Xu Hướng 2/2023 # Tập Trung Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới # Top 5 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Tập Trung Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Tập Trung Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ngày 19-5-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là nghị quyết rất quan trọng, định hướng chiến lược về xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ Quân đội luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, xác định đây là yêu cầu cấp thiết và là trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: qdnd.vn)

Cán bộ và công tác cán bộ luôn là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” 1; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” 2. Thấm nhuần lời dạy của Bác, qua từng thời kỳ cách mạng, công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ trong Quân đội nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, phù hợp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bởi vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trước những bước ngoặt, tình thế nguy hiểm nhưng chúng ta đều vượt qua và giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, góp phần quyết định thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác cán bộ trong Quân đội đã có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ trong toàn quân cơ bản đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Đến nay, đội ngũ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 94,8%, trong đó trình độ sau đại học đạt 10,3%; cán bộ phân đội đã qua đào tạo cơ bản đạt 94,55%; số cán bộ hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 96,7%, trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 64,2%. Cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, phong cách, năng lực lãnh đạo, chỉ huy tốt; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phương pháp làm việc khoa học, khả năng phân tích, xử lý tốt các tình huống; có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung và khả năng phát huy được sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị, được cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, yêu mến. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ này ngang tầm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong những năm tới, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đất nước ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá ta về mọi mặt, thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ và “phi chính trị hóa” Quân đội ngày càng quyết liệt hơn. Mặc dù nền kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, nhưng đời sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Quân đội vẫn còn khó khăn. Quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng mở rộng lực lượng khi có yêu cầu. Tình hình trên đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, đòi hỏi cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân phải nhận thức đúng và có giải pháp đúng đắn, đồng bộ, phù hợp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả công tác này; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển; tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình đội ngũ cán bộ; kế thừa quy hoạch nhiệm kỳ trước, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên, với tinh thần “có lên, có xuống, có vào, có ra”, bảo đảm sự liên thông, có tính khả thi cao trong thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về việc quản lý, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và bảo đảm cơ cấu vùng miền; điều hành quy hoạch phải kiên quyết, gắn quy hoạch với nhận xét, đánh giá và các nội dung khác trong quy trình công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ theo các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác này, đảm bảo cho cán bộ được thử trách, trải nghiệm trên nhiều cương vị công tác, làm cơ sở để bồi dưỡng, bổ nhiệm, sắp xếp ở cương vị cao hơn. Quản lý, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ theo phân cấp; xem xét kéo dài tuổi phục vụ của cán bộ phải chặt chẽ, đúng đối tượng; kiên quyết chuyển ra đối với cán bộ năng lực, sức khỏe yếu, vi phạm kỷ luật, uy tín thấp; có kế hoạch và biện pháp đồng bộ để chủ động tạo nguồn, cân đối số lượng cán bộ chuyển ra với bổ sung nguồn vào, sắp xếp, điều chỉnh cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, giữ ổn định đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị thành lập mới hoặc trang bị vũ khí hiện đại.

Ba là, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì trong nhận xét, đánh giá cán bộ.

Nhận xét, đánh giá là một nội dung quan trọng trong quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ. Hiện tại, công tác này còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Thực tiễn chỉ ra rằng, tất cả những cán bộ được sắp xếp, bổ nhiệm trên cương vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ đều bắt nguồn từ khâu nhận xét, đánh giá cán bộ và ngược lại. Bởi vậy, các cấp ủy cần quan tâm làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ gắn với bổ nhiệm, sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng theo quy trình đã xác định. Trong thực hiện, cần quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Quyết định 286-QĐ/TW, ngày 08-02-2010 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức; Quy định 89-QĐ/TW, ngày 04-8-2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trên cơ sở đó, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ sát hợp với từng chức vụ, chức danh, vị trí công tác và uy tín cán bộ, nhằm phản ánh chính xác phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác của từng người. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ; gắn đánh giá cán bộ định kỳ với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ phải xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bảo đảm công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc, không chủ quan, cảm tính; kết hợp nhận xét, đánh giá của cấp ủy, cán bộ chủ trì với tự nhận xét cá nhân và đóng góp của tổ chức quần chúng; tăng cường quản lý cán bộ theo phân cấp, quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong nhận xét, đánh giá cán bộ.

Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, nhất là phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội.

Trước mắt, cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn đào tạo, bồi dưỡng ở các loại hình đào tạo; trong đó, chú trọng nguồn đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, đào tạo sau đại học và đào tạo ở nước ngoài. Thực hiện có hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức vụ, có trình độ học vấn, lý luận chính trị tương ứng, tập trung cho cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu; tiến hành đồng bộ các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, lấy đào tạo cơ bản, lâu dài, chính quy theo các chương trình đào tạo tiên tiến làm chủ yếu, kết hợp với đào tạo các trình độ khác để đáp ứng yêu cầu tại chỗ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, v.v. Cùng với đào tạo trong các nhà trường Quân đội, cần gửi cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường ngoài Quân đội với số lượng hợp lý, ở các ngành Quân đội chưa đào tạo được; chú trọng, khuyến khích cán bộ nâng cao năng lực thực tiễn, trình độ ngoại ngữ, tin học và kiến thức về chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, v.v. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa đào tại trường với bồi dưỡng, huấn luyện tại chức và tự học tập; coi trọng truyền thụ kinh nghiệm của cán bộ qua chiến đấu, có nhiều thực tiễn chỉ huy, quản lý để nâng cao trình độ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Việc đào tạo cán bộ ở nước ngoài phải đảm bảo đúng định hướng theo Nghị quyết 618-NQ/ĐUQSTW, ngày 28-10-2012 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về đào tạo cán bộ Quân đội ở nước ngoài đến năm 2020 và những năm tiếp theo; chú trọng đào tạo cơ bản, chuyên sâu, đồng bộ với vũ khí, trang bị của Quân đội, v.v. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các học viện, nhà trường Quân đội cần đẩy mạnh đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo theo hướng liên thông giữa các cấp học, bậc học, sát với chức trách, nhiệm vụ của chức vụ ban đầu khi tốt nghiệp ra trường; khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lắp, nhất là đào tạo cán bộ cấp trung, sư đoàn. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục – đào tạo và những vấn đề mới đặt ra của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện, thực hiện tốt chính sách cán bộ; xây dựng cơ quan tham mưu về công tác cán bộ các cấp vững mạnh, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, cần thực hiện tốt chế độ, chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách ưu đãi, chế độ tiền lương, phụ cấp đặc thù đối với ngành lao động đặc biệt, phụ cấp nhà ở, chế độ đối với cán bộ luân phiên nơi khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; quản lý nắm chắc tình hình sức khỏe của cán bộ. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để tạo nguồn quỹ đất, triển khai các dự án nhà ở: chính sách, xã hội, công vụ; chăm lo giải quyết tận tình, chu đáo các chế độ, chính sách với người có công và các chính sách tồn đọng khác,… tạo điều kiện để động viên cán bộ yên tâm công tác và giữ gìn, thu hút cán bộ.

Để thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, vấn đề đặt ra hiện nay là phải tập trung xây dựng cơ quan cán bộ vững mạnh; đội ngũ làm công tác cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”, toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ. Toàn quân cần nghiên cứu tổ chức cơ quan cán bộ các cấp đủ số lượng, biên chế thống nhất theo từng loại hình đơn vị; kiện toàn, nâng cao chất lượng, tích cực bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức hội thi ngành nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính trong công tác cán bộ. Đồng thời, chú trọng giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong, trình độ năng lực nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác cán bộ; nâng cao khả năng phát hiện, dự báo, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn thực hiện đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và các cấp, các ngành, trực tiếp là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Trên cơ sở định hướng những giải pháp trên, các cấp ủy đảng tiếp tục cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với tính chất, đặc thù của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ cấp mình; kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

1 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

3 – Nghị quyết 769-NQ/QUTW, ngày 21-12-2012 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo; Quy định 104-QĐ/QUTW, ngày 16-02-2017 của Quân ủy Trung ương về một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định 496-QĐ/QU, ngày 12-6-2017 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền phê duyệt, xác nhận quy hoạch và quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quyết định 548-QĐ/QUTW, ngày 29-5-2018 của Quân ủy Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, v.v.

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng; một nội dung cơ bản của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đảng bộ Quân đội đã quán triệt sâu sắc và triển khai toàn diện, tạo chuyển biến tích cực về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Quân đội càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấu suốt quan điểm của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của dân tộc, chế độ và là khâu then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nên đã dày công tổ chức, đào tạo, rèn luyện, xây dựng được một đội ngũ cán bộ tận tụy, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là một bộ phận cán bộ trọng yếu của Đảng trong Quân đội, đội ngũ cán bộ Quân đội giữ trọng trách lãnh đạo, chỉ huy, quản lý từ cấp cơ sở đến toàn quân. Đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhân tố có vai trò quyết định trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Quân đội làm nòng cốt để toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII); Kết luận 37-KL/TW, ngày 02-02-2009 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020; Kết luận 24-KL/TW, ngày 05-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết 769-NQ/QUTW “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”; đồng thời, xây dựng, ban hành Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sát yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức lực lượng trong toàn quân. Những quan điểm, chủ trương, định hướng, quy định, quy chế của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội cụ thể hóa thành các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Những vấn đề về công tác cán bộ được tập thể cấp ủy các cấp xem xét, quyết định; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu được đề cao. Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy trình, quy định, sự kế thừa liên tục, vững chắc trong quá trình chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được coi trọng, bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng chiến lược cán bộ và thực tiễn Quân đội; kết hợp đào tạo trong các học viện, nhà trường với tự đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn vị, đào tạo ở trong nước với đào tạo ở nước ngoài. Công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm, chuyển ra đối với cán bộ được thực hiện có nền nếp, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình và thẩm quyền. Công tác chính sách cán bộ được tiến hành theo đúng quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với khả năng thực tế của Quân đội, đảm bảo dân chủ, công khai, thống nhất ở các cấp, từng bước góp phần nâng cao đời sống cán bộ và đối tượng chính sách, v.v.

Có thể khẳng định, những quan điểm, mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ mà Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) đề ra và thể hiện trong các nghị quyết khác của Đảng về chiến lược cán bộ đã được Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc trong Đảng bộ Quân đội, nhờ đó đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Đội ngũ cán bộ Quân đội thường xuyên được kiện toàn cơ bản đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Đến nay, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 94,8%, trong đó trình độ sau đại học đạt 10,3%; số cán bộ hoàn thành khá, tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 96,7%. Với kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đảm bảo cho Quân đội không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập ở một số nội dung, cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là phải chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ; chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, thực hiện chính sách cán bộ, v.v.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường, nhất là tranh chấp chủ quyền biên giới, biển, đảo. Trong nước, tình hình chính trị – xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; quốc phòng – an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta ngày càng quyết liệt hơn. Đối với Quân đội, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội ” Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại “, trong đó một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại nhằm nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội lên một bước mới, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Để đáp ứng yêu cầu đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Quân đội. Do vậy, đòi hỏi cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm của Đảng về chiến lược cán bộ, nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cần nhận thức rõ: cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Mọi vấn đề về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng, được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc đổi mới công tác cán bộ phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển, xuất phát từ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác này, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược, chiến dịch đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở nhận thức đúng, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong thực hiện, phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; có số lượng và cơ cấu hợp lý; khả năng tư duy sáng tạo, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể; sức khỏe và độ tuổi phù hợp, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định

Thượng tướng Lương Cường phát biểu khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.( Ảnh: qdnd.vn)

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Về số lượng, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị cơ bản đủ theo biên chế; tích cực kiện toàn đội ngũ cán bộ theo kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng, trọng tâm là đơn vị mới thành lập, các doanh nghiệp Quân đội sau cổ phần hóa, giải thể, v.v. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết đủ số lượng cán bộ cho những chức danh còn thiếu, nhất là những chuyên ngành hẹp. Việc bổ nhiệm, xếp tăng cường cán bộ so với biên chế cần phải được nghiên cứu kỹ, chủ yếu để nhằm tạo nguồn cán bộ chỉ huy, quản lý hoặc do yêu cầu nhiệm vụ phát triển mới. Cán bộ khi hết tuổi phục vụ thì được nghỉ công tác theo quy định của Luật Sĩ quan, chỉ xem xét kéo dài với những cán bộ thực sự chất lượng tốt đối với những nơi có nhu cầu. Về cơ cấu, từng bước cải thiện cơ cấu đội ngũ cán bộ, giữ vững tỷ lệ cán bộ tại chỗ, điều chỉnh cơ cấu độ tuổi của cán bộ chỉ huy, quản lý; chủ động, kiên quyết điều động, sắp xếp, luân chuyển cán bộ cùng chuyên ngành từ nơi thừa sang nơi thiếu trong nội bộ các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa giữ gìn, sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có, đã qua chiến đấu, có kinh nghiệm với tích cực lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ kế cận, kế tiếp, trẻ hóa đội ngũ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa vững chắc giữa các thế hệ. Về chất lượng, tập trung nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, tác phong, phong cách lãnh đạo, chỉ huy. Việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác đòi hỏi người cán bộ trước hết phải nêu cao tính đảng, tính nguyên tắc, nói và làm theo chỉ thị, nghị quyết. Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, người cán bộ phải luôn có tính chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý thức kỷ luật cao, tận tâm, tận lực với công việc, gương mẫu cả trong lời nói và việc làm. Phấn đấu nhiều cán bộ có năng lực nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tham mưu tốt, có khả năng xử lý những vấn đề phức tạp do thực tiễn đặt ra.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhất là Nghị quyết 42-NQ/TW, Nghị quyết 11-NQ/TW, Kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; Quy định 496-QĐ/QU, ngày 12-6-2017 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền phê duyệt, xác nhận quy hoạch và quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý trong Quân đội, v.v. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đầu nhiệm kỳ và rà soát, bổ sung hằng năm, đồng thời phải xây dựng kế hoạch điều hành quy hoạch ở mỗi cấp. Trong xây dựng quy hoạch, phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, công khai, ổn định, có kế thừa, phát triển, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ. Quy hoạch cán bộ chủ trì ở các cấp phải có 3 lớp, giãn cách độ tuổi giữa các lớp từ 3 đến 5 tuổi trở lên; thực hiện tốt phương châm quy hoạch “động” và “mở”, các chức danh đều có từ 2 đến 3 nguồn kế cận, 3 đến 5 nguồn kế tiếp. Việc luân chuyển cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ nhằm phục vụ cho việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ vào các chức danh cao hơn. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 98-QĐ/TW, ngày 07-10-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Luân chuyển cán bộ. Theo đó, cần lựa chọn những cán bộ trẻ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, nằm trong quy hoạch để luân chuyển làm cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; luân chuyển cán bộ từ địa phương này đến địa phương khác, giữa chủ lực với địa phương, từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn, v.v. Việc luân chuyển cán bộ phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, thường xuyên, liên tục, có luân chuyển dọc, luân chuyển ngang ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; không điều động, luân chuyển cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm, không có triển vọng phát triển.

Bốn là, thực hiện tốt công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách đối với cán bộ. Trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải thực hiện đồng bộ các khâu: quy hoạch, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển; trong đó, quản lý, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng nhất, quản lý chặt, đánh giá cán bộ đúng thì mới quy hoạch, sử dụng đúng. Trách nhiệm đánh giá cán bộ thuộc về cấp uỷ, tổ chức đảng nơi cán bộ sinh hoạt, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cán bộ và bản thân cán bộ tự đánh giá. Đánh giá cán bộ phải trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, công khai, kết luận theo đa số. Quá trình nhận xét, đánh giá cán bộ phải bám sát Quy định 89-NQ/TW, ngày 15-8-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đồng thời, phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín để làm thước đo chủ yếu, đảm bảo thực chất, khách quan, chống chủ quan, cảm tính, phiến diện. Trên cơ sở nhận xét, đánh giá đúng cán bộ, cấp ủy các cấp chủ động rà soát, lựa chọn chuẩn bị nguồn đưa đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; tập trung nguồn trong quy hoạch, nguồn cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, nguồn sau đại học và nguồn đào tạo ở nước ngoài. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, coi trọng bồi dưỡng tại chỗ với tự học tập, tự nghiên cứu của cán bộ; kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng tại chức và luân chuyển đi thực tế đơn vị; giữa bồi dưỡng kiến thức, lý luận với bồi dưỡng năng lực hoạt động thực tiễn, phong cách, phương pháp tác phong công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải theo quy hoạch và hướng sử dụng; gắn kết quả đào tạo với tuyển chọn, bổ nhiệm, đề bạt nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, trước hết là bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy, tính Đảng, tính nguyên tắc trong công tác. Cùng với đó, cần thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước và Quân đội; phù hợp đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, công bằng, tận tụy, chu đáo. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện hệ thống chính sách, nhất là chính sách về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, chế độ an dưỡng, khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho cán bộ, thân nhân cán bộ theo quy định và chính sách đối với các đối tượng đặc thù quân sự theo hướng ngày càng tốt hơn.

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa công tác cán bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” xác định: “Cán bộ là khâu then chốt, là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Như vậy, khâu then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải bắt đầu từ công tác cán bộ. Nếu thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ thì sẽ góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngược lại, nếu không thực hiện tốt sẽ có hệ lụy tương ứng. Bởi vậy, trong tiến hành công tác cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải coi đó là một nội dung cơ bản, rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung, biện pháp tiến hành công tác cán bộ phải đặt trong tổng thể các biện pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lấy hiệu quả của công tác cán bộ là một nội dung quan trọng để đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ phải trên cơ sở gắn kết giữa yêu cầu chung về phẩm chất, năng lực của cán bộ với các tiêu chí thực hiện Chỉ thị 05 và những biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra. Khi đánh giá chất lượng cán bộ phải gắn với phân tích chất lượng đảng viên, tạo cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đồng thời khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để việc kết hợp hai mặt công tác trên có hiệu quả, cần phát huy vai trò của bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; xây dựng đội ngũ cấp ủy vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm, nhất là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, v.v. Đồng thời, có chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, tính khả thi cao; thực sự coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và phải bắt đầu từ công tác cán bộ, gắn liền với công tác cán bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân đội vững mạnh là trách nhiệm của các tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội cần rút ra những bài học kinh nghiệm cả thành công và chưa thành công để tiếp tục có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội trong giai đoạn tiếp theo. Thực hiện tốt điều đó là yếu tố quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chính Trị Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

Quán triệt, thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP) thường xuyên quan tâm xây dựng ĐNCB nói chung, cán bộ chính trị (CBCT) trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội, vị trí, vai trò của CBCT được nâng lên, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội, làm cho quân đội luôn đi đúng định hướng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân… Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, ĐNCB nói chung, CBCT nói riêng và công tác cán bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập. QUTƯ đánh giá: “Công tác xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp nhìn chung chưa công phu, tổ chức thực hiện thiếu kiên quyết… Điều động, bổ nhiệm cán bộ ở một số đơn vị chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, có trường hợp chất lượng thấp”…

Để xây dựng đội ngũ CBCT vững mạnh, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và xây dựng quân đội trong tình hình mới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trước hết, cần làm tốt công tác tạo nguồn và tuyển chọn đội ngũ CBCT bảo đảm sự cân đối về cơ cấu, đủ về số lượng và chất lượng ngày càng cao. Để xây dựng đội ngũ CBCT có cơ cấu, số lượng, chất lượng ngày càng cao, phải thường xuyên nghiên cứu, đổi mới cách thức, phương pháp tạo nguồn tuyển sinh, tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ, nhất là CBCT vào phục vụ quân đội một cách hiệu quả, thu hút được người có tâm huyết, có tầm, tạo ra đội ngũ CBCT vững mạnh cho quân đội, góp phần để công tác Đảng, công tác chính trị thực sự là “linh hồn, mạch sống” trong các đơn vị.

Việc giải quyết số lượng cán bộ, nhất là CBCT là vấn đề cấp bách hiện nay. QUTƯ xác định mục tiêu tổng quát về xây dựng ĐNCB là: “Xây dựng ĐNCB quân đội có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ, bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Do đó, bằng nhiều nguồn, như: Tăng chỉ tiêu đào tạo CBCT, kết hợp đào tạo chuyển loại CBCT, đào tạo cán bộ văn bằng hai chính trị từ các nguồn… để bảo đảm đủ số lượng CBCT cho các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đơn vị mới thành lập. Tiến hành rà soát số cán bộ quân sự địa phương, nhất là cấp huyện và tương đương, đưa những đồng chí cán bộ có tuổi quân, tuổi đời còn trẻ rèn luyện, phấn đấu ở những đơn vị chủ lực.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tinh giản, tinh gọn bộ máy ở các đơn vị trong toàn quân theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTƯ, BQP; thực hiện giảm đầu mối trung gian, gộp những cơ quan, đơn vị có chức năng tương đồng… để tăng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; ưu tiên bảo đảm đủ quân số, cán bộ, trong đó có CBCT cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, gian khổ, đơn vị mới thành lập…

Cần tiếp tục chủ động làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ nói chung, trong đó có CBCT. Đây là nhân tố quan trọng để phát hiện, phát triển nhân tài, bằng việc bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, dùng đúng người, đúng việc, phát huy khả năng, sở trường của từng cán bộ vào công việc được giao. Quan tâm lựa chọn, đưa cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức; kết hợp đào tạo tại các trường trong và ngoài quân đội để giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao về trình độ, chuẩn hóa ĐNCB với số lượng cán bộ thiếu, nguồn bổ sung vào ĐNCB gặp nhiều khó khăn, cơ cấu cán bộ mất cân đối. Kết hợp luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan chiến lược, các học viện, nhà trường, đưa cán bộ đi thực tế ở các đơn vị cơ sở trong toàn quân theo hướng thực tế, thực nghiệp đúng chuyên môn, chuyên ngành và công việc đảm nhiệm, kể cả cán bộ làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, vừa giải quyết được vấn đề thiếu cán bộ, trong đó có CBCT, nâng cao chất lượng ĐNCB của các đơn vị, vừa bổ sung được kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ được luân chuyển, thực tế, làm cơ sở cho việc hướng dẫn, chỉ đạo, giảng dạy ở các cơ quan chiến lược và các học viện, nhà trường. Việc đưa cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, thực tế phải có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ và từng loại hình đơn vị, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần; đào tạo phải gắn với quy hoạch và sử dụng.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, đánh giá cán bộ phải xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát. Vì vậy, quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp phải gắn với việc sử dụng cán bộ, mạnh dạn xem xét, bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt huyết vào các vị trí chủ chốt; thường xuyên bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Chủ động đánh giá cán bộ bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin để tìm được những cán bộ thực sự có đức, có tài, bố trí vào những vị trí công tác xứng đáng để phát huy tốt năng lực, sở trường, đồng thời phát hiện những người có phẩm chất, năng lực hạn chế để bố trí công việc phù hợp, hoặc giải quyết chính sách. Thực hiện được điều này, sẽ góp phần khắc phục việc đánh giá, nhận xét cán bộ phiến diện, một chiều, thiếu chính xác, cùng những khuyết điểm, chủ quan… trong công tác cán bộ và việc đánh giá, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ những năm qua.

Cần có các giải pháp phát huy cao vai trò, trách nhiệm, tính tự giác của đội ngũ CBCT trong học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt; đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với đội ngũ này. Đây là nội dung quan trọng, nhằm phát huy “nội lực” của ĐNCB nói chung và CBCT nói riêng. Mỗi CBCT phải luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mình đối với công việc; phải thường xuyên rèn luyện nhân cách của người cán bộ, đảng viên, chính ủy, chính trị viên trong quân đội, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với đơn vị, hết lòng, hết sức phục vụ quân đội, đơn vị trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Mỗi CBCT cần tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học, không ngừng học tập, phấn đấu nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ở mọi lúc, mọi nơi; nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý, tham mưu, giảng dạy theo chức trách, nhiệm vụ, đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, khoa học kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chủ động đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch trên không gian mạng đang diễn ra rất phức tạp hiện nay. Các cơ quan chức năng cần chủ động, tích cực nghiên cứu, đề xuất với QUTƯ, BQP có chế độ, chính sách phù hợp trong trọng dụng nhân tài đối với ĐNCB, trong đó có CBCT, tạo cơ chế, môi trường làm việc thuận lợi để thu hút người tài vào quân đội; khuyến khích, thu hút các nhà khoa học thật sự có năng lực trong quản lý và hoạt động chuyên môn, trong đó có chính sách dùng người, chính sách tiền lương, chính sách khen thưởng, chính sách đất ở, nhà ở và hậu phương gia đình cán bộ.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Thể chế hóa, cụ thể hóa các nguyên tắc về xây dựng Đảng. Tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp…”.

Quán triệt, vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, QUTƯ, BQP về cán bộ và công tác cán bộ trong xây dựng đội ngũ CBCT của quân đội, sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tạo quyết tâm trong đổi mới, nâng cao chất lượng ĐNCB nói chung, CBCT nói riêng. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp trên sẽ góp phần thiết thực xây dựng đội ngũ CBCT trong toàn quân đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp trong quân đội trong sạch, vững mạnh; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, yếu tố chính trị-tinh thần, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ quân đội; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tướng TRẦN QUANG TRUNG, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị

Xây Dựng Đảng Bộ Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Và Đạo Đức Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, những năm qua, Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; coi đây là khâu then chốt, nhân tố quyết định để lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi thành lập Ðội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Ðảng đã tổ chức chi bộ đảng để thực hiện vai trò lãnh đạo đối với đội quân chủ lực đầu tiên. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với Quân đội quyết định mục tiêu chiến đấu, bản chất cách mạng, nguyên tắc tổ chức, cơ chế lãnh đạo, chế độ chỉ huy và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Bởi thế, xây dựng ĐBQĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề then chốt nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng trong ĐBQĐ thường xuyên được coi trọng, đổi mới với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Quân ủy Trung ương (QUTƯ), các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội luôn kiên định vững vàng và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng vào thực tiễn xây dựng và hoạt động của quân đội; quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối chính trị, quân sự của Đảng; giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp xây dựng ĐBQĐ trong sạch vững mạnh tiêu biểu về chính trị; lập trường giai cấp công nhân được giữ vững; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên kiên định vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Lương Cường tham quan, kiểm tra hoạt động Nhà truyền thống Sư đoàn 395, Quân khu 3, tháng 1-2020. Ảnh: ĐỨC VIỆT.

Đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp xây dựng ĐBQĐ vững mạnh về tư tưởng, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu lý luận của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động, nhạy bén, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đòi “phi chính trị hóa” quân đội; đồng thời, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, giáo điều, bảo thủ; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong ĐBQĐ và tổ chức chỉ huy trong toàn quân đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Chỉ thị số 855 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, được Trung ương đánh giá là Đảng bộ gương mẫu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) bổ sung, hoàn thiện, ban hành và thực hiện tốt Quy định về tổ chức đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy địa phương tại địa bàn biên giới, hải đảo trong cả nước. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng bảo đảm số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với thực tiễn đổi mới, sắp xếp tổ chức biên chế lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, nhất là ở các đơn vị mới thành lập, rút gọn, chia tách, sáp nhập, cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp Quân đội. Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; làm tốt công tác phát triển đảng; chủ động rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, QUTƯ, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phối hợp, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề đặt ra trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong ĐBQĐ được tăng cường. Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tạo sự đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao; phong cách lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được đổi mới mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và củng cố lòng tin, uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, ĐBQĐ đã lãnh đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: QUTƯ, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, chấp hành nghiêm và thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nghiên cứu, xây dựng, đề xuất ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cùng với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới; điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tiến bộ; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng có bước phát triển toàn diện; đời sống, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ được bảo đảm; vũ khí, trang bị kỹ thuật được đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế.

ĐBQĐ luôn trong sạch, vững mạnh, Quân đội vững mạnh về chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội được giữ vững và phát huy; phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình, toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng trong ĐBQĐ còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, như: Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng vẫn còn nội dung, biện pháp chưa phù hợp, tính thuyết phục chưa cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng có mặt còn hạn chế. Việc tự học, tự nghiên cứu lý luận chính trị và nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa tốt. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý có việc, có nơi chưa kiên quyết, tác dụng phòng ngừa chưa thật hiệu quả.

Những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng có nhiều lực cản; tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Chiến tranh quy mô lớn ít có khả năng xảy ra nhưng cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ có thể diễn ra gay gắt hơn. Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm; các nước lớn vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau và can dự, chi phối vào nội bộ các nước khác. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo thời cơ và đột phá trên nhiều lĩnh vực nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh vẫn tiếp diễn phức tạp; xuất hiện một số hình thái chiến tranh mới, làm thay đổi môi trường chính trị, tác động sâu sắc tới mọi quốc gia, dân tộc.

Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển và hội nhập, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình Biển Đông, vùng biển Tây Nam và một số địa bàn chiến lược tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình” với âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng công khai, trực diện hơn. Quân đội tiếp tục được Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng. Việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội và tác động mặt trái của xã hội có ảnh hưởng tới tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bổ sung, phát triển, khó khăn, phức tạp hơn…

Trong bối cảnh, tình hình đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc càng phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng ĐBQĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, quán triệt sâu sắc và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. ĐBQĐ tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, trước hết là chủ động nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chú trọng nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp tổng thể, cơ bản, lâu dài, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nhất là Biển Đông và vùng biển Tây Nam. Thực hiện tốt việc nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, ban hành một số luật, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quản lý công trình quốc phòng, Luật Động viên Công nghiệp quốc phòng…; kịp thời tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội và kịp thời thể chế hóa sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghiên cứu, đề xuất ban hành và thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng Quân đội nhân dân hiện đại trong giai đoạn mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chiến lược, đề án đã ban hành. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng, chuẩn bị các tiềm lực quốc gia; nâng cao tính bền vững và khả năng huy động đáp ứng yêu cầu trong các tình huống quốc phòng theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008, Kết luận số 64-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, huyện gắn kết chặt chẽ với thế phòng thủ của các quân khu và phạm vi cả nước. Nâng cao năng lực, trình độ tác chiến không gian mạng, chiến tranh thông tin; phối hợp triển khai giải pháp tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phương án để thực hiện chức năng, nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình: Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vững mạnh; tiếp tục giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, làm nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Hai là, tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng văn hóa của Đảng trong Quân đội. Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội; nhận diện, phân biệt rõ đối tác, đối tượng, không mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên của Quân đội là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng trong ĐBQĐ và toàn quân. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho các đối tượng, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thấm nhuần và trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong Quân đội, bảo đảm toàn quân là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, góp phần lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò của các cấp, các ngành, các lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, nhất là Ban chỉ đạo 35 QUTƯ và cơ quan thông tấn, báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội.

Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phòng, chống có hiệu quả tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; ngăn chặn, đẩy lùi những hiểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; giải quyết kịp thời, ổn thỏa những vấn đề tư tưởng nảy sinh, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

Ba là, thường xuyên chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định trong nhiệm kỳ Đại hội XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong tình hình mới; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong ĐBQĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tiến hành khảo sát, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; xác định giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ đại đội đủ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu có chi ủy phù hợp trong tình hình mới. Phối hợp chỉ đạo đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy quân sự địa phương, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh (thành phố) và chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn chặt chẽ các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy viên với cán bộ chủ trì các cấp bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng. Chú trọng nâng cao tính chiến đấu, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới theo Chỉ thị số 855 của Thường vụ QUTƯ. Chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và QUTƯ về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng và bản cam kết phấn đấu hằng năm của cán bộ, đảng viên; giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng-di sản quý báu “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Tăng cường xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, thống nhất; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ hằng năm nghiêm túc, thực chất. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, tạo nguồn cán bộ cho Quân đội và hệ thống chính trị các cấp.

Bốn là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới của cách mạng. Mục tiêu cần đạt được là, đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có kiến thức năng lực toàn diện, tín nhiệm cao, sức khỏe tốt, độ tuổi phù hợp; có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao; bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội thời kỳ mới. Các cấp ủy đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy chế, quy định, các đề án, nghị quyết, kết luận trong thực hiện công tác cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 109-NQ/QUTW ngày 11-2-2019 của QUTƯ; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Quân đội. Làm tốt việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bảo đảm về phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị và năng lực công tác. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm sự liên thông, kế thừa, coi trọng bồi dưỡng tại chức cho cán bộ; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức vụ gắn với trình độ học vấn và lý luận chính trị tương ứng; mở rộng hợp tác đào tạo với các nước, nhất là các nước bạn bè truyền thống, có nền khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển.

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chuyên gia đầu ngành; cán bộ thiết kế chế tạo, quản lý, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, cán bộ làm công tác đối ngoại đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về quốc phòng. Xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị đáp ứng tốt yêu cầu động viên theo các trạng thái quốc phòng. Triển khai đồng bộ, hiệu quả cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, tuyển dụng và trọng dụng nhân tài trong Quân đội. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ Quân đội. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ, động viên cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong ĐBQĐ cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý. Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trách nhiệm nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người đứng đầu. Chú trọng kiểm tra, giám sát ở những nơi dễ phát sinh vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa những hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề tồn đọng.

Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ trở thành sai phạm lớn. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử… trong xem xét, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc và thẩm quyền, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm, bảo đảm không có vùng cấm với các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Xây dựng ĐBQĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt điều đó là cơ sở quan trọng để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; bảo đảm cho ĐBQĐ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Cập nhật thông tin chi tiết về Tập Trung Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!