Tài Liệu Thuyết Minh Biện Pháp Thi Công Mố Trụ Cầu

Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG MỐ TRỤ  Biện pháp thi công chi tiết *. Thi công mố 1: San ủi mặt bằng thi công – Dùng máy đào đào đất, san ủi mặt bằng làm đường di chuyển máy móc thiết bị. – San ủi mặt bằng thi công mố A1 đến cao độ +3.61 (+3.0 cho mố A2). – Dọn dẹp mặt bằng thi công 2: Đào đất hố móng – Sau khi khoan xong cọc khoan nhồi tiến hành đo đạc xác định phạm vi đào đất. – Sử dụng máy đào kết hợp thủ công đào đất hố móng đến cao độ +0.762 (+0.216). – Bố trí máy bơm hút cạn nước hố móng rồi đổ lớp bê tông tạo phẳng 10Mpa dày 10cm đến cao độ +0.862 (0.316), đập đầu cọc, vệ sinh hố móng chuẩn bị thi công bệ 3: Thi công bệ mố – Lắp dựng văng chống, ván khuôn, cốt thép bệ mố. – Dùng gầu đổ bê tông và cẩu 25T đổ bê tông bệ mố đến cao độ +2.862 (+2.316) – Bảo dưỡng bê tông bệ mố, chuẩn bị thi công thân mố. 4: Thi công tường thân + tường cánh đợt 1 – Sau khi bê tông bệ mố đạt cường độ yêu cầu, đắp đất hố móng đến cao độ +2.862 (+2.316) -1- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói – Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép tường thân + tường cánh đợt 1 – Đổ bê tông tường thân + tường cánh đợt 1 đến cao độ +6.585 (+6.939) – Bảo dưỡng bê tông 5: Thi công tường thân + tường cánh đợt 2 – Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép tường thân + tường cánh đợt 2 – Đổ bê tông tường thân + tường cánh đợt 2 đến cao độ +8.633 (+9.057) – Bảo dưỡng bê tông. 6: Hoàn thiện mố – Lắp đặt ván khuôn, cốt thép đổ bê tông tường tai, bệ kê gối – Đắp đất sau mố, lắp đặt bản quá độ – Thi công chân khay, tứ nón và hoàn thiện mố *. Thi công trụ 1: San ủi, đắp đảo tạo mặt bằng thi công – Xác định vị trí hố móng Trụ P1 (P2) – Dùng máy ủi, kết hợp với máy xúc đào đất,san ủi mặt bằng đến cao độ +2.5 (+2.6) – Dọn dẹp mặt bằng thi công 2: Đóng cọc định vị + Rung hạ cọc ván thép – Dùng búa rung rung hạ cọc ván thép Lassen IV đến cao độ -7.0 (-6.9) -2- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói 3: Đào đất hố móng, đập bê tông đầu cọc, đổ bê tông bịt đáy – Sau khi thi công rung hạ cọc ván thép tiến hành đào đất hố móng – Dùng máy đào kết hợp với nhân công đào hố móng – Kết hợp đào đất hố móng và hạ tầng khung vành đai hố móng – Liên kết khung vành đai với hệ cọc ván thép, đào đất đến cao độ -1.217 (-1.088) – Đập đầu cọc khoan nhồi đến cao độ thiết kế – Vệ sinh hố móng ,nắn sửa cốt thép đầu cọc khoan nhồi 4: Đổ bê tông lót đáy móng M150, thi công bệ Trụ – Đổ bê tông lót móng 10MPa tạo phẳng đáy hố móng đến cao độ -1.117 (-0.988)m – Lắp dựng ván khuôn,cốt thép bệ Trụ – Đổ bê tông bệ Trụ đến cao độ +0.883 (+1.012) – Bảo dưỡng bê tông bệ trụ 5: Thi công thân trụ đợt 1 – Sau khi bê tông bệ trụ đạt cường độ tiến hành tháo dỡ ván khuôn – Lấp đất hố móng,lắp dựng đà giáo ván khuôn,cốt thép thân Trụ đợt 1 – Đổ bê tông thân trụ đợt 1 đến cao độ +3.883 (+4.012) – Bảo dưỡng bê tông thân trụ đợt 1 6: Thi công đổ bê tông thân trụ đợt 2 -3- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói – Khi bê tông thân trụ đợt 1 đạt 75% cường độ,tiến hành tháo dỡ ván khuôn. – Lắp dựng đà giáo,ván khuôn và cốt thép cho thân trụ đợt 2. – Đổ bê tông thân trụ đợt 2 đến cao độ +5.883 (+6.012) – Bảo dưỡng bê tông thân trụ đợt 2. 7: thi công đổ bê tông xà mũ trụ – Khi bê tông thân trụ đợt 2 đạt 75% cường độ,tiến hành tháo dỡ ván khuôn. – Lắp dựng đà giáo,ván khuôn và cốt thép cho xà mũ trụ. – Đổ bê tông xà mũ trụ. – Bảo dưỡng bê tông xà mũ trụ. 8: Hoàn thiện trụ – Khi bê tông xà mũ trụ đạt 75% cường độ, tiến hành tháo dỡ ván khuôn. – Thi công tường tai, đá kê gối, ụ chống chuyển vị ngang. – Hoàn thiện trụ. -4- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói II- C¤NG T¸C AN TOµN. 1.§iÒu kiÖn ®èi víi c”ng nh©n. – §èc c”ng, thî m¸y, thî ®iÖn, thî vËn hµnh, thî l¾p r¸p, thî hµn, thî méc… ph¶i cã b”ng cÊp nghÒ nghiÖp hîp lÖ. – TÊt c¶ c”ng nh©n lµm viÖc trªn c”ng trêng ph¶i ®îc cung cÊp thiÕt bÞ an toµn nh quÇn ¸o, g¨ng tay, giÇy b¶o hé, mò cøng vµ c¸c vËt liÖu dïng cÇn thiÕt. – TÊt c¶ c”ng nh©n lµm viÖc trªn c”ng trêng ph¶i ®îc häc vÒ an toµn, ®¶m b¶o cho mäi ngêi ®Òu nhËn thøc ®îc ®Çy ®ñ yªu cÇu an toµn trong nghÒ nghiÖp cho mçi ngêi. 2. §iÒu kiÖn ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ. – TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i ®¶m b¶o vËn hµnh an toµn vµ ®îc b¶o dìng söa ch÷a ®Þnh kú theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. – Tríc khi ®a vµo vËn hµnh, tÊt c¶ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c”ng ph¶i ®îc ®¨ng ký gi¸m ®Þnh chÊt lîng vµ cã giÊy phÐp ho¹t ®éng. – Trong ca lµm viÖc, m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i ®îc kiÓm tra tríc khi lµm viÖc. ThiÕt bÞ nµo háng lµm ¶nh hëng ®Õn sù an toµn ph¶i ®îc söa ch÷a kÞp thêi tríc khi ®a vµo sö dông. – Ph¶i l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ b¸o hiÖu ®èi víi c¸c bé phËn m¸y mãc di ®éng ®Ó tr¸nh nguy hiÓm cho c”ng nh©n. 3. §iÒu kiÖn ®èi víi c”ng trêng lµm viÖc. – Ph¶i rµ ph¸ bom m×n tríc khi triÓn khai. – Tríc khi tiÕn hµnh thi c”ng ph¶i kiÓm tra toµn bän khu lµm viÖc. – Ph¶i l¾p ®Æt ®Çy ®ñ hÖ thèng biÓn b¸o vµ ®Ìn chiÕu s¸ng trong khu vùc thi c”ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn ®îc bè trÝ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó viÖc lu vµ xuÊt kho ®îc thuËn tiÖn vµ an toµn. – C¸c vËt liÖu kh”ng cÇn thiÕt ph¶i ®îc th¶i bá ®Þnh kú. 4. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o giao th”ng. -5- Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU thầu số 10 Gói – Xung quanh khu vùc thi ph¶i cã biÓn b¸o vµ b¶o vÖ ®Ó nh÷ng ngêi xung quanh vµ liªn quan thùc hiÖn vµ ®îc híng dÉn vÒ qui ®Þnh an toµn lao ®éng. 5. §iÒu kiÖn vÒ vÖ sinh c”ng nghiÖp vµ m”i trêng. – VÞ trÝ mÆt b”ng thi c”ng bè trÝ n¬i cao r¸o s¹ch sÏ kh”ng ø ®äng níc. – Xung quanh khu c”ng trêng vµ c¸c b·i thi c”ng cã c¸c r·nh tho¸t níc. – R¸c th¶i trªn c”ng trêng ®îc thu gom vµ ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh. – C¸c b·i tËp kÕt vËt liÖu, vËt t ®îc xÕp ®èng gän gµng vµ phñ b¹t. – C¸c xe chë vËt liÖu ph¶i phun níc chèng bôi trªn ®êng vËn chuyÓn. – Khi thi c”ng xong ph¶i thanh th¶i dßng ch¶y, hoµn tr¶ l¹i mÆt b”ng. 6. Phßng chèng b·o lò. thiªn tai ho¶ ho¹n. – Cã ph¬ng ¸n phßng chèng b·o lò, thêng xuyªn theo dâi diÔn biÕn cña thêi tiÕt, khi cã b·o lò ph¶i kÞp thêi di chuyÓn ngêi, thiÕt bÞ ®Õn n¬i an toµn. – Cã thiÕt bÞ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, vµ lu”n ®Ò phßng ho¶ ho¹n. -6-

Thi Công Đài Cọc Trụ Cầu Giữa Sông

Thi công đài cọc trụ cầu giữa sông

Mình chuẩn bị thi công tiếp trụ cầu giữa sông . Do kinh nghiệm thi công còn hạn chế nên muốn học hỏi kinh nghiệm của các anh đi trước. Kính mong các thầy, các anh và các bạn góp ý giúp để mình chọn ra biện pháp thi công tối ưu nhất.

Minh vừa rồi đã tham gia thi công trụ cầu giữa sông. Do mình mới vào làm, nên người chỉ đạo chính là người đã làm lâu năm ( 10 năm) ở công ty. Qua quá trình thi công mình thầy biện pháp thi công không hợp lý để tiết kiệm chi phí và nhân công.

Cụ thể bản vẽ TK: Dưới bệ trụ có 22 cọc khoan nhồi, đường kính mỗi cọc 1,5m. Để thi công bệ trụ phải đóng vòng vây cọc ván thép có L=18m để ngăn nước, Chiều dài vòng vây = 29m, chiều rộng = 19m. Cao độ đỉnh cọc ván thép 2,2m, Cao độ hệ khung chống (3 giàn khung chống) : +1,6m, -0,4m, -2,4m. Mực nước lớn nhất khi thủy triều lên đạt cao độ 1,5m. Cao độ đáy lớp bê tông bịt đáy = -8,0m.

Quá trình thi công: Khoan cọc nhồi hoàn thiện sau đó đóng vòng vây cọc ván thép, hàn hệ khung chống, cạp đất và đổ cát tạo mặt bằng đáy bệ trụ sau đó đổ bê tông bịt đáy. Đây là những vấn đề khó khăn khi thi công trụ cầu giữa sông. Còn các công việc khác tương đối đơn giản.

Vấn đề mình muốn hỏi ở đây là biện pháp tối ưu nhất khi hàn 3 hệ đà khung chống? Với mực nước như vậy thì hệ khung trên có cao độ +1,6m là đơn giản rồi, còn hai hệ khung dưới (có cao độ -0,4m; -2,4m) sẽ bị ngập nước, dưới đáy bệ trụ áp lực nước rất mạnh. Nếu không bịt đáy thì 3 máy bơm có đường kính ống bơm là 20cm bơm nước không cạn được đến cao độ -2,4m. Với giả thiết là không cần phải lặn vì có thể thả đà hai hệ khung dưới trước, sau khi hàn hệ khung chống phía trên xong rồi lặn lấy đà hàn hệ khung chống thứ hai tiếp tục như vậy cho hệ khung chống thứ 3. Nếu làm như vậy rất tốn thời gian và chi phí. ( mỗi hệ khung chống có trọng lượng 40tấn)

Anh chị nào đã từng thi công mố trụ cầu và có kinh nghiệm về vấn đề nêu trên xin góp ý giúp nha.

Kỹ Thuật Thi Công Dưới Nước

Hình ảnh tài liệu kỹ thuật thi công dưới nước

Giáo trình này sẽ giới thiệu biện pháp thi công, những tính toán cơ bản khi thi công và phương pháp tổ chức thi công các hạng mục công việc ở dưới nước, mà nội duung của nó được nói rõ trong 10 chương chi tiết sau đây:

Chương I: Công tác lặn.

1.1. Khái niệm chung

1.2. Trang thiết bị lặn

1.3. Cơ sở vật lý của việc đưa thợ lặn xuống nước

1.4. Sơ đồ vận hành thiết bị phục vụ công tác lặn

1.5. Tổ chức công tác lặn

1.6. Chuẩn bị cho thợ lặn xuống nước

1.7. Một số tai biến thường gặp của thợ lặn và cách xử lý

Chương II: Cắt và hàn kim loại dưới nước.

2.1. Khái niệm chung

2.2. Cắt bằng ôxy

2.3. Cắt bằng hồ quang điện

2.4. Cắt bằng điện – ôxy

2.5. Hàn

Chương III: Nổ mìn dưới nước.

3.1. Các loại thuốc nổ

3.2. Các phụ kiện nổ mìn và phương pháp gây nổ

3.3. Nổ mìn dưới nước

Chương IV: Thi công lớp đêm bằng đá ở dưới nước.

4.1. Những yêu cầu đối với lớp đệm khi thi công dưới nước

4.2. Phương pháp vận chuyển và rải đá

4.3. San bằng tầng đệm

4.4. Làm chặt tầng đệm

4.5. Công tác gia cố

Chương V: Công tác đất dưới nước.

5.1. Thiết bị thi công

5.2. Biện pháp thi công và tổ chức thi công công tác đất ở dưới nước

5.3. Đào đường hào và hố móng dưới nước

Chương VI: Đặt đường ống dưới nước.

6.1. Khái niệm chung về đường ống dưới nước

6.2. Đặt ống dẫn trong đường hào

6.3. Khắc phục những hư hỏng trong đường ống

6.4. Những đặc trưng của việc đặt đường ống ở biển

Chương VII: Đặt đường cáp dưới nước.

7.1. Những yêu cầu đối với việc đặt cáp dưới nước

7.2. Phương pháp đặt cáp

Chương VIII: Phương pháp thự hiện một số dạng công tác kỹ thuật ở dưới nước.

8.1. Thi công vòng vây và tường cọc ván

8.2. Thi công kết cấu lồng cũi

8.3. Thi công móng cọc dưới nước

8.4. Đổ bê tông dưới nước

8.5. Phun vữa xi măng

8.6. Làm sạch và sơn dưới nước

8.7. Thu dọn lòng sông

Chương IX: Nhưng công việc dưới nước khi xây dựng và khai thác công trình thủy lợi.

9.1. Lắp đặt các khối xây

9.2. Lắp đặt các khối lớn

9.3. Xây dựng kè dạng góc

9.4. Xây dựng công trình trên cọc – cọc ống

9.5. Xây dựng đà trượt và ụ tàu có mái che

9.6. Xây dựng những dạng công trình khác

9.7. Công việc sửa chữa, khôi phục và khai thác công trình

Chương X: Những công việc dưới nước khi khôi phục trụ cầu.

10.1. Khôi phục trụ cầu

10.2. Xây dựng trụ cầu

Mình đã giới thiệu chi tiết về chương của tài liệu.

Các bạn có thể tải tài liệu đầy đủ ở Link này: Tải về.

Chủ đề được quan tâm nhiều nhất

Biện Pháp Thi Công Mố Trụ, Dầm I33

BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT MỐ VÀ TRỤ CẦU

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CễNG MỐ TRỤ

vBiện pháp thi công chi tiết

1: San ủi mặt bằng thi công

– Dùng máy đào đào đất, san ủi mặt bằng làm đường di chuyển máy móc thiết bị.

– San ủi mặt bằng thi công mố A1, A2 đến cao độ +5.12.

– Dọn dẹp mặt bằng thi công

– Sau khi khoan xong cọc khoan nhồi tiến hành đo đạc xác định phạm vi đào đất.

– Sử dụng máy đào kết hợp thủ công đào đất hố móng mố A1 đến cao độ +3.143 (+2.524 đối với mố A2).

– Bố trí máy bơm hút cạn nước hố móng rồi đổ lớp bê tông tạo phẳng 10Mpa dày 10cm đến cao độ +3.243 (+2.624), đập đầu cọc, vệ sinh hố móng chuẩn bị thi công bệ

– Lắp dựng văng chống, ván khuôn, cốt thép bệ mố.

– Dùng gầu đổ bê tông và cẩu 25T đổ bê tông bệ mố đến cao độ +5.243 (+4.624).

– Bảo dưỡng bê tông bệ mố, chuẩn bị thi công thân mố.

4: Thi công tường thân + tường cánh đợt 1

– Sau khi bê tông bệ mố đạt cường độ yêu cầu, đắp đất hố móng đến cao độ +5.12

– Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép tường thân + tường cánh (01 đợt đối với mố A1) đợt 1( Đối với mố A2)

– Đổ bê tông tường thân + tường cánh đợt 1 đến cao độ +8.036 (+6.624)

5: Thi công tường thân + tường cánh đợt 2

– Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, cốt thép tường thân + tường cánh đợt 2

– Đổ bê tông tường thân + tường cánh mố A2 đợt 2 đến cao độ hoàn thiện.

– Bảo dưỡng bê tông.

– Lắp đặt ván khuôn, cốt thép đổ bê tông tường tai, bệ kê gối.

– Đắp đất sau mố, lắp đặt bản quá độ

– Thi công chân khay, tứ nón và hoàn thiện mố

1: San ủi, đắp đảo tạo mặt bằng thi công

– Xác định vị trí hố móng Trụ P1 (P2)

– Dùng máy ủi, kết hợp với máy xúc đào đất,san ủi mặt bằng đến cao độ +5.12 (+5.12)

– Dọn dẹp mặt bằng thi công

2: Đóng cọc định vị + Rung hạ cọc ván thép

– Dùng búa rung rung hạ cọc ván thép Lassen IV đến cao độ -6.38 (-6.38)

3: Đào đất hố móng, đập bê tông đầu cọc, đổ bê tông bịt đáy

– Sau khi thi công rung hạ cọc ván thép tiến hành đào đất hố móng

– Dùng máy đào kết hợp với nhân công đào hố móng

– Kết hợp đào đất hố móng và hạ tầng khung vành đai hố móng

– Liên kết khung vành đai với hệ cọc ván thép, đào đất đến cao độ -1.97 (-1.66).

– Đổ bê tông bịt đáy đến cao độ -0.97 (-0.66)

– Đập đầu cọc khoan nhồi đến cao độ thiết kế.

– Vệ sinh hố móng ,nắn sửa cốt thép đầu cọc khoan nhồi

– Lắp dựng ván khuôn,cốt thép bệ Trụ.

– Đổ bê tông bệ Trụ đến cao độ +1.030 (+1.34).

– Bảo dưỡng bê tông bệ trụ

5: Thi công thân trụ đợt 1

– Sau khi bê tông bệ trụ đạt cường độ tiến hành tháo dỡ ván khuôn

– Lấp đất hố móng,lắp dựng đà giáo ván khuôn,cốt thép thân Trụ đợt 1

– Đổ bê tông thân trụ đợt 1 đến cao độ +4.030 (+4.340)

– Bảo dưỡng bê tông thân trụ đợt 1

6: Thi công đổ bê tông thân trụ đợt 2

– Khi bê tông thân trụ đợt 1 đạt 75% cường độ,tiến hành tháo dỡ ván khuôn.

– Lắp dựng đà giáo,ván khuôn và cốt thép cho thân trụ đợt 2.

– Đổ bê tông thân trụ đợt 2 đến cao độ đáy xà mũ.

– Bảo dưỡng bê tông thân trụ đợt 2.

7: Thi công đổ bê tông xà mũ trụ

– Khi bê tông thân trụ đợt 2 đạt 75% cường độ,tiến hành tháo dỡ ván khuôn.

– Lắp dựng đà giáo,ván khuôn và cốt thép cho xà mũ trụ.

– Bảo dưỡng bê tông xà mũ trụ.

– Khi bê tông xà mũ trụ đạt 75% cường độ, tiến hành tháo dỡ ván khuôn.

– Thi công tường tai, đá kê gối, ụ chống chuyển vị ngang.

II- CÔNG TÁC AN TOÀN.

1.Điều kiện đối với công nhân.

– Đốc công, thợ máy, thợ điện, thợ vận hành, thợ lắp ráp, thợ hàn, thợ mộc… phải có bằng cấp nghề nghiệp hợp lệ.

– Tất cả công nhân làm việc trên công trường phải được cung cấp thiết bị an toàn như quần áo, găng tay, giầy bảo hộ, mũ cứng và các vật liệu dùng cần thiết.

– Tất cả công nhân làm việc trên công trường phải được học về an toàn, đảm bảo cho mọi người đều nhận thức được đầy đủ yêu cầu an toàn trong nghề nghiệp cho mỗi người.

2. Điều kiện đối với máy móc thiết bị.

– Tất cả các thiết bị máy móc phải đảm bảo vận hành an toàn và được bảo dưỡng sửa chữa định kỳ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

– Trước khi đưa vào vận hành, tất cả các máy móc thiết bị thi công phải được đăng ký giám định chất lượng và có giấy phép hoạt động.

– Trong ca làm việc, máy móc thiết bị phải được kiểm tra trước khi làm việc. Thiết bị nào hỏng làm ảnh hưởng đến sự an toàn phải được sửa chữa kịp thời trước khi đưa vào sử dụng.

– Phải lắp đặt các thiết bị báo hiệu đối với các bộ phận máy móc di động để tránh nguy hiểm cho công nhân.

3. Điều kiện đối với công trường làm việc.

– Phải rà phá bom mìn trước khi triển khai.

– Trước khi tiến hành thi công phải kiểm tra toàn bộ khu làm việc.

– Phải lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo và đèn chiếu sáng trong khu vực thi công để đảm bảo an toàn được bố trí một cách có hiệu quả để việc lưu và xuất kho được thuận tiện và an toàn.

– Các vật liệu không cần thiết phải được thải bỏ định kỳ.

4. Điều kiện đảm bảo giao thông.

5. Điều kiện về vệ sinh công nghiệp và môi trường.

– Vị trí mặt bằng thi công bố trí nơi cao ráo sạch sẽ không ứ đọng nước.

– Xung quanh khu công trường và các bãi thi công có các rãnh thoát nước.

– Rác thải trên công trường được thu gom và đổ đúng nơi quy định.

– Các bãi tập kết vật liệu, vật tư được xếp đống gọn gàng và phủ bạt.

– Các xe chở vật liệu phải phun nước chống bụi trên đường vận chuyển.

– Khi thi công xong phải thanh thải dòng chảy, hoàn trả lại mặt bằng.

6. Phòng chống bão lũ. thiên tai hoả hoạn.

– Có phương án phòng chống bão lũ, thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, khi có bão lũ phải kịp thời di chuyển người, thiết bị đến nơi an toàn.

– Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy, và luôn đề phòng hoả hoạn.

Biện Pháp Thi Công Cầu?

Biện pháp thi công cầu? – Tư vấn Kết cấu, BTCT, thi công xây dựng

  Biện pháp thi công cầu?

     chào ACE, tôi đang đọc tài liệu về thi công bản bê tông của cầu bính, thấy họ giới thiệu như thế này Công tác lắp ráp các bản mặt cầu BTCT đúc sẵn và đổ bê tông mối nối được tiến hành theo trình tự nhất định “phương pháp Piano” để đảm bảo tính liên kết của kết cấu,tôi chưa rõ lắm về phương pháp thi công này “phương pháp piano”,ACE nào biết công nghệ thi công bản bê tông của cầu bính giới thiệu cho tôi với.

Có 25 câu trả lời!!

Có thể bạn chưa biết:

hình như trong giáo trình caùu btct của thầy trung có nhắc đến bp thi công này đấy anh ạ.

profillink10

Robertgomo

anh có biện pháp thi công cầu btct dul k?cho tôi xin với.em đang cần đọc cái này.thank anh!

inetryconydot

thanhtinh

dầm i 30.căng sau anh ạ.

mucangchai

Tôi đang cần tìm công ty thiết kế nhà tại Hải Phòng uy tín và đơn giá xây rẻ một chút. Các bạn có thể cung cấp cho tôi một số công ty để tôi tham khảo.

Luckyman

haizzz!!! quá chán 1. cậu xin không cho địa chỉ, tôi gửi bằng cách nào bây giờ 2. dầm I thi công bằng biện pháp gì, lao kéo giá 3 chân, long môn, cầu lắp…. >>>

muadem116

hoangthienthu

trời ơi trời, tôi gửi cho bạn biện pháp lao kéo dọc dầm bê tông 33m nhá

MichaelKl

hình như anh cũng là ng nghệ an à?

ao anh xa

Chào cả nhà tôi đang làm đồ án thi công cầu. lao dầm cầu dầm I dài 36m bằng giá 2 chân có mũi dẫn mà tìm tài liệu mãi mà không có. không biết có sư phụ nào biết về công nghệ này không cho tôi xin với. Có file đồ án mẫu thì còn tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các sư phụ địa chỉ mail của tôi: Baotvgt6* hoặc [email protected]

hoibmtose005

Công nghệ lao dầm mới nhất. http://http://www.facebook.com/photo…55537214465722

ao anh xa

CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN. CÁC BẠN ƠI GIÚP MÌNH VẤN ĐỀ NÀY TÝ NHA: MÌNH ĐANG LÀM ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦU VỚI YÊU CẦU LAO DỌC KCN DẦM THÉP CỦA CẦU LIÊN HỢP . YÊU CẦU : 1.1- Lao kéo dọc trên đường trượt bàn lăn. 1.2- Thuyết minh biện pháp theo các bước thi công. 1.3- Vẽ bản vẽ ( A3) các bước trong biện pháp thi công chỉ đạo. BẠN NÀO CÓ MẪU NÀY CHO MINH XIN VỚI. MÌNH TÌM KHẮP TRÊN MẠNG MÀ KHÔNG CÓ. THANK CÁC BẠN NHIỀU. HOẶC CÓ BẢN HƯỚNG DẪN NÀO GỬI CHO MÌNH VỚI NHA ĐỊA CHỈ MÌNH : baotuan.xdcd6*

profiltam

Bạn này làm đồ án mà xin đủ bộ thế thì chỉ việc điền tên vào và nộp bài à? Nên chịu khó đọc giáo trình, sách vở mà làm thì tốt hơn.

Robertol

Tôi không phải xin đồ án mẩu rồi thay tên lại đâu. Chỉ là bây giờ tôi không biết làm từ đâu cả. bạn có đề cương này không giúp tôi với. tôi không có ý ỷ lại như bạn nghỉ đâu.

checkerso1

terrydoa

profilmuoibon14

Cảm ơn nhiều. Tôi đang tìm cái này. Diễn đàn này hữu ích ghê…

casinomkw

Hỏi về đường trượt bàn lăn Các bạn ơi. Các bạn cho tôi hỏi thắc mắc này với. Tôi đang làm đồ án thi công kcn bằng phương pháp lao kéo dọc trên đường trượt bàn lăn. Tôi còn lơ mơ về đường trượt bàn lăn quá.

MichaelKet

Xin gửi lại file cũ.

thanhthuonghm

nếu tôi nhớ ko nhầm thì đây là cầu Cooper River phải không bác lamcauham?

delta deus

Chào quý AC. tôi đang làm đồ án thi công cầu! e chọn pp lao kcn bằng giá 3 chân (mút thừa), nhưng e chưa nắm rỏ được kỷ thuật thi công và phương pháp tính. Quý AC có tài liệu tham khảo có thể giúp e được không? e thanks jiu. email của e: ankhuong89946*

michaelyork

Gửi các bạn cái giá 3 chân tôi làm đồ án năm 2000 (không biết còn xài được không?)

con voi con

Mấy ACE có tài liệu gì về thi công cầu BTCT DUL bằng giá 2 chân không ạ! Cho e xin với! congtoan150519916* Thank you very much!

mtv_0201