sở báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường, tự đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá chuẩn đầu ra; xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm tiếp theo;

– Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng do Hiệu trưởng giao.

2.4. Công tác quản lý rủi ro

– Thường xuyên khảo sát môi trường, cơ sở vật chất, cơ sở sinh hoạt chung của trường để tìm ra những ‘nguy cơ” có thể “không an toàn” cán bộ viên chức, giảng viên, người học và cho mọi người khi đến làm việc và học tập tại trường;

– Xác định các yếu tố rủi ro thông quan bối cảnh nội bộ và bên ngoài, các bên quan tâm tới nhà trường;

– Nghiên cứu, phát hiện sớm các rủi ro trong hệ thống quản lý nhằm xác định nguyên nhân, phương thức, thời điểm, không gian rủi ro có thể xảy ra để có phương án kiểm soát, hạn chế hoặc không để xảy ra;

– Đánh giá, kiến nghị với Hiệu trưởng kết quả phân tích rủi ro nhằm dự kiến hậu quả của các tình huống sự cố trong hệ thống quản lý, khả năng xảy ra sự cố và xác định mức độ của các rủi ro từ đó xác định phương pháp xử lý thích hợp;

– Xây dựng các biện pháp, đối sách để xử lý giảm thiểu các rủi ro;

– Tham mưu, xây dựng quy trình quản lý rủi ro trong nhà trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng do Hiệu trưởng giao.

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Bệnh Viện

CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG I

Bệnh viện đa khoa hạng I là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế hoặc UBND tỉnh, thành phố và các Ngành có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bệnh viện có đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, được trang bị hiện đại, có các chuyên khoa sâu, cơ sở hạ tầng phù hợp.

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: 1. Cấp cứu – khám bệnh – chữa bệnh :

a. Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các Bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

b. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước.

c. Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh tật từ các nơi chuyển đến cũng như tại địa phương nơi Bệnh viện đóng. Tổ chức khám giám định sức khoẻ khi hội đồng giám định y khoa trung ương hoặc tỉnh, thành phố, trưng cầu; khám giám định pháp y khi cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

2. Đào tạo cán bộ y tế:

a. Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế ở bậc trên Đại học, Đại học và trung học.

b. Tổ chức đào tạo liên tạc cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới nâng cao trình độ chuyên môn.

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

a. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu về y học và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật y học ở cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc – Kết hợp với các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của Bệnh viện.

b. Nghiên cứu dịch tễ học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu…

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật :

a. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chỉ đạo các Bệnh viện tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên môn nâng cao chất lượng chuẩn đoán và điều trị.

b. Kết hợp với các Bệnh viện tuyến dưới thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong khu vực.

5. Phòng bệnh:

a. Tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng.

b. Phối hợp với các cơ sở y tế phòng thực hiện thường xuyên nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

6. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo đúng quy định của Nhà nước.

7. Quản lý kinh tế trong Bệnh viện:

a. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp

b. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện. Từng bước hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

c. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm, y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

II.TỔ CHỨC 1. Các phòng chức năng: