Các Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng Lãng Phí / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

6 Giải Pháp Trọng Tâm Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận (số 21-KL/TW) Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương tán thành cơ bản với Tờ trình, Báo cáo của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), với sự quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, Nhà nước, MTTQ và cả hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu, nhất là trong phòng ngừa, công khai, minh bạch hóa, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công.

Trên một số lĩnh vực, tham nhũng, lãng phí đã từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Phòng chống tham nhũng, lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, quan điểm và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X. Tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1 – Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cơ quan Kiểm tra của Đảng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng của Nhà nước để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm.

3 – Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật…

Có quy định cụ thể để điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nghiên cứu ban hành quy định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Từng bước thực hiện chế độ tiền lương theo hướng bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức có nguồn thu nhập chủ yếu bằng lương, sống bằng lương và có mức sống khá trong xã hội.

4 – Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm. Tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với một số lĩnh vực trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, gây lãng phí.

5 – Tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ban hành quy chế về việc nhân dân giám sát tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Có biện pháp bảo vệ an toàn và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên, người dân dũng cảm tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí và những tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

6 – Đổi mới, nâng cao năng lực của cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và cơ quan thường trực, tham mưu về công tác phòng chống tham nhũng. Ở Trung ương, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Lập lại Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính; đồng thời, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Ở địa phương, không tổ chức ban chỉ đạo tỉnh, TP về phòng chống tham nhũng. Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp lãnh đạo công tác phòngchống tham nhũng và có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng khi có vụ việc tham nhũng nghiêm trọng xảy ra ở địa phương. Giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định cụ thể việc lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy để tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính và công tác phòng chống tham nhũng.

Các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quán triệt Kết luận này đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, phù hợp và thiết thực.

Tiếp Tục Triển Khai Các Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí

Theo báo cáo về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính và PCTN năm 2016 của Bộ Tài chính, trong năm qua, toàn ngành Tài chính đã tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế chính sách, chế độ còn bất cập, xây dựng cơ chế chính sách mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và PCTN, lãng phí.

Một số giải pháp PCTN như công tác cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa cũng đã được lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo sát sao như: Tập trung đẩy mạnh công tác CCHC theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 (NQ 19); tiếp tục tăng cường công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Chỉ số xếp hạng CCHC (Par Index) của Bộ Tài chính năm 2016 đứng thứ 2 trong nhóm 19 bộ, ngành. Đây cũng là năm thứ 2 Bộ Tài chính vẫn tiếp tục giữ nguyên được vị trí xếp hạng này, điều đó đã phản ánh quyết tâm cao của Bộ Tài chính trong việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), Bộ Tài chính đã thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Chính phủ triển thực hiện các quy định của Luật THTK,CLP và các văn bản hướng dẫn; chủ động hướng dẫn kịp thời các bộ, ngành, địa phương, trong việc thực hiện công tác THTK,CLP.

Theo đó, trong năm 2016, các cấp, các ngành đã chủ động rà soát, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết. Đặc biệt, cơ chế khoán chi đã trở thành động lực thúc đẩy tiết kiệm. Nhiều cơ quan đã tiết kiệm được kinh phí, tạo nguồn để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức với mức chi trả bình quân khoảng từ 0,1 lần đến 0,5 lần mức lương cấp bậc, chức vụ (đối với cơ quan nhà nước) và từ 0,5 lần đến 1,5 lần tiền lương cấp bậc của đơn vị (đối với đơn vị sự nghiệp)…

Triệt để tiết kiệm chi ngân sách năm 2017

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng nhận thấy thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN và THTK và CLP, một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo công tác PCTN.

Không những vậy, công tác tự kiểm tra nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức; Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, công tác THTK, CLP trong quản lý, sử dụng NSNN vẫn còn tình trạng vi phạm tiêu chuẩn, định mức, chế độ; phân bổ giao dự toán chậm, sử dụng kinh phí sai quy định còn xảy ra. Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong triển khai, thực hiện công tác THTK, CLP; vẫn còn không ít cơ quan, tổ chức chậm trễ trong việc tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả THTK, CLP…

Để phát huy những kết quả đã đạt được và từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tăng cường công tác PCTN, THTK, CLP hiệu quả hơn trong năm 2017, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định pháp luật về THTK, CLP. Đặc biệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2017.

Song song đó, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm chi ngân sách; Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn theo quy định. Thực hiện công bố công khai đối với những cơ quan, tổ chức chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao theo quy định của Luật THTK, CLP, có hình thức kiểm điểm, kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật THTK, CLP…/.

5,1 tỷ đồng/năm là số tiền dự kiến mà người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được nhờ cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài chính trong năm 2016.

Bình Thuận Quyết Liệt Thực Hiện Các Giải Pháp Phòng, Chống Tham Nhũng Và Lãng Phí

Tại cuộc họp, Tỉnh ủy Bình Thuận khẳng định: Bước đầu công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã có chuyển biến khá rõ nét trong nhận thức quan điểm, chủ trương và đã thể hiện quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, các cơ sở Đảng không chỉ chú ý nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên mà còn chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có 60/71 cấp ủy các cơ quan, đơn vị có báo cáo công tác tự kiểm tra chống tham nhũng, lãng phí. 100% cấp ủy, cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí… Từ năm 2013 đến hết quý I/2014, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành trên 120 cuộc thanh tra công tác quản lý trên lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý đất đai; tài nguyên, khoáng sản; xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công… Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và đã giải quyết dứt điểm một số vụ án tham nhũng nổi cộm, phức tạp, dư luận quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Dù đã có nhiều nỗ lực nhưng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đạt mục tiêu triệt để là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Hầu hết hành vi tham nhũng được phát hiện từ đơn thư tố cáo hoặc qua kiểm tra, thanh tra phát hiện; đơn vị trực tiếp tự phát hiện hành vi tham nhũng còn ít. Nhân dân, doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hài lòng kết quả cải cách hành chính trên một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nhà, đất, thuế, cấp phép…

Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Văn Tí nhấn mạnh: Các địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, công khai kết quả xử lý tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm; xử lý nghiêm khắc, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực. Các ngành, địa phương tập trung rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương trong lĩnh vực đất đai, mua sắm tài sản công, đi công tác nước ngoài; triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; thực hiện nề nếp, định kỳ công tác tiếp công dân và mở hộp thư, đường dây nóng trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Các ngành, địa phương cũng cần có cơ chế khuyến khích và bảo vệ những người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Lãng Phí

Cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định công tác PCTN, LP là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Gắn công tác PCTN, LP với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tư ở ng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư cấp ủy, Bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn và người đứng đầu chính quyền các cấp, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, LP…

Xây dựng quy định về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí và hoàn thiện chế tài xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục hoàn thiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, LP; đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu h ơ n nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

2. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, c n bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Khẩn trương rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. C ấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên. Tăng thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm, xác minh, kết luận khi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.

Quy định và thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, lãng phí gây nhiều dư luận. Quy định cụ thể và thực hiện hiệu quả chủ trương bố trí một s ố chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương; không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới chính sách tiền lương.

Tiếp tục hoàn thiện quy định bảo đảm kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, nhất là các nội dung về quản lý bản kê khai; kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai; trách nhiệm giải trình việc tăng, giảm tài sản, những khoản chi tiêu, giao dịch có giá trị lớn. Quy định rõ chế tài xử lý đối với người kê khai không trung thực.

Trước mắt tập trung sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Phòng chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự, Luật Tố cáo, Luật Giám định tư pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác PCTN, lãng phí. Hoàn thiện pháp luật về thanh tra, kiểm toán theo hướng xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, quan hệ phối hợp với cơ quan điều tra, viện kiểm sát trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng.

Tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí. Những vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, nhân dân và cơ quan truyền thông trong công tác PCTN, LP.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về PCTN, LP; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

7. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng

Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm, tính độc lập tương đối trong thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng.

8. Từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng

Đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, dẫn độ tội phạm, các thỏa thuận về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với các nước, nhất là các nước có quan hệ truyền thống hoặc có đông người Việt Nam sinh sống. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp của các nước để truy bắt, dẫn độ số đối tượng phạm tội lẩn trốn và thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.