Xu Hướng 6/2023 # Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 6B/Nq # Top 15 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 6B/Nq # Top 15 View

Bạn đang xem bài viết Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 6B/Nq được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ

01/07/2016

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHÓA XI

VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

1. Kết quả đã đạt được

Trong những năm qua, tổ chức và hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn đã có nhiều cố gắng đổi mới về nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

1.1. Về tổ chức, cán bộ ủy ban kiểm tra

Về số lượng, đến cuối năm 2014 có 51.982 ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp với 200.445 ủy viên ủy ban kiểm tra. Trong đó, ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương có 524 ủy viên, cấp trên trực tiếp cơ sở có 7.883 ủy viên và công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có 192.023 uỷ viên, Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 15 ủy viên. Cán bộ kiểm tra là nữ 76.268 người chiếm 38,05%. Có 176 ủy viên chuyên trách, có 16.943 đồng chí phó chủ tịch kiêm nhiệm, 11.260 đồng chí ủy viên ban thường vụ, 38.637 đồng chí ủy viên ban chấp hành. Tổng số cán bộ chuyên trách tại các văn phòng ủy ban kiểm tra là 195 người.

Về chất lượng, cán bộ ủy ban kiểm tra tiếp tục được ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; một số đồng chí đã được đào tạo cơ bản và chuyên sâu về tài chính và pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; một số cán bộ công tác lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm tra; một số cán bộ ủy ban kiểm tra được cơ cấu hợp lý, đa số chủ nhiệm ủy ban kiểm tra là ủy viên ban thường vụ, trong đó nhiều đồng chí là phó chủ tịch công đoàn cùng cấp.

1.2. Kết quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp

Được sự quan tâm lãnh đạo của ban chấp hành và sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ban thường vụ công đoàn các cấp, uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp đã bám sát chương trình hàng năm của Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn và công đoàn cấp trên để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên, công tác giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng luật.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn, góp phần phát triển đoàn viên; tăng cường quản lý thu, chi tài chính, tài sản công đoàn, hạn chế tiêu cực tham nhũng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

– Một số ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp ít quan tâm đến công tác kiểm tra, bố trí không đủ cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra. Các công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra công đoàn. Còn nhiều công đoàn cơ sở đủ điều kiện nhưng chưa thành lập ủy ban kiểm tra.

– Một số nơi thiếu cán bộ ủy ban kiểm tra nhưng chậm được bổ sung; cán bộ ủy ban kiểm tra không chuyên trách không ổn định, phần lớn thay đổi theo nhiệm kỳ, trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm, bản lĩnh, ý chí trong công tác kiểm tra còn hạn chế, còn biểu hiện ngại va chạm, né tránh, nể nang trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

– Hiệu quả hoạt động của một số ủy ban kiểm tra công đoàn còn hạn chế, số lượng các cuộc kiểm tra còn ít, chất lượng kiểm tra chưa cao; chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, chế độ sinh hoạt và quy trình kiểm tra theo quy định.

– Công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra cho ủy viên ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn các cấp chưa đảm bảo yêu cầu.

2.2. Nguyên nhân

– Một bộ phận cán bộ công đoàn chưa nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra, chưa quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, tăng cường cán bộ làm công tác kiểm tra; trình độ, năng lực, bản lĩnh của một bộ phận cán bộ ủy ban kiểm tra còn hạn chế; một số nơi trang thiết bị làm việc chưa đảm bảo.

– Việc quy hoạch, lựa chọn, bố trí sắp xếp cán bộ ủy ban kiểm tra tại nhiều đơn vị chưa hợp lý, đặc biệt là ủy ban kiểm tra cấp trên cơ sở nên việc thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra gặp nhiều khó khăn.

– Đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra ở các cấp hầu hết là kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động ủy ban kiểm tra ít, tích lũy kinh nghiệm chưa nhiều, điều kiện hoạt động khó khăn.

– Sự hướng dẫn, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên đối với ủy ban kiểm tra công đoàn cấp dưới một số nơi chưa kịp thời, sâu sát.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Quan điểm

– Kiểm tra là chức năng quan trọng của tổ chức công đoàn, là nhiệm vụ thường xuyên của ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp. Hoạt động kiểm tra phải được tiến hành chủ động, công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ.

– Uỷ ban kiểm tra công đoàn là cơ quan kiểm tra của công đoàn, chịu sự lãnh đạo của ban chấp hành công đoàn cùng cấp và sự chỉ đạo của uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp trên.

– Uỷ ban kiểm tra công đoàn hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế được ban chấp hành thông qua.

2. Mục tiêu

– Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ công đoàn các cấp trước hết trong ban chấp hành và người đứng đầu ban chấp hành về công tác kiểm tra và hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm về Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. Bảo đảm công tác thu, phân cấp thu, phân phối nguồn thu, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn theo đúng quy định; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ uỷ ban kiểm tra, nòng cốt là đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ lãnh đạo ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Chỉ tiêu phấn đấu

– Hàng năm có 100% ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; ít nhất 80% ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 50% công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp;

– Hàng năm ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính, 20% về chấp hành Điều lệ Công đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra ít nhất 15% công đoàn cấp dưới về tài chính, 10% về chấp hành Điều lệ Công đoàn;

– 100% dấu hiệu vi phạm khi phát hiện được kiểm tra kịp thời;

– 100% cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; ít nhất 80% cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trình độ đại học, trong đó số cán bộ được bố trí mới từ năm 2016 trở đi đảm bảo cơ cấu 50% được đào tạo về chuyên ngành luật và 50% về chuyên ngành tài chính, kế toán;

– Trong nhiệm kỳ 100% cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và 70% trở lên cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra và công đoàn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của ban chấp hành, sự chỉ đạo của ban thường vụ công đoàn các cấp đối với tổ chức và hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu và những nội dung cơ bản của Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn về công tác kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn các cấp về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của tổ chức và hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn, giúp cho lãnh đạo công đoàn các cấp trong công tác quản lý, đảm bảo công tác phòng ngừa các hành vi vi phạm.

– Tăng cường vai trò, trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch công đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn; tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động ủy ban kiểm tra hàng năm và nhiệm kỳ.

– Nâng cao vai trò của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chương trình công tác được ban chấp hành công đoàn cùng cấp thông qua.

2. Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động ủy ban kiểm tra, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra

– Ban chấp hành công đoàn các cấp có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác của ủy ban kiểm tra. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như kiểm tra chấp hành Điều lệ; kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin, phát hiện và kiểm tra kịp thời các dấu hiệu vi phạm.

– Chú trọng kiểm tra ở cùng cấp và tăng cường kiểm tra cấp dưới, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhất là đối với cấp cơ sở.

3. Thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp

– Ban chấp hành công đoàn các cấp phải thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ và tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn cấp mình, khi khuyết ủy viên ủy ban kiểm tra và các chức danh ủy ban kiểm tra thì ban chấp hành bầu bổ sung trong kỳ họp gần nhất; khi công đoàn có đủ điều kiện thành lập ủy ban kiểm tra thì phải tiến hành thành lập theo quy định.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, nhiệt tình, bản lĩnh, khách quan, trung thực và am hiểu công đoàn, chính sách pháp luật, thông thạo nghiệp vụ và có điều kiện hoạt động.

– Chuẩn bị tốt nhân sự uỷ ban kiểm tra công đoàn trước mỗi kỳ đại hội công đoàn, đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý. Chọn người đủ tiêu chuẩn và có kinh nghiệm về hoạt động kiểm tra, nhất là đối với cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra, ưu tiên lựa chọn cán bộ trẻ. Cơ cấu chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra là uỷ viên ban thường vụ công đoàn cùng cấp.

– Xây dựng quy hoạch và quy định tiêu chuẩn, chức danh, định mức biên chế cán bộ văn phòng ủy ban kiểm tra công đoàn để đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương phải xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ chuyên trách văn phòng ủy ban kiểm tra cấp mình, ít nhất là 3 cán bộ đối với cấp liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và 02 cán bộ đối với cấp công đoàn ngành trung ương và tương đương. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có 04 cán bộ chuyên trách công đoàn trở lên thì bố trí đồng chí chuyên trách công đoàn làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức làm công tác kiểm tra chuyên trách tại các cấp công đoàn.

– Các văn bản do ủy ban kiểm tra hoặc đoàn kiểm tra ban hành phải đảm bảo thể thức quy định và đóng dấu của ban chấp hành công đoàn cùng cấp.

4. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ uỷ ban kiểm tra công đoàn

– Ủy ban kiểm tra tăng cường phối hợp với ban tổ chức công đoàn cùng cấp và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của tổ chức công đoàn để bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cấp mình và cấp dưới. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ phải thiết thực, cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với yêu cầu trình độ, đặc điểm của đối tượng được bồi dưỡng, sát với thực tiễn hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn mỗi cấp.

– Công đoàn cơ sở không có ủy ban kiểm tra thì bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đồng chí ủy viên ban chấp hành làm nhiệm vụ kiểm tra theo những nội dung quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

– Xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức là cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra, có kế hoạch đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm tra như tài chính, pháp luật và công đoàn tại các cơ sở đào tạo phù hợp với từng chuyên ngành để nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cho cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp hàng năm.

5. Đảm bảo điều kiện làm việc và hoàn thiện cơ chế chính sách đối với cán bộ uỷ ban kiểm tra công đoàn

– Ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động ủy ban kiểm tra như phòng làm việc, phòng tiếp đoàn viên và người lao động; đảm bảo trang thiết bị cần thiết cho cán bộ ủy ban kiểm tra hoạt động.

– Sắp xếp thời gian và tạo điều kiện để cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tham gia các hoạt động của ủy ban kiểm tra. Có cơ chế đảm bảo hoạt động và can thiệp, bảo vệ kịp thời khi cán bộ uỷ ban kiểm tra bị xâm phạm; hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ uỷ ban kiểm tra công đoàn khi gặp khó khăn.

– Quan tâm đầu tư về kinh phí hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ kiểm tra, kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ ủy ban kiểm tra hàng năm.

– Căn cứ vào các chế độ, chính sách đã có đối với cán bộ kiểm tra của Đảng và thanh tra Nhà nước, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn vận dụng, thực hiện đối với cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cho phù hợp.

– Trong quá trình cải cách tiền lương cần nghiên cứu đề xuất Nhà nước đưa cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra của công đoàn vào ngạch lương của ngành thanh tra, kiểm tra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Ban Chấp hành giao Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết.

– Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện và định kỳ tham mưu, đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết.

2. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương

– Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, ngành.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp tổ chức triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra công đoàn.

Nơi nhận:  – Uỷ viên BCH TLĐ; – Uỷ viên UBKT TLĐ; – LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW và tương đương; – UBKT LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW và tương đương;  – Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ; – Lưu VP và UBKT TLĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH Đặng Ngọc Tùng

Hướng Dẫn Sơ Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 6B/Nq

Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ

công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 – 2015

Nghị Quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ( CNH-HĐH) đất nước (sau đây viết tắt là Nghị quyết 6b) đã được Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam nghiên cứu và ban hành Kế hoạch số 610/KH-CĐN ngày 29/8/2011 thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước (sau đây viết tắt là Kế hoạch 610) để chỉ đạo, triển khai thực hiện trong hệ thống công đoàn ngành Giáo dục.

Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-TLĐ ngày 07/01/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn các đơn vị tiến hành tổ chức sơ kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 610, làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; xây dựng nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2015 – 2020 nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

2. Tổ chức sơ kết một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo về nội dung và phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG

– Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn giáo dục các cấp; vai trò tham mưu của Ban Nữ công; kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch 610.

– Báo cáo sơ kết cần nêu bật được những nét mới, sáng tạo; những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị; xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp của giai đoạn 2015 – 2020 nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; gắn với triển khai kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đề nghị Công đoàn đại học Quốc gia, đại học vùng, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tiến hành sơ kết nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị (có thể lồng ghép với tổng kết “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015).

Báo cáo sơ kết (theo đề cương đính kèm), gửi về CĐGD Việt Nam qua Ban Tuyên giáo – Nữ công trước ngày 25/6/2015 theo địa chỉ tuyengiaonucong@congdoangdvn.org.vn hoặc tuyengiaonucong tại trang lãnh đạo Website CĐGD Việt Nam./.

Kèm theo là đề cương báo cáo: HD Số: 04/HD-CĐN

Tọa Đàm Triển Khai Tuyên Truyền Các Giải Pháp Thực Hiện Nghị Quyết 11/Nq

Chiều 29/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm triển khai tuyền truyền các giải pháp thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Huy Tiến đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm đến những nội dung cụ thể trong hoạt động ngân hàng như: nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền phổ biến cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng đến người dân; công khai minh bạch thông tin về chất lượng hoạt động ngân hàng và phối hợp chặt chẽ trong việc chọn lọc, kiểm tra, kiểm duyệt thông tin; tuyên truyền các dự án, mô hình SX-KD phát huy hiệu quả vốn vay ngân hàng.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, việc cung cấp thông tin và lý giải các cơ chế chính sách của ngành với bạn đọc về việc triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP là nội dung trọng tâm. Cụ thể là tuyên truyền về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, các biện pháp quản lý về tín dụng và lãi suất, về quản lý ngoại hối đang được thực thi tại địa bàn. Từ cầu nối báo chí, ngành Ngân hàng sẽ tìm được tiếng nói chung với người dân và các cấp ngành trong quá trình thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh tập trung phản ánh về các giải pháp của ngành để thực hiện Nghị quyết 11, thời gian này, ngành Ngân hàng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn quan tâm tuyên truyền về truyền thống 60 năm của ngành Ngân hàng Việt Nam và các hoạt động của các ngân hàng Hà Tĩnh trong dịp lễ kỷ niệm này.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí thống nhất những nội dung tuyên tuyền theo yêu cầu của ngành Ngân hàng và đề nghị các ngân hàng cần tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp, nhất là trong giai đoạn hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn và nhạy cảm như hiện nay thì cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa ngành và báo chí.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh thống nhất cao với những nội dung kế hoạch phối hợp tuyên truyền giữa ngành Ngân hàng với các cơ quan báo chí và mong muốn đợt tuyên tuyền sẽ góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô mà Nghị quyết 11 đề ra, đồng thời thể hiện được vai trò, vị trí quan trọng của ngành ngân hàng trong giai đoạn mới.

m.t

Các tin đã đưa

Triển Khai, Thực Hiện Nghị Quyết Số 58

Nhằm ghi nhận những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đạt được trong giai đoạn qua, đồng thời tạo cơ hội nhiều hơn nữa để Thanh Hóa phát triển nhanh, mạnh và bền vững, ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW “về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là lần đầu tiên, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phát triển Thanh Hóa với mục tiêu là đến năm 2030, Thanh Hóa phải trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thanh Hóa phải là cực tăng trưởng mới nằm trong tứ giác tăng trưởng: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Thanh Hoá.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo về nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết cũng như đề án phát triển thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Thanh Hóa sẽ thực hiện 3 đột phá chiến lược, gồm: Đột phát về thể chế, đột phá về cơ sở hạ tầng và đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hội nghị ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Các ý kiến đều đánh giá và khẳng định, Thanh Hoá là vùng đất địa linh nhân kiệt, có vị trí chiến lược đặc biệt cả trong chiến tranh và thời bình. Trong chiến tranh Thanh Hóa đã đóng góp to lớn về sức người và sức của. Trong công cuộc dựng xây, Thanh Hoá đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực đặc biệt phát triển kinh tế… Tuy nhiên, tiềm năng, lợi thế của Thanh Hóa, nhất là tiềm năng con người còn lớn, chưa phát huy tối đa. Nếu phát huy hiệu quả những tiềm năng này, thì Thanh Hóa sẽ phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Thanh Hóa sẽ đóng góp to lớn hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: “Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 về phát triển Thanh Hoá có một ý nghĩa hết sức quan trọng, là mốc son trong chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết đặt ra cho Thanh Hóa phải là một cực phát triển để tạo ra một tứ giác phát triển trên nền tảng tam giác phát triển là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Với sự phát triển của Thanh Hóa thì Thanh Hóa trở thành một cực phát triển, một động lực phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ, tạo ra sự kết nối giữa Bắc Trung Bộ với tứ giác phát triển, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa với Duyên hải Bắc Bộ cũng như với vùng Tây Bắc. Có nghĩa là với sự phát triển của Thanh Hóa, tạo ra sức lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của hầu như toàn bộ các tỉnh phía Bắc. Điều đó cho thấy, Nghị quyết này không chỉ dừng lại việc phát triển cho Thanh Hóa mà còn góp phần thúc đẩy, lan tỏa cho các tỉnh trong cả nước”.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã cảm ơn Bộ Chính trị, cảm ơn cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Bình đã quan tâm đến sự nghiệp phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Việc Bộ Chính trị ra nghị quyết về phát triển Thanh Hoá là dấu mốc lịch sử quan trọng, có ý nghĩa rất to lớn với tỉnh Thanh Hoá. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra. Trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa mong muốn bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của của Đảng bộ và nhân dân, Thanh Hóa mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cập nhật thông tin chi tiết về Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 6B/Nq trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!