Xu Hướng 2/2024 # Thực Hiện Đúng Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Ta # Top 5 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Thực Hiện Đúng Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Ta được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

CN. Lê Thị Thảo Ngọc

Viên chức Khoa Nhà nước và pháp luật

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới. Người đã sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từng bước giành độc lập, tự do. Sinh thời, Người rất coi trọng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Người gọi tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của Đảng, là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng Cộng sản thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân, vừa phát huy sức mạnh của tập thể phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng đã đề ra.

1. Nguyên tắc tập trung dân chủ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngay từ khi thành lập Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, có vai trò trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng, tổ chức, sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của Đảng; quy định cơ cấu, hình thức tổ chức, thiết lập chế độ các cơ quan lãnh đạo, đồng thời xác lập nguyên tắc giải quyết các mối quan hệ trong nội bộ Đảng. Người khẳng định, Đảng phải là khối thống nhất ý chí và hành động: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người”[1].

Trong điều kiện Đảng cầm quyền ở nước ta, biểu hiện cụ thể của nguyên tắc tập trung dân chủ chính là nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: “Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung”[2]. Trong tổ chức và hoạt động cần phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách, bởi lẽ “một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. Vì vậy, cần phải có nhiều người. Nhiều người thì nhiều kinh nghiệm. Người thì thấy rõ mặt này, người thì trông thấy rõ mặt khác của vấn đề đó. Góp kinh nghiệm và sự xem xét của nhiều người, thì vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt. Mà có thấy rõ khắp mọi mặt, thì vấn đề ấy mới được giải quyết chu đáo, khỏi sai lầm”[3].

Tuy nhiên, khi đề cao quá mức tính dân chủ, tập thể trong lãnh đạo dễ dẫn đến tình trạng mất tập trung, loãng ý kiến; mỗi người đều đưa ra ý kiến và bảo vệ ý kiến của mình không lắng nghe ý kiến của tập thể, đặt nặng lợi ích cá nhân hơn lợi ích tập thể, hoặc những ý kiến đưa ra không theo đúng định hướng hoạt động của tập thể. Chính vì vậy cần phải thực hiện tập trung, phải có người phụ trách. Người phụ trách phải là người có đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cá nhân phụ trách nhằm tăng cường và phát huy trách nhiệm cá nhân nhưng phải đặt trong mối quan hệ với tập thể.

2. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trải qua hơn 90 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng ta luôn kiên định lựa chọn tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng. Qua các kỳ Đại hội, căn cứ vào tình hình thực tiễn, nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ không ngừng được bổ sung, phát triển và ngày càng hoàn thiện. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ta đã thông qua Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nêu rõ: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Cụ thể hơn, tại Điều 9 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định:

“Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là:

Một là, cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách (tuy cấp ủy cấp trên có quyền chỉ định nhưng không được quá 1/3 số lượng do Đại hội bầu).

Hai là, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội Đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội Đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ (gọi tắt là cấp ủy).

Ba là, cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình.

Bốn là, tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng; thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội Đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương.

Năm là, nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội Đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số.

Sáu là, tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên”.

3. Đề xuất giải pháp đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện hiệu quả, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tác giả đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ. Bởi lẽ khi và chỉ khi hiểu đúng, hiểu đủ về nội hàm của nguyên tắc thì mới có thể thực hiện đúng, tránh được tình trạng không hiểu hoặc hiểu “nửa vời” dẫn đến những biến dạng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ như dân chủ hình thức, trong cuộc họp không đưa ra ý kiến nhưng ra ngoài lại bàn tán không đồng tình; hay dân chủ cực đoan, quá dựa dẫm vào dân chủ mà thiếu tính tập trung, không khai thác được sức mạnh của tập thể,…

Thứ hai, tăng cường hiện thực hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng thông qua các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quyết định, chính sách, chương trình hành động,… Đưa tập trung dân chủ không còn là “những câu chữ trên giấy” hay “những lời phát biểu lý thuyết” mà thực sự trở thành nguyên tắc cốt lõi, xương sống trong tổ chức và hoạt động của Đảng ta trên thực tế.

Thứ ba, bản thân mỗi đảng viên cần phát huy hơn nữa tính gương mẫu, tiên phong, tự giác, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong hoạt động. Kiên quyết phản đối các hình thức dân chủ hình thức hoặc dân chủ cực đoan; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau.

Thứ tư, các cấp ủy đảng tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát, nghiêm túc phê bình hoặc có các biện pháp xử lý kỷ luật hợp lý các đảng viên không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ hoặc lợi dụng tập trung dân chủ vì mục đích không chính đáng.

Mỗi đảng viên là tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng. Chính vì vậy, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng ta luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; “thực sự là đạo đức, là văn minh”, mỗi đảng viên phải thật sự hiểu đúng bản chất và nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn trong công tác tổ chức và hoạt động./.

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 5, tr.553.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, t.5, tr.505.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, t.5, tr.504.

Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội thảo. (Ảnh: HMT)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội thảo. (Ảnh: HMT)

Tham dự Hội thảo có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, ngày 22/10/2024, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Hội thảo khoa học cấp quốc gia là dịp để trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và với lực lượng Công an; xác định rõ nội dung, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an và các ngành hữu quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng đến nay, ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, nhất là những bước ngoặt, thời điểm khó khăn của cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn có tầm quan trọng hàng đầu, gắn liền với nhiệm vụ trọng yếu bảo vệ con đường cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ đất nước và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, mục đích của Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII là nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới. Sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, sự phối hợp trách nhiệm, đồng bộ, hệ thống của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc quyết liệt, bền bỉ của các lực lượng, đơn vị chức năng, các cơ quan báo chí, truyền thông…, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt những kết quả bước đầu tích cực, góp phần quan trọng vào bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng môi trường thông tin dân chủ, kỷ cương, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, kết quả bước đầu đạt được là rất quan trọng, song chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn, cần thẳng thắn nhìn nhận, phân tích sâu những khó khăn, bất cập, thách thức mà thực tiễn đã và đang đặt ra để có chủ trương, giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

“Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Chính sự hiểu biết sâu sắc, nắm vững và vận dụng đúng đắn, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những sáng tạo lý luận của Đảng ta về con đường phát triển đất nước phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và thời đại ngày nay; những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo và khởi xướng là những cơ sở, những luận cứ cơ bản, vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán, phản bác, ngăn chặn có hiệu quả những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, chúng ta cần thường xuyên tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời đề xuất bước đi, giải pháp phù hợp với tình hình mới, bảo đảm tính chủ động, kiên quyết, giành thắng lợi trên các mặt trận…”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

90 báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân cùng nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi tại Hội thảo đã đánh giá một cách toàn diện, cung cấp hàm lượng thông tin khoa học cao, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, nhất là hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, Hiếp pháp, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông khác. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên quan trọng hơn. Theo đó, trên cơ sở các báo cáo khoa học và tham luận tại Hội thảo, trong thời tới, chúng ta cần thống nhất một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác tham gia đấu tranh. Trong đó, cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, điều phối, hướng dẫn của Thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, gắn với tổ chức thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 4/6/2024 của Ban Bí thư.

Hai là, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, trong đó đồi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của ngành Tuyên giáo và lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an xác định tiên phong đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên cả 3 phương diện: nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, xử lý.  

Ba là, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng; nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Bốn là, chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay; xác định âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch. Sáng tạo, nhạy bén trong việc nắm, dự báo sát, đúng tình hình trong nước, khu vực và thế giới có tác động trực tiếp tới Việt Nam; tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, chúng ta chủ động cung cấp thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp lý và các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của Internet, mạng xã hội trong tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với nhà mạng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử… và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên Internet, mạng xã hội.

Sáu là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đầu tư trang bị, phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho các lực lượng chuyên trách./.

Tăng Cường Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới

Ngày 5/7/2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7 năm 2024.

Dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo, báo cáo viên các tỉnh, thành phố…

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Theo đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị,…

Trong đó, Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Hệ thống hóa, phổ biến những thành tựu lý luận mà Ðảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013.

Ðổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên in-tơ-nét, mạng xã hội.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng in-tơ-nét, mạng xã hội. Trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của in-tơ-nét, mạng xã hội. Phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,…

Đặc biệt, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin và làm rõ những khái niệm, lý giải nguyên nhân vì sao trong thời gian tới phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời nhận diện các thế lực thù địch, thông tin sai trái, cũng như phương thức thủ đoạn chống phá của những đối tượng này.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đã phân tích làm rõ những kết quả, thành tựu và một số giải pháp, nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục chính trị; hệ thống hóa, phổ biến các thành tựu lý luận trong thời gian qua; nâng cao chất lượng học tập nghị quyết để làm và vận dụng vào thực tiễn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về hệ thống thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET), trong đó nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng hệ thống thông tin điện tử VCNET nhằm hỗ trợ quản lý điều hành công tác của ngành Tuyên giáo toàn quốc, tin học hóa hầu hết công việc hằng ngày, ứng dụng chữ ký số, chatbot thông minh… Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo còn là một mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phản bác các thông tin sai trái… Thông qua hệ thống, lãnh đạo và cán bộ ngành Tuyên giáo có thể truy cập đến tất cả các ứng dụng, một lần đăng nhập duy nhất cho tất cả các công việc, có khả năng tương tác qua web hoặc điện thoại thông minh (Android, iOS). Hệ thống sẽ giúp tiết kiệm thời gian giải quyết công việc và giảm thời gian luân chuyển văn bản và chi phí xử lý, lưu trữ văn bản.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí thông tin về “Ngành dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959 – 23/7/2024): Thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng thông tin trong thời gian tới; đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo thông tin về các nội dung, đặc biệt là của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các báo cáo viên cần căn cứ vào mục đích, đối tượng tuyên truyền để truyền đạt thông tin từ nội dung các chuyên đề mà các đồng chí báo cáo viên đã thông tin tại Hội nghị lần này.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị trong tháng 7/2024, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Tuyên truyền về tình hình kinh tế – xã hội, đặc biệt là tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Tuyên truyền kết quả chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) và thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024). Tuyên truyền phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai…

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng

BHG – Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Để nâng cao nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết cần thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị (khoá XII) đối với công tác đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác cụ thể; đưa công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội đi vào nền nếp đạt hiệu quả cao.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền phá chống phá cách mạng Việt Nam; phát hiện những bất cập, hạn chế của các biện pháp, công tác nghiệp vụ đã và đang được triển khai…

Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo kiện toàn, xây dựng phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng chủ động tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Trong tổ chức thực hiện, cần duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan báo chí cần phát huy vai trò nòng cốt đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, rút  kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Với phương châm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị rút kinh nghiệm theo hướng thiết thực, hiệu quả. Lực lượng đấu tranh nòng cốt chuyên sâu phải thường xuyên được trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ; được trang bị đầy đủ, vững chắc lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường hoạt động quản lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội và chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách có hiệu quả. Chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, tính toán sử dụng các giải pháp về công nghệ để ngăn chặn một cách triệt để các tin tức xấu độc trên các trang mạng. Đặc biệt, phải chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để xâm nhập, chiếm quyền quản trị, điều hành các trang web, blog, diễn đàn mạng xã hội, sau đó xóa dữ liệu, vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại” trong một thời gian nhất định. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Kinh nghiệm cho thấy, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng, chính  sách, pháp luật của Nhà nước bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước ta, với những thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới và trong phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch…

Nguồn (tuyengiao.vn)

Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy tặng Bằng khen và hoa cho 18 cá nhân, 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2024.

PTĐT – Chủ tịch Hồ Chí Minh- lãnh tụ thiên tài của dân tộc, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức, rèn luyện Đảng trong quá trình cách mạng giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.

Người đã dành sự quan tâm lớn nhất và sâu sắc nhất cho việc xây dựng, củng cố Đảng, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Bằng sự nhạy cảm về chính trị và tấm lòng luôn đau đáu với mục tiêu giải phóng dân tộc gắn liền với xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, Người luôn chú ý đến từng vấn đề nảy sinh trong Đảng, chỉ ra những thành công to lớn, những sai lầm, hạn chế của Đảng cũng như dự báo kịp thời những căn bệnh có thể ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn Đảng ta và chỉ ra tính chất, vai trò của Đảng cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhân dân, với Tổ quốc. Người viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Quan điểm xuyên suốt của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Người cũng yêu cầu chỉnh đốn đảng là công việc thường xuyên. Nội dung xây dựng Đảng bao gồm nhiều vấn đề về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cần tập trung vào những vấn đề cơ bản:

Một là, Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt”. Thường xuyên nắm vững tinh thần của V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động… Chỉ theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Về vai trò của chủ nghĩa Mác- Lênin đối với Đảng ta và cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chúng tôi giành được thắng lợi đó là do nhiều yếu tố, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng… trước hết là nhờ cái vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác – Lênin”.

Hai là, Đảng được xây dựng theo những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ. Dân chủ và tập trung là hai mặt của một nguyên tắc, có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Dân chủ để đi đến tập trung, là cơ sở của tập trung, dưới sự chỉ đạo của tập trung, không phải là phân tán, vô tổ chức. Tập trung trên cơ sở dân chủ, không phải tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền. Tập trung là phải thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động; thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng. Dân chủ là đảng viên được quyền tự do tư tưởng, bày tỏ ý kiến của mình để tìm ra chân lý, khi đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Có dân chủ trong Đảng mới có dân chủ trong xã hội.

Ba là, phê bình và tự phê bình nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục và sửa chữa khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên. Theo Hồ Chí Minh, mục đích của phê bình và tự phê bình là vạch rõ ưu điểm và khuyết điểm, cốt làm cho phần tốt trong mỗi con người, mỗi tổ chức nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Người cho rằng: “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”. Trong phê bình và tự phê bình, Hồ Chí Minh đòi hỏi phải ráo riết cả với chính mình và với người khác, không thể chỉ biết phê bình người khác mà quên đi khuyết điểm, trách nhiệm của chính mình; phải xuất phát từ tình đồng chí, từ trách nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng chứ không phải từ lợi ích hay sự hẹp hòi cá nhân. Hồ Chí Minh quan niệm: “Dao có mài, mới sắc. Vàng có thui, mới trong. Nước có lọc, mới sạch. Người có tự phê bình, mới tiến bộ. Đảng cũng thế”.

Bốn là, củng cố mối quan hệ Đảng với dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh vừa dựa trên nguyên tắc đảng kiểu mới của Lênin, vừa có bước phát triển mới xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể Việt nam. Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là đảng của dân tộc Việt Nam, ngoài lợi ích của dân tộc, Tổ quốc, Đảng không có lợi ích nào khác. Đảng cầm quyền nhưng nhân dân làm chủ, dân là gốc. Đảng viên, cán bộ vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đảng phải quan tâm dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ và thực hành dân vận.

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên của Đảng ta nhằm bảo đảm cho Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Từ khi ra đời đến nay đã 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tùy theo tình hình và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ mà Đảng xác định những vấn đề cần tập trung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, từ Đại hội VIII đến nay, Đảng đã thường xuyên quan tâm coi trọng thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và mở rộng hợp tác quốc tế hiện nay, nhằm thu được những thành tựu to lớn hơn nữa, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Đặc biệt, tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và trong xã hội với nhiều phong trào rộng lớn, có sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đấu Tranh Trên Không Gian Mạng – “Cuộc Chiến” Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng

Cảnh sát giao thông tiếp nhận phản ánh trường hợp vi phạm an toàn giao thông qua mạng xã hội. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Phản bác những thông tin xuyên tạc

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nhận định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”. Theo đó, tỉnh Sóc Trăng cũng thành lập Ban Chỉ đạo 35 các cấp, ban tuyên giáo, tuyên huấn đã xây dựng 160 nhóm, tài khoản facebook công khai và 30 trang fanpage. Mỗi tháng, các trang, nhóm trên mạng xã hội kịp thời đăng tải, chia sẻ từ 50.000 – 70.000 tin, bài viết, hình ảnh, video để tuyên truyền chủ trương của Đảng, các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện lớn, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, gắn với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của các địa phương… trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm đầu mối thiết kế đồ họa để tuyên truyền các nội dung ngắn gọn, sinh động (đã thiết kế 55 đồ họa phục vụ tuyên truyền).

Có thể thấy, hiện nay phổ biến nhất trên không gian mạng là lợi dụng vụ việc nhạy cảm, phức tạp, vấn đề dân tộc, tôn giáo để bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ khi diễn ra sự kiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xuyên tạc vùng đất Tây Nam bộ, vụ án Đồng Tâm, chương trình cải cách sách giáo khoa lớp 1 (tỷ lệ luồng dư luận tiêu cực có lúc lên đến 58,4%), phòng chống dịch Covid-19… Những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt đó nhằm làm suy giảm lòng tin của một bộ phận nhân dân thiếu hiểu biết, khả năng nhận thức các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội chưa cao, kể cả một số cán bộ, đảng viên có tư tưởng bất mãn, suy thoái, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí làm lu mờ vai trò của những đảng viên trung kiên, gây ra hoang mang, dao động, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước tình hình đó, các cấp ủy đảng đã chủ động tiến hành công tác nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, không lơ là, mất cảnh giác. Việc nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái được thực hiện lồng ghép vào việc dạy và học tập lý luận chính trị, thông qua các buổi báo cáo chuyên đề, mà phổ biến là thông qua các bài phản bác trực tiếp được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, trong đó, có những tác phẩm có tính chiến đấu cao, đã đánh đúng và trúng vào các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Chỉ tính riêng trong năm 2024, các trang fanpage, nhóm, tài khoản facebook công khai đã đăng 250 bài viết đấu tranh, phản bác lại việc một số tài khoản đưa các thông tin giả, tin sai sự thật về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng. Phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Nam bộ và Cục Chính trị, Quân khu 9 báo cáo tài khoản phản động và một số tài khoản đăng nội dung có tính chất kích động, xuyên tạc. Khi có những vấn đề được dư luận quan tâm, các trang này sẽ cập nhật một cách nhanh chóng với nội dung chính thống để mọi người hiểu đúng bản chất sự việc, tránh sự mơ hồ, dẫn đến hành động sai.

Xử lý vi phạm qua mạng xã hội

Không chỉ đấu tranh phản bác những thông tin sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Sóc Trăng còn tăng cường nắm bắt và xử lý những vụ việc thông qua mạng xã hội. Theo số liệu thống kê từ Công an tỉnh, trong năm 2024 đã phát hiện 130 trường hợp chia sẻ, đăng tải thông tin xấu độc trên không gian mạng, qua đó xử lý hành chính 12 trường hợp.

Đáng nói nhất là thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cá nhân đã đưa ra những thông tin sai sự thật để “câu like” trên mạng xã hội. Hành vi này không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang mà còn gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, ngành chức năng tỉnh Sóc Trăng đã kiên quyết xử lý để răn đe, giáo dục. Điển hình là xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp ông T.T.N (huyện Châu Thành) về hành vi sử dụng tài khoản facebook đăng tải thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý; hay trường hợp của bà N.T.P, ông P.M.T (huyện Kế Sách) bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng vì sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang trong nhân dân…

Bên cạnh đó, tỉnh Sóc Trăng cũng kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý những vấn đề bức xúc được đưa lên mạng xã hội. Một trong những vụ việc nhân văn được nhân dân đồng tình là vào tháng 5-2024, trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip quay cảnh ông Danh Đa đánh đập tàn bạo con gái tên Danh Thị Nil (sinh năm 2014) xảy ra tại xã Lai Hòa (Vĩnh Châu). Theo đó, lãnh đạo UBND TX. Vĩnh Châu đã chỉ đạo khẩn cấp lãnh đạo UBND xã Lai Hòa xuống hiện trường ngăn cản, đưa nạn nhân đến bệnh viện. Công an TX. Vĩnh Châu cũng vào cuộc mời ông Danh Đa đến nhắc nhở, giáo dục, buộc cam kết không tái phạm. Chính quyền địa phương đề cao trách nhiệm tiếp tục quan tâm giúp đỡ cháu bé, giám sát người cha nếu còn hành vi bạo hành sẽ có biện pháp xử lý cứng rắn hơn.

Trao đổi về vấn đề này tại hội thảo khoa học “Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”, đồng chí Lâm Tấn Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh từng nhấn mạnh: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Bộ Chính trị cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 35, từ đó khẳng định được sự quan trọng và cấp bách đối với nhiệm vụ này. Động cơ, mục đích của những kẻ xấu thì đã rõ, vấn đề quan trọng là nhận thức và hành động của mỗi người để phân biệt thật giả, đúng sai, tránh rơi vào cái bẫy ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch”.

PHƯỚC LIÊU

Cập nhật thông tin chi tiết về Thực Hiện Đúng Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Ta trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!