Xu Hướng 4/2023 # Nội Dung Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân # Top 5 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 4/2023 # Nội Dung Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Nội Dung Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là xây dựng dựa trên nội dung gì?

Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng được quy định cụ thể tại Luật quốc phòng năm 2018. Bài viết này Luật Dương Gia xin phép phân tích nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính, mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường. Nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân bao gồm:

– Xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc, kế hoạch phòng thủ đất nước; nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị vững mạnh;

– Xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc;

– Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ quân sự; huy động tiềm lực khoa học, công nghệ của Nhà nước và Nhân dân phục vụ quốc phòng; ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ quân sự phù hợp để xây dựng đất nước;

– Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm nhu cầu dự trữ quốc gia cho quốc phòng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm động viên quốc phòng;

– Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện, hợp thành phòng thủ đất nước; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ở các vùng chiến lược, trọng điểm, biển, đảo, khu vực biên giới, địa bàn xung yếu; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong phạm vi cả nước;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng thủ dân sự trong phạm vi cả nước;

– Đối ngoại quốc phòng;

– Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng; kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại;

– Xây dựng và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân của người phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân;

– Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh.

Theo quy định trên, đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân là nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại. Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh tạo sức mạnh tổng hợp cho đất nước. Nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân là phân vùng chiến lược về quốc phòng – an ninh gắn với xây dựng hậu phương chiến lược. Tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc là cuộc chiến tranh toàn dân toàn diện lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm lòng cốt. Quan điểm của Đảng vừa kháng chiến vừa xây dựng được xuất phát từ truyền thống của dân tộc ta trong lịch sử chống giặc ngoại xâm.

Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng

Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng là sự gắn kết mọi hoạt động quốc phòng với các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội có sự thống nhất quản lý, điều hành của Nhà nước để góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội. Nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng bao gồm:

Nhà nước có kế hoạch, chương trình kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội của Bộ, ngành, vùng, địa phương, các dự án quan trọng quốc gia, khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược phải kết hợp với quốc phòng, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc;

Theo quy định trên thì đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc là chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch có hành động xâm lược, phá hoại thành quả cách mạng của dân tộc. Lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam gồm các thành phần lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang nhân dân. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới là xây dựng dân quân dân tự vệ vững mạnh rộng khắp, lấy chất lượng làm chính. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh trong phát triển các cùng lãnh thổ là sự kết hợp chặt chẽ phát triển vùng kinh tế chiến lược, với xây dựng vùng chiến lược quốc phòng an ninh.

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

– Củng cố, tăng cường quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

– Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

– Kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng.

– Kết hợp quốc phòng với an ninh, đối ngoại.

Đặc điểm về quốc phòng an ninh ở các vùng kinh tế trọng điểm là nơi có nhiều đối tượng mục tiêu quan trọng phải bảo vệ, mỗi vùng kinh tế trọng điểm thường nằm trong các khu vực phòng thủ và phòng thủ then chốt của đất nước. Nội dung cần kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trong công nghiệp là bố trí một cách hợp lý trên các vùng lãnh thổ.

Củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh quân sự để xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Thực hiện độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời; thực hiện chính sách hòa bình, tự vệ; sử dụng các biện pháp chính đáng, thích hợp để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, đánh bại mọi âm mưu và hành vi xâm lược.

Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; có chính sách đặc thù ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, địa bàn xung yếu về quốc phòng. Nhà nước ghi nhận công lao và khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Gắn Với Thế Trận An Ninh Nhân Dân

Lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh diễu hành ra quân huấn luyện.

PTĐT – Tháng 3 năm 1940, Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ quyết định thành lập Ban cán sự (tức Tỉnh ủy Lâm thời) tỉnh Phú Thọ. Tiếp đó, ngay sau khi giành chính quyền từ cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945, ngày 30/8/1945, các lực lượng vũ trang (LLVT) của tỉnh tiến hành thống nhất thành “Chi đội giải phóng quân Trần Quốc Toản”. Đây là những sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh, khẳng định bước trưởng thành về công tác xây dựng LLVT và đường lối chiến tranh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tự hào và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, LLVT trên địa bàn tỉnh đã không ngừng lớn mạnh đảm bảo mục tiêu giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT), xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT vững chắc. Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần, củng cố các tiềm lực, thế trận trong KVPT.  Lực lượng bộ đội thường trực được sắp xếp kiện toàn biên chế tổ chức theo quy định của Quân khu và Bộ Quốc phòng. Các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đủ 100% quân số, tỷ lệ đảng viên đạt 90% – 95%. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, nhất là trong lực lượng DQTV, DBĐV được quan tâm; tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt trên 27%; tỷ lệ DQTV so với dân số toàn tỉnh đạt 1,97%.  Lực lượng Công an thường xuyên bám nắm địa bàn, cơ sở, củng cố thế trận an ninh nhân dân. Cùng với xây dựng “nền quốc phòng toàn dân”, thế trận “an ninh nhân dân” cũng thường xuyên được củng cố. Lực lượng Công an tỉnh, tiền thân là các “Đội Tự vệ đỏ”, “Đội trinh sát”, “Đội danh trừ gian”, “Đội hộ lương diệt ác” được thành lập trong những ngày Cách mạng tháng Tám lịch sử, đến nay được xây dựng đủ về số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; xác lập đấu tranh hàng trăm chuyên án trinh sát, truy xét; triệt phá hàng trăm băng, ổ nhóm hình sự. Hàng năm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 80%, trọng án đạt 95%. Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hàng năm đạt mục tiêu 3 giảm về trật tự an toàn giao thông.  Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, đến nay, 100% khu dân cư đều có Ban ANTT; toàn tỉnh có gần 16.500 tổ liên gia tự quản; 29 dòng họ tự quản về ANTT; 34 cụm liên kết xóa sơ hở vùng giáp ranh. Hàng năm, Công an tỉnh thường xuyên tổ chức thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT. Đây là lực lượng quan trọng cùng với Công an bảo đảm ANTT ở địa phương.  Đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và ý thức của nhân dân, từ năm 2009 đến nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức 02 cuộc diễn tập KVPT tỉnh; 13 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, gần 300 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, trên 60 cuộc diễn tập ứng phó lụt bão, ứng phó cháy rừng – tìm kiếm cứu nạn. Quá trình diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế lãnh đạo tập trung thống nhất của Tỉnh ủy, sự điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, Chỉ huy trưởng quân sự về thống nhất các LLVT trong KVPT. Kết quả huấn luyện, diễn tập của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, bám sát được phương châm chỉ đạo huấn luyện, diễn tập của cấp trên. Qua diễn tập đã bổ sung, hoàn thiện quyết tâm, kế hoạch tác chiến, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. 75 năm sau ngày Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, dưới dự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân đã tạo nên nhiều thắng lợi vẻ vang. Trong giai đoạn mới, đã tập trung chỉ đạo xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Với những kết quả đã đạt được, LLVT tỉnh giành được nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2020, Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ mới”. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với LLVT tỉnh  trong xây dựng lực lượng, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ANTT ở địa phương, khắc sâu lời Bác dạy “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân Vững Mạnh

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Hồng Chương – Tư lệnh Quân khu 2 cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Quân khu 2, kiểm tra quy hoạch, thiết kế xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao.

PTĐT – Đảng, Nhà nước ta nhất quán khẳng định, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó, Quân đội nhân dân (QĐND) là lực lượng nòng cốt. Quán triệt tinh thần đó, với tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng nền QPTD, xây dựng KVPT tỉnh vững chắc cả về tiềm lực, thế trận theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ điều kiện thực tiễn ở địa phương theo đúng tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.  Theo đó, để tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng quy hoạch tổng thể, bố trí thế trận quân sự trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đến nay, tổng diện tích quy hoạch thế trận trong KVPT tỉnh đạt hơn 19.000ha. UBND tỉnh xây dựng đề án xây dựng KVPT tỉnh cho 2 giai đoạn: 2011 – 2015 và 2016 – 2020 với tổng mức đầu tư trên 1.600 tỷ, đã ưu tiên đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình quân sự, quốc phòng, huấn luyện như: Xây dựng Sở chỉ huy cơ bản (AP-05); Thao trường bắn Yên Dưỡng; Căn cứ chiến đấu giả định… Trên cơ sở đó, thực hiện kế hoạch huấn luyện và diễn tập, từ năm 2009 đến nay, Ban Chỉ đạo diễn tập các cấp đã chỉ đạo, tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT tỉnh, 13 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, gần 300 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và 58 cuộc diễn tập ứng phó lụt bão, ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Quá trình diễn tập đã thể hiện rõ cơ chế lãnh đạo tập trung thống nhất của Tỉnh ủy, sự điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, Chỉ huy trưởng quân sự về thống nhất các LLVT trong KVPT. Kết quả huấn luyện, diễn tập, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, bám sát phương châm chỉ đạo huấn luyện, diễn tập của cấp trên; qua diễn tập đã bổ sung, hoàn thiện quyết tâm, Kế hoạch tác chiến, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Xác định xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng đẩy mạnh thực hiện “Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, trong đó, tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; làm rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn. Trong huấn luyện, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện bảo đảm sát với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, lực lượng bộ đội thường trực luôn được sắp xếp kiện toàn biên chế tổ chức theo quy định của Quân khu và Bộ Quốc phòng, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đủ 100% quân số, tỷ lệ đảng viên đạt gần 95%. Kết quả huấn luyện hàng năm, 100% các nội dung đều đạt yêu cầu trở lên; trong đó có trên 85,5% khá và giỏi.  LLVT tỉnh thực hành bắn đạn thật tại cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019. Lực lượng dân quân tự vệ có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, được Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, thành phần phù hợp, chất lượng ngày càng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 530 đầu mối dân quân tự vệ, với 29.258 chiến sĩ, đạt 1,97% dân số; trong đó 239 chiến sĩ được đào tạo trung cấp quân sự cơ sở và 814 chiến sĩ được đào tạo sĩ quan dự bị; tỷ lệ đảng viên trong Dân quân đạt 27,7%, Tự vệ đạt 56,1%. Với chủ trương xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, sẵn sàng huy động khi có tình huống, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tạo nguồn, đăng ký, phúc tra, sắp xếp, quản lý, huấn luyện và đảm bảo chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị. Đến nay, tỷ lệ sắp xếp vào các đơn vị DBĐV đạt 94,8% nhu cầu biên chế; hàng năm kiểm tra thực hành động viên huấn luyện DBĐV quân số đạt 89,96% so với chỉ tiêu được giao; chất lượng tổng hợp của các đơn vị DBĐV từng bước được nâng lên. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 13,08%.  Xây dựng KVPT vững chắc vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt trong tình hình hiện nay. Việc tăng cường tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần trong KVPT có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và tổ chức hoạt động của KVPT, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và tỉnh về KVPT; trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng KVPT tỉnh vững chắc trong tình hình mới. 

Đại tá Đinh Mạnh Phác  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Bài 2. Một Số Hiểu Biết Về Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân

MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂNMỤC TIÊUHiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng nền quốc phòng, an ninh.Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh trong bảo vệ Tổ quốc. * Quoác phoøng : – Baûo veä ñaát nöôùc – Taát caû caùc maët (qsöï, ctrò, kteá, vhoùa, k hoïc …) LLVT laø noøng coát – Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng,quaûn lí cuûa Nhaø nöôùc – Baûo veä chuû quyeàn toaøn veïn laõnh thoå quoác giaKHÁI NIỆM VỀ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂNKHÁI NIỆM VỀ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN * Quoác phoøng toaøn daân : – Neàn quoác phoøng mang tính chaát ” Cuûa daân, do daân, vì daân” – Do QÑND laøm noøng coát – Ñaët döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng – Baûo veä vöõng chaéc Toå quoác Vieät Nam XHCNKHÁI NIỆM VỀ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN* An ninh quốc gia : Là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ XHCN và nước cộng hòa XHCN Việt Nam, Sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.KHÁI NIỆM VỀ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN

* An ninh nhân dân : Là sự nghiệp của toàn dân, do dân tiến hành, lực lượng an ninh nhân dân làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.I.Tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ QP – AN trong thời kì mới Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa2.Kết hợp quốc phòng và an ninh với kinh tế3.Gắn nhiệm vụ QP với nhiệm vụ AN, phối hợp chặt chẽ hoạt động QP – AN với hoạt động đối ngoại4.Củng cố QP, giữ vững ANQG là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của nhân dân

5.Hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVTQ, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về XD nền QPTD – ANND, tăng cường quản lí Nhà nước về QP, AN6.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, công an, đối với sự nghiệp củng cố nền QPTD,ANND vững mạnh

I.Tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ QP – AN trong thời kì mới

II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI2.1. Đặc điểm– Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là nền quốc phòng, an ninh “của dân, do dân, vì dân”.Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nhằm mục đích là tự vệ chính đáng.– Söùc maïnh neàn quoác phoøng toaøn daân, an ninh nhaân daân laø cô sôû ñeå trieån khai moät chieán löôït toång hôïp baûo veä toå quoác II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI2.1. Đặc điểm– Được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại.– Nền quốc phòng toàn dân luôn gắn với nền an ninh nhân dân.

2.2 Mục đíchNhaèm baûo veä vöõng chaéc ñoäc laäp, chuû quyeàn, thoáng nhaát vaø toaøn veïn laõnh thoå.Baûo veä Ñaûng, baûo veä nhaø nöôùc, baûo veä nhaân daân vaø cheá ñoä XHCN. Baûo veä söï nghieäp ñoåi môùi, coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Baûo veä lôïi ích quoác gia, daân toäc. Baûo veä an ninh chính trò, an ninh kinh teá, an ninh tö töôûng vaên hoùa, xaõû hoäi. Giöõ vöõng oån ñònh chính trò, moâi tröôøng hoøa bình, phaùt trieån ñaát nöôùc theo ñònh höôùng XHCN.II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI

.2.3 Nhiệm vụ – Nhieäm vuï xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân:Baûo veä ñoäc laäp, chuû quyeàn, toaøn veïn laõnh thoå cuøa toå quoác Vieät Nam XHCN. Ñaùnh thaéng moïi keû thuø xaâm löôït, laøm thaát baïi moïi aâm möu ” Dieãn bieán hoøa hoøa bình” baïo loaïn laät ñoã cuûa caùc theá löïc thuø ñòch choáng phaù caùch maïng nöôùc ta.II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI

2.3 Nhiệm vụNhieäm vuï xaây döïng neàn an ninh nhaân daân:Giöõ vuõng söï oån ñònh vaø phaùt trieån moïi hoaït ñoäng cuûa xaõ hoäi. Ñaáu tranh choáng moïi haønh ñoäng gaây roái, phaù hoaïi cuûa caùc theá löïc thuø ñòch. Giöõ gìn traät töï an toaøn xaõ hoäi. Baûo veä nhöõng thaønh quaû chung cuûa xaõ hoäi II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI2.4 Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.Nội dung cơ bản của xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân bao gồm:Xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh.II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI

II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI

2.4 Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dânA. Xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.Tiềm lực quốc phòng, an ninh được xây dựng toàn diện trong đó tập trung vào 4 nội dung sau:1.Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần: Hiện nay Xây dựng tiềm lực chính trị , tinh thần của nền quốc phòng, an ninh cần tập trung :

II. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG, BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI

* Xây dựng tình yêu quê hương đất nước, niềm tin đối với Đảng, nhà nước, chế độ XHCN.* Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy hiệu lực của các tổ chức quần chúng; Giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội.* Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.* Nâng cao cảnh giác cách mạng2.Xây dựng tiềm lực kinh tế:Hiện nay xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, cần tập trung một số nội dung cơ bản sau:* Kết hợp giữa quốc phòng an ninh với kinh tế và kinh tế với Quốc phòng, an ninh.* Tạo được thế bố trí chiến lượt thống nhất về phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh.* Đảm bảo cơ sở vật chất cho quốc phòng, an ninh trong thời bình và thời chiến. Bảo đảm sức sống của nền kinh tế , có khả năng ngăn ngừa, hạn chế được tối đa sự phá hoại của kẻ thù trong thời bình và trong thời chiến.

* Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế với cơ sở hạ tầng của nền quốc phòng, an ninh.* Có kế hoạch động viên nền kinh tế khi tình hình đòi hỏi.* Không ngừng cỉa thiện đời sống vật chất, tinh thần của các lực lượng vũ trang nhân dân.

3.Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ Hiện nay cần tập trung:* Huy động các ngành khoa học, công nghệ quốc gia, trong đó khoa học quân sự, an ninh làm nòng cốt để nghiên cứu các vấn đề về quân sự, an ninh , sản xuất các loại vũ khí trang bị.* Chú trọng đào tạo , bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật cho phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh.* Từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm để phục vụ cho khoa học công nghệ quốc phòng, an ninh 4.Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh Hiện nay cần tập trung:* Xây dựng quân đội và công an theo hướng ” Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” Lấy xây dựng chính trị làm cơ sở.* Gắn hóa trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với hóa trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật , vũ khí trang bị cho lực lượng vũ trang * Xây dựng đội ngũ trong lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.* Chuẩn bị về mọi mặt, xây dựng các phương án đề phòng các tình huống có thể xảy ra, sẳn sàng động viên thời chiến để đối phó và giành thắng lợi.* Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự. * Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng với mọi đối tượng. Thực hiện nghiêm chỉnh luật nghĩa vụ quân sự và luật an ninh nhân dân.B . Xaây döïng theá traän quoác phoøng toaøn daân, an ninh nhaân daân:Hiện nay cần tập trung:* Kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân trong một thể thống nhất và phù hợp với bố trí chiến lượt về kinh tế – xã hội.* Phân vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh kết hợp với phân vùng kinh tế.* Xây dựng hậu phương chiến lược và căn cứ hậu phương các cấp tạo chỗ dựa vững chắc cho thế trận quốc phòng, an ninh.* Xây dựng khu vực phòng thủ, triển khai các lực lược chiến đấu sẳn sàng đối phó với mọi tình huống. Xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh trọng điểm.2.5những biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh hiện nay. – Taêng cöôøng coâng taùc giaùo duïc quoác phoøng, an ninh+ Noäi dung: Quaùn trieät nhöõng quan ñieåm cô baûn chuû nghóa Mac – Leânin, tö töôûng Hoà Chí Minh veà chieán tranh, quaân ñoäi vaø baûo veä toå quoác XHCN, ñöôøng loái quan ñieåm cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc veà quoác phoøng, an ninh cuøng vôùi nhöõng kieán thöùc veà quoác phoøng, quaân söï, an ninh caàn thieát khaùc.+ Ñoái töôïng: Toaøn daân, tröôùc heát laø caùn boä Ñaûng vieân, nhöõng ngöôøi coâng taùc trong cô quan, ñoaøn theå, tröôøng hoïc; Hoïc sinh, sinh vieân– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lí của nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.+ Đảng lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt trong quân đội nhân dân và công an nhân dân, Đảng còn phải lãnh đạo bao quát xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.+ Nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân: Nhà nước cần thể chế hóa đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh.– Khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng caùc löïc löôïng vuõ trang nhaân daân, noøng coát laø quaân ñoäi vaø coâng an.+ Löïc löôïng vuõ trang ñang ñöôïc xaây döïng theo höôùng ” Caùch maïng, chính quy, tinh nhueä töøng böôùc hieän ñaïi”.+ Veà chính trò yeâu caàu haøng ñaàu laø: ” Trung vôùi Ñaûng, trung vôùi nöôùc, hieáu vôùi daân, nhieäm vuï naøo cuõng hoaøn thaønh, khoù khaên naøo cuõng vöôït qua, keû thuø naøo cuõng ñaùnh thaéng”.– Học sinh phải tích cực học tập tốt, rèn luyện tốt, có niệm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vững tin vào con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.– Mỗi học sinh phải không ngừng học tập, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu CNXH, góp sức cùng với toàn Đảng, toàn dân phấn đấu vì mục tiêu ” Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”III. NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN– Phải nâng cao nhận thức về kết hợp hai nhiệm vụ chiếm lược xây dựng đất nước phải đi đôi với bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN và cuộc sống bình yên của nhân dân.– Học sinh cần nhận rõ được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong âm mưu ” Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng nước ta hiện nay.– Tích cöïc hoïc taäp tìm hieåu ñöôïc noäi dung cô baûn veà xaây döïng neàn quoác phoøng, an ninh goùp phaàn cuøng toaøn Ñaûng, toaøn daân, toaøn quaân xaây döïng vöõng chaéc neán quoác phoøng toaøn daân vaø an ninh nhaân daân cuûa ñaát nöôùc trong thôøi kyø môùi.CÂU HỎI ÔN TẬPTrình bày nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kỳ mới.Trình bày nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nayHãy nêu những biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

CÂU HỎI ÔN TẬP4. Hoïc sinh coù traùch nhieäm gì? Goùp phaàn xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân, an ninh nhaân daân vöõng maïnh

Cập nhật thông tin chi tiết về Nội Dung Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!