Xu Hướng 6/2023 # Sáng Kiến Kinh Nghiệm Về Việc Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Lớp 4 # Top 11 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Sáng Kiến Kinh Nghiệm Về Việc Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Lớp 4 # Top 11 View

Bạn đang xem bài viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm Về Việc Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Lớp 4 được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

không? – Điều tra tình cảm đạo đức của học sinh xem các em có thấy các chuẩn mực đạo đức là tốt đẹp không? có niềm tin đạo đức không? các em có thấy dung động trước những cử chỉ, hành vi của các bạn trong lớp không? có noi theo và phấn đấu theo những gương người tốt đó không? Quan sát những cử chỉ hành vi và thói quen đạo đức của học sinh trong đời sống hàng ngày (học tập, giao tiếp, gia đình…) có bao nhiêu phần trăm đạo đức tốt khá – cần cố gắng. Từ việc điều tra trên, rút ra những ưu điểm và nhược điểm của việc thực hiện chương trình giáo dục đạo đức của lớp đó, trường đó. Đặc biệt phải tìm ra những nguyên nhân cơ bản làm cho họ thực hiện chương trình giáo dục đạo đức chưa tốt. 3. Đề ra một số biện pháp và hình thức trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh lớp đó nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho các em, nhằm khắc phục những tồn tại ở lớp đó. 4. Rút ra một số kết luận sơ bộ của mình về công tác giáo dục đạo đức của lớp, trường. IV. Đối tượng nghiên cứu Giáo viên và học sinh khối 4 trường tiểu học Tho Sơn – VT -PT V. Khách thể và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh ở bậc tiêu học có thể là một lớp, một khối hoặc cả bậc tiểu học. 7 Nghiên cứu học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh và các đoàn thể cùng có trách nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4 Trường tiểu học Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ. VI. Giả thiết sáng kiến 1. Giả thiết thứ nhất Giáo viên và học sinh lớp 4 Trường tiểu học Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ thực hiện tốt chương trình giáo dục đạo đức cho học sinh. Trước khi đến lớp giáo viên soạn bài đầy đủ, giành đủ thời gian quy định cho môn đạo đức. Chú trọng giáo dục đạo đức thông qua các môn học khác: Toán, tiếng việt, giáo dục sức khoẻ…Vì vậy chất lượng giáo dục đạo tạo cao đáp ứng được mục tiêu giáo dục và đào tạo ở bậc tiểu học. 2. Giả thiết thứ 2: Có thể giáo viên và học sinh lớp 4 trường tiểu học Tiên Cát – VT - PT thực hiện chưa tốt công tác giáo dục đạo đức, còn nhiều tồn tại chẳng hạn việc kết hợp với gia đình phụ huynh học sinh và các lực lượng giáo dục khác chưa tốt, thậm chí đến lớp giáo viên còn không soạn giáo án, dạy học không đủ thời gian qui định… VII. Thời gian và kế hoạch nghiên cứu Một thánh đầu: Thu thập tài liệu – Điều tra cơ bản – Thăm lớp dự giờ Tháng tiếp theo: – Kiểm tra tài liệu đã thu thập – Viết đề cương sơ lược Tháng cuối: Kiểm nghiệm lại đề tài và viết chi tiết. VIII. Các phương pháp nghiên cứu 1. Phương pháp đọc sách Sư dụng phương pháp này nhằm mục đích xây dựng khái niệm đạo đức. Hiểu rõ hơn thế nào là tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mĩ, tình cảm trí tuệ. Đồng thời thông qua việc đọc sách giúp chúng ta hình thành tình cảm đạo đức cho học sinh. Hiểu khái niệm giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường, biết đặc điểm nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học bao gồm những gì? 2. Phương pháp điều tra Để thực hiện nhiệm vụ chính của đề tài này, tôi phải tiến hành phương pháp điều tra. Tôi sẽ điều tra giáo viên và học sinh qua các câu hỏi, các mẫu phiếu điều tra như sau: 8 2.1. Điều tra giảng dạy môn đạo đức Giáo viên tổ 4 Dạy lớp 4 Trường Tiểu học Tiên Cát SST Tuần Tên bài dạy Nội dung bài dạy Hình thức dạy Ghi chú 1 1 Kiên trì, bền bỉ học tập Kiên trì, bền bỉ học tập sẽ có kết quả tốt nhóm 2 9 Bênh vực bạn yếu Bênh vực, giúp đỡ bạn yếu gặp khó khăn nhóm 2.2. §iÒu tra viÖc häc tËp m«n ®¹o ®øc cña häc sinh líp 4 Tr­êng TiÓu häc Thä S¬n SST Tuần Nội dung bài dạy Ghi chú 1 1 Kiên trì, bền bỉ học tập 2 6 Đúng giờ trong sinh hoạt chung 3 11 Gần gũi giúp đỡ thầy giáo, cô giáo 2.3. §iÒu tra viÖc tæ chøc cho häc sinh líp 4 øng dông, vËn dông c¸c tri thøc ®¹o ®øc vµo cuéc sèng hµng ngµy qua ho¹t ®éng häc tËp SST Bài Nội dung vận dụng Hình thức vận dụng Cách đánh giá Ghi chú Tốt khá TBình 1 Bài 2 Chăm sóc bồn hoa Thực hành 2.4. §iÒu tra vÊn ®Ò kÕt hîp c¸c lùc l­îng gi¸o dôc kh¸c tham gia gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh líp 4 SST Tên lực lượng giáo dục Nội dung thực hiện Hình thức Ghi chú 1 Phụ huynh học sinh Đúng giờ trong học tập, sinh hoạt chung Thông báo, thảo luận 2 Đội TNTP HCM Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy Đội cờ đỏ, phong trào thi đua 3 Địa phương Lễ phép với người trên – vệ sinh nơi công cộng Điều tra 9 2.5. §iÒu tra viÖc chØ ®¹o cña nhµ tr­êng trong viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh m«n ®¹o ®øc cña tr­êng tiÓu häc. Ban gi¸m hiÖu – Tæ chuyªn m«n Tõ kÕt qu¶ ®iÒu tra t«i sÏ rót ra kÕt luËn vÒ viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc cña häc sinh líp 4. Tr­êng tiÓu häc Thä S¬n – ViÖt Tr× – Phó Thä 3. Ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm §Ó kiÓm tra l¹i c¸c kÕt qu¶ ®· ®iÒu tra ®­îc t«i tiÕn hµnh ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm. Khi sö dông ph­¬ng ph¸p nµy t«i tiÕn hµnh nh­ sau: §èi víi häc sinh ch­a thùc hiÖn tèt c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc ®· häc, cßn vi ph¹m cÇn cã biÖn ph¸p gi¸o dôc nh­ nh¾c nhë ( Phª b×nh, kiÓm ®iÓm…) Xem sù chuyÓn biÕn cña häc sinh ®Õn møc nµo? Qua ®ã cã kÕt luËn chÝnh x¸c h¬n vÒ kÕt qu¶ ®iÒu tra. 4. Ph­¬ng ¸n trß chuyÖn TiÕn hµnh ph­¬ng ph¸p nµy, t«i trß chuyÖn trùc tiÕp víi häc sinh, gi¸o viªn, phô huynh nh»m thu thËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt. Trß chuyÖn víi phô huynh ®iÒu tra xem häc cã quan t©m gi¸o dôc ®¹o ®øc cho con em hä kh«ng? HoÆc chØ chó träng ®Õn viÖc häc v¨n ho¸. Trß chuyÖn víi gi¸o viªn bé m«n ®· biÕt ®­îc quan ®iÓm gi¸o dôc ®¹o ®øc qua m«n häc ®ã nh­ thÕ nµo? Trß chuyÖn víi häc sinh ®Ó xem sù nhËn thøc cña häc sinh vÒ viÖc häc ®¹o ®øc ra sao? c¸c em cã chó ý häc m«n nµy kh«ng? Cã coi träng m«n ®¹o ®øc kh«ng? 5. Ph­¬ng ph¸p quan s¸t Th­êng xuyªn dù giê, th¨m líp, ®Æc biÖt lµ m«n ®¹o ®øc . Qua ®ã biÕt viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh m«n ®¹o ®øc nh­ thÕ nµo? cã d¹y ®ñ néi dung kh«ng? cã ®ñ thêi gian hay bÞ c¾t xÐn. Quan s¸t xem häc sinh häc m«n nµy nh­ thÕ nµo? cã chó ý nh­ c¸c m«n häc kh¸c kh«ng? 6. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu s¶n phÈm. TiÕn hµnh nghiªn cøu, kiÓm tra l¹i hå s¬, sæ s¸ch häc b¹ cña häc sinh qua c¸c n¨m häc. Qua ®ã biÕt ®­îc ®iÓm m¹nh yÕu cña häc sinh. Xem kÕt qu¶ xÕp lo¹i h¹nh kiÖm cña häc sinh qua c¸c th¸ng, c¸c kú häc. IX. §Þa ®iÓm nghiªn cøu Tr­êng tiÓu häc Thä S¬n – ViÖt Tr× – Phó Thä 10 PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I. Nghiên cứu lý luận 1. Khái niệm về hành vi đạo đức: Hành vi đạo đức là một hành động tự giác được thúc đẩy bởi một động cơ có ý nghĩa về đạo đức biểu thị trong cách đối nhân xử thế hàng ngày ở mọi nơi, mọi lúc. Khi nói đến hành vi đạo đức của một con người cụ thể sống trong một nền văn hoá nhất định thì hành vi đạo đức ở từng con người có thể có nhiều nên đạo đức khác nhau bên cạnh một nền đạo đức chính thống. Ví dụ: Tàn dư của nền đạo đức trong xã hội cũ (Tư bản, phong kiến) và những mầm mống của nền đạo đức trong xã hội tương lai cũng được thể hiênh trong một con người. 2. Tiêu chuẩn đánh giá hành vi đạo đức. Để đánh giá con người có đạo đức hay không thì phải dựa vào hành vi đạo đức của người đó. Giá trị đạo đức của hành vi đạo đức xét theo tiêu chuẩn sau: a. Tính tự giác của hành vi: Khi xét một hành vi xem nó là hành vi có đạo đức hay không điều quan trọng là phải xét tình tự giác của chủ thể hành vi, nếu chủ thể hành động chưa có ý thức hay bắt buộc phải hành động thì hành vi đó không phải là hành vi đạo đức. Ví dụ: Do áp lực của người xung quanh mà người đó phải nhường chỗ ngồi tên ô tô… cho cụ già (em nhỏ) thì hành động đó không phải là hành vi đạo đức. b. Tính có ích của hành vi: Phụ thuộc vào thế giới quan, nhân sinh quan và chủ thể hành vi. Ví dụ: Trong xã hội tư bản, bản chất là chủ nghĩa vị kỉ nên con người có hành vi đạo đức đó làm sao thu được nhiều lợi nhuận. Trong xã hội chúng ta con người có hành vi đạo đức là con người có hành động thúc đẩy xã hội tiến bộ, mình vì mọi người. c. Tính không vụ lợi: Người có hành vi đạo đức không tính toán không mưu lợi cho bản thân mà họ luôn lấy lợi ích của tập thể của xã hội lên trên. 3. Mối quan hệ giữa nhu cầu đạo đức và hành vi đạo đức Nhu cầu và hành động có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nhu cầu thúc đẩy hành động và là nguồn thúc đẩy hành động tích cực. 11 Ví dụ: Nhu cầu giúp bạn gặp khó khăn là một nhu cầu đạo đức. Trong giáo dục đạo đức phải tổ chức hoạt động trong hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, có hoạt động mới tạo ra hoàn cảnh có tính đạo đức và cải tạo hoàn cảnh vô đạo đức. 4. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức. Hành vi đạo đức bao gồm các thành phần: a. Tri thức và niềm tin đạo đức. Tri thức đạo đức là yếu tố chỉ đạo hành vi đạo đức, nó có giá trị soi sáng hành vi đạo đức để sao cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức mà xã hội quy định. Đối với học sinh tiểu học trình độ còn thấp, kinh nghiệm sống rất ít do vậy hiểu tri thức đạo đức còn hạn chế, các em hay hiểu nhầm trong các khái niệm tiêu chuẩn đạo đức. Ví dụ: có em cho rằng bướng bỉnh là biểu hiện của sự dũng cảm. Việc có tri thức đạo đức chưa đủ, đòi hỏi các em phải có niềm tin đạo đức biểu hiện ở sự tin tưởng tuyệt đối vào các chuẩn mực đạo đức và tôn trọng các chuẩn mực ấy. Niềm tin đạo đức là yếu tố quyết định hành vi đạo đức là cơ sở để bộc lộ những phẩm chất ý chí của đạo đức nhe lòng dũng cảm, tính kiên quyết. Việc hình thành niềm tin đạo đức phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trang bị khái niệm để học sinh thể nghiệm vào cuộc sống trong sinh hoạt ở nhà trường, gia đình, xã hội. Qua đó để xây dựng niềm tin đạo đức cho học sinh. b. Động cơ và tình cảm đạo đức: Động cơ đạo đức là động cơ bên trong đã được con người ý thức nó trở thành động lực chính làm cơ sở cho hành động trong các mối quan hệ giữa người này với người khác và với xã hội biến hành động của con người thành hành vi đạo đức. Tình cảm đạo đức là thái độ dung cảm của cá nhân đối với hành vi của con người, khác với hành vi của bản thân trong quan hệ giữa cá nhân với người khác, với xã hội. Tình cảm đạo đức tạo ra sức hút của cá nhân khơi dậy nhưng nhu cầu đạo đức, thúc đẩy con người hành động có đạo đức. thông thường người ta chia ra các loại tình cảm đạo đức là tình cảm đạo đức tích cực (tình đồng đội, tình bạn bè) và tình cảm đạo đức tiêu cực (tính ghen tỵ). c. Thiện chí và thói quen đạo đức. 12 Trong giáo dục đạo đức cho học sinh cần hình thành cho các em có thiện chí, có nghị lực, khiến các thiện chí và nghị lực đó trở thành thói quen đạo đức. Thói quen đạo đức là những hành vi đạo đức ổn định của một con người nó trở thành nhu cầu đạo đức của con người nếu nhu cầu này được thoả mãn thì con người dễ chịu. Trái lại nhu cầu không được thoả mãn thì con người cảm thấy bất lực, khó chịu. Mục đích chính của giáo dục đạo đức cho học sinh suy cho cùng là xây dựng thói quen đạo đức cho các em. 5. Vị trí, vai trò của giáo dục đạo đức ở bậc tiểu học. Một trong những con đường giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học một cách có hệ thống trong đó môn đạo đức có vị trí quan trọng đặc biệt. Nó có khả năng giáo dục đạo đức cho học sinh có hệ thống theo một chương trình chặt chẽ. Giúp các em hình thành được ý thức đạo đức (tri thức và niềm tin đạo đức) ở mức độ sơ giản, định hướng cho các em rèn luyện một cách tự giác những hành vi đạo đức tương ứng. Nó định hướng cho các môn học về nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học có thể được tích hợp qua các môn học này. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho học sinh có cơ sở thiết thực để học môn giáo dục công dân ở trung học cơ sở. Chương trình giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4 rất quan trọng trong việc thực hiện một quy trình giáo dục lâu dài qua các cấp học. Việc dạy và học đạo đức rất quan trọng bởi nó góp phần tạo nên những con người phát triển toàn diện. Họ không chỉ giỏi về tri thức văn hoá mà còn là những con người cư xử có văn hoá, có đạo đức trong xã hội. Cũng như các môn học đạo đức ở các lớp khác của tiểu học, môn đạo đức lớp 4 có nhiệm vụ sơ đẳng của phép ứng xử trong cuộc sống hàng ngày, phân biệt được hành vi tốt, hành vi xấu, hành vi đúng, hành vi sai. Biết yêu cái đẹp, cái tốt, ham muốn làm theo cái tốt, ghét cái xấu, cái ác, xây dựng cho học sinh những kỹ năng hành vi, góp phần hình thành ở các em những hành vi tốt. ở lớp 4 chương trình có 15 bài đó là 15 chuẩn mực hành vi đạo đức, học sinh cần nắm và thực hiện trong các hoạt động và trong các mối quan hệ xã hội của các em lúc ở trường, ở nhà và ngoài xã hội. So với lớp 1,2,3 thì nội dung môn đạo đức ở lớp 4 đã được nâng cao hơn. Các chuẩn mực mang tính khái quát, phức tạp hơn đòi hỏi một trình độ nhận thức tinh tế hơn. Chẳng hạn trong mối quan hệ với ông bà cha mẹ: ở lớp 1 chỉ yêu cầu các em phải ” đi xin phép, về chào hỏi”, “giữ yên lặng cho ông bà nghỉ ngơi”. Lớp 2 các em phải: “Vâng lời ông bà, cha mẹ”. Lớp 13 3 các em phải: “lễ phép với ông bà cha mẹ”. Nhưng đến lớp 4 thì các em phải biết: “Chăm sóc ông bà, cha mẹ”. Phạm vi các mối quan hệ xã hội mà chương trình đạo đức lớp 4 đã được mở rộng hơn, không còn là những hành vi đối với bạn, đối với ông bà cha mẹ… mà đã được nâng lên, đó là những hành vi đối với hàng xóm láng giềng, người trên, em nhỏ rồi đến những hành vi chuẩn mực đối với cộng đồn, Tổ quốc, nhân loại như: Kính yêu Bác Hồ, biết ơn thương binh liệt sĩ, bảo vệ công trình công cộng, các di tích lịch sử và văn hoá. II. Kết quả nghiên cứu thực tế giáo dục đạo đức ở lớp 4 Trường tiểu học Tiên Cát – Việt trì – Phú thọ Để nắm được tình hình giáo dục đạo đức của học sinh. Bước vào đầu năm học tôi đã tiến hành điều tra kết quả giáo dục đạo đức của học sinh qua những năm học trước: Khối lớp Tổng số HS HS tốt HS khá CCG Ghi chú 4 137 90% 10% 0 Qua viÖc nghiªn cøu ®iÒu tra t«i thÊy kÕt qu¶ gi¸o dôc ®¹o ®øc ë tr­¬ng tiÓu häc Thä S¬n – VT -PT nãi chung vµ ë líp 4 nãi riªng lµ t­¬ng ®èi thµnh c«ng, tû lÖ häc sinh ®¹t ®¹o ®øc kh¸ tèt trë lªn rÊt cao. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nµy ph¶i kÓ ®Õn c«ng lµ cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng cung toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­êng. §Æc biÖt lµ sù quan t©m s¸t sao cña ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm. Ngoµi ra cßn cã sù quan t©m ®Æc biÖt cña c¸c bËc phô huynh häc sinh. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè em vi ph¹m c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc. T¹i sao l¹i nh­ vËy? Qua trao ®æi víi c¸c thÇy c« t«i ®­îc biÕt nh÷ng em cã hµnh vi, cö chØ vi ph¹m c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc hÇu hÕt lµ do hoµn c¶nh gia ®×nh kh«ng tèt, hoÆc do ¶nh h­ëng cña c¸c phÇn tö xÊu ngoµi x· héi vµ mét phÇn còng lµ do gi¸o viªn ch­a quan t©m kÞp thêi ®Ó hiÓu râ nguyªn nh©n vi ph¹m ®¹o ®øc cña c¸c em, ch­a cã ®iÒu kiÖn kh¶o s¸t xem c¸c em nhËn thøc ®Õn ®©u. HÇu hÕt ë trªn líp gi¸o viªn hái vÒ c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc th× hÇu hÕt c¸c em ®· n¾m v÷ng c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc, nh­ng khi vÒ ®Õn nhµ hay nh÷ng h«m kh¸c kh«ng cã giê ®¹o ®øc l¹i kh«ng n¾m ®­îc. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ ë tr­êng, khèi, líp t«i ®· phÇn nµo thÊy ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n thµnh c«ng còng nh­ thÊt b¹i cña c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc nµy. Tõ ®ã ®­a ra mét sè biÖn ph¸p ®Ó nh»m kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ, qua ®ã gãp phÇn lµm cho c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o 14 ®øc ®­îc tèt h¬n, lµm c¬ së cho viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ë c¸c líp trªn. B¶n th©n t«i ®· nh©n râ vai trß cña m«n ®¹o ®øc: Nã gãp phÇn ph¸t triÓn con ng­êi toµn diÖn, h×nh thµnh cho c¸c em cã nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ cö chØ, hµnh vi cña m×nh, tõ ®ã gi¸o dôc c¸c em trë thµnh nh÷ng c«ng d©n tèt cña x· héi. Mçi bµi häc ®¹o ®øc lµ mét c©u chuyÖn gi¸o dôc ®¹o ®øc, th«ng qua ®ã h×nh thµnh cho c¸c em cã nh÷ng hµnh vi thãi quen ®¹o ®øc. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y t«i lu«n thùc hiÖn ®óng ch­¬ng tr×nh quy ®Þnh, sau mçi chñ ®Ò, chñ ®iÓm qua nh÷ng buæi häp chuyªn m«n t«i bµn b¹c, trao ®æi ®Ó rót ra kinh nghiÖm nh÷ng mÆt ®­îc vµ ch­a ®­îc trong qua tr×nh gi¸o dôc cña m×nh, ®ång thêi ®Ò ra kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ë chñ ®Ò tiÕp theo. §¶m b¶o mçi bµi häc d¹y trong 2 tiÕt, tiÕt 1 c¸c em ®­îc nghe kÓ chuyÖn ®¹o ®øc, ®­îc ®µm tho¹i hoÆc ®ãng vai tõ ®ã rót ra bµi häc cÇn thiÕt. TiÕt 2 c¸c em ®­îc luyÖn tËp thùc hµnh d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó cã thÓ n¾m ch¾c c¸c tri thøc ®¹o ®øc vµ biÕt vËn dông vµo ®êi sèng hµng ngµy. VÝ dô nh­ tuÇn 4 lµ giê d¹y “TÝch cùc tham gia c«ng viÖc chung” (tiÕt 2) Gi¸o viªn cho häc sinh tr×nh bµy phÇn liªn hÖ cña m×nh, sau ®ã ®­a ra t×nh huèng ” H«m nay ®Õn l­ît b¹n Lan trùc nhËt, ch¼ng may Lan bÞ èm, c¸c b¹n cïng bµn sÏ lµm g×?”. T«i cho c¸c em th¶o luËn nhãm ®Ó t×m ra c¸ch øng xö hay nhÊt sau ®ã cho mét vµi nhãm lªn b¶ng diÔn t¶ l¹i c¸ch øng xö cña m×nh. TuÇn 9 giê häc: “Bªnh vùc b¹n yÕu” (tiÕt 1). Sau qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ trß chuyÖn víi c¸c em, t«i thÊy hÇu hÕt c¸c em n¾m ®­îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc. §Õn tuÇn 10 lµ giê: “Bªnh vùc b¹n yÕu” (tiÕt 2). Sau khi cho häc sinh «n l¹i néi dung bµi häc, t«i cho c¸c em gióp ®ì ngay hai b¹n trong líp bÞ èm. B¶n th©n t«i còng nh­ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Òu nhËn thøc ®­îc viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh kh«ng thÓ chØ th«ng qua riªng m«n ®¹o ®øc mµ ph¶i kÕt hîp th«ng qua c¸c m«n häc kh¸c n÷a nh­: víi m«n to¸n, th«ng qua viÖc d¹y vµ häc m«n to¸n gi¸o dôc cho c¸c em tÝnh kiªn tr×, bÒn bØ, tÝnh chÝnh x¸c… Th«ng qua c¸c m«n: §Þa lý, lÞch sö, khoa häc gióp c¸c em hiÓu ®­îc c¸c hiÖn t­îng cña tù nhiªn còng nh­ x· héi, ®ång thêi gi¸o dôc cho cac sem t×nh yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, biÕt ¬n c¸c anh hïng d©n téc. Qua giê khoa biÕt b¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ trong lµnh. Kh«ng chØ gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh qua nh÷ng giê häc trªn líp mµ cßn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ kh¸c ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc cho c¸c em nh­: ñng hé ng­êi tµn tËt, gi¸o viªn kÕt hîp víi Ban gi¸m hiÖu nhµ 15 tr­êng cïng §éi thiÕu niªn ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc cho c¸c em th«ng qua c¸c chñ ®Ò chñ ®iÓm. Tõ nhËn thøc trªn ®©y vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ®· khiÕn cho ng­êi gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n sau a. ThuËn lîi: §­îc c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o cña nhµ tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc. – Gi¸o viªn ®­îc ph©n c«ng d¹y ®uæi tõ líp 2 nªn cã ®iÒu kiÖn ®Ó hiÓu râ ®Æc ®iÓm t©m sinh lý häc sinh, tõ ®ã cã biÖn ph¸p gi¸o dôc cho tõng em. MÆt kh¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹o ®øc h­íng dÉn ®ång t©m nªn thuËn lîi cho viÖc gi¶ng d¹y ë c¸c khèi líp. C¸c bËc phô huynh quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc con em hä, th­êng xuyªn trao ®æi ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc häc sinh kÞp thêi uèn n¾m nh­îc ®iÓm cña häc sinh. Gia ®×nh häc sinh trë thµnh c¸nh tay ®¾c lùc trong viÖc theo dâi, qu¶n lý vµ gi¸o dôc cho häc sinh ë nhµ khiÕn cho ng­êi gi¸o viªn yªn t©m khi con em vÒ gia ®×nh ngoµi giê trªn líp. MÆt kh¸c m«n ®¹o ®øc rÊt quen thuéc c¸c tri thøc ®¹o ®øc gÇn gòi víi cuéc sèng hµng ngµy cña c¸c em, nªn c¸c em tiÕp thu bµi nhanh vµ biÕt vËn dông vµo cuéc sèng. Tuy nhiªn bªn c¹nh mÆt thuËn lîi trªn ng­êi gi¸o viªn vÉn cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc. b. Khã kh¨n: Sù quan t©m ®Õn vÊn ®Ò gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh kh«ng ®ång ®Òu ë mçi gia ®×nh v× hoµn c¶nh mçi nhµ mét kh¸c. C¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng ch­a thËt ®Çy ®ñ, thiÕu ®å dïng d¹y häc cÇn thiÕt, nªn ng­êi gi¸o viªn gÆp khã kh¨n trong viÖc truyÒn thô kiÕn thøc cho häc sinh. §Ó c«ng t¸c gi¸o ®¹o ®øc cho häc sinh ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n th× b¶n th©n t«i ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p vµ h×nh thøc gi¸o dôc phï hîp víi tr×nh ®é nhËn thøc cña häc sinh. c. Mét sè biÖn ph¸p, h×nh thøc gi¸o dôc cho häc sinh: BiÖn ph¸p: Cã kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y cô thÓ. Tr­íc khi lªn líp gi¸o viªn nghiªn cøu kü néi dung bµi d¹y ®Ó n¾m v÷ng môc tiªu bµi d¹y. Tõ ®ã cã ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp. Sau mçi giê häc cho häc sinh liªn hÖ víi thùc tÕ th«ng qua hÖ thèng c©u hái, c¸c h×nh thøc d¹y häc: trß ch¬i… Trong giê luyÖn

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Giải Pháp Giáo Dục Đạo Đức Học Sinh Lớp Chủ Nhiệm

Lúc Sinh thời, Bác Hồ dạy chúng ta:

“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên”

Giáo dục một con người toàn diện là phải giáo dục cả đức lẫn tài. Bác chỉ rõ “Người có tài mà không có đức thì chẳng làm được gì cả”. Điều đó chứng tỏ việc giáo dục đạo đức cho một con người từ lúc nhỏ là rất quan trọng và cần thiết; thế nhưng việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do sự phát triển của xã hội làm học sinh bị ảnh hưởng từ nhiều tác động khác nhau như phim ảnh, âm nhạc, game online, truy cập Internet, các tệ nạn xã hội, . . . Trong khi đó thì phần lớn các bậc phụ huynh phải lo làm ăn vất vã suốt ngày, ít có thời gian lo lắng dạy dỗ và giáo dục con em mình nên họ thường “bù đắp” lại bằng cách tỏ ra chìu chuộng đòi hỏi gì là đáp ứng điều đó và phó mặc việc giáo dục con em mình cho nhà trường, cho thầy cô. Vì lẽ đó nên học sinh hiện nay có biểu hiện sa sút về mặc đạo đức ngày càng nhiều . . Trước tình hình đó trách nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh của nhà trường mà trước tiên là của giáo viên chủ nhiệm đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Với thời gian tối đa từ 4 đến 5 giờ được gặp học sinh mỗi ngày ở trường, ngoài việc truyền thụ các kiến thức thì giáo viên còn rất ít thời gian tiếp xúc để giáo dục đạo đức cho học sinh mà việc giáo dục chủ yếu được thực hiện vào giờ sinh hoạt cờ đầu tuần, giờ hoạt động ngoài giờ, giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Như vậy với những điều kiện cho phép, làm thế nào để công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường mang lại hiệu quả cao nhất?

Sau nhiều năm được giao nhiệm vụ làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi mạnh dạn trình bày ra đây những kinh nghiệm mà bản thân đúc kết được trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh lớp mình làm chủ nhiệm. Đó là “Giải pháp giáo dục đạo đức học sinh lớp chủ nhiệm”

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LÃNH TRƯỜNG THCS BÌNH THẠNH *** @&? *** GV: TRẦN HIẾU HẠNH Tổ: Sử-Địa-Ngoại Ngữ Năm học:2011-2012 @&? A. MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lúc Sinh thời, Bác Hồ dạy chúng ta: "Hiền dữ phải đâu là tính sẵn Phần nhiều do giáo dục mà nên" Giáo dục một con người toàn diện là phải giáo dục cả đức lẫn tài. Bác chỉ rõ "Người có tài mà không có đức thì chẳng làm được gì cả". Điều đó chứng tỏ việc giáo dục đạo đức cho một con người từ lúc nhỏ là rất quan trọng và cần thiết; thế nhưng việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do sự phát triển của xã hội làm học sinh bị ảnh hưởng từ nhiều tác động khác nhau như phim ảnh, âm nhạc, game online, truy cập Internet, các tệ nạn xã hội, . . . Trong khi đó thì phần lớn các bậc phụ huynh phải lo làm ăn vất vã suốt ngày, ít có thời gian lo lắng dạy dỗ và giáo dục con em mình nên họ thường "bù đắp" lại bằng cách tỏ ra chìu chuộng đòi hỏi gì là đáp ứng điều đó và phó mặc việc giáo dục con em mình cho nhà trường, cho thầy cô. Vì lẽ đó nên học sinh hiện nay có biểu hiện sa sút về mặc đạo đức ngày càng nhiều . . Trước tình hình đó trách nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh của nhà trường mà trước tiên là của giáo viên chủ nhiệm đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Với thời gian tối đa từ 4 đến 5 giờ được gặp học sinh mỗi ngày ở trường, ngoài việc truyền thụ các kiến thức thì giáo viên còn rất ít thời gian tiếp xúc để giáo dục đạo đức cho học sinh mà việc giáo dục chủ yếu được thực hiện vào giờ sinh hoạt cờ đầu tuần, giờ hoạt động ngoài giờ, giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Như vậy với những điều kiện cho phép, làm thế nào để công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường mang lại hiệu quả cao nhất? Sau nhiều năm được giao nhiệm vụ làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi mạnh dạn trình bày ra đây những kinh nghiệm mà bản thân đúc kết được trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh lớp mình làm chủ nhiệm. Đó là "Giải pháp giáo dục đạo đức học sinh lớp chủ nhiệm" Với giải pháp này, tôi mong muốn rằng tất cả những học sinh mà mình chủ nhiệm đạt được những chuẩn mực đạo đức cần thiết theo quy định của Điều lệ trường trung học, thể hiện qua việc không có em nào bị xếp loại hạnh kiểm cuối học kì và cuối năm từ mức trung bình trở xuống nhằm thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" và chủ trương "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực". II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Các con đường, các cách giúp tôi tìm hiểu nguyên nhân làm học sinh có những biểu hiện chưa tốt về mặc đạo đức. - Các biện pháp tác động tích cực đến học sinh nhằm điều chỉnh đúng hướng các biểu hiện sai lệch của học sinh về đạo đức. - Học sinh lớp 7A1 năm học 2011-2012. III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Học sinh lớp 7A1 năm học 2011-2012 của trường THCS Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh-Đồng Tháp. - Tập thể giáo viên chủ nhiệm của của trường THCS Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh-Đồng Tháp trong năm học 2011-2012. IV. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: * Mục đích: Nghiên cứu và tìm hiểu việc giáo dục đạo đức học sinh Trường THCS Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh-Đồng Tháp * Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành đề tài này, tôi đã sử dụng chủ yếu các phương pháp sau: Ø Phương pháp quan sát Ø Phương pháp thực nghiệm giáo dục Ø Phương pháp trò chuyện, trưng cầu ý kiến Ø Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục B. NỘI DUNG. I. CƠ SỞ LÍ LUẬN: - Xã hội nào cũng cần phải có những người đủ tư cách, năng lực và phẩm chất đạo đức để quản lí và lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ. Vì vậy nếu như công tác giáo dục đạo đức học sinh ở nhà trường được chú trọng và quan tâm đúng mức thì sản phẩm mà ngành giáo dục tạo ra hoàn toàn có khả năng đáp ứng những nhu cầu đó. Ngược lại, nếu như công tác này bị bỏ lơ hoặc ít quan tâm thì bộ phận lớn học sinh sẽ ngày càng xuống cấp và sa sút hơn về mặc đạo đức để rồi đến một lúc nào đó các em không tự ý thức được tầm quan trọng của việc học tập và rèn luyện ở trường, các em tự ý bỏ trường bỏ lớp hoặc bị buột rời khỏi trường do mắc phải một số lỗi nào đó vượt quá quyền hạn xử lí của nhà trường. . . Tiếp sau đó các em trở thành một phần gánh nặng cho xã hội. - Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực là chủ trương rất đúng đắn của ngành giáo dục và đào tạo rất phù hợp với yêu cầu của một xã hội hiện đại. Trường học thân thiện thu hút sự thích thú và niềm đam mê học tập của học sinh; ở đó học sinh được tạo điều kiện tốt nhất để học tập, lao động và rèn luyện tích cực, độc lập và sáng tạo nhằm mục đích cuối cùng là đào tạo ra một thế hệ trẻ có đầy đủ năng lực và phẩm chất để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến đến đưa đất nước Việt Nam ta sánh vai cùng với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. CƠ SỞ THỰC TIỄN Đạo đức của một bộ phận lớn học sinh nói chung và học sinh THCS nói riêng đang trên đà giảm sút có tính nghiêm trọng bởi do: - Hiện nay đa phần các gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con nên phần lớn các bậc phụ huynh rất thương yêu và và lo lắng cho con mình, các em được cưng chìu hơn bị rầy la trách mắng. Hơn nữa do bận việc làm ăn suốt cả ngày nên có rất ít phụ huynh dành thời gian thỏa đáng cho việc quản lí, theo dõi và giáo dục con em mình. - Xã hội ngày càng phát triển mạnh, mức sống của người dân ngày được nâng cao nên việc học sinh được phụ huynh chu cấp tiền cũng khá nhiều nhưng rất ít các em dùng nó vào những việc hữu ích như ăn uống bồi bổ cơ thể hoặc mua các đồ dùng, dụng cụ học tập mà chủ yếu là các em mua các thứ đồ chơi hoặc dùng để trả tiền giờ cho các tiệm internet, . . . - Học sinh, chủ yếu là nam ở lứa tuổi THCS do rất háo thắng nên rất dễ bị xúi giục, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội hoặc các em kéo bè phái, lập băng nhóm gây gỗ đánh nhau, . . .. Phần lớn các em trong nhà trường ít khi cúi đầu chào một cách lịch sự và lễ phép (không chỉ với những người từ ngoài vào trường mà ngay cả đối với giáo viên), có thể nói hình ảnh một học trò ngoan hiền, kêu dạ bảo vâng ngày xưa đã bị phai nhạt đến nỗi rất khó nhìn thấy và nhận ra. - Giáo viên thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Hai không" của ngành là không vi phạm đạo đức nhà giáo (không la mắng, phạt đòn học sinh,...). Bên cạnh đó vẫn còn phụ huynh đến trường gây khó dễ cho giáo viên khi con mình bị phạt một hình thức mà nào đó mà họ chưa hài lòng cho nên giáo viên bộ môn nói chung và giáo viên chủ nhiệm nói riêng không còn cách nào khác để xử lí và giáo dục học sinh ngoài biện pháp giáo dục thuyết phục. Nhưng đôi lúc các giáo viên này cũng phải "xuôi tay, bỏ mặc" với một vài học sinh nào đó khi giáo dục thuyết phục các em không thành công. Theo tôi, có thể nói tất cả những cơ sở được xác định ở đây là những nguyên nhân chính góp phần làm suy giảm phẩm đạo đức học sinh ở lứa tuổi THCS. Vì thế nếu có hệ thống những biện pháp, giải pháp phù hợp điều chỉnh và khắc phục kịp thời có hiệu quả những nguyên nhân này thì việc giáo dục đạo đức cho học sinh ở nhà trường THCS có thể sẽ mang lại hiệu quả mang tính tích cực và thiết thực nhất. Xuất phát từ nhận thức đó, tôi đã thành công trong việc giáo dục đạo đức của học sinh mình chủ nhiệm trong năm học 2011-2012 với "Giải pháp giáo dục đạo đức học sinh lớp chủ nhiệm" THỰC TRẠNG: Thuận lợi: - Được sự chỉ đạo sâu sắc của Ban Giám Hiệu nhà trường, đề ra kế hoạch cụ thể hàng tháng, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. - Sự kết hợp, hỗ trợ kịp thời của đoàn đội, của ban thi đua trong nhà trường. - Sự cộng tác chặt chẽ từ phía giáo viên bộ môn cùng tôi quản lí lớp. Sự quan tâm từ phía điạ phương và chính quyền. - Đa số học sinh lớp ngoan hiền, có ý thức học tập và rèn luyện đạo đức. - Các em trong lớp có ý thức xây dựng tập thể lớp. Khó khăn: - Học sinh lớp 7 là lứa tuổi dậy thì nên thay đổi về tâm sinh lý: thường chú trọng về dáng vẻ bên ngoài hơn, ích lo đến việc học, ham vui - Một số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. - Một số học sinh thiếu thốn tình cảm ( chỉ ở với mẹ hoặc bố, cha mẹ làm ăn xa, mồ côi) - Bản thân tôi là giáo viên giảng dạy môn lịch sử số giờ trực tiếp đứng trước lớp dạy chỉ có một đến hai tiết trên một tuần nên thời gian tiếp xúc các em còn hạn chế. - Gần trường có nhiều tụ điểm vui chơi hấp dẫn học sinh: bida, game, đánh banh bàngây ảnh hưởng không tốt đối với học sinh. CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT: Sau nhiều năm với vai trò là giáo viên chủ nhiệm lớp 7, tôi đã đầu tư để tìm ra cho mình những giải pháp cụ thể và đã áp dụng thành công như sau: 1. Giải pháp thứ nhất: Chuẩn bị a) Tìm hiểu sơ bộ tình hình lớp: @ Xem qua lý lịch để có được nhận xét sơ bộ hoàn cảnh gia đình của từng em và nhất là nghề nghiệp của phụ huynh các em để phần nào thuận lợi khi tiếp xúc với các em sau này. @ Xem qua sổ điểm và học bạ của năm học trước để biết được kết quả học tập và rèn luyện của từng em trong năm học vừa qua. Ở đây tôi quan tâm nhiều hơn tới các em học sinh cá biệt (nếu có) và ghi riêng ra một quyển tập mà tôi gọi đó là "sổ tay của giáo viên chủ nhiệm"; trong sổ này tôi dành riêng cho mỗi em một trang để tôi ghi nhận về đặc điểm tâm lý, tính tình, năng lực cá nhân, hoàn cảnh gia đình. . . của em đó để làm cơ sở điều chỉnh hành vi và phương pháp làm việc với em này trong thời gian tới. Trong một số trường ... t biện pháp giáo dục học sinh có hiệu quả. Đến nhà thì có khi được phụ huynh niềm nở đón tiếp, có phụ huynh thì tỏ vẽ không cần sự quan tâm của tôi vì họ cho rằng không học được phổ thông thì đi học phổ cập; học phổ thông phải tốn nhiều khoản tiền còn học phổ cập thì "được lo từ A tới Z" nên họ "bỏ phế" việc học tập và rèn luyện của con em mình. Khi đó, tôi sẳn sàng giải thích cho họ hiểu mọi vấn đề để cùng tôi góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của Đảng và Nhà nước. Trong khi làm việc với phụ huynh học sinh, tôi đặc biệt lưu ý đến tâm lí của phụ huynh, tránh trường hợp dùng lời lẽ nặng nề gây mặc cảm, tự ái cho họ. Phải làm cho họ thấy được sự cần thiết của việc học tập và rèn luyện của con em họ. Phải biết nêu gương tốt cho các em noi theo. : Email (thư điện tử) hoặc sổ liên lạc điện tử: Đây là một hình thức liên lạc hiện đại nhưng trong điều kiện hiện nay thì chỉ có vài PHHS liên hệ với tôi bằng phương thức này vì nó chỉ phù hợp với các phụ huynh có sự hiểu biết về máy tính và biết sử dụng Internet hoặc nhà có máy vi tính nối mạng Internet. Qua Đại hội PHHS đầu năm, tôi ngoài việc cho số điện thoại, địa chỉ cho PHHS tôi còn cho họ cả địa chỉ Email của mình để các phụ huynh có thể liên hệ với tôi bằng cách gửi email cho tôi. Mỗi tuần tôi check mail 2 lần để thu thập các thông tin đó. 6. Giải pháp thứ sáu: Khen thưởng Khi đặt ra một yêu cầu mà muốn yêu cầu đó được thực hiện nghiêm túc nhằm mang lại hiệu quả cao thì yêu cầu đó phải kèm theo các hình thức thưởng phạt. Theo tôi, khen thưởng giúp gây lòng tự trọng và lòng tự tin của học sinh nên tôi xây dựng cho mình một quy trình khen thưởng như sau: a. Một số nguyên tắc tôi lấy làm cơ sở cho việc xem xét khen thưởng: - Khen thưởng nên dựa trên nền tảng tình cảm, phải công bằng, không thiên vị để làm gương tốt cho các em. - Đối với một học sinh, việc được khen nhiều hơn chê, thưởng hiều hơn phạt sẽ thúc đẩy công tác giáo dục đạo đức học sinh này đạt hiệu quả hơn vì đôi khi hình phạt chỉ không giải quyết được nguyên nhân mà chỉ giải quyết được hiện tượng. - Khen những gì mà các em hơn bạn mình và khen những cố gắng của các em - Nên tập trung vào khen các hành động có ý thức trách nhiệm và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện. - Khen trước tập thể có ý nghĩa hơn khen riêng cho cá nhân vì các em thỏa mãn tinh thần do được bạn bè biết đến khả năng và các thanh công của mình; qua đó các em tiếp tục phấn đấu để đạt được nhiều hơn thế nữa. b. Hình thức khen thưởng: Khi các em đạt được kết quả cao trong việc thực hiện các yêu cầu đặt ra thì việc cần phải có một hình thức khen thưởng tương xứng là rất cần thiết nhằm để động viên và kích thích cho các yêu cầu sau đó cũng đạt được hiệu quả cao. Có nhiều hình thức khen thưởng mà tôi thường sử dụng là: khen bằng lời, khen bằng cách tặng các tràn pháo tay, khen bằng các món quà tinh thần như kể chuyện, ca một bài nhạc, thưởng vật chất nhỏ phục vụ học tập như: vở, bút, thước, giấy khen. . . hay những phần thưởng mang tính chất kỷ niệm như đề nghị với Tổng phụ trách Đội, Ban giám hiệu khen trong giờ sinh hoạt dưới cờ. c. Tiến hành khen thưởng: - Chọn không gian và thời gian để khen cho phù hợp để việc khen thưởng không bị đơn điệu và hình thức. - Khen trước tập thể là tốt nhất vì học sinh được khen sẽ có thêm sự tự hào trước bạn bè; điều này vừa kích thích em được khen thưởng cố gắng hơn nữa, mặc khác còn kích thích những em chứng kiến khen thưởng cố gắng nỗ lực nhiều hơn để được khen. - Cố gắng làm sao cho học sinh được khen có những ấn tượng tốt. V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Tôi ra trường nay đã được 9 năm, trong thời gian này có đến 5 năm tôi được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, tôi rất lo lắng vì mình chưa có kinh nghiệm, chưa từng quản lí và chịu trách nhiệm về sự quản lí của mình; trong khi đó công tác chủ nhiệm không được đào tạo bài bản khi được học ở trường Sư phạm, phần lớn là dựa vào kinh nghiệm và năng khiếu của cá nhân. Thời gian hai năm đầu do chưa có kinh nghiệm nên tôi tự động viên mình việc chủ nhiệm chỉ là thay nhà trường quản lí lớp, phổ biến các quy định, các thông báo của nhà trường đến lớp còn việc giáo dục đạo đức của các em chủ yếu là do cha mẹ vì học sinh có đến gần 5/6 thời gian ở nhà cùng gia đình. Nhưng do yêu cầu khách quan và do sự phát triển của xã hội, việc giáo dục đạo đức học sinh ở trường ngày càng trở nên cấp bách, để công tác chủ nhiệm của mình đạt được hiệu quả cao, tôi đã tiến hành đầu tư nghiên cứu, tôi đã tìm ra được giải pháp hữu hiệu giúp tôi hoàn thành tốt việc giáo dục đạo đức học sinh năm học 2011-2012 đạt kết quả như sau: * Đầu năm học: lớp 7A1 (tổng số 43 học sinh) : Xếp Loại Giỏi Khá TB Yếu Kém SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% Học Lực 5 11.6 17 39.6 9 20.9 9 20.9 3 7.0 Hạnh kiểm 39 90.7 4 9.3 00 00 00 00 00 00 * Học Kì I: lớp 7A1 (tổng số 43 học sinh) : Xếp Loại Giỏi Khá TB Yếu Kém SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% Học Lực 11 25.6 24 55.8 8 18.6 00 00 00 00 Hạnh kiểm 43 100 00 00 00 00 00 00 00 00 ðNhận xét: Một căn cứ nữa minh chứng hiệu quả của giải pháp là năm nay lớp tôi thường xuyên được Liên đội nhà trường xếp hạng cao toàn trường trong thi đua tuần. - Nhìn lại kết quả trên, bản thân tơi rất vui vì mình đã thực hiện đạt hiệu quả công tác giáo dục đạo đức học sinh ở lớp tơi phụ trách. - Đối với học sinh: Đã tạo niềm tin nơi các em, em nào cũng ham thích học tập, gắn bĩ với trường lớp hơn. - Đối với trường, ngành: Gĩp phần cùng cấp trên làm phong phú thêm kinh nghiệm cơng tác chủ nhiệm giảm thiểu tình trạng học sinh suy thối về đạo đức. C. KẾT LUẬN Là học sinh trung học, các em được tu dưỡng đạo đức tốt, tiếp thu kiến thức cần thiết để cĩ cách lựa chọn cho tương lai của mình đúng đắn và phù hợp. Bởi vậy, giáo viên cần hướng cho các em xác định thái độ đúng đắn trong học tập, cĩ hồi bảo trở thành nhân tài trong thời kì cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước, luơn học tập và rèn luyện theo tấm gương Bác Hồ, cĩ quyết tâm là con ngoan, trị giỏi xứng đáng là Đồn viên ưu tú, là cơng dân tốt sau này. I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua thực tế tôi nhận thấy rằng: giáo dục đạo đức học sinh thành công hay thất bại điều phụ thuộc vào yếu tố khác nửa. Chúng ta không nên áp dụng rập khuôn máy móc bấc kỳ một phương pháp giáo dục tiên tiến nào, bởi lẽ sản phẩm nay chính là "con người". Để đạt được mục đích giáo dục, ta cần phải biết chọn điểm xuất phát thích hợp với đặc điểm riêng của từng trường, từng lớp, từng học sinh, Muốn duy trì tốt thành quả giáo dục can phải có sự phối hợp tốt chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để tạo sức mạnh đồng bộ, toàn xã hội sẽ giáo dục thế hệ trẻ đồng thời giữ vững được hướng đi đúng. Sự thành công trong công tác chủ nhiệm lớp-một nhân tố quan trọng mà chúng ta nên thận trọng cân nhắc khi quyết định lựa chọn đó chính là "lớp trưởng". II. HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI: Ø Hướng phổ biến áp dụng đề tài: Sau khi hoàn thành đề tài này ở góc độ cá nhân tôi, tôi sẽ trình qua Ban giám hiệu xem xét và đưa ra Hội đồng sư phạm nhà trường, nhất là các giáo viên làm công tác chủ nhiệm nghiên cứu cho ý kiến đóng góp và chỉnh sửa để áp dụng cho toàn đơn vị. Ø Hướng nghiên cứu áp dụng đề tài Nhà trường THCS có đến bốn khối lớp 6,7,8,9; nếu đề tài chỉ được nghiên cứu và vận dụng ở lớp 7 thôi thì hoàn toàn chưa thể thực hiện được mục tiên giáo dục đạo đức học sinh của nhà trường. Hơn nữa, giáo dục đạo đức học sinh lớp 7 là một vấn đề khá rộng, một vấn đề có rất nhiều khía cạnh khác nhau, diễn biến về hành vi đạo đức của từng em trong từng giai đoạn cũng khác nhau. Do đó, vào thời gian tới với điều kiện cho phép, tôi sẽ tiến hành nghiên cứu vận dụng đề tài với những giải pháp đã có, đồng thời cập nhật bổ sung thêm các giải pháp mới mà trong đề tài này tôi chưa thể hiện được nhằm để mở rộng và phát triển đề tài này thành đề tài "Giải pháp giúp giáo viên chủ nhiệm cấp THCS làm tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh". III. ĐỀ XUẤT: -Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp,hình thức tổ chức để giáo dục cho học sinh, nhằm thu hút người học tham gia học tập rèn luyện một cách tích cực. - Việc khen thưởng, phê bình đảm bảo tính công bằng, công khai. Khen thưởng kịp thời đối với những học sinh học yếu kém có tiến bộ qua từng tháng điểm. - BGH trường nên phát phần thưởng cho HS sau khi kết thúc tháng điểm hoặc học kì: giấy khen, tập..tạo hứng thú cho các em học tốt hơn, đồng thời những HS chậm tiến noi gương. Xin chân thành cảm ơn! Bình Thạn, Ngày 12 tháng 03 năm 2012 Người viết Trần Hiếu Hạnh * Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HĐKH TRƯỜNG: .. * Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HĐKH CẤP TRÊN: .. MỤC LỤC Trang A. Mở đầu: 1 I. Lí do chọn đề tài 1 II. Đối tượng nghiên cứu 2 III. Phạm vi nghiên cứu 2 IV. Mục đích và phương pháp nghiên cứu 2 B. Nội dung: 2 I. Cơ sở lí luận 2 II. Cơ sở thực tiễn 3 III. Thực trạng 4 IV. Các biện pháp giải quyết 4 V. Kết quả nghiên cứu 14 C. Kết luận 15 I. Bài học kinh nghiệm 15 II. Hướng phát triển đề tài 16 III. Đề xuất 16

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Gd Đạo Đức Học Sinh Thcs

A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:1. Thực trạng của công tác giáo dục đào tạo cho học sinh của trường thcs An Tân1.1 Thuận lợi:Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND, sự hỗ trợ nhiệt tình các ban ngành đoàn thể địa phương, BTT hội cha mẹ HS, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Phòng giáo dục và đào tạo huyện An Lão.Đội ngũ cán bộ và giáo viên trẻ nhiệt tình đều qua trường lớp sư phạm chính quy từ chuẩn đến trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.100% HS cư trú trên đồng bằng không có dân tộc thiểu số.1.2 Khó khăn – tồn tại:Đời sống của gia đình học sinh còn khó khăn chỉ lo làm ăn mưu sinh chưa thật sự quan tâm sâu sát về việc học cũng như hoạt động của con em mình.Một số em học sinh có nếp sống gia đình chậm tiến bộ, thường có hành vi đạo đức không tốt, nhà trường không thể kết hợp với gia đình để giáo dục.Một số HS đua đòi chạy theo lối sống của một số phần tử xấu của xã hội.1.3 Thực trạng công tác giáo dục đạo đức học sinh của trường trong năm học 2011- 2012.3.1. Những việc trường đã làm trong năm học: – Các hoạt động ngoại khóaTrường đã tổ chức cho học sinh tham gia tích cực các hoạt động giáo dục theo quy định như:Giáo dục an toàn giao thông từ tháng 9 đến hết năm học bằng hình thức dưới cờ, tuyên truyền qua bano oppic, triển khai cho các em tìm hiểu và kiểm tra chuyên hiệu ATGT.Giáo dục phòng chống Ma túy, tệ nạn xã hội thông qua các buổi nói chuyện dưới cờ, lễ mít tin, ký cam kết. Tổ chức các buổi chào cờ, nói chuyện dưới cờ, giáo dục các em biết kính trọng, vâng lời thầy cô, ông bà, cha mẹ, người lớn. Tổ chức buổi nói chuyện truyền thống, các hội thi hội khỏe phù đổng, “báo tường”; “Vở sạch chữ đẹp”; “Hoa điểm 10”; Tuần học tốt……chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm.Nêu gương người tốt việc tốt, vượt khó học giỏi, tổ chức cho các em tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đôi bạn cùng tiến đặc biệt HS trường luôn có tinh thần tương thân tương ái giúp những bạn HS nghèo vươn lên trong học tập ….– Các hoạt động giáo dục lao động, hướng nghiệpGiáo dục hướng nghiệp: trường chỉ dạy hướng nghiệp cho học sinh khối 9 theo chương trình quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, các khối khác thì chủ yếu lồng ghép vào bộ môn nhằm thông qua đó giáo dục cho học yêu nghề nghiệp, biết tự chọn được nghề nghiệp của mình.Giáo dục thẩm mỹ: Thông qua bộ môn Mỹ thuật giáo dục cho các em biết cảm nhận được cái đẹp chân chính. – Việc giảng dạy chương trình môn GDCD của trườngTrường đã tổ chức thực hiện giảng dạy môn giáo dục công dân đầy đủ theo đúng quy định của chương trình, có lồng ghép giáo dục pháp luật vào bộ môn. Tuy nhiên thực tế việc dạy và học môn giáo dục công dân ở trường còn nhiều khó khăn, giữa lý luận và thực tiễn chưa được vận dụng tốt, một số luật chưa kịp thời sửa để theo đúng với thực tế, môn giáo dục công dân từ trước đến nay chưa được coi trọng, nhiều giáo viên, học sinh, Cha mẹ học sinh vẫn xem đây là môn học phụ.– Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm* Tầm quan trọng của công tác giáo viên chủ nhiệm đối với công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường:Giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chính trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh là người quản lý mọi hoạt động của lớp học, là người gần gủi và sâu xác HS nhất, là người triển khai mọi hoạt động của trường của nhà trường đến từng lớp, từng học sinh. Do đó trong đầu năm học 2011-2012 Ban giám hiệu trường đã định hướng phân công những giáo viên làm công tác chủ nhiệm theo những tiêu chí sau: Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và trình độ giác ngộ cách mạng cao. Có uy tín – đạo đức tốt. Có tầm hiểu biết rộng. Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, mến trẻ. Thương yêu và tôn trọng học sinh. Có năng lực tổ chức.

* Những hoạt động của giáo viên chủ nhiệm trong năm học: Thực hiện các loại sổ theo quy định của ngành: sổ liên lạc, sổ chủ nhiệm sổ theo dõi đạo đức học sinh …Tổ chức sinh hoạt lớp cuối tuần, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên

Sáng Kiến Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Lớp 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MÔ TẢ SÁNG KIẾNMã số (do Thường trực HĐ ghi):………………………1. Tên sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đứccho học sinh lớp 3″2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục Tiểu học.3. Mô tả bản chất của sáng kiến3.1. Tình trạng giải pháp đã biếtĐất nước ta trong thời kì công nghiệp hoá – hiện đại hóa đang cần những conngười có đầy đủ tài và đức góp phần xây dựng đất nước vững mạnh, giàu đẹp. Vìvậy Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm bồidưỡng thế hệ trẻ vừa tài vừa đức, để các em trở trành những người có ích cho xãhội. Nhưng thật đáng buồn là hiện nay đạo đức học đường của một bộ phận họcsinh đang bị suy giảm trông thấy như hiện tượng vô lễ, nói tục chửi thề, ham chơilười học, những hành vi gian lận, bạo lực học đường,… ngày càng tăng lên;Những năm gần đây, vấn đề giáo dục đạo đức học sinh được các nhà trườngđặc biệt quan tâm, cũng có rất nhiều chỉ đạo, tài liệu, sáng kiến,… về việc giáo dụcđạo đức học sinh được áp dụng và mang lại nhiều hiệu quả nhưng vấn đề đạo đức

học sinh hiện nay vẫn còn là nỗi băn khoăn của xã hội;Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói:“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn

1

Phần nhiều do giáo dục mà nên”Vì thế, là một người giáo viên, đặc biệt là giáo viên Tiểu học, không nhữngcó nghĩa vụ giảng dạy truyền thụ kiến thức cho học sinh mà còn phải xem việcgiáo dục đạo đức cho học sinh là điều không thể thiếu trong công cuộc giáo dụchọc sinh trở thành những con người hữu ích cho xã hội.+ Ưu điểm của giải pháp:– Giáo viên tích lũy được một số kinh nghiệm cần thiết trong công tác giáodục đạo đức cho học sinh lớp mình chủ nhiệm nói riêng và cho học sinh tiểu họcnói chung. Có nhận thức đúng về vai trò của giáo viên là phải có trách nhiệm giáodục đạo đức cho học sinh;– Giúp giáo viên vận dụng vào việc giáo dục học sinh theo hướng tích cực,tạo mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên và học sinh, giữa giáo viên với phụhuynh học sinh, giữa nhà trường và xã hội. Góp phần vào việc thay thế hình thứcgiáo dục theo lối cũ bằng những hình thức giáo dục theo hướng tích cực hơn.– Một số học sinh chăm ngoan, biết vâng lời, kính trọng thầy cô giáo, luônđoàn kết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.+ Khuyết điểm của giải pháp:Trong thực tế vẫn còn một bộ phận giáo viên chưa thật nhiệt tình trong công tácgiáo dục đạo đức cho học sinh, một phần do công việc giảng dạy chiếm nhiều thờigian chỉ coi trọng dạy chữ, xem nhẹ dạy người. Một thiếu sót khác là nhiều giáo viêntiến hành công việc khá cảm tính, chưa có phương pháp giáo dục sáng tạo thích hợp.Có người quá nghiêm khắc, có người quá dễ dãi. Người nghiêm khắc gò ép học sinhtheo khuôn khổ một cách máy móc. Chưa kiên trì nhẫn nại, chưa là tấm gương sáng2

về mọi mặt để học sinh noi theo, chưa tạo được môi trường học tập thân thiện, nhưthế, về mặt tâm lí, cả giáo viên và học sinh đều như bị áp lực. Đó cũng là nguyên nhânchưa thành công giáo dục đạo đức cho học sinh.3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến* Mục đích của giải pháp:Giải pháp này nhằm hình thành cơ sở ban đầu về mặt đạo đức và nâng caophẩm chất đạo đức cho học sinh lớp 3, giúp các em ứng xử đúng đắn qua các mối

quan hệ đạo đức hằng ngày. Đó là cơ sở quan trọng của việc hình thành nhữngnguyên tắc chuẩn mực đạo đức cho học sinh ở các lớp học, bậc học tiếp theo. Giúpcác em trở thành những người có đủ đầy tài đức mai này giúp ích cho xã hội. Cũngtừ đó rút ra cho bản thân những bài học quý báu về giáo dục đạo đức học sinh.* Điểm mới của giải pháp:

– Đề tài giúp cho mỗi giáo viên thấy được vai trò trách nhiệm của mìnhtrong công tác giáo dục đạo đức học sinh. Đặc biệt, giáo viên có thêm kinh nghiệmvà những giải pháp phù hợp để tổ chức và xây dựng lớp chăm ngoan. Từ đó, khắcphục tình trạng sa sút về đạo đức của học sinh, góp phần nâng cao chất lượnggiáo dục;– Đề tài là sự tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm và chắt lọc về các giải phápgiáo dục đạo đức học sinh bằng hình thức đã tích lũy được từ hoạt động thực tiễn,nhằm đúc kết thành một số kinh nghiệm trong giáo dục đạo đức học sinh mang lạihiệu quả thiết thực nhất. Các giải pháp được đề cập cụ thể, rõ ràng, dễ áp dụng vàothực tế;

3

– Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần thiết thực trong việc đổi mớiphương pháp giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, đồngthời góp phần hình thành và phát triển một số năng lực và phẩm chất cho học sinhtheo yêu cầu đổi mới đánh giá hiện nay;– Trong quá trình giáo dục, mỗi giáo viên phải thật sự quan tâm đến việc giáodục đạo đức cho học sinh và xem giáo dục đạo đức học sinh là nhiệm vụ của bảnthân, chúng ta cần phải giáo dục mọi lúc mọi nơi, lồng ghép trong tất cả các mônhọc; giáo dục lý thuyết phải kết hợp với thực hành làm gương và thầy cô giáo phảiluôn là tấm gương sáng trong lời nói cũng như trong việc làm.Là giáo viên tiểu học, người trực tiếp giảng dạy và giáo dục, chúng ta cầnnắm vững những khó khăn trên để giáo dục và phát triển nhân cách học sinh.Muốn có được một tập thể vững mạnh thì trước hết người giáo viên tiểu học phảilàm tốt công tác chủ nhiệm lớp của mình đặc biệt là giáo dục đạo đức cho học sinh.Giáo dục là một quá trình lâu dài, trong đó giáo viên phải áp dụng nhiều biện pháp,từ khâu tổ chức, giáo dục, đến tác động vào từng cá nhân và tập thể. Quá trình đócũng không phải diễn ra trong một hai ngày mà là quá trình tác động lâu dài,thường xuyên. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong công tác chủ nhiệm và giáo dụcđạo đức cho học sinh, tôi xin trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảgiáo dục toàn diện cho học sinh:3.2.1. Mỗi giáo viên phải thật sự quan tâm đến việc giáo dục đạo đứccho học sinh và xem giáo dục đạo đức học sinh là nhiệm vụ của bản thân, giáodục đạo đức mọi lúc mọi nơi, lồng ghép trong tất cả các môn học

4

– Tuy vẫn biết việc “dạy chữ phải song song với dạy người” nhưng thực tếvẫn còn không ít người dạy vẫn “nặng về dạy chữ, nhẹ về dạy người”, chỉ lo truyềndạy kiến thức chuyên môn, không có thì giờ để uốn nắn, chỉnh sửa những sai tráicủa học sinh. Vẫn còn một số cán bộ giáo viên chỉ tập trung vào công tác chuyênmôn, quan tâm đến kiến thức, kỹ năng cuối năm coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, nênchưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục đạo đức học sinh có khó khăntrong rèn luyện đạo đức, thậm chí coi giáo dục đạo đức là nhiệm vụ của giáo viênchủ nhiệm và giáo viên dạy đạo đức. Có người còn cho rằng học sinh chỉ nghe lờigiáo viên chủ nhiệm của mình thôi chứ không “sợ” những thầy cô khác nên việcnhắc nhở, uốn nắn, rèn đạo đức của học sinh… cứ để cho giáo viên chủ nhiệm lo;Ví dụ:Trong giờ học Thể dục hay Mỹ thuật… có học sinh trốn học hoặc không chịuhọc, chọc phá bạn…thay vì giáo viên bộ môn ấy uốn nắn, giáo dục cho các emngay nhưng giáo viên không làm thế, cứ mặc kệ các em, tiếp tục dạy cho xong bàirồi yêu cầu lớp trưởng về nói giáo viên chủ nhiệm giải quyết;– Chúng ta nên nhớ rằng, khi dạy bất kì môn học nào người giáo viên đềulàm nhiệm vụ giáo dục giá trị đạo đức. Bởi vì kiến thức trong môn học nào cũng cótính giáo dục cả nhưng đôi khi giáo viên lại chỉ quan tâm giáo dục đạo đức trongmôn đạo đức, không biết lồng ghép trong mỗi bài học để định hướng tư tưởng, uốnnắn và rèn luyện hành vi đạo đức cho học sinh trong từng cử chỉ, hoạt động củacác em;Ví dụ:

5

việc hình thành thói quen mà điều chủ yếu là phải từ việc luyện thói quen hành viđạo đức mà xây dựng được niềm tin đạo đức, làm cơ sở cho ứng xử thường xuyêncủa các em.3.2.3. Kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạođức cho học sinhNhư ta đã biết hiện nay việc giáo dục đạo đức cho học sinh không còn làviệc của riêng nhà trường nữa mà phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình,nhà trường và xã hội. Có như vậy chúng ta mới làm tốt công tác giáo dục và thựchiện tốt đường lối “Xã hội hóa giáo dục” của Đảng và Nhà Nước đề ra.+ Ngay từ đầu năm học phải nắm được sơ yếu lý lịch của từng học sinh vàđiều tra hoàn cảnh cho học sinh, tình hình hoạt động sống, hoàn cảnh gia đìnhmình. Từ đó có biện pháp giáo dục đối với từng em. Đặc biệt chú ý những em mồcôi, sống với ông bà.+ Phối hợp tổ chức Đại hội phụ huynh học sinh theo định kì 3 lần/ năm. Mỗitháng báo cáo tình hình học tập của học sinh qua sổ liên lạc hoặc gửi tin nhắn vềnhà: Khi học sinh có những biểu hiện chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực, giáoviên viết một tin nhắn, chỉ cần vài dòng động viên, khen ngợi, cảm ơn sự hợp táccủa phụ huynh trong thời gian qua để gởi về cho cha mẹ các em. Biện pháp nàyvừa nhanh vừa tiện lợi.+ Luôn kết hợp tốt với các tổ chức bên ngoài nhà trường để cùng giáo dụcđạo đức học sinh, cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Vận động các mạnhthường quận hỗ trợ kịp thời sách, vở, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, học sinhcó hoàn cảnh khó khăn hiếu học. Phối hợp với địa phương tổ chức cho học sinh8

tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa xã hội như: đền ơn đáp nghĩa, xâydựng gia đình văn hóa mới…nhằm góp phần cải tạo môi trường gia đình và xã hộingày càng tốt đẹp hơn. Đây là một việc làm rất quan trọng. Vì môi trường sốngxung quanh học sinh tốt thì học sinh mới trở thành người tốt.Với học sinh lớp 3 việc hình thành và rèn luyện các hành vi, thói quen đạođức cho học sinh đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách. Nógiúp cho các em phát triển thành những con người có nhân cách toàn diện.Tóm lại:Trong quá trình giáo dục học sinh cần phải chú ý đúng mức đến sức mạnhđồng bộ của tập thể thầy cô giáo, tập thể học sinh… Phương pháp giáo dục đúng vàthích hợp cũng là yếu tố quan trọng đảm bảo thành công nhưng còn đòi hỏi cao ởnhiều người thầy, cô giáo về mặt uy tín, thái độ nhiệt tình, tính kiên trì, lòng độlượng… Đó cũng là những phẩm chất làm nên sức mạnh giáo dục đạo đức đối vớihọc sinh.3.3. Khả năng áp dụng của giải phápGiải pháp này áp dụng cho tất cả các trường tiểu học không chỉ trong nămhọc này mà còn có thể áp dụng trong nhiều năm tiếp theo, càng quan tâm và vậndụng sẽ có nhiều kinh nghiệm và khả năng thành công nhiều hơn. Vì thực tế cácbiểu hiện học sinh chưa ngoan luôn tồn tại ở nhiều trường, nhiều lớp dưới hìnhthức và mức độ khác nhau, nhiều hay ít phụ thuộc vào công tác lãnh đạo của cáccấp quản lý giáo dục và từng nhà trường.3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụnggiải pháp9

Đề tài được thực hiện bắt đầu từ năm học 2014 – 2015, qua quá trình ápdụng trong lớp, trong tổ, người thực hiện đề tài đã chắc lọc, điều chỉnh, bổ sungthêm nhiều ý mới theo từng năm. Năm học 2015 -2016, nội dung đề tài đã đượctriển khai và được tập thể giáo viên của trường vận dụng. Một số kết quả đạt đượcnhư sau:* Đối với học sinh:– Học sinh có sự tiến bộ rõ rệt, có nền nếp hơn, đa số các em đều chămngoan, thực hiện tốt nội qui nhà trường, có ý thức hơn trong nhiệm vụ học tập,Các em biết được những việc nào nên làm, những việc nào không nên làm như:+ Biết nói năng lễ phép, biết đưa và nhận đồ bằng hai tay với người lớn.+ Biết lễ phép chào thầy cô khi gặp ở trong và ngoài nhà trường.+ Không gây gổ, đánh nhau, không tham lam, không nói tục chửi thề…– Các năng lực, phâm chất học sinh được hình thành và phát triển trong quátrình học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm cuộc sống trong và ngoài nhàtrường luôn đạt một cách tốt nhất.– Các vi phạm nội quy ngày càng giảm. Bảng xếp hạng thi đua lớp về nềnnếp thường xuyên đạt hạng nhất. Đặc biệt, liên tục 2 năm liền lớp đạt danh hiệu:“Lớp tiên tiến”.– Học sinh tự tin, năng động, sáng tạo hơn trong các phong trào và hoạt độngngoại khóa. Đặc biệt, đa số học sinh trong lớp của tác giả sáng kiến là thành viêntrong các đội thi năng khiếu và các hoạt động ngoại khóa của trường, các em luônnăng động, tự tin, sáng tạo để đóng góp cho nhà trường luôn đạt thành tích cao. Cụ thể:* Năm học 2014 – 2015:10

Tham dự Hội thi Olympic môn Toán cấp huyện 6 em.Tham dự Hội thi Olympic môn Toán cấp tỉnh 6 em; được công nhận đạt họcsinh giỏi cấp tỉnh 6 em.Tham dự Hội thi Olympic môn Tiếng Anh cấp huyện 3 em.Tham dự Hội thi Olympic môn Tiếng Anh cấp tỉnh 3 em.* Năm học 2015- 2016: (tính đến thời điểm nộp Sáng kiến kinh nghiệm)Tham dự Hội thi Olympic môn Toán cấp huyện 6 em.Tham dự Hội thi Olympic môn Toán cấp tỉnh 2 em.Tham dự Hội thi Olympic môn Tiếng Anh cấp huyện 2 em.Tham dự Hội thi Olympic môn Tiếng Anh cấp tỉnh 2 em.Tham dự Hội thi “Vở sạch viết chữ đẹp” cấp huyện 2 em..* Đối với giáo viên:– Đề tài đã được Ban giám hiệu triển khai và chỉ đạo cho giáo viên vận dụngsong song trong quá trình thực hiện 5 nội dung của phong trào thi đua “Xây dựngtrường học thân thiện – học sinh tích cực” tại đơn vị.– Giảm được áp lực quản lý lớp học vì học sinh hiểu và tự giác chấp hành tốtnội quy. Từ đó giáo viên được học sinh tin tưởng, tôn trọng. Xây dựng được mốiquan hệ thân thiện giữa thầy và trò. Nâng cao hiệu quả quản lý lớp học, nâng caochất lượng giáo dục.– Phụ huynh các em bắt đầu có quan tâm thiết thực đến việc học của các emvà rất tin tưởng giáo viên, thường xuyên quan tâm liên lạc với giáo viên thăm hỏivề việc học của học sinh, luôn phối hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục con

11

em họ. Được sự đồng tình của gia đình học sinh và xã hội. Công tác xã hội hóagiáo dục ngày càng hiệu quả.– Biện pháp giáo dục học sinh bằng cách nghiêm khắc gò ép học sinh theo

12

Cập nhật thông tin chi tiết về Sáng Kiến Kinh Nghiệm Về Việc Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Lớp 4 trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!