Xu Hướng 4/2023 # Một Số Biện Pháp Giáo Dục Vệ Sinh Cho Trẻ # Top 12 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 4/2023 # Một Số Biện Pháp Giáo Dục Vệ Sinh Cho Trẻ # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Một Số Biện Pháp Giáo Dục Vệ Sinh Cho Trẻ được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

PHAÀN I: MÔÛ ÑAÀU I.CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN: Treû em töø 0 ñeán 6 tuoåi lôùn vaø phaùt trieån nhanh hôn baát kyø thôøi ñieåm naøo khaùc trong cuoäc ñôøi cuûa moät con ngöôøi. Söï phaùt trieån ôû giai ñoaïn naøy toát hay khoâng phuï thuoäc vaøo raát nhieàu yeáu toá, trong ñoù, vaán ñeà veà giöõ gìn veä sinh cho treû laø moät trong nhöõng vaán ñeà thieát yeáu cuûa baäc hoïc maàm non khi treû laàn ñaàu tieân ñaët chaân ñeán moâi tröôøng gia ñình thöù hai cuûa mình.Ngoaøi ra, vieäc giöõ gìn veä sinh toát seõ giuùp cho treû coù theå löïc toát, haïn cheá söï phaùt sinh cuûa caùc dòch beänh, haïn cheá tyû leä treû bò suy dinh döôõng do maát veä sinh vì vaäy coâ giaùo chuû nhieäm, ngöôøi meï thöù hai cuûa treû coù vai troø raát quan troïng trong vieäc nuoâi döôõng vaø uoán naén nhöõng ñöùa con cuûa mình phaùt trieån moät caùch khoeû maïnh nhaát vaø phuø hôïp vôùi chuaån möïc veä sinh chung cuûa moïi ngöôøi. II.CÔ SÔÛ THÖÏC TIEÃN: Thöïc teá hieän nay cho thaáy raèng: Treû ngöôøi daân toäc Jrai chöa coù yù thöùc trong vieäc veä sinh caù nhaân cuõng nhö veä sinh chung vì treû ñöôïc sinh ra vaø lôùn leân trong moät moâi tröôøng raát “töï do”, treû muoán laøm gì thì laøm, muoán aên gì thì aên, muoán ñi hoïc luùc naøo thì ñi, saùng nguû daäy khoâng bao giôø ñaùnh raêng röûa maët, thaäm chí nhieàu treû ñeâm nguû ñaùi daàm ra quaàn aùo ñeán saùng vaãn maëc boä quaàn aùo ñeán lôùp nhö khoâng coù gì xaåy ra…boá meï treû khoâng bao giôø quan taâm tôùi moïi sinh hoaït thöôøng ngaøy cuûa con mình. III.LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: Tröôøng TH Leâ Quyù Ñoân ñoùng chaân treân ñòa baøn xaõ IaLang, moät xaõ thuoäc vuøng saâu, vuøng xa ñaëc bieät khoù khaên veà moïi maët: Kinh teá, chính trò, xaõ hoäi. Trong ñoù, khoù khaên veà maët xaõ hoäi laø khoù khaên noåi baät nhaát vì trình ñoä daân trí raát thaáp, phuï huynh hoïc sinh chöa hieåu roõ taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc taäp cuûa con em mình neân vieäc giaùo duïc veä sinh cho con em hoï laïi caøng khoù khaên gaáp boäi laàn.Vaäy taát caû chuùng ta phaûi laøm gì ñeå coù theå reøn cho treû thöïc hieän ñöôïc moät soá neà neáp veä sinh chung cuûa lôùp khi maø treû ñaõ soáng theo kieåu töï do trong naêm naêm lieàn? Sau moät thôøi gian daøi toâi ñaõ duøng nhieàu bieän phaùp giaùo duïc veä sinh khaùc nhau nhaèm löïa choïn ñöôïc moät soá bieän phaùp giaùo duïc veä sinh ñem laïi keát quaû cao nhaát vaø naêm hoïc naøy toâi ñaõ thöû nghieäm moät soá bieän phaùp giaùo duïc veä sinh ñoù trong moät thôøi gian daøi vaø ñaõ ñem laïi moät soá keát quaû khaù khaû quan trong vieäc naâng cao yù thöùc veä sinh cho treû, vì theá cho neân toâi ñaõ maïnh daïn vieát ñeà taøi: “Moät soá bieän phaùp giaùo duïc veä sinh cho treû ngöôøi daân toäc Jrai”. III.KHAÙNH THEÅ NGHIEÂN CÖÙU VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU: -Lôùp maãu giaùo laøng Le gaén lieàn tröôøng TH Leâ Quyù Ñoân -Giaùo duïc treû moät soá neà neáp veä sinh caù nhaân vaø veä sinh chung PHAÀN II: NOÄI DUNG CHÖÔNG I: THÖÏC TRAÏNG I.Thuaän lôïi: -Nhieàu treû bieát söû duïng tieáng phoå thoâng -Treû ñöôïc tieáp xuùc vôùi moät soá treû ngöôøi Kinh -Caùc coâ ñeàu yeâu ngheà, meán treû -Moät soá phuï huynh ñaõ baét ñaàu coù söï quan taâm ñeán vieäc hoïc cuûa con mình -Ñöôïc söï quan taâm cuûa UBND xaõ, BGH nhaø tröôøng vaø caùc ban ngaønh ñoaøn theå khaùc trong xaõ IaLang. II.Khoù khaên: -Soá löôïng hoïc sinh khaù ñoâng (27 chaùu trong ñoù treû ngöôøi daân toäc laø 22 treû) maø coâ vaø treû laïi baát ñoàng veà ngoân ngöõ. -Trong 5 naêm lieàn treû khoâng ñöôïc söï reøn giuõa cuûa boá meï trong vieäc veä sinh caù nhaân cuõng nhö giöõ gìn veä sinh chung. -Theo phong tuïc, taäp quaùn cuûa ngöôøi Jrai thì laáy nöôùc döôùi suoái ñeå duøng haøng ngaøy maø khoâng ñaøo gieáng neân hoï duøng nöôùc raát tieát kieäm. Vaøo muøa khoâ nöôùc laïi caïn neân vieäc veä sinh cuûa treû taïi gia ñình caøng khoù khaên hôn beân caïnh ñoù giaùo vieân cuõng khoâng laáy ñöôïc nöôùc cho treû veä sinh. CHÖÔNGII: MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP GIAÙO DUÏC VEÄ SINH CHO TREÛ NGÖÔØI DAÂN TOÄC JRAI Theo chöông trình boài döôõng chuyeân ñeà heø naêm 2006, theo söï chæ ñaïo cuûa caáp treân veà vieäc chaêm soùc giaùo duïc veä sinh cho treû nhaèm giuùp treû ngaøy caøng coù yù thöùc veä sinh hôn nöõa neân toâi ñaõ kòp thôøi giaùo duïc cho treû moät soá kyõ naêng söû duïng nöôùc saïch vaø baûo quaûn nöôùc saïch, yù thöùc töï veä sinh caù nhaân saïch seõ, veä sinh tröôøng lôùp saïch seõ tuy nhieân ñoái vôùi treû ngöôøi daân toäc Jrai thì ñoù laø caû moät vaán ñeà lôùn vì treû ñaõ quen soáng töï do vaø vì ñieàu kieän nöôùc sinh hoaït khoù khaên…nhö toâi ñaõ neâu treân neân toâi phaûi söû duïng nhieàu phöông phaùp giaùo duïc veä sinh hoã trôï khaùc ñeå giuùp treû coù yù thöùc töï giaùc cao trong vieäc veä sinh. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, veä sinh ôû caùc lôùp maàm non bao goàm veä sinh caù nhaân vaø veä sinh moâi tröôøng. Vaäy chuùng ta caàn laøm gì ñeå giuùp treû coù yù thöùc töï giaùc trong vieäc giöõ veä sinh saïch seõ? Tröôùc heát, moãi chuùng ta phaûi töï veä sinh caù nhaân saïch seõ, thöôøng xuyeân queùt doïn lôùp vaø xung quanh lôùp hoïc saïch seõ, boû raùc ñuùng nôi quy ñònh…. * Tuyeân truyeàn ñeán caùc baäc phuï huynh: Coâ laøm moät baûng tuyeàn tuyeàn veà caùch veä sinh nhö theá naøo laø saïch seõ ñeán caùc baäc phuï huynh ôû tröôùc lôùp. Nhôø thoân tröôûng tuyeân truyeàn ñeán caùc phuï huynh trong caùc buoåi hoïp laøng, caùc buoåi leã hoäi cuûa laøng…. Coâ tuyeân truyeàn vôùi caùc baäc phuï huynh khi toå chöùc buoåi hoïp phuï huynh ñaàu naêm hoïc baèng caùch coâ thöïc haønh caùc böôùc veä sinh ñeå giuùp phuï huynh naém ñöôïc caùch röûa tay, maët,…theo ñuùng khoa hoïc ñeå veà nhaø höôùng daãn laïi cho con em mình. *Giaùo duïc treû thöïc hieän ñuùng vaø ñaày ñuû vieäc veä sinh saïch seõ: Ngay töø ñaàu naêm hoïc, coâ phaûi höôùng daãn thaät tæ mæ cho treû caùch veä sinh caù nhaân nhö theá naøo laø ñuùng: Röûa tay tröôùc khi aên vaø sau khi ñi veä sinh, thöôøng xuyeân taém goäi saïch seõ, ñaùnh raêng haøng ngaøy, moùng tay vaø moùng chaân phaûi ñöôïc caét ngaén, toùc cuùng phaûi ñöôïc caét hoaëc coät leân thaät goïn gaøng, maëc quaàn aùo saïch, ñeïp ñeán lôùp hoïc, ñeå deùp ôû ngoaøi cöûa tröôùc khi vaøo lôùp, boû raùc vaøo hoá raùc vaø khoâng vöùt raùc böøa baõi…. Ví duï: HÖÔÙNG DAÃN TREÛ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG VEÄ SINH 1.OÅn ñònh lôùp: Haùt baøi ” Röûa maët nhö meøo” 2.Daïy treû: a.Giôùi thieäu baøi: Caùc con vöøa haùt baøi haùt noùi veà con gì? (Con meøo) Ñuùng roài, con meøo veä sinh khoâng saïch neân neân bò ñau maét vì vaäy khoâng ñöôïc meï yeâu vaø bò caùc baïn cöôøi cheâ ñaáy caùc con aï.Baây giôø coâ coâ höôùng daãn caùc con moät soá hoaït ñoäng veä sinh ñeå töï veä sinh cho saïch nheù? Coù nhö vaäy thì meï vaø caùc baïn seõ ngaøy caøng yeâu meán caùc con hôn. b.Baøi môùi: – Höôùng daãn treû caùch röûa tay ñuùng: Cho nöôùc laøm öôùt tay vaø baét ñaàu röûa: röûa coå tay tröôùc tieáp ñeán röûa mu baøn tay, keõ caùc ngoùn tay, moùng tay, loøng baøn tay roài cho nöôùc saïch röûa laïi vaø vaåy nheï cuoái cuøng laø lau tay vaøo khaên ( Coâ vöøa höôùng daãn caùch röûa vöøa laøm cho treû xem 2-3 laàn roài taäp cho töøng treû röûa theo trình töï cuûa caùc thao taùc) – Höôùng daãn treû röûa maët: Cho nöôùc öôùt khaên vaø baét ñaàu röûa maët: duøng hai ngoùn tay (ngoùn troû vaø ngoùn giöõa) giöõ moät beân ñaàu cuûa khaên vaø lau hai maét tröôùc tieáp ñeán dòch khaên leân moät ít vaø lau muõi, laïi dòch khaên leân roài lau mieäng, caèm.Laät khaên sang maët khaùc vaø tieáp tuïc nhö theá coâ laïi lau hai maù, dòch khaên lau traùn vaø cuoái cuøng laø lau tai ( Coâ vöøa höôùng daãn caùch röûa vöøa laøm cho treû xem 2-3 laàn roài taäp cho töøng treû röûa theo trình töï cuûa caùc thao taùc). – Höôùng daãn treû veä sinh lôùp hoïc: Ñeå moät caùi soït ôû cuoái lôùp cho treû cho raùc vaøo vaø ñeán giôø ra chôi vaø ra veà thì cho treû mang soït raùc ra ñoå vaøo hoá raùc, baïn naøo coù quaø thì göûi coâ ñeán giôø ra chôi coâ phaùt laïi chöù tuyeät ñoái khoâng cho treû aên trong lôùp hoïc vì caùc con chæ lo aên thì caùc con seõ khoâng nghe coâ giaûng baøi, nhö vaäy seõ khoâng hieåu baøi coâ giaûng,….. Ñoùng moät soá ñinh veà moät goùc cuûa lôùp hoïc vaø yeâu caàu treû treo moïi ñoà duøng caù nhaân cuûa treû( caëp saùch, aùo aám, muõ…) leân ñoù ñeå cho lôùp hoïc goïn gaøng vaø ñeå treû taäp trung chuù yù vaøo baøi hoïc vaø thoaûi maùi khi vui chôi…. Höôùng daãn treû keâ laïi baøn gheá khi thaáy baøn gheá ñeå khoâng ngay ngaén 3.Keát thuùc: Coâ vöøa daäy caùc con veà caùc hoaït ñoäng gì? Nhaän xeùt, tuyeân döông treû Cho treû haùt baøi ” Vui ñeán tröôøng” * Treân ñaây laø moät baøi soaïn veà caùch höôùng daãn treû caùc hoaït ñoäng veä sinh ñeå höôùng daãn treû veä sinh saïch seõ maø cuùng ta phaûi thöïc hieän ngay khi treû ñaõ vaøo neà neáp hoïc taäp cuûa lôùp, tuy nhieân ñoái vôùi treû ngöôøi Jrai thì neáu hoïc caùch veä sinh ñoù chæ coù moät laàn thì raát khoù khaên vôùi treû vì treû seõ khoâng nhôù ñöôïc, beân caïnh ñoù thôøi gian hoïc raát laø ít maø thôøi gian ôû nhaø raát nhieàu trong khi ñoù, boá meï treû khoâng quan taâm ñeán vieäc veä sinh cuûa treû. Bieän phaùp quan troïng nhaát laø haøng ngaøy coâ phaûi kieåm tra veä sinh treû veà moät soá vaán ñeà ñôn giaûn nhö: tröôùc khi ñi hoïc caùc con ñaõ röûa tay, chaân, maët muõi saïch seõ chöa? Ñaõ chaûi toùc chöa? Ñaõ ñaùnh raêng khi nguû daäy chöa?…. Vaø phaûi ñoäng vieân kòp thôøi khi treû thöïc hieän ñuùng ñöôïc moät trong nhöõng vaán ñeà veä sinh nhö ñaõ röûa tay chaân saïch hay ñaõ ñaùnh raêng röûa maët saïch coâ ñaët ra beân caïnh ñoù caàn ñoäng vieân, khuyeán khích nhöõng treû chöa thöïc hieän laàn sau coá gaéng thöïc hieän toát nhö caùc baïn. Thöôøng xuyeân nhaéc nhôû treû boû raùc ñuùng nôi quy ñònh, treo aùo, muõ, ñeå deùp vaøo ñuùng nôi quy ñònh, queùt doïn lôùp khi lôùp baån, caùch keâ baøn gheá laïi cho goïn gaøng khi baøn gheá ñeå khoâng ngay ngaén. Tröôùc khi ra veà, coâ nhaéc treû veà taém röûa saïch seõ, röûa tay saïch tröôùc khi aên vaø sau khi ñi veä sinh. Taém röûa baèng xaø phoøng, giaët quaàn aùo baèng xaø phoøng,….Cöù nhö theá, haøng ngaøy, haøng ngaøy coâ ñoäng vieân kòp thôøi nhöõng treû veä sinh caù nhaân saïch seõ, ñeå deùp, muõ,…ñuùng nôi quy ñònh seõ giuùp cho treû daàn daàn hình thaønh ñöôïc thoùi quen toát veà caùch veä sinh saïch seõ. CHÖÔNG III: KEÁT QUAÛ Sau moät thôøi gian aùp duïng moät soá bieän phaùp treân toâi thaáy yù thöùc töï giaùc veä sinh cuûa treû taêng leân roõ reät. Tyû leä treû coù yù thöùc veä sinh caù nhaân tröôùc khi ñeán lôùp cao hôn so vôùi ñaàu naêm hoïc, treû bieát queùt lôùp saïch seõ, keâ baøn gheá goïn gaøng, hieän töôïng aên quaø vaët trong lôùp khoâng coøn xaåy ra. * Keát quaû treû coù yù thöùc töï giaùc trong coâng taùc veä sinh: Ñaàu naêm: Toång soá treû: 27 Daân toäc: 22 Thöôøng xuyeân Thænh thoaûng Khoâng bao giôø Soá löôïng Tyû leä Soá löôïng Tyû leä Soá löôïng Tyû leä 5 18,5 % 3 11,1% 19 70,3% Hieän nay: Toång soá treû: 26 Daân toäc: 22 Thöôøng xuyeân Thænh thoaûng Khoâng bao giôø Soá löôïng Tyû leä Soá löôïng Tyû leä Soá löôïng Tyû leä 18 66,6% 9 33,3% 0 0% Qua hai baûng so saùnh treân ta thaáy keát quaû giaùo duïc veä sinh cho treû hieän nay taêng cao so vôùi ñaàu naêm hoïc.Ñaàu naêm hoïc chæ coù 5 treû ngöôøi daân toäc Kinh bieát veä sinh saïch seõ tröôùc khi ñeán lôùp, coù 3 treû ngöôøi daân toäc Jrai thænh thoaûng veä sinh tröôùc khi ñeán lôùp hoïc (Gia ñình nhöõng treû naøy ôû gaàn gia ñình treû ngöôøi daân toäc Kinh) coøn 19 treû ñeå tay chaân baån, quaàn aùo baån,…ñeán lôùp nhöng hieän nay, tröôùc khi ñeán lôùp treû ñaõ töï röûa tay tröôùc chaân, maët muõi tröôùc khi ñeán lôùp, moùng tay, moùng chaân cuõng ñaõ ñöôïc nhieàu treû caét saïch seõ,treû ñaõ bieát so saùnh giöõa mình vaø caùc baïn khaùc, ai naøo saïch hôn? Qua ñoù cho ta thaáy raèng, treû ñaõ daàn daàn coù yù thöùc veä sinh saïch seõ, treû ñaõ bieát theá naøo laø ñeïp, theá naøo laø saïch? PHAÀN III: KEÁT LUAÄN Moãi chuùng ta sinh ra vaø lôùn leân ñeàu ñöôïc söï reøn giuõa, daïy doã cuûa cha meï môùi trôû thaønh ñöôïc con ngöôøi coù ích cho xaõ hoäi.Trong khi ñoù caùc chaùu ngöôøi daân toäc Jrai thua thieät hôn caùc baïn cuøng trang löùa ôû nhöõng nôi coù ñieàu kieän thuaän lôïi hôn veà moïi maët ñaëc bieät laø söï quan taâm, chaêm soùc cuûa cha meï ñoái vôùi caùc chaùu vì vaäy, ñeå treû coù theå töï phuïc vuï baûn thaân ñöôïc thì tröôùc heát coâ phaûi thöïc söï yeâu ngheà, meán treû vaø khi ñoù coâ daïy treû caùch veä sinh caù nhaân seõ ñaït keát quaû cao nhaát. Chuùng ta phaûi taïo ñöôïc cho treû moät thoùi quen toát, haønh vi veä sinh vaên minh vaø caùc kó naêng töï phuïc vuï baûn thaân saïch seõ, goïn gaøng; choã chôi, nôi chôi ngaên naép, saïch seõ vaø bieát giuùp ñôõ laãn nhau. Treân ñaây laø moät soá bieän phaùp giaùo duïc veä sinh cho treû ngöôøi daân toäc Jrai maø toâi ñaõ nghieân cöùu vaø thöïc nghieäm taïi lôùp mình vaø ñaõ ñaït ñöôïc moät soá keát quûa khaû quan tuy nhieân noù vaãn coøn moät soá haïn cheá nhaát ñònh.Raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc ñoàng nghieäp ñeå Saùng kieán cuûa toâi ñöôïc hoaøn thieän hôn. Xin chaân thaønh caûm ôn!

Một Số Biện Pháp Giáo Dục Trẻ Bảo Vệ Môi Trường

: Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, tôi cho trẻ rửa tay bằng xà phòng để giữ gìn vệ sinh cá nhân phòng tránh các dịch bệnh và giáo dục trẻ phải sử dụng nước tiết kiệm sau khi sử dụng để trẻ biết được bảo vệ giữ gìn vệ sinh cá nhân, sử dụng nguồn tài nguyên nước tiết kiệm cũng là bảo vệ môi trường.

Tôi luôn giúp trẻ hiểu biết về môi trường xung quanh trẻ: Lớp, trường, gia đình, làng xóm. Phân biệt được môi trường sạch và môi trường bẩn . Tôi chuẩn bị: Hai chậu nước như nhau sau đó tôi cho trẻ rửa tay chỉ sử dụng trong một chậu. Sau khi trẻ rửa tay xong, tôi cho trẻ quan sát lại hai chậu nước và so sánh để trẻ biết được đâu là nước sạch, đâu là nước bẩn giúp trẻ ý thức được cách giữ vệ sinh cơ thể. Từ đó, trẻ có ý thức phải giữ cho môi trường được sạch sẽ như không vứt rác, vứt đồ chơi bừa bãi, tham gia vệ sinh lau chùi sắp xếp đồ chơi ngăn nắp, bỏ rác vào thùng rác, biết đi vệ sinh đúng nơi qui định, giữ sạch sẽ nhà vệ sinh và rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày, không để vòi nước chảy liên tục, thấy nước chảy tràn biết khoá vòi lại, giữ gìn đồ chơi. Trẻ có ý thức trong chăm sóc bảo vệ cây cối như tưới cây, làm cỏ. Khi cho trẻ tìm hiểu về môi trường tự nhiên tôi giải thích cho trẻ thấy được lợi ích và tác hại của gió, nắng, mưa. Các biện pháp tránh nắng, tránh gió, tránh mưa, không ngồi lâu chỗ có gió lùa, mặc ấm khi có gió rét,…

Tôi xây dựng góc thiên nhiên phong phú, trong đó tôi trồng nhiều loại cây tạo điều kiện cho trẻ tham quan thực tế qua hoạt động phát triển nhận thức trẻ có thể tìm hiểu thêm về sự sinh trưởng của cây từ lúc ươm hạt, nẩy mầm, cho đến lúc cây phát triển giúp trẻ yêu thiên nhiên và giờ học của trẻ thêm sinh động. Tôi giáo dục cho trẻ lòng yêu thiên nhiên biết chăm sóc và bảo quản, giữ gìn môi trường xung quanh trẻ.

hoạt động phát triển nhận thức: Cô cho trẻ làm thí nghiệm trồng cây con, thông qua đó giáo dục trẻ biết ích lợi của cây đối với đời sống của con người như là che bóng mát, giảm bụi, tiếng ồn, cho gỗ làm nhà, cho hoa để trang trí tạo cảnh đẹp, cho quả để ăn và một số cây còn dùng để làm thuốc chữa được nhiều bệnh, ngoài ra cây rừng còn giúp cản gió, bão, ngăn chặn lũ lụt.

Nhìn thấy các tranh ảnh có mình, trẻ rất thích đến xem từ đó mà tôi phối hợp với cha mẹ trẻ giáo dục trẻ phải có ý thức giữ gìn trường, lớp sạch đẹp những cháu có ý thức tốt sẽ được tôi nêu gương trước các bạn trong mỗi tuần trẻ rất vui và các bạn trong lớp thấy được đó là hành vi tốt nên cũng thực hiện theo,…Chính vì muốn được nêu gương trẻ phải phấn đấu thực hiện tốt việc bảo vệ trường lớp xanh- sạch- đẹp. Dần dần, tôi hình thành được cho trẻ ý thức biết bảo vệ môi trường ngay tại trường, lớp của mình. Từ đó sẽ dễ dàng hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường xung quanh. Tôi cũng tuyên truyền để cha mẹ trẻ biết để động viên trẻ thực hiện tốt hơn và nhắc nhở trẻ phát huy hơn thực hiện cả khi ở nhà, ở nơi công cộng.

: Cha mẹ phải chú ý đến trẻ, khi ăn quà bánh xong trẻ phải biết bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác xuống sông, ao hồ, luôn giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, nhà cửa luôn được sạch sẽ thoáng mát và phải luôn nhắc nhở trẻ thường xuyên, tạo tình huống cho trẻ thực hành. Muốn làm được điều đó thì cha mẹ phải là người làm gương cho trẻ,… Ví dụ: Cháu ,… thường sắp xếp các đồ dùng của lớp ngăn nắp, trẻ luôn nhắc nhở các bạn phải bỏ rác đúng nơi, khi thấy rác trẻ tự nhặt rác và bỏ vào thùng rác, biết chăm sóc cây xanh. Vì vậy việc giáo dục cho trẻ có ý thức tốt về bảo vệ môi trường cũng rất cần sự kết hợp của cha mẹ trẻ.

“Một Số Biện Pháp Giáo Dục Sớm Cho Trẻ 24

Là một giáo viên Mầm non, câu châm ngôn giáo dục mà tôi tâm đắc nhất chính là “Giáo dục không phải là đong cho đầy thùng mà là thắp sáng lên ngọn lửa”. “Một đứa trẻ không phải là một chiếc lọ hoa để đổ cho đầy mà là một ngọn lửa cần được thắp sáng”. Với tôi, trẻ em không phải là một chiếc lọ hoa để người lớn và thầy cô giáo tìm cách đổ đầy nước và tự cho những điều đó là đúng. Mà, trẻ em là ngọn lửa và việc chúng ta cần làm là các cô giáo Mầm non hãy nhóm và truyền lửa cho trẻ, để trẻ được thể hiện bản thân mình, được trải nghiệm để được trưởng thành.

Khoa học đã chứng minh, giai đoạn trẻ từ 0-6 tuổi là “giai đoạn Vàng” trong sự phát triển của trẻ. Ở độ tuổi này, trẻ bắt đầu làm quen với thế giới xung quanh, yêu thích khám phá, nhạy cảm với những biến đổi và có khả năng ghi nhớ đặc biệt tốt. Chính vì vậy, giáo dục trẻ ngay từ tuổi Mầm non được toàn xã hội và gia đình quan tâm. “Giáo dục sớm” cho trẻ là giáo dục nhằm bồi dưỡng tố chất, qua đó giúp trẻ có sự phát triển nổi trội về thể chất cũng như tinh thần.

Vậy “Giáo dục sớm” là gì? trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụm từ “Giáo dục sớm”. Giáo dục sớm là phương thức giáo dục áp dụng đối với trẻ từ trong bào thai đến 6 tuổi nhằm phát huy những tố chất tốt đẹp, lấy tố chất xây dựng nên tính cách, từ đó làm cơ sở cho sự phát triển con người sau này.

Song, thực tế ở một số trường mầm non nói chung và trường Mầm non Hồng Châu chúng tôi nói riêng cho thấy. Khi nói tới cụm từ “Giáo dục sớm” cho trẻ dưới 3 tuổi, thì có nhiều bậc phụ huynh có tâm lý muốn cho con ở nhà, không cho con đến nhà trẻ hoặc ra ngoài vì nghĩ các cháu còn nhỏ chưa biết gì mà đến trường, hoặc ra ngoài sợ trẻ bị nguy hiểm, hay lây và mắc các dịch bệnh… Chính vì vậy mà tỷ lệ trẻ từ 24-36 tháng tuổi đến trường còn hạn chế. Năm học 2018-2019 lớp nhà trẻ do tôi phụ trách đầu năm chỉ được 14 cháu chưa đủ so với chỉ tiêu và quy định tại Điều lệ trường Mầm non.

Năm học 2019 -2020 tôi tiếp tục được phân công dạy nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi ở trường Mầm non Hồng Châu, tôi luôn suy nghĩ tìm ra các biện pháp “Giáo dục sớm” cho trẻ để tạo niềm tin của phụ huynh đưa trẻ đến trường và góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Chính vì vậy, tôi mạnh đề xuất “Một số biện pháp giáo dục sớm cho trẻ 24-36 tháng tuổi” mà tôi đã áp dụng tại trường Mầm non Hồng Châu, xin phép được trình bày trước hội thi.

Biện pháp 1: Luôn làm bạn của trẻ, cùng chơi với trẻ bất cứ lúc nào có thể.

Để việc “Giáo dục sớm” cho trẻ có hiệu quả, đầu tiên tôi luôn hướng tới những cảm nhận của trẻ về cuộc sống xung quanh. Từ đó tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm các sự vật gần gũi xung quanh trẻ một cách phong phú.

Vì vậy, tôi luôn bên cạnh trẻ khi trẻ chơi, cùng chơi với trẻ bất cứ lúc nào có thể, để kích thích niềm đam mê của trẻ, tiến hành giáo dục không chú ý tới khó dễ…

VD: trong giờ hoạt động với đồ vật, trẻ chơi xếp chồng các khối gỗ lên nhau, tôi không yêu cầu trẻ phải làm được ngay từ đầu, mà tôi luôn chú ý đến lòng ham học hỏi, tinh thần say mê khám phá của trẻ. Mặc dù trẻ có thể xếp chậm không như tôi mong muốn nhưng không vì thế tôi làm thay luôn trẻ, làm như vậy dễ hình thành tư tưởng nản chí khi gặp khó khăn, dựa dẫm trong trẻ.

Hình ảnh cô giáo ngồi chơi xếp hình cùng các con

* Biện pháp 2:  Giáo dục cho trẻ thông qua hoạt động chơi – học.

Chơi có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp trẻ nhận thức được thế giới xung quanh bằng cách tiếp xúc, tìm hiểu, khám phá với các đồ vật xung quanh trẻ. Từ đó, trẻ thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu, khám phá tạo cho trẻ sự nhanh nhẹn, phấn khởi, vui nhộn, tâm lý thoải mái và hứng thú với môi trường tự nhiên, đồng thời giúp trẻ tự tin, mạnh dạn hơn.

VD: Với nhóm bài học phát triển các giác quan: Tôi dắt các bé đi dạo khu vườn trường, cho bé quan sát “ Góc thiên nhiên” tôi có thể cho bé nhắm mắt và thử đoán tên các loài hoa thông qua khứu giác; ngửi mùi hoa, sơ tay vào lá cây hoặc cho các con vui chơi cùng với các đồ vật mang theo từ lớp ra đó cũng là cách để nuôi dưỡng cảm xúc ở trẻ.

Hình ảnh các bé cùng cô quan sát góc thiên nhiên

Trong giờ học tôi luôn khơi gợi được sự hứng thú về tinh thần và khả năng tưởng tượng của trẻ.

Ví dụ: Giờ học nhận biết màu sắc: Tôi mang một thùng các quả bóng nhỏ có nhiều màu khác nhau, ban đầu, tôi sẽ giới thiệu với các bé những gam màu đơn giản như “ Màu xanh – màu đỏ” và sau đó tăng mức độ khó lên dần. Sau đó, tôi đọc tên một màu để các bé chọn quả bóng có màu đỏ hoặc cùng bé xắp xếp các quả bóng theo thứ tự màu sắc khác nhau.

Hình ảnh các bé cùng cô nhận biết màu sắc

* Biện pháp 3: Dõi theo trẻ

Việc dõi theo trẻ là một trong những điều quan trọng nhất, mà chúng tôi thường nhắc nhở nhau “dõi theo trẻ”, và tin tưởng rằng mỗi trẻ đều có thời hạn riêng để phát triển bản thân. Dõi theo trẻ có nghĩa là mỗi đứa trẻ có những nhu cầu, niềm đam mê và tài năng riêng và trẻ nên được dạy và hướng dẫn cho phù hợp…

VD: Tôi sẽ dõi theo trẻ khi trẻ bắt đầu phát triển về tình cảm bạn bè như: thể hiện sự đồng cảm, thể hiện cảm xúc đối với những người bạn chơi cùng mình, thậm chí là những con búp bê mà trẻ chơi hàng ngày…

Hình ảnh các bé biết thể hiện cảm xúc cùng cô

* Biện pháp 4: Phối kết hợp với cha mẹ trong việc “ Giáo dục sớm” cho trẻ.

Khi nói đến “ Giáo dục sớm” cho trẻ dưới 3 tuổi thì không một ngôi trường nào tốt bằng gia đình, và không một người thầy nào tốt như cha mẹ!” câu nói này càng đúng hơn đối với những trẻ vừa mới lọt lòng cho đến khi được 3 tuổi. Đó là giai đoạn trẻ được bao bọc, dạy dỗ từ người thân trong gia đình đồng thời cũng là giai đoạn trẻ có sự phát triển nhanh và mạnh nhất về mặt não bộ. “Giáo dục sớm” đúng cách cho trẻ trong giai đoạn này đặc biệt hiệu quả trong việc hình thành nhân cách và trí thông minh cho trẻ. Vì vậy, mỗi lần chơi cùng trẻ tôi thường chụp lại những hình ảnh mà khi ở lớp trẻ hứng thú khám phá, trải nghiệm cùng cô để làm minh chứng tuyên truyền, giải thích với phụ huynh rằng cha mẹ hãy luôn bên con mỗi khi con chơi hay khám phá điều gì đó, bên con như một người bạn, để con tự học từ chơi mà không bị gián đoạn và chỉ can thiệp hoặc giúp đỡ trẻ khi có nguy cơ gây hại hoặc nguy hiểm.

Điều quan trọng trong các phương pháp giáo dục sớm chính là việc cha mẹ cần kiên trì và phải bình tĩnh để cùng bé học tập và rèn luyện. Để giúp con học hỏi được những điều bổ ích thì cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên và có ảnh hưởng lớn nhất đến các con.

Sau khi áp dụng các biện pháp giáo dục sớm cho trẻ tại trường, kết quả đạt được như sau:

Tỷ lệ trẻ 24-36 tháng tuổi đến lớp ngày càng đông; hiện tại lớp tôi có 23 cháu; tăng 9 cháu so với thời điểm này của năm học trước.

Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hồn nhiên, tự tin hơn mỗi khi tiếp xúc với mọi người xung quanh; có nề nếp trong học tập, vui chơi, vui vẻ với các bạn, thích được hát múa, ăn hết xuất, ngủ đúng giờ, một số trẻ có khả năng tự phục vụ bản thân như: Biết tự lấy ghế ngồi vào bàn ăn, biết tự xúc cơm và biết cất, lấy đúng đồ dùng cá nhân của mình.

Các bậc phụ huynh quan tâm đến trẻ nhiều hơn, đưa con đi học đều, đúng giờ, biết khuyến khích con khám phá mọi vật xung quanh; Không la mắng trẻ khi chúng nghịch đất cát; Không quát mắng hay chán nản khi trẻ lỡ làm rơi vỡ đồ vật trong nhà. Luôn khuyến khích trẻ khi trẻ muốn tìm hiểu những điều mới lạ;…và thường xuyên phối kết hợp với chúng tôi trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Một Số Biện Pháp Giáo Dục Lễ Giáo Cho Trẻ 5 Tuổi

Tên đề tài:một số biện pháp giáo dục

lễ giáo cho trẻ 5 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích Việt Nam.

Đối tượng : 5-6 Tuổi.

I /Đặt Vấn Đề

Văn học dân gian đóng vai trò là: “Bầu sữa mẹ” (theo cách nói của MGORKI-Nhà văn Nga vĩ đại )Nuôi dưỡng nền văn học .

Nếu không có thể thơ lục bát được hình thành và đào luyện từ trong ca dao dân tộcthì không thể có truyện Kiều của Nguyễn Du.Không có kho tàng truyện cổ tích cực kỳ phong phú thì không có Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ. Nhiều nhà văn thơ khác của dân tộc đã học tập,tiềp thu những hìn tượng nghệ thuật,những cốt truyện và nhất là cách nhìn nhận về con người và cuộc sống trong văn học dân gian truyền thống để tạo nên tác phẩm văn học của họ như: Hồ Chí Minh,Nguyễn Khuyến,Tố Hữu,Trần Đăng khoa…

Trong đó truyện cổ tích là một trong những thể loại chủ yếu của văn học dân gian nó cũng là thể loại có nhiều vấn đề phức tạp và phong phú . Thông qua những sáng tạo nghệ thuật cổ tích ,tác giả dân gian đã gửi vào đó quan niệm nghệ thuật

về thế giới nhân sinh thể hiện ý thức thẩm mỹ gắn liền với tinh thần nhân văn của mình .

Truyện cổ tích của dân tộc nào cũng đề cao đạo đức nhân nghĩa .Nó là một môi trường đắc địa để những bài học đạo đức,luân lý được đưa đến cho trẻ một cách tự nhiên. Hiện nay cuộc sống hiện đại nên có nhiều phương tiện giải trí vui chơi và học tập hấp dẫn khiến các bậc phụ huynh thường lệ thuộc vào đó,thường khi con đi học về là bố mẹ mở băng đĩa siêu nhân hay trò chơi “Game” cho con xem.Nhưng thông qua các thể loại ấy làm sao có thể đánh thức được tình cảm đạo đức ban đầu như:

Tình yêu thương lòng biết ơn,tinh thần đoàn kkêt….mà thông qua nội dung ý nghĩa của những câu truyện khiến những quan hệ hành vi của trẻ nhận thức được sâu sắc từ đó tôi đã tìm tòi ,học hỏi ,suy nghĩ và mạnh dạn chọn đề tài ” Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5tuổi thông qua các câu truyện cổ tích Việt Nam“.

1.Cơ Sở Lý Luận:

Là một loại hình nghệ thuật,văn học giữ vai trò lớn trong việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ.

Dẫn dắt trẻ vào thế giới văn học là nhiệm vụ quan trọng của trường mầm non nhất là các lớp mẫu giáo: Đó là sự mở cửa cho những bước đi chập chững đầu tiên vào thế giớ các giá trị phong phú chứa đựng trong tác phẩm văn học đóng góp trong việc hìn thành và phát triển tình cảm đạo đức cho trẻ.Tuy niên không phải dân tộc nào cũng đề cao đạo đức như yếu tố thứ nhất của phẩm chất con người như dân tộc Việt Nam. Dường như quan điểm của con người Việt Nam đạo đức như là cái gốc của sự tôt sấu trên đời.Quan niệm được phản ánh trong truyện cổ tích,vừa chắt lọc kinh nghiệm ứng sử trong thực tế vừa là đạo đức lý tưởng mà con người lao độmg mong muốn xây dựng. Vì thế nó vừa gần gũi,vừa cao cả,nó không chỉ là cái vốn có,cần phải cho cuộc đời tốt đẹp hơn.

2.Cơ Sở Thực Tiễn:

Khả năng khám phá thế giới xung quanh của trẻ còn hạn chế.Tư duy của trẻ là tư duy tổng quát hành động nên trẻ không hiểu qua những lời cô nói ,làm như thế này có nghĩa là tốt,như thế kia là xấu,hay còn phải làm như thế nào ?…Nhưng qua những câu truyện cổ tích thường có cốt truyện ngắn gọn,rõ ràng,dễ nhớ dễ thuộc,nhân vật gần gũi,chính là con người trong các mối quan hệ xã hội.Điều quấn hút các em chính là yếu tố thần kỳ,những đồ vật quen thuộc gần gũi được thổi những yếu tố ly kỳ hoang đường bỗng trở nên hấp dẫn đối với trí tượng của trẻ thơ mà giáo dục tình cảm cho trẻ là một trong năm nhiệm vụ lớn của công tác chính sách giáo dục cho trrẻ mẫu giáo.Vì vậy tôi đã thực hiện một biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua các câu truyện cổ tích Việt Nam.

Qua một vài năn thực hiện tôi đã thu được một số kết quả khả quan:Trẻ ý thức được việc mình làm tốt hay xấu,nên hay không nên.Biết yêu cái thiện ghét cái ác.Tuy nhiển tông quá trình thực hiện tôi đã gặp phải những thuận lợi và khó khăn sau;

a)Thuận Lợi:

-Trẻ đi học tương đối đều ,được làm quen và củng cố thường xuyên nên đã thành hệ thống .

-Cô giáo có trình độ chuyên môn vững ,yêu nghề mến trẻ, chịu khó học hỏi.Tích cực học hỏi và trao đổi cùng đồng nghiệp về chuyên môn nghiên cứu,sưu tầm các loại sách báo nên tích lũy được một số kinh nghiệm .

b)Khó Khăn :

-Trường mầm non Việt Long là trường mầm non nông thôn và đặc biệt lớp tôi là một lớp không gần trung tâm,phụ huynh làm nông nghiệp nên chưa thực sự quan tâm đến con cái.Vì vậy việc học tập của trẻ chưa đạt kết quả ,kinh tế còn nghèo nàn ….trẻ không được tiếp cận với các phương tiện thông tin sách báo…

Nhất là phụ huynh không hiểu tầm quan trọng của các môn học đặc biệt là môn văn học ,họ đưa con em họ đến lớp với mục đíc là nhờ cô giáo…Vì thế cho nên nhận thức của trẻ còn yếu.

-Đồ dùng và tranh ảnh còn ít.

3.Biện Pháp Thực Hiện

Xuất phát từ những tình hình đặc điển của lớp tôi đã mạnh dạn cho trẻ làm quen với một số truyện cổ tích Việt Nam (ngoài chương trình quy định).Thông qua nội dung truyện dẫn đến giáo dục lễ giáo cho trẻ một cách nhẹ nhàng,phù hợp với lứa tuổi,không gò bó áp đặt mà đạt hiệu quả cao cho trẻ.

a)Lập kế hoạch cho chủ điểm;

Trước hết để cho nội dung lôzíc và phù hhợp với chủ điểm,tôi xây dựng kế hoạch làm quen với văn học cho cả một năm ngay từ đầu năm. Tìm hiểu theo từng chủ điểm của ban giám hiệu xem có bao nhiêu bài mà có nội dung là truyện cổ tích Việt Nam từ đó điều chỉnh,bổ xung một số truyện mà tôi sưu tầm sao cho phù hợp với đặc điểm của trẻ cuẩ lớp theo các chủ điiểm.

Chương trình của lớp tôi là 10 chủ điểm.Tôi thấy số lượng truyện cổ tích Việt Nam còn rất ít và đưa vào giờ hoạt đông chung cũng rất ít.Trong khi đó kho tàng truyện cổ tích của chúng ta rất phong phú .Truyện cổ tích dù ở thể loại nào :Truyện cổ về loài vật ,truyện cổ tích thần kỳ hay truyện cổ tích sinh hoạt đều mang nội dung tình cảm,nêu được những bài học đạo đức cho các em ở lứa tuổi mầm non.Chính vì vậy

Tôi đã bỏ ra khá niều thời gian sưu tầm lựa chọn một số truyện cổ tích Viêt Nam để đưa vào chương trình để cho trẻ của tôi được học(ngoài chương trình quy định của ban giám hiệu)để giáo dục tình cảm đạo đức cho trẻ.

Ví dụ

*Chủ điểm gia đình(Tấm Cám,người con út hiếu thảo)

*Chủ điểm ngành nghề – Sự tích quả dưa hấu, anh nông dân và ba điều ước.

*Chủ điểm động vật- Sự tích con khỉ , cóc kiện trời.

*Chủ điểm thực vật – Sự tích cây thìa là,cây khế ,cây tre trăm đốt.

b,Chuẩn bị đồ dùng dạy học

Bản thân tôi khẳng định : Đồ dùng dạy học là một trong những phương tiện dạy học đạt kết quả cao nhất.Đồ dùng dạy họchấp dẫn sẽ giúp trẻ nhớ rất lâu những kiến thức mà cô cung cấp nhất là khi trẻ được trực tiếp quan sát ,trực tiếp hoạt động ,qua đó trẻ cảm nhận dược tình cảm ,tích cách của các nhân vật trong truyện một cách sâu sắc.Vì vậy trươc khi tổ chức cho trẻ làm quen với truyện tôi chuẩn bị đồ dùng thật

chu đáo .Tranh ảnh hấp dẫn ,rối nhạc nền khi kể phù hợp, sa bàn phù hợp khi kể ,có thể cho trẻ xem đĩa.

ví dụ khi kể truyện “cây tre trăm đốt”ở chủ điểm thực vật . kể song cho trẻ đóng kịch và chuẩn bị đồ dùng cho trẻ đóng kịch . tôi muợn áo của bà già làm áo anh nông dân cho các cháu mặc vào làm cuốc dao vv..

+Thuộc truyện

+Nhập vai kể diễn cảm

+Phương pháp cá thể hóa

+Phương pháp tích hợp

* Thuộc truyện và nhập vai kể diễn cảm .

-Để đạt dược giờ dạy đạt kết quả tốt cô giáo phải chuẩn bị tốt giáo án , phải thuộc truyện , thuộc các tình tiết tròg truyện để từ đó nhập vai tốt .

* Phương pháp cá thể hóa

Mỗi trẻ em tuy ở cùng độ tuổi song có sự phát triển khác nhau cả về thể chất và trí tuệ nên cô phải dựa vào đặc điểm này để có những biện pháp riêng biệt tránh lối giáo dục đồng lọat để phát huy khả năng của từng trẻ.

* Phương pháp tích hợp

Đây không phải là phép cộng tác bộ môn mà là sự kết hợp lôzích , hợp lý giụp giáo viên khai thác tối đa nội dung giáo dục tình cảm đạo đức qua mỗi truyện nhờ đó bài học đạo đức trở nên hấp dẫn ,gần gũi ấn tượng và sâu sắc với trẻ.

Ví dụ :

Khi dạy truỵên “cây trẻ trăm đốt” ở chủ điểm thế giới thực vật .

Cô giáo có thể tích hợp bộ môn môi trường xung quanh , biết về cây tre gần gũi và rất quen thuộc của địa phương và một số loại cây khác …

d, Tổ chức giáo dục lể giáo cho trẻ thông qua truyện cổ tích ở mọi lúc mọi nơi.

Theo lịch sinh hoạt chương trình cho trẻ làm quen với văn học mỗi tuần chỉ một giờ hoạt động chung(25-30 phú) mà nội dung chương trình đa số là truyện hiện đại và thơ truyện cổ tích còn ít .

Chính vì vậy để đạt được mục đích đề ra tôi đã tổ chức cho trẻ làm quen với truyện cổ tích Việt Nam mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm khác nhau trong ngày :

+Giờ đón trẻ

+Giờ hoạt động ngoài trời

+Giờ HĐ góc

+Giờ HĐ chung

+Giờ trả trẻ

Trẻ mẫu giáo rất giầu tình cảm,trong mọi hành động đều chịu sự chi phối của tình cảm.Một hành vi tốt của trẻ thường do cảm xúc khi được khích lệ khen ngợi hoặc do tình yêu lòng mong muốngiúp đỡ người mà trẻ yêu mến thúc đẩy . Những hành vi đạo đức của trẻ chỉ thực hiện được định kỳ khi trẻ phân biệt được điều tốt ,điều xấu ,những hành vi ứng xử nào cần làm và làm như thế nào ? Những hành vi nào không nên làm và không được làm đồng thời trẻ có những hành vi động cơ đúng đắn.

Chính vì vậy việc giáo dục các chuẩn mực , quy tắc và động cơ hành vi coi là cốt lõi của công tác giáo dục đạo đức và được thực hiện liên tục ,thường xuyên , cần luôn luôn làm giàu vốn kinh nghiệm đạo đức cho trẻ .

-Giờ đón trẻ ,giờ trả trẻ là lúc cô áp dụng biện pháp cá thể hiệu quả nhất.

Ví dụ : cô trò chuyện cởi mở ,tự nhiêngần gũi trẻ để trẻ tự bộc lộ bản thân:cô hỏi trẻ nhà con có em bé không ?Con thường làm gì với em bé nếu em đòi đồ chơi của con thì con làm gì ?Từ đó cô có thể kể chuyện có nội dung về gia đình cho trẻ nghe.

-Hoặc giờ hoạt động góc :

Góc là khu vực riêng biệt trong nhóm nơi trẻ có thể làm việc một mình hoặc theo nhóm nhỏ theo hứng thú và nhu cầu riêng để trẻ xem xét và khám phá .Cô giáo có thể làm việc riêng với từng nhóm nhơ mà không sợ ảnh hưởng đến sự hoạt động tích cực của trẻ ,ở đây trẻ được thoải mái về không gian và thời gian …

-Sinh hoạt chiều :Đây là thời gian lý tưởng để cô giáo tổ chức cho trẻ làm quen chọn vẹn với một truyện cổ tích đúng các bước làm quen với tác phẩm văn học.

e,Phối hợp với phụ huynh

-Để việc giáo dục đạt hiệu quả tốt nhất tôi dã phối hợp chặt chẽ với phụ huynh ,từ đầu năm giáo viên đã thông báo chương trình học của cả một năm cho phụ huynh nắm được

– Tuyên truyền với phụ huynh về lợi ích của truyện cổ tích Việt Nảmtong quá trình giáo dục trẻ. Đến đầu chủ điểm tôi cho phụ huy n muợn phô tô những câu truyện đã chọn cho phụ huynh xem .Phát cho phụ huynh nhũng bản phụ huynh phô tô đẻ phụ huynh kể cho con em mình nghe.

-Giáo dục lễ giáo cho trẻ không thể tách rời khỏi gia đình vì giáo dục tình yêu là nội dung cơ bản của giáo dục lòng nhân ái cho trẻ.

Giáo viên luôn trò chuyện tuyên truyền với phụ huynh về các nội dung giáo dục đạo đức ,hành vi đạo đức phù hợp với trẻ để phụ huynh phối hợp rèn trẻvà dạy trẻ tại gia đình .

4.Kết quả đạt được như sau:

Sau một thời gian thực hiện với lòng kiên trì lòng say mê kết hợp với việc sử dụng các biện pháp trên một cách linh hoạt .Tôi nhạn thấy nội dung mình lựa chọn đạt kết quả như sau:

-Tạo cho trẻ hứng thú hoạt động làm quen với văn học đặc biệt là truyện cổ tích Việt Nam,giờ hoạt động góc nhiều trẻ thích chơi ở góc sách hơn.

-Trẻ tiếp thu được những chuẩn mực đạo đức gần gũi trong cuộc sống hằng ngày .

-Giáo dục lễ giáo không chỉ thể hiện trong giờ

học mà còn được thể hiện ở tất cả các hoạt động;

+Giờ chơi ,góc chơi , trẻ biết hòa thuận không tranh giành đồ chơi

+Đối với mọi người biết chào hỏi lễ phép biết nhường nhị em nhỏ .

+Đối với gia đình : không quấy rầy vòi vĩnh bố mẹ biết yêu thương chia sẻ tình cảm với người thân trong lúc vui buồn .

+ Đối với thiên nhiên : Không bẻ cành ,hái hoa ,…hình thành đức tính tốt :Ngăn nắp ,gọn gàng ,tính tự lập.

Kết quả khảo sát như sau: III.Kết Thúc Vấn Đề

1. Kết Luận

Vởy giáo dục tình cảm đạo đức cho trẻ mẫu giáo là vô cùng quan trọng như đầu bài viết tôi đã nêu có phải chăng văn học góp pần cốt lõi cho việc giáo dục con người ,con người có phẩm chất đạo đức có tình yêu thương, con người giàu lòng nhân nghĩa khi trưởng thành .

Vậy ngay từ bây giờ tôi và các bạn hãy làm tốt công tác giáo dục này góp phần chúng tôi đất nước sau này .

2. Bài học kinh nghiệm :

Tóm lại ,để gióa dục tình cảm đạo đức cho trẻ thông qua truyện cổ tích Việt Nam đạt hiệu quả cao . Tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

-Lập kế hoạchchi tiết cho từng chủ điểm .

-Chuẩn bị đồ dùng đẹp ,sinh động hấp,dẫn trẻ.

-Bản thân giáo viên luôn học hỏi ,tìm tòi,rèn luyện giọng kể .

-Phối hợp với ban phụ huynh lớp cũng như từng phụ huynh để nắm chắc tình hình ,tính cách của từng cá nhân trẻ ,có phưong pháp tác động kịp thời ở lớp cũng như ở nhà.

3.Khuyến nghị:

Tôi mong muốn nhà trường tạo điều kiện về thời gian và kinh phí đẻ giáo viên được học hỏi thêm các lớp làm đồ dùng ,đồ chơi trang trí lớp cho đẹp và phong phú.Nhà trường tạo điều kiện hơn nữa cho các giáo viên di tham quan quan học hỏi ,trao đổi kinh nghiệm với các giáo viên khác ở các trường khác trong huyện trong thành phố. Từ đó chúng tôi học hỏi được kinh nghiệm của các đồng nghiệp về các phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ để phục vụ cho việc giảng dạy được tốt hơn

Gửi bởi in Tags: Hà Vũ SKKN mầm non sang kien kinh nghiem, sang kien kinh nghiem am nhac mam non, sáng kiến kinh nghiệm mầm non môn chữ cái, sang kien kinh nghiem mam non mon tao hinh, sang kien kinh nghiem mam non mon van hoc

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Biện Pháp Giáo Dục Vệ Sinh Cho Trẻ trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!