Chi Bộ Quân Sự Cấp Xã Làm Tốt Chức Năng Tham Mưu Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Quốc Phòng, Quân Sự Địa Phương

Tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã giúp cho cơ chế Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được vận hành thông suốt, hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh Nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của chi bộ quân sự xã đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả.

Lực lượng dân quân xã Thuận Hà (Đắk Song) phối hợp với Đồn biên phòng Đắk Tiên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Phan Tân

Theo đánh giá, các chi bộ quân sự xã đã có chủ trương, giải pháp lãnh đạo phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ban chỉ huy quân sự , các đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực ở từng địa phương. Mặt khác, tình hình tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở chi bộ quân sự cấp xã chuyển biến tích cực, chế độ sinh hoạt được duy trì có nền nếp. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên được tăng cường. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hàng năm ở cơ sở.

Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, bình quân có trên 95% cấp ủy, chi bộ và 98,7% đảng viên trong chi bộ quân sự cấp xã hoàn thành tốt hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Từ năm 2009 đến nay, các chi bộ quân sự cấp xã đã bồi dưỡng, đề nghị kết nạp Đảng được 1.025 đảng viên trong lực lượng dân quân; phối hợp với các chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố bồi dưỡng, đề nghị kết nạp Đảng 289 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên.

Dân quân thường trực xã Thuận An (Đắk Mil) nỗ lực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Phan Tân

Phát huy vai trò lãnh đạo quân sự quốc phòng ở cơ sở

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 35 trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả khá tốt. Các chi bộ quân sự xã đã khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng, làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các chi bộ đã lãnh đạo ban chỉ huy quân sự xã phối hợp tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh Nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục cho Ban Chỉ huy quân sự xã và các đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân được tăng cường. Qua đó, nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao. Từ năm 2009 đến nay không có trường hợp nào cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ bị lôi kéo tham gia vào các vụ tập trung đông người hoặc bị móc nối, lôi kéo tham gia các tổ chức, lực lượng cơ hội thù địch. chi bộ quân sự xã đã chỉ đạo, tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chủ trương, biện pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 13.537 lượt người cũng như lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.

Dân quân thường trực xã Thuận An (Đắk Mil) luyện tập phương án bảo vệ trụ sở cơ quan. Ảnh: Phan Tân

Việc tuyển chọn kết nạp công dân vào lực lượng dân quân được thực hiện theo nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu và thực hiện theo phương châm “Dân bầu, dân cử, dân chăm lo”, bảo đảm tính dân chủ, công khai, công bằng ở cơ sở. Đến nay, tại 71 cơ sở dân quân quy mô tổ chức đủ quân số, biên chế đầy đủ các thành phần lực lượng; Tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt 19%. Hàng năm 100% cơ sở dân quân đã được huấn luyện, quân số đạt trên 90% trở lên.

Công tác diễn tập, hội thi, hội thao đối với lực lượng dân quân được tiến hành đồng bộ. Lực lượng dân quân đã chủ động phối hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 71/71 xã, phường, thị trấn thành lập chi bộ quân sự; trong đó có 69/71 chi bộ có cấp ủy, đạt 97,18%, tăng 84,51% so với năm 2009. Thành phần cơ cấu đảng viên chi bộ quân sự thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 35 gồm: Bí thư đảng ủy xã kiêm chính trị viên trực tiếp làm bí thư chi bộ; các đảng viên trong Ban Chỉ huy quân sự xã (chỉ huy trưởng, bí thư đoàn xã kiêm chính trị viên phó, xã đội phó) và đảng viên lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động (riêng cấp ủy chi bộ gồm các chính trị viên, chỉ huy trưởng, chính trị viên phó).

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2009-2024 do Tỉnh ủy tổ chức, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các chi bộ quân sự cấp xã phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, quân đội, địa phương. Đảng ủy Quân sự tỉnh, các huyện ủy, thị ủy quan tâm, tổ chức bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để các chi bộ quân sự cấp xã hoạt động đạt kết quả cao nhất, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

Phan Tân

Thành Phần, Nhiệm Vụ, Chức Năng Của Ban Chỉ Huy Quân Sự Cấp Xã

Thành phần, nhiệm vụ, chức năng của Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Điều kiện thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở: Ban chỉ huy quân sự cơ

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ

Thành phần, nhiệm vụ, chức năng của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Nội dung tư vấn về Ban chỉ huy quân sự cấp xã 1. Điều kiện thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Có sự quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự.

Có tổ chức tự vệ, lực lượng dự bị động viên và nguồn sẵn sàng nhập ngũ.

2. Thành phần Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Ban chỉ huy quân sự cấp xã gồm:

Chỉ huy trưởng là thành viên Ủy ban nhân dân cấp xã;

Chỉ huy phó được bố trí từ 1 đến 2 người tùy vào phân loại đơn bị hành chính; là cán bộ không chuyên trách hoặc cán bộ chuyên trách được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí trong số lượng được tăng thêm theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; xã biên giới đất liền, xã đảo thường bố trí cán bộ chuyên trách.

Chính trị viên là Bí thư Đảng ủy (chi bộ) cấp xã kiêm nhiệm;

Chính trị viên phó là Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã kiêm nhiệm.

3. Chức năng và nhiệm vụ của Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân cấp xã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở; đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tuyển chọn công dân nhập ngũ, quản lý lực lượng dự bị động viên theo quy định của pháp luật;

Chủ trì, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân cùng cấp và chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên;

Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh cho lực lượng vũ trang và nhân dân; tổ chức lực lượng dân quân, dự bị động viên tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội;

Tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân; chỉ huy dân quân thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 8 của Luật này;

Tổ chức đăng ký, quản lý, bảo quản và sử dụng vũ khí, trang bị của các đơn vị dân quân thuộc quyền theo quy định của pháp luật;

Tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tại chỗ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương;

Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác tổ chức và hoạt động của dân quân thuộc quyền.

Để được tư vấn chi tiết về thành phần, nhiệm vụ, chức năng của Ban chỉ huy quân sự cấp xã quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn.

Chi Bộ Quân Sự Xã, Phường, Thị Trấn: Phát Huy Vai Trò Lãnh Đạo Nhiệm Vụ Quân Sự, Quốc Phòng Ở Cơ Sở

Thời gian qua, cấp ủy các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi tắt là chi bộ quân sự xã) đã phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh có 71/71 đảng bộ xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự; trong đó, có 50 chi bộ có cấp ủy, đạt trên 70%. Một số địa phương có cấp ủy chi bộ quân sự đạt tỷ lệ cao như: Chư Jút 8/8 chi bộ, Đắk Song 8/9 chi bộ, Tuy Đức 5/6 chi bộ, Đắk Mil 8/10 chi bộ, Krông Nô 9/12 chi bộ… Cơ cấu thành phần chi bộ quân sự xã bao gồm bí thư đảng ủy xã, kiêm chính trị viên trực tiếp làm Bí thư chi bộ, các đảng viên trong Ban chỉ huy quân sự. Cấp ủy chi bộ gồm chính trị viên, chỉ huy trưởng, chính trị viên phó.

Theo đánh giá thì việc tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã đã làm chuyển biến một bước quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới. Mặt khác, mô hình tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã ngày càng được đồng bộ, thống nhất về cơ cấu đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ, các mối quan hệ của chi bộ.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ đạt khoảng 1,6% so với tổng số dân số; trong đó, tỷ lệ đảng viên đạt 21,6%. Trong đó, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt trên 15%, còn tỷ lệ đảng viên trong lực lượng tự vệ đạt khoảng 48%. 100% xã, phường đội trưởng là đảng viên. Đội ngũ cán bộ chi bộ, ban chỉ huy quân sự các xã được đào tạo theo chương trình chuẩn quốc gia.

Hiện nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đang tiếp tục kiện toàn, củng cố, hoàn thiện mô hình chi bộ quân sự xã, gắn với hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm thực hiện đúng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở từng địa phương. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ, gắn với việc tuyển đảng viên nhập ngũ cũng được quan tâm. Đây là cơ sở để bảo đảm đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn có 100% là đảng viên cũng như tăng tỷ lệ chi bộ quân sự xã có cấp ủy.

Phan Tân

3,426

Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh: Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ Quân Sự

Cùng với đó là xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn và thường xuyên bổ sung để phù hợp với thực tiễn. Chủ động phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động theo Nghị định 03 của Chính phủ (về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng) đúng chức năng nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực. Theo đó, đã phối hợp tuần tra 11.978 cuộc, có 35.934 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Năm 2024, Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện “Ba khâu đột phá”, đó là: Đột phá về huấn luyện đào tạo; đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đột phá về cải cách hành chính quân sự theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức biên chế; thực hiện tốt việc xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội và cải cách hành chính quân sự.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng lãnh đạo, chỉ đạo Trường Quân sự tập huấn giáo viên quốc phòng – an ninh được 30 đồng chí; tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội 2 lớp gồm 300 học sinh; tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được 46 lớp, có 4.465 đồng chí và 21.041 học sinh, sinh viên tham gia. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Một vấn đề luôn được Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nữa là công tác xây dựng Đảng, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng tổ chức quần chúng tiêu biểu xuất sắc. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và Đảng bộ Quân sự tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2024 – 2025 vào đầu quý 1/2024. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Chỉ đạo các đảng bộ đăng ký nhiều công trình, phần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung xứng danh bộ đội Cụ Hồ mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó khen thưởng cho 88 tập thể và 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Công tác xây dựng quân đội chính quy, rèn luyện kỷ luật cũng được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Nhờ đó, trong năm 2024 không có vụ việc nghiêm trọng phải xử lý, vi phạm kỷ luật thông thường giảm, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời thực hiện hiệu quả cuộc vận động Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh – sạch – đẹp.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn lãnh đạo thực hiện tốt phong trào thi đua ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy; xây dựng doanh trại chính quy xanh – sạch – đẹp, đi vào nền nếp; đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật, nắm chắc số lượng, đảm bảo chất lượng vũ khí trang bị có trong biên chế. Hệ thống nhà kho từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố đều được xây dựng cơ bản và bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

Trong năm, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tổ chức 7 đợt công tác hành quân dã ngoại; làm tốt công tác chính sách, hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Điển hình là xây tặng 9 căn nhà tình đồng đội; nhận phụng dưỡng 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ 2 thương binh hạng 2/4 với số tiền 1 triệu đồng/người/tháng (với tổng số tiền 60 triệu đồng); nhận đỡ đầu 57 hộ nghèo (với số tiền 228 triệu đồng); giúp TP. Bạc Liêu tổ chức hội nghị làm điểm rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện. Đặc biệt, năm 2024 đã tìm kiếm, quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, đã tiếp nhận, thẩm định 79 hồ sơ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chi trả cho 268 đối tượng với số tiền gần 800 triệu đồng. Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, năm 2024, Bộ CHQS tỉnh có 119 tập thể, 234 cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương.

Đại tá Lê Hoàng Giữ – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chi Bộ Là Gì?

Chi bộ được thành lập tại các cơ quan, đơn vị khác nhau. Đây là tổ chức bao gồm những thành viên đã được xét duyệt tư cách Đảng viên và hoạt động sinh hoạt Đảng tại Chi bộ này. Thông thường, mỗi cơ quan, đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hay tổ chức khác thành lập một Chi bộ để các Đảng viên có thể sinh hoạt cũng như bồi dưỡng về tư cách Đảng viên.

Chi bộ đóng vai trò quan trọng, là tổ chức lãnh đạo chính trị cho các thành viên, nhân viên và cá nhân khác trong cơ quan, đơn vị, tổ chức đó. Đảm bảo việc thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện thành lập Chi bộ

Đối với cấp xã, phường, thị trấn muốn thành lập phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 như sau: “Ở xã, phường, thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp uỷ cấp huyện)…”

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác muốn thành lập Chi bộ cơ sở thì cũng phải đáp ứng điều kiện tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 như sau: ” Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở);

Đối với các doanh nghiệp cũng cần đáp ứng điều kiện trên thì mới có thể thành lập Chi bộ tại đơn vị của mình.

3. Chức năng nhiệm vụ của chi bộ

Chức năng nhiệm vụ của chi bộ được ban hành trong các Văn bản Quy định của Ban Bí thư thuộc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

Nhiệm vụ của chi bộ ( Nhiệm vụ chính trị của chi bộ) ở cơ quan hay ở cấp xã, cấp huyện có những nhiệm vụ chi tiết cụ thể khác nhau do hoàn cảnh, phạm vi quản lý cũng như chức năng của chi bộ quyết định. Nhìn chung, Chi bộ có những nhiệm vụ chính là lãnh đạo trong các lĩnh vực, hoạt động sau như:

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội. Đảm bảo thực hiện theo các Nghị quyết của địa phương và cấp trên, thực hiện lãnh đạo theo pháp luật, cải cách môi trường để phát triển kinh tế.

– Lãnh đạo công tác tư tưởng: về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng chống các quan điểm sai trái,…

– Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

– Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đảng bộ, chi bộ

– Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

– Lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

– Lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội