Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Vụ Giáo Dục Tiểu Học

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Tiểu học được quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước đối với giáo dục tiểu học.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chương trình giáo dục tiểu học

a) Ban hành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tổ chức thẩm định sách giáo khoa cấp tiểu học, phê duyệt sách giáo khoa được phép sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học; hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học;

b) Hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình giáo dục tiểu học; thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học;

c) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục tiểu học.

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học

a) Phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học;

b) Hướng dẫn, kiểm tra bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học để nâng cao năng lực chuyên môn.

c) Xây dựng, hướng dẫn triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

d) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục tiểu học có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Tổ chức, hoạt động nhà trường

a) Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế cơ sở giáo dục tiểu học;

b) Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục tiểu học.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chi Bộ Là Gì?

Chi bộ được thành lập tại các cơ quan, đơn vị khác nhau. Đây là tổ chức bao gồm những thành viên đã được xét duyệt tư cách Đảng viên và hoạt động sinh hoạt Đảng tại Chi bộ này. Thông thường, mỗi cơ quan, đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hay tổ chức khác thành lập một Chi bộ để các Đảng viên có thể sinh hoạt cũng như bồi dưỡng về tư cách Đảng viên.

Chi bộ đóng vai trò quan trọng, là tổ chức lãnh đạo chính trị cho các thành viên, nhân viên và cá nhân khác trong cơ quan, đơn vị, tổ chức đó. Đảm bảo việc thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện thành lập Chi bộ

Đối với cấp xã, phường, thị trấn muốn thành lập phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 như sau: “Ở xã, phường, thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp uỷ cấp huyện)…”

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác muốn thành lập Chi bộ cơ sở thì cũng phải đáp ứng điều kiện tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 như sau: ” Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở);

Đối với các doanh nghiệp cũng cần đáp ứng điều kiện trên thì mới có thể thành lập Chi bộ tại đơn vị của mình.

3. Chức năng nhiệm vụ của chi bộ

Chức năng nhiệm vụ của chi bộ được ban hành trong các Văn bản Quy định của Ban Bí thư thuộc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

Nhiệm vụ của chi bộ ( Nhiệm vụ chính trị của chi bộ) ở cơ quan hay ở cấp xã, cấp huyện có những nhiệm vụ chi tiết cụ thể khác nhau do hoàn cảnh, phạm vi quản lý cũng như chức năng của chi bộ quyết định. Nhìn chung, Chi bộ có những nhiệm vụ chính là lãnh đạo trong các lĩnh vực, hoạt động sau như:

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội. Đảm bảo thực hiện theo các Nghị quyết của địa phương và cấp trên, thực hiện lãnh đạo theo pháp luật, cải cách môi trường để phát triển kinh tế.

– Lãnh đạo công tác tư tưởng: về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng chống các quan điểm sai trái,…

– Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

– Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đảng bộ, chi bộ

– Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

– Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

– Lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội

Quy Chế Làm Việc Của Chi Bộ Trường Tiểu Học

Mẫu bản quy chế làm việc chi bộ trường tiểu học

Mẫu quy chế làm việc của Chi bộ

Bản quy chế làm việc của Chi bộ là văn bản quy chế làm việc được đề ra nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ và phát huy vai trò của đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu quy chế làm việc của Chi bộ trong bài viết sau đây của VnDoc.

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

Căn cứ Điều 24, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học …………. nhiệm kỳ 20….- 20…

Chi bộ Trường Tiểu học……….. xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, cụ thể như sau:

PHẦN I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ Điều 1. Chức năng

Chi bộ Trường Tiểu học …….. trực thuộc Đảng bộ xã …… là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

– Chi bộ có kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, truyền đạt đến các đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động và học sinh mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của nhà trường; trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động và học sinh trong việc chấp hành và thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương, đơn vị.

– Chi bộ tổ chức và kiểm tra việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của trường cho đảng viên, cán bộ, giáo viên, viên chức lao động.

– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của đảng viên, cán bộ viên chức; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức, thực hiện công bằng xã hội, công khai, chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống tham nhũng, chống trù dập. Thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tự chuyển biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên và CB. GV. VCLĐ.

2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho đơn vị phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

– Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của đơn vị bám sát vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học các năm của Bộ GD&Đ, của Sở GD&ĐT, của PD&ĐT và bám sát thực tiễn của nhà trường.

– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị và bí mật quốc gia.

– Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ

– Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các đoàn thể quần chúng thuộc đơn vị theo quy định của Điều lệ Trường Tiểu học và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Chi bộ đề nghị cấp trên xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy của đơn vị thuộc thẩm quyền cấp trên.

– Chi bộ lãnh đạo việc quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo của đơn vị theo quy định của Đảng cấp trên, của Ngành.

– Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của đơn vị.

– Chi bộ nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên và ra nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển… đối với các đồng chí lãnh đạo, tổ trưởng chuyên môn và các chức danh cán bộ khác nằm trong phạm vi thẩm quyền của Hiệu trưởng .

4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

– Chi bộ lãnh đạo Công đoàn trường, Chi đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Chi hội Chữ thập đỏ; xây dựng các tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của đơn vị.

– Chi bộ chịu trách nhiệm duyệt nội dung và nhân sự đại hội hoặc hội nghị giữa nhiệm kỳ của các đoàn thể quần chúng trong đơn vị.

5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng

– Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng thời lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này trong mọi hoạt động của chi bộ.

– Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng và những điều đảng viên không được làm của các đảng viên trong chi bộ.

– Chi bộ có trách nhiệm đề ra các chủ trương biện pháp cụ thể theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị của đơn vị.

– Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.

– Chi bộ thường xuyên chăm lo công tác phát triển Đảng, chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng cán bộ trẻ và đội ngũ đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Chi bộ thực hiện quyền được đề nghị kết nạp đảng viên, đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên và thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.

– Chi bộ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần vào ngày cuối tháng. Khi cần thiết có thể triệu tập họp chi bộ đột xuất.

PHẦN II TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Chi bộ

– Chi bộ là tập thể lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác của chi bộ; chịu trách nhiệm trước Đảng bộ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ làm việc theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần dân chủ, thẳng thắng, giúp nhau cùng tiến bộ.

– Tổ chức triển khai, quán triệt việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nghị quyết của chi bộ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội; các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên và của cấp ủy trực tiếp quản lý.

– Chuẩn bị và thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ.

– Xây dựng chương trình công tác theo 6 tháng và năm của Chi bộ.

– Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của chi bộ.

– Duy trì nền nếp sinh hoạt của chi bộ theo quy định.

– Đánh giá, bình xét chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm.

– Tổ chức giao ban định kỳ với các tổ chức đoàn thể các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phân công, quản lý đảng viên thuộc Chi bộ quản lý.

– Lãnh đạo thực hiện việc đảng viên thương xuyên giữ mối liên hệ với Đảng ủy, Chi bộ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú (theo , ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị).

– Chi bộ quyết định triệu tập Đại hội chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

– Chuẩn bị nội dung của Đại hội, nhân sự chi bộ khóa mới, đảng viên đi dự đại hội Đảng bộ cơ sở. Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện tiến hành đại hội.

– Báo cáo tình hình và kết quả công tác của chi bộ với đảng uỷ cơ sở theo định kỳ: 6 tháng, năm.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư Chi bộ

Là người chịu trách nhiệm cao nhất trong Chi bộ cùng Chi bộ chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Chi bộ và tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở nhà trường. Bí thư chi bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ; chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát; kiến nghị với Chi bộ, Chi bộ các chủ trương, giải pháp nhằm cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo; đảm bảo duy trì sinh hoạt cấp ủy đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng; xây dựng sự đoàn kết thống nhất nội bộ cấp ủy và trong Chi bộ.

Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ và theo chỉ đạo của Đảng uỷ. Thay mặt Chi bộ tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập; báo cáo tình hình của nhà trường, hoạt động của Chi bộ với Đảng uỷ và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.

Chỉ đạo đồng chí phó bí thư, đồng chí Chi bộ viên giải quyết các công việc theo chức trách được phân công. Thay mặt Chi bộ ký các nghị quyết, văn bản của Chi bộ theo thẩm quvền.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Bí thư Chi bộ

Chịu trách nhiệm trước Chi bộ và Bí thư Chi bộ về thực hiện những công việc được phân công, được uỷ quyền. Phó bí thư chi bộ có trách nhiệm và quyền hạn sau:

Thực hiện đúng quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 20..-20…

Giúp đồng chí bí thư chi bộ nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thay mặt bí thư chỉ đạo, điều hành các công việc của Chi bộ, tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập.

Phụ trách công tác phát triển đảng.

Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Chi bộ, bí thư về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của uỷ viên Chi ủy

Chịu trách nhiệm trước Chi bộ và Bí thư Chi bộ về thực hiện những công việc được phân công. Uỷ viên Chi uỷ có trách nhiệm và quyền hạn sau:

Giúp bí thư chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và báo cáo kết quả hoạt động của các đoàn thể Công đoàn trong nhà trường, Chi đoàn, Liên đội, Chi hội Chữ thập đỏ.

Phụ trách công tác thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của Chi bộ. Làm thủ quỹ của Chi bộ.

Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với Chi bộ, bí thư về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của đảng viên

Thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên được quy định tại Điều lệ đảng

– Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

– Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Ngoài ra, đảng viên còn phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Phần III NGUYÊN TẮC – CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC Điều 9. Nguyên tắc làm việc

Chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và biểu quyết theo đa số; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên và Quy chế này.

Điều 10. Chế độ làm việc

Về sinh hoạt: Chi bộ họp mỗi tháng một lần, họp đột xuất khi cần thiết do Bí thư Chi bộ triệu tập. Thời gian họp Chi ủy thống nhất là ngày 25 hàng tháng; nếu ngày họp trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Về giao ban: Hàng tháng chi bộ giao ban với các tổ chức đoàn thể với lãnh đạo đơn vị vào ngày thứ sáu của tuần.

Trong sinh hoạt phải thực hiện chế độ ghi chép, lưu trữ nội dung các buổi sinh hoạt thông qua biên bản và sổ ghi chép.

Các phiên họp của Chi bộ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số đảng viên tham dự. Nghị quyết, quyết định của Chi bộ chỉ có giá trị khi có hơn một nửa đảng viên tán thành.

Tài liệu họp Chi bộ được gửi đến các thành viên trước khi họp 01 ngày. Các thành viên dự họp có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu trực tiếp hoặc bằng văn bản. Các đảng viên vì lý do đột xuất không tham dự họp phải xin phép và được sự đồng ý của Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ, đồng thời có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản gửi Chi bộ.

Các nội dung được Chi bộ quyết định sẽ được thông báo bằng văn bản hoặc nghị quyết chậm nhất 05 ngày sau cuộc họp để triển khai thực hiện.

Chi bộ phân công một đảng viên có trách nhiệm ghi biên bản, dự thảo nghị quyết tại các phiên họp của Chi ủy. Thông bảo các ý kiến kết luận phiên họp đến các Chi bộ viên và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện.

Chi bộ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Đảng uỷ theo quy định. Dự thảo các báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo trình Đại hội nhiệm kỳ để Chi bộ thông qua trước khi báo cáo lên cấp trên hoặc trình ra Đại hội.

Các đồng chí đảng viên có trách nhiệm báo cáo kịp thời tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách với Chi bộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đảng viên thường xuyên trao đổi thông tin, kiến nghị, phản ánh và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời với Chi bộ khi phát hiện những vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh trong công việc.

Mỗi đảng viên phải đảm bảo chế độ bảo mật thông tin nội bộ.

Đảng viên được thông báo về tình hình và kết quả hoạt động của Chi bộ và được cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết theo quy định.

Điều 12. Chế độ kiểm tra, giám sát

Căn cứ chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ, để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng uỷ và các yêu cầu, nhiệm vụ của các cấp ủy cấp trên.

Chi bộ có trách nhiệm thông báo công khai, kịp thời về kết quả kiểm tra, giám sát của Chi bộ hoặc ý kiến kết luận của cấp trên đối với Chi bộ, đảng viên.

Điều 13. Chế độ tự phê bình và phê bình

Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân hàng năm của Chi bộ thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Các đồng chí đảng viên chủ động, kịp thời tham gia góp ý kiến với Chi ủy và cá nhân đảng viên khác khi phát hiện có thiếu sót, khuyết điểm hoặc có phản ánh của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Chương IV MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC Điều 14. Mối quan hệ của Chi bộ với các ban ngành trong đơn vị

Chi bộ thực hiện chức năng lãnh đạo đơn vị bằng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chi bộ có trách nhiệm thông báo với trưởng ban ngành, đoàn thể trong đơn vị về nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ trong từng giai đoạn. Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của trưởng ban ngành trong đơn vị, kịp thời phát hiện, khắc phục những việc làm chưa đúng. Khi phát hiện có sai phạm ngoài thẩm quyền giải quyết của Chi bộ thì báo cáo lên Đảng ủy cơ sở để xem xét giải quyết.

Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, trưởng đoàn thể trong đơn vị báo cáo với Chi bộ tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và các hoạt động khác.

Điều 15. Quan hệ với lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị

Các đoàn thể trong đơn vị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Chi bộ và thực hiện nhiệm vụ công tác theo sự hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể xây dựng tổ chức, đoàn thể mình vững mạnh về mọi mặt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Các đoàn thể chủ động đề xuất với Chi bộ những vấn đề cần có sự lãnh đạo của Chi bộ trong phong trào quần chúng. Định kì 3, tháng, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Chi bộ làm việc với các tổ chức, đoàn thể nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể để nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Điều 16. Quan hệ với Đảng ủy cơ sở

Đảng ủy xã….. là cấp trên trực tiếp của chi bộ, lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của chi bộ vì vậy Chi ủy có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, công văn chỉ đạo của Đảng uỷ đồng thời xin ý kiến của Đảng ủy cơ sở để lãnh đạo các tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ theo 6 tháng và cả năm.

Điều 17. Quan hệ với cấp uỷ, chính quyền địa phương

– Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm chi bộ báo cáo bằng văn bản kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ với Đảng ủy cơ sở theo quy định, kịp thời đề xuất với Đảng ủy cơ sở những vấn đề quan trọng cần giải quyết.

Quan hệ giữa Chi bộ và cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi có đảng viên của Chi bộ cư trú là quan hệ phối hợp công tác xây dựng đảng và quản lí đảng viên.

Quy chế này được thông qua trong chi bộ trường Tiểu học …… vào ngày … tháng… năm 20… và có hiệu lực kể từ ngày kí.

Chi bộ cụ thể hoá một số quy định trong quy chế để phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức thực hiện.

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có những vấn đề phát sinh cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo chi bộ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quy chế này được áp dụng từ nay cho đến hết nhiệm kỳ../.

Quy Chế Hoạt Động Của Chi Bộ Trường Tiểu Học Điện Biên Nhiệm Kỳ 2024

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

Số 01 – QC/CB

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ quy định Điều lệ Đảng và quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí Thư Trung ương Khoá IX về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện …);

Căn cứ vào quy chế hoạt động của Đảng ủy Phường 11 – Quận 10;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của đơn vị, Chi bộ trường Tiểu học Điện Biên xây dựng Quy chế hoạt động nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trước yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới, với những nội dung cụ thể sau:

PHẦN A CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN – TRÁCH NHIỆM I. CHỨC NĂNG CỦA CHI BỘ:

Chi bộ trường tiểu học Điện Biên là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhà trường; lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn có hiệu quả; chú trọng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ sư phạm nhà trường, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo đúng quy định, quy chế do cấp trên chỉ đạo.

II. NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ:

Chi bộ trường tiểu học Điện Biên có nhiệm vụ:

– Tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tích cực nghiên cứu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và đăng ký phấn đấu rèn luyện với những nội dung cụ thể, thiết thực.

– Toàn thể đảng viên trong Chi bộ phải nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm theo phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, phải tích cực làm tốt công tác vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng cho quần chúng trong tập thể Sư phạm, trong Phụ huynh và học sinh toàn trường.

– Lãnh đạo việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Nội quy trong đơn vị, nhằm phát huy cao nhất quyền làm chủ tập thể của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật, thực hiện công khai, dân chủ về tài chính và chính sách, thực hiện công bằng xã hội, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện và hành vi tiêu cực, vi phạm quyền làm chủ tập thể, chống tư tưởng trù dập, ức hiếp quần chúng; đồng thời chỉ đạo ngăn ngừa các biểu hiện dân chủ cực đoan, bè phái, vô tổ chức, vô kỉ luật trong đơn vị.

– Lãnh đạo thực hiện tốt mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và nội bộ cơ quan, bảo vệ tài sản của đơn vị. Nâng cao nhận thức trong đội ngũ, bồi dưỡng truyền thống “Yêu nước- Thương nòi”, yêu Chủ nghĩa xã hội, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong mối quan hệ đồng nghiệp, biết quan tâm giúp đỡ và chia sẻ với nhau trong công việc và trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Có ý thức chống lại các biểu hiện sai trái, lệch lạc trong tư tưởng và hành động đi ngược lại với lợi ích chung của tập thể.

2/. Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện công tác chuyên môn:

– Lãnh đạo giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức chức nghiệp của nhà giáo và thực hiện công tác giáo dục, đào tạo học sinh theo đúng mục tiêu, nguyên lý giáo dục của Đảng.

– Căn cứ nhiệm vụ chính trị của nhà trường, Chi bộ đề ra nghị quyết lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu công tác chuyên môn phù hợp với chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và của Ngành Giáo dục đề ra, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn do Phòng Giáo dục giao phó.

– Lãnh đạo Chính quyền nhà trường cùng các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh, …) tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm phát huy sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả giáo dục của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh. Tích cực tham gia cuộc vận động “Xây dựng trưởng học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phát động, đồng thời tiếp tục tham gia thực hiện các cuộc vận động “Sống có trách nhiệm”, “Mỗi Thầy giáo – Cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo”, … do cấp trên phát động.

3/. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ:

– Cấp ủy Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong đơn vị.

– Cấp ủy Chi bộ có ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ và ra Nghị quyết về việc:

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, nghỉ hưu, kỉ luật, khen thưởng, đãi ngộ, … đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Chi bộ.

+ Chủ trương kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy của đơn vị.

+ Kiểm tra việc chấp hành và thực hiện quy chế hoạt động của đơn vị.

– Thường xuyên theo dõi và kiểm tra việc học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn của cán bộ đảng viên.

4/. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng:

– Cấp ủy Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong đơn vị ngày càng vững mạnh. Tạo điều kiện để các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

– Xây dựng các tổ chức đoàn thể thực sự là đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của tổ chức mình:

+ Công đoàn: Tổ chức tốt các đợt vận động, phát động và các phong trào thi đua trong công đoàn viên của mình nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong đơn vị. Tham gia góp ý xây dựng tập thể đơn vị về các mặt chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.

+ Đoàn Thanh niên: Tổ chức các hoạt động để tập hợp thanh niên và thu hút học sinh tham gia, tích cực tham gia công tác giáo dục truyền thống, giáo dục môi trường. Tham gia xây dựng “Môi trường thân thiện” cho học sinh. Phát huy tốt tinh thần xung kích, sáng tạo của lực lượng đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

5/. Thực hiện công tác xây dựng Đảng:

– Cấp ủy Chi bộ đề ra chủ trương, nhiệm vụ, nội dung và biện pháp xây dựng Chi bộ nhà trường tiếp tục giữ vững các thành tích đã đạt được, phấn đấu xây dựng cơ sở Đảng đạt “Trong sạch – Vững mạnh”.

– Phát huy tốt mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, đồng thời thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình; có kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành nghị quyết, các quy định, quy chế, nề nếp sinh hoạt Đảng tại chi bộ và nơi cư trú.

– Có kế hoạch quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong chi bộ; hướng dẫn và tổ chức kiểm tra đảng viên đăng ký chương trình công tác, học tập và rèn luyện, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi đảng viên phải đăng ký và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Có kế hoạch phân công đảng viên làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường đội ngũ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong các mặt hoạt động tại đơn vị.

– Lãnh đạo Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CẤP UỶ CHI BỘ VÀ ĐẢNG VIÊN 1/. Đối với cấp ủy Chi bộ:

– Chịu trách nhiệm về công tác Đảng của Chi bộ.

– Tham gia ý kiến cùng với chính quyền trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương công tác của nhà trường theo tinh thần chỉ đạo của Quận ủy, Đảng ủy Phường 11, Ngành Giáo dục Quận 10 và Nghị quyết của Chi bộ.

– Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Phường 11, phương hướng kế hoạch của Ngành Giáo dục và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Chi bộ xây dựng nghị quyết phù hợp với từng thời gian và giai đoạn cụ thể (hàng tháng), đồng thời lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đã được Chi bộ thông qua.

– Thực hiện dự thảo báo cáo chính trị và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để mở Đại hội đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trân.

– Đề ra các biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị, xây dựng chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch – Vững mạnh” hàng năm.

– Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của Chi bộ.

– Ký quyết định, quyết nghị và các văn bản, các báo cáo, thỉnh thị của Chi bộ về Đảng uỷ Phường 11 – Quận 10 và các cơ quan Đảng cấp trên.

– Phân công cho đảng viên làm công tác vận động quần chúng, công tác phát triển Đảng, các công tác đảng vụ của Chi bộ và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng ủy cấp trên yêu cầu.

2/. Đối với đảng viên:

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm.

– Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; các ý kiến góp ý của phụ huynh học sinh và các ban ngành đoàn thể ở địa phương, phản ánh kịp thời với Chi bộ thông qua các buổi học định kỳ hoặc trực tiếp với cấp ủy, bí thư Chi bộ.

– Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho Chi bộ qua việc giám sát các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong đơn vị.

PHẦN B MỐI QUAN HỆ VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

– Chi bộ trường tiểu học Điện Biên chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng ủy Phường 11 – Quận 10.

– Chi bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thỉnh thị ý kiến theo quy định và quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Phường 11 – Quận 10.

– Tham dự đầy đủ các cuộc họp, sinh hoạt do Đảng ủy, UBND Phường triệu tập.

– Mối quan hệ giữa Chi bộ Trường Tiểu học Điện Biên và Chi ủy – Lãnh đạo Phòng Giáo Dục là mối quan hệ phối hợp chỉ đạo trong triển khai và tổ chức thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chính trị chung của ngành tại nhà trường.

– Chi bộ thường xuyên trao đổi cùng với Chi ủy – Lãnh đạo Phòng Giáo Dục về công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, hoặc khi có yêu cầu luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỉ luật, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị; đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định đối với các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.

– Cấp ủy Chi bộ thông qua các chủ trương, đường lối và nghị quyết để Hiệu trưởng nhà trường nghiên cứu triển khai trong đơn vị thực hiện có hiệu quả.

– Có quy định chế độ làm việc giữa cấp ủy Chi bộ, Hiệu trưởng và Ban chấp hành các đoàn thể trong nhà trường để lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ.

– Chi bộ lãnh đạo việc tổ chức thực hiện hoặc đề ra chủ trương, biện pháp để Ban chấp hành các đoàn thể có kế hoạch nắm bắt, đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong đơn vị.

– Thường xuyên sau mỗi học kỳ, thông qua các phong trào, các hoạt động, đoàn thể phát hiện các cá nhân tiêu biểu, tích cực để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

– Hàng tháng, mỗi đảng viên có trách nhiệm thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết của Chi bộ.

– Trong công tác, nếu nắm bắt tình hình dư luận quần chúng có biểu hiện khác thường, ngoài khả năng giải quyết thì đảng viên cần thông báo ngay cho Chi bộ mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Chi bộ để kịp thời phối hợp giải quyết, trấn an dư luận, thuyết phục quần chúng, nhằm ổn định đơn vị, không để xảy ra bất cứ sự xáo trộn gì về công tác dạy và học trong nhà trường.

– Phân công trong Chi bộ:

◘ Đ/c Võ Thị Thu Hà: Phụ trách công tác tuyên giáo, công tác vận động quần chúng trong tổ Văn Thể Mỹ.

PHẦN C TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUY CHẾ

– Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Trường Tiểu học Điện Biên có trách nhiệm theo dõi, chấp hành và thực hiện Quy chế làm việc của Chi bộ.

– Quy chế này đã được góp ý, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày _0 1 _ tháng_ 8 7 _.

– Trong quá trình thực hiện hàng năm sẽ có kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Quy chế qua đó bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của cấp trên nhằm đảm bảo cho Quy chế phát huy hết tác dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tại đơn vị.

Quy Chế Hoạt Động Của Chi Bộ 5 Trường Tiểu Học An Linh – Tiểu Học An Linh

ĐẢNG ỦY XÃ AN LINH

CHI BỘ 5

*

Số: 08 -QC/CB5

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

An Linh, ngày 15 tháng 01 năm 2024

QUY CHẾ

Hoạt động của chi bộ 5 Trường Tiểu học An Linh

           Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2014 của Ban chấp hành TW Đảng về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định 45-QĐ/TW ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hường dẫn của cấp trên;

Căn cứ Công văn số 64-CV/ĐU ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Đảng ủy xã An Linh về việc thực hiện khai phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên; Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 20/12/2024 của Đảng ủy xã An Linh vê việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung Ương Đảng (Khóa XII);

Căn cứ Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 27 tháng 01 năm 2024 của Đảng ủy xã An Linh về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2024 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đảng ủy xã An Linh;

Nhằm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của quần chúng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị mà chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục của xã nhà. Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ và phát huy vai trò của Chi bộ, chi bộ xây dựng Quy chế hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2024-2024 với những nội dung cụ thể sau:

CHƯƠNG I

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ CHI ỦY

Điều 1. Chi ủy là cơ quan lãnh đạo của chi bộ giữa hai kỳ đại hội, kiểm tra đôn đốc Đảng viên, cán bộ trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ được giao

Lãnh đạo việc chấp hành và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên cơ quan thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và các quy định của cơ quan.

Chịu sự lãnh đạo kiểm tra, giám sát về mọi mặt của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị Quyết, quy định, chủ trương, chính sách của cấp trên.

  Xét đề nghị thi hành kỉ luật, khen thưởng đồi với Đảng viên, đề nghị bổ sung chi ủy khi bị khuyết.

Chi ủy lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, chi bộ giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử vào các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên. Lãnh đạo công tác phát triển Đảng.

Kiểm tra việc chấp hành đường lối,chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước,của cán bộ, Đảng viên ở cơ quan, kiểm tra các hoạt động của ban ngành, đoàn thể cơ quan trong việc chấp hành nghị quyết của chi bộ.

Báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ và xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, phạm vi và trách nhiệm của chi bộ.

  Tổng hợp những ý kiến phản ánh của Đảng viên và quần chúng đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Giới thiệu nhân sự, chuẩn bị và triệu tập đại hội Chi bộ, xây dựng báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ trình đại hội.

Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá xếp loại Đảng viên. Chi bộ theo quy định.

Sự lãnh đạo của chi bộ đối với các bộ phận chuyên môn và các đoàn thể

Chi bộ thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, lãnh đạo các bộ phận chuyên môn thuộc trường Tiểu học An Linh và các đoàn thể bằng các nghị quyết, chương trình kế hoạch hoạt động, các giải pháp phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã An Linh và của Trường Tiểu học An Linh. Thống nhất về quản lý nhân sự ban chấp hành các tổ chức chính trị xã hội, phân công Đảng viên phụ trách các đoàn thể đó và thực hiện tốt công tác báo cáo, kiểm tra.

 Đối với các bộ phận chuyên môn: Chi bộ lãnh đạo thông qua các Đảng viên được phân công phụ trách bộ phận, tổ chức chuyên môn trong đơn vị, các Đảng viên và CBVC được phân công chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan và trước chi bộ về các chủ trương giải pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đối với các đoàn thể: Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể Đoàn Thanh niên và Công đoàn bằng các Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết của chi bộ, chủ trương của nhà nước và các chủ trương nghị quyết của tổ chức lãnh đạo đoàn thể cấp trên. Các Đảng viên được phân công hay được bầu vào Ban Chấp hành các đoàn thể phải chịu trách nhiệm trước chi bộ về các chủ trương nghị quyết và kết quả hoạt động của bộ phận chuyên môn, Đoàn thể mình phụ trách, và chịu trách nhiệm báo cáo đầy đủ các yêu cầu do cấp trên và chi bộ đề ra.

Hàng quý, 6 tháng và hàng năm chi bộ đề nghị các đảng viên phụ trách các bộ phận chuyên môn, đoàn thể báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được giao trước chi bộ cùng với những ý kiến đề xuất để được lãnh đạo cơ quan và chi bộ để được chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả cao.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA MỖI THÀNH VIÊN CHI ỦY

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Bí thư chi bộ

Chuẩn bị nội dung và chủ trì các phiên họp cấp ủy, chi bộ đề xuất những vấn đề lớn về phát triển giáo dục, bàn và quyết định trực tiếp chỉ đạo thực hiện những vấn đề đó. Nắm vững các nhiệm vụ trọng tâm, chịu trách nhiệm chính về công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, cơ sở vật chất và tài chính trong đơn vị. Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các Nghị quyết của chi bộ.

Chỉ đạo công tác sơ tổng kết của chi ủy, chi bộ.

Phân công trách nhiệm cho từng chi ủy viên, Đảng viên thực hiện tốt các nội dung nghị quyết của chi bộ đề ra.

Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của địa phương đảm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Kí các nghị quyết, quy chế làm việc của chi bộ.

Chịu trách nhiệm chung trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trường Tiểu học An Linh.

Đ/c Trương Minh Cường-Bí thư chi bộ- Phụ trách chung công tác TCCB của Đảng; Lãnh đạo các đoàn thể công đoàn, trực tiếp lãnh đạo công tác tư tưởng; tham mưu đề ra Nghị quyết chi bộ; chủ trì các cuộc họp chi bộ; tổ chức thực hiện các nghị quyết (Lập chương trình, triển khai nghị quyết; phân công trách nhiệm, phối hợp họat động các tổ chức, cá nhân thực hiện NQCB; kiểm tra, sơ kết, tổng kết chi bộ); Phụ trách công tác phát triển đảng của chi bộ.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó bí thư chi bộ

Giúp đồng chí Bí thư chỉ đạo, phối hợp trong công tác Đảng, chính quyền và các đoàn thể giải quyết công việc do đồng chí bí thư ủy quyền.

Theo dõi việc thu, chi Đảng phí và các nguồn tài chính hợp pháp khác của chi bộ.

Thay mặt đồng chí Bí thư điều hành các phiên họp của chi ủy, chi bộ khi được Bí thư ủy quyền hoặc đi công tác. Cùng với chi ủy, chi bộ thực hiện công tác phát triển Đảng.

Thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, giữ mật thông tin nội bộ, nêu cao vai trò phê và tự phê bình.

Đ/c Vũ Thị Hồng Hạnh-Phó Bí thư chi bộ – Tham mưu giúp Bí thư chi bộ báo cáo định kỳ hằng tháng của chi bộ đúng thời gian quy định về Đảng ủy xã, Phụ trách công tác Tuyên giáo của chi bộ. Nhiệm vụ khác do BTCB phân công theo quy định của Điều lệ Đảng.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi ủy viên

Đ/c Lưu Thị May – Chi ủy viên- Phụ trách công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận của chi bộ, phụ trách công tác UBKT, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; Tham mưu giúp Bí thư chi bộ đề ra quy chế, Nghị quyết của chi bộ. Thư ký, thủ quỹ.

Phụ trách công văn đi-đến của chi bộ Quản lý, theo dõi công văn đi đến của chi bộ. Phụ trách hồ sơ sổ sách chi bộ.

Quản lý và ghi chép biên bản các cuộc họp của chi ủy.

Trực tiếp phụ trách hoạt động của các đoàn thể (Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên); theo dõi và báo cáo chi ủy, chi bộ hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Phụ trách triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong toàn trường. Nhiệm vụ khác do BTCB phân công theo quy định của Điều lệ Đảng.

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên

Đ/c Đặng Đức Thọ-Đảng viên- Tham mưu công tác QCDC ở cơ sở, công tác công đoàn cơ sở; công tác TDTT, Nhiệm vụ khác do BTCB phân công theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đ/c Đàm Thị Tươi-Đảng viên- Tham mưu công tác Hội đồng trường; Nhiệm vụ khác do BTCB phân công. Công tác khuyến học. Nhiệm vụ khác do BTCB phân công theo quy định của Điều lệ Đảng.

Các đồng chí còn lại trong chi bộ: Thực hiện đúng theo điều lệ Đảng. Đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn cùng tập thể chi bộ xây dựng và Đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên quy định tại điều 1, 2, 3 điều lệ Đảng và phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Chịu trách nhiệm báo cáo trước chi ủy, chi bộ, về lĩnh vực mình đang phụ trách.

Gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của chi bộ. Tham gia sinh hoạt Đảng nơi cư trú đầy đủ.

Kịp thời phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao với cấp ủy để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua trong nhà trường.

Thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, giữ gìn bí mật thông tin nội bộ và các văn bản mật của Đảng và Nhà nước, nêu cao vai trò phê và tự phê bình; tham gia sinh hoạt và đóng đảng phí đấy đủ.

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, BÁO CÁO, KIỂM TRA

Điều 6. Chế độ sinh hoạt làm việc của chi bộ

Chi ủy họp một lần/tháng, họp đột xuất khi cần thiết.

Chi bộ họp một lần/tháng vào ngày 01 hàng tháng. Có thể họp muộn hơn theo quy định hoặc sớm hơn do yêu cầu công tác nếu trừ ngày chủ nhật thì dời sang thứ hai.

Chi bộ sẽ họp định kỳ hàng tháng để dự thảo báo cáo và đề ra nghị quyết hoạt động của chi bộ. Nếu có công việc đột xuất chi uỷ sẽ triệu tập họp bất thường vào thời điểm thuận lợi nhất. Tổ chức họp chi bộ định kỳ vào ngày 01 hàng tháng nhằm thống nhất chủ trương nghị quyết trước khi các bộ phận chuyên môn họp với các tổ khối và bộ phận và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ. Họp chi bộ do bí thư, hoặc phó bí thư chủ trì. Chi bộ hằng năm đều tổ chức để Đảng viên kiểm điểm trước chi bộ về hoạt động và chuyên môn về thực hiện các nghị quyết của chi bộ, tổ chức phân loại Đảng viên, chi bộ theo đúng chỉ đạo của đảng ủy và báo cáo về đảng uỷ kịp thời. Các Đảng viên được phân công nhiệm vụ chuyên môn, đoàn thể phải gương mẫu sinh hoạt chi bộ, phê bình và tự phê bình trước chi bộ về tư cách Đảng viên và chức năng nhiệm vụ được chi bộ và lãnh đạo cơ quan giao. Chi bộ và Đảng viên phải nghiêm túc thực hiện quy chế này, từng Đảng viên có trách nhiệm giúp chi bộ kiểm tra việc thực hiện qui chế, chịu sự chỉ đạo của chi bộ; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm.

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo

Hàng tháng chi bộ có báo cáo công tác và kế hoạch công việc tháng tiếp theo về thường vụ Đảng ủy xã.

Ba tháng một lần chi ủy báo cáo tình hình thu nộp, sử dụng Đảng phí cho chi bộ, công khai các nguồn tài chính khác (nếu có).

Điều 8. Chế độ kiểm tra

Hàng năm chi ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng cấp trên, nghị quyết của chi bộ đối với các tổ chức đoàn thể và cán bộ Đảng viên trong cơ quan.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên và tất cả các Đảng viên trong chi bộ phải thực hiện nghiêm túc quy chế này đồng thời tích cực tham gia kiểm tra giám sát các Đảng viên khác trên tinh thần xây dựng dân chủ thẳng thắn nhằm thực hiện chặt chẽ quy chế.

Nội dung quy chế này gồm 5 Chương, 9 Điều, được chi bộ thông qua ngày 11/01/2024.

      Nơi nhận: T/M. CHI ỦY CHI BỘ

– VP Đảng ủy xã An Linh; BÍ THƯ

– Các đ/c Đảng viên;

– Đ/c Trần Văn Hà; ĐUV phụ trách CB;

– Lưu: CB.

Trương Minh Cường