Xu Hướng 2/2023 # Đại Hội Thảo Luận Tập Trung Các Giải Pháp Đưa Đất Nước Phát Triển Nhanh Và Bền Vững # Top 9 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Đại Hội Thảo Luận Tập Trung Các Giải Pháp Đưa Đất Nước Phát Triển Nhanh Và Bền Vững # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Đại Hội Thảo Luận Tập Trung Các Giải Pháp Đưa Đất Nước Phát Triển Nhanh Và Bền Vững được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tiến vào hội trường.

Cán bộ, công chức là tinh hoa

Tham luận của đại biểu Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh về vai trò của cải cách hành chính, coi đây là yếu tố nền tảng để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được xác định trong văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Trà cho biết, công tác cải cách hành chính đã được các cấp, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần đổi mới sáng tạo, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Hết năm 2020 cả nước đã có 2.700 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 19 bộ, ngành, 63 tỉnh thành tích hợp dịch vụ công với Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong 2 năm, Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động tiết kiệm được 8 nghìn tỷ, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, tạo niềm tin sâu sắc của doanh, người dân. Sự ra đời của Cổng dịch vụ công quốc gia đã nhận diên rõ đất nước ta bước vào thời kỳ mới của công nghệ số, tạo ra nền tảng mới cho quá trình đổi mới đất nước.

Tuy nhiên, sự chồng chéo, thiếu sự liên thông còn khá phổ biến, việc phân quyền giữ Trung ương, địa phương còn một số lĩnh vực chưa khoa học… Do đó, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ người dân là nhiệm vụ quan trọng được xác định trong văn kiện. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách hành chính, gắn cải cách hành chính với xây dựng chỉnh đốn Đảng, ban hành Nghị quyết của Trung ương Đảng về cải cách hành chính để xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy người dân làm trung tâm; tạo lập đồng bộ thể chế kinh tế hành chính phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước. Đồng thời, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới; khơi dậy tinh thần vì đất nước, vì nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu Cuộc cách mạnh 4.0 để cán bộ, công chức trở thành tinh hoa của đất nước trong hành trình phát triển.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh trao đổi với các đại biểu dự Đại hội.

Huy động các nguồn lực để phát triển

Tham luận của các đại biểu tại Đại hội sáng nay đều cho rằng cần huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước một cách hiệu quả và bền vững.

Đại biểu Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương cho rằng, trong giai đoạn mới cần phải quan tâm phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ số và đẩy mạnh ứng dụng logistics. Đây là yếu tố nền tảng để bảo đảm hài hòa giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường. Đồng thời, chú trọng phát triển công nghiệp gắn với nông nghiệp góp phần tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân.

Phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp công nghệ cao là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tham luận nhất. Đại biểu Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tham luận nhấn mạnh, khuyến khích người nông dân thay đổi hình thức canh tác, ứng dụng khoa công nghệ vào sản xuất, tạo cho họ tính linh hoạt trên thửa đất của mình là yêu cầu quan trọng trong phát triển nền nông nghiệp 4.0. Đồng thời, mở rộng các sàn giao dịch để kết nối sản phẩm cho người nông dân; phát triển hệ sinh thái công nghệ cho sản xuất nông nghiệp là nền tảng cho sự phát triển bền vững, tạo ra nguồn lực lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại biểu Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho rằng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng phát triển nông nghiệp nhưng lại thiếu tầm nhìn. Do đó, để đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh, bền vững, yêu cầu đặt ra là xây dựng tính gắn kết vùng, mở rộng kết nối giao thông, lấy tri thức khoa học công nghệ làm nền tảng để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa..

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương với các đại biểu tỉnh ta.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng tập trung tham luận các giải pháp giảm nghèo bền vững, trong đó trọng tâm là tạo sinh kế cho người nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh giảm nghèo. Đại biểu Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tham luận tại Đại hội cho rằng, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng, các đồng chí cấp ủy; thường xuyên quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo, gắn mục tiêu giảm nghèo với trách nhiệm của người đứng đầu; giải phóng tư tưởng để người nghèo có khát vọng, có tự trọng để vươn lên thoát nghèo; xây dựng kế hoạch giảm nghèo trên cơ sở đánh giá thấu đáo những nguyên nhân; chương trình giảm nghèo gắn với nông thôn mới, giúp người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội…

Các Giải Pháp Để Vn Phát Triển Nhanh Và Bền Vững

Quan niệm phát triển bền vững xuất hiện từ những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ 20, được phổ biến rộng rãi vào năm 1987, với hàm ý tổng quát là sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau [1]. Đây là quá trình phải bảo đảm có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển: phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quan điểm phát triển nhanh và bền vững đã được nhận thức rất sớm và thể hiện trong nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng – Ảnh chúng tôi

Ở nước ta, quan điểm phát triển nhanh và bền vững đã được nhận thức rất sớm và thể hiện trong nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng. Ngay từ Đại hội III năm 1960 và Đại hội IV năm 1976, Đảng ta đã đặt mục tiêu “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. Đại hội VII thông qua Chiến lược Phát triển kinh tế – xã hội 1991 – 2000, nhấn mạnh “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường”. Đại hội VIII nêu bài học “Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái”. Chiến lược Phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010 thông qua tại Đại hội IX khẳng định “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”. Đại hội X nêu bài học về phát triển nhanh và bền vững, trong đó ngoài các nội dung phát triển kinh tế, xã hội, môi trường còn bổ sung yêu cầu phát triển toàn diện con người, thực hiện dân chủ và xác định mục tiêu tổng quát của Kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 là “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao và bền vững hơn, gắn với phát triển con người”.

Như vậy, quan điểm phát triển nhanh và bền vững đã sớm được Đảng và Nhà nước ta đặt ra với nội dung ngày càng hoàn thiện và đã trở thành một chủ trương nhất quán trong lãnh đạo, quản lý, điều hành tiến trình phát triển của đất nước trong nhiều thập kỷ qua. Nhà nước ta cũng đã có những cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững[2].

II

Trong mười năm qua, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7,3%/năm[3], thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 1.200 USD, vượt qua ngưỡng nước đang phát triển có thu nhập thấp. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững, thâm hụt ngân sách và nợ quốc gia được kiểm soát trong giới hạn an toàn. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện tốt hơn. Thu nhập thực tế bình quân đầu người 10 năm qua tăng khoảng 2,3 lần. Công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt nhiều thành tựu nổi bật, được quốc tế đánh giá cao. Chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn giảm từ 2,3 lần năm 1999 xuống còn 2 lần năm 2008. Trẻ em được quan tâm bảo vệ, chăm sóc; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 33,8% xuống còn dưới 18%. Tuổi thọ bình quân tăng từ 67 lên 72 tuổi. Cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên, năm 2008 là 0,733, thuộc nhóm nước trung bình cao trên thế giới. Mức hưởng thụ văn hoá, điều kiện tiếp cận thông tin của người dân được nâng lên rõ rệt. Hệ thống phúc lợi và an sinh xã hội được coi trọng và từng bước mở rộng. Cùng với những kết quả to lớn trong việc xã hội hoá phát triển các lĩnh vực xã hội, ngân sách nhà nước chi cho các lĩnh vực này không ngừng tăng lên; bảo hiểm y tế được mở rộng từ 13,4% dân số năm 2000 lên khoảng 62% năm 2010. Bình đẳng giới có nhiều tiến bộ, tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội và giữ các trọng trách trong hệ thống chính trị ngày càng cao. Năm 2008, nước ta đã hoàn thành hầu hết các Mục tiêu Thiên niên kỷ đặt ra cho năm 2015.

Phát biểu tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phát triển bền vững – Ảnh chúng tôi

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm và có mặt được cải thiện. Dân chủ trong xã hội tiếp tục được mở rộng, xã hội cởi mở và đồng thuận hơn. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Chính trị – xã hội ổn định. Diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi; thế và lực của nước ta vững mạnh thêm nhiều; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo ra những tiền đề quan trọng để phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, trong sự phát triển cũng còn nhiều yếu kém, bất cập. Những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Tăng trưởng kinh tế còn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, chậm chuyển sang phát triển theo chiều sâu. Huy động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực còn hạn chế; lãng phí, thất thoát còn nhiều; hiệu quả đầu tư thấp. Tiêu hao nguyên liệu, năng lượng còn rất lớn. Việc khai thác và sử dụng tài nguyên chưa thật hợp lý và tiết kiệm. Các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc, bội chi ngân sách, thâm hụt cán cân thương mại còn lớn, lạm phát còn cao. Môi trường sinh thái nhiều nơi bị ô nhiễm nặng.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội còn nhiều bất cập, một số mặt vẫn còn bức xúc; tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; ùn tắc và tai nạn giao thông còn nghiêm trọng; tham nhũng chưa bị đẩy lùi; chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo đại học và dạy nghề còn yếu kém và chậm được cải thiện; các bệnh viện bị quá tải, chất lượng dịch vụ y tế còn thấp.

III

Từ thực tiễn nêu trên, dự thảo Chiến lược Phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 nêu bài học “Đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển… giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng” và xác định “Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược”, với các nội dung chủ yếu là “Phải phát triển bền vững về kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức. Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hoà với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao không ngừng chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát triển kinh tế – xã hội phải luôn đi cùng với bảo vệ và cải thiện môi trường. Nước ta có điều kiện phát triển nhanh và yêu cầu phát triển nhanh cũng đang đặt ra hết sức cấp thiết; phát triển bền vững là cơ sở để phát triển nhanh, phát triển nhanh để tạo nguồn lực cho phát triển bền vững. Phát triển nhanh và bền vững phải luôn gắn chặt với nhau trong quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế – xã hội. Phải đặc biệt quan tâm giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ để bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.”

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là nội dung rất quan trọng của phát triển bền vững. Đây còn là tiêu chí thể hiện bản chất của chế độ ta.

Để hiện thực hoá quan điểm phát triển nhanh và bền vững, phải thực hiện đồng bộ các định hướng phát triển đã nêu trong dự thảo Chiến lược, trong đó cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, bằng các giải pháp và sức mạnh tổng hợp, kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường hoà bình và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đất nước. Đây là điều kiện tiên quyết nhất cho sự phát triển nhanh và bền vững và cũng là một lợi thế của đất nước ta.

Hai là, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; giữ vững an ninh lương thực, an ninh năng lượng và sự hoạt động an toàn, hiệu quả của các định chế tài chính.

Thế hệ chúng ta đã từng chứng kiến những cuộc khủng hoảng lương thực, khủng hoảng năng lượng, mới đây là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu xẩy ra trong các năm 2007 – 2009 và cuộc khủng hoảng nợ công ở một số nước hiện nay. Những cuộc khủng hoảng này là hậu quả của sự phát triển không bền vững, gây mất ổn định toàn cầu và tác động đến tăng trưởng của hầu hết các quốc gia, kinh tế thế giới suy giảm, thất nghiệp gia tăng, xung đột xã hội lan rộng…

Ở nước ta, cùng với những bất cập, yếu kém trong quản lý vĩ mô, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của đất nước, lạm phát tăng cao, tốc độ tăng trưởng suy giảm, đời sống nhân dân gặp khó khăn. Kinh nghiệm quốc tế cũng như của nước ta những năm qua cho thấy giữ vững an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh tài chính, kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn vừa là tiền đề để tăng trưởng nhanh vừa là nội dung của tăng trưởng bền vững, trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong quản lý kinh tế của bất cứ quốc gia nào.

Ba là, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để bảo đảm đạt tốc độ tăng trưởng cao đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Bảo đảm tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng tăng trưởng là yếu tố quyết định nhất để phát triển nhanh và bền vững. Có đạt được tốc độ tăng trưởng cao, đất nước mới phát triển nhanh, rút ngắn khoảng cách với các nước, mới tạo được nguồn lực để phát triển các lĩnh vực xã hội, phát triển con người, đầu tư phát triển những khu vực khó khăn, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trong nước, mở rộng hệ thống phúc lợi và an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Với ưu thế về nguồn lực con người, chính trị xã hội ổn định, vị trí địa – kinh tế thuận lợi, lại là nước đi sau, chúng ta có điều kiện để phát triển nhanh. Mặt khác, có nâng cao chất lượng tăng trưởng mới tăng được hiệu suất sử dụng vốn và sức cạnh tranh của nền kinh tế, mới mở rộng được thị trường tiêu thụ trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trên cơ sở đó, tạo ra giá trị gia tăng lớn cho đất nước, tăng khả năng tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế, bảo đảm nguồn lực cho tăng trưởng cao và ổn định trong dài hạn.

Để tăng trưởng cao, đạt tốc độ bình quân 7 – 8%/năm, phải tháo gỡ mọi cản trở về thể chế và thủ tục hành chính, giải phóng và phát triển mạnh lực lượng sản xuất gắn với nâng cao trình độ khoa học, công nghệ. Phải tạo mọi điều kiện phát triển kinh tế tư nhân – thành phần có tốc độ tăng trưởng cao nhất và tạo nhiều việc làm nhất. Mặt khác, phải đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, để doanh nghiệp nhà nước trở thành công cụ quan trọng trong việc thực hiện chính sách cơ cấu và định hướng tổ chức thị trường. Phải thực hiện đa sở hữu, công khai minh bạch, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và quan trọng hơn là đặt doanh nghiệp nhà nước vào môi trường cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong cơ chế thị trường. Chỉ có như vậy mới nâng cao được hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước mới không chèn lấn các nguồn lực để phát triển khu vực tư nhân – một động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Nâng cao hiệu quả đầu tư công là một yếu tố quan trọng bảo đảm chất lượng tăng trưởng. Trong mười năm tới, cần tập trung hơn nữa đầu tư phát triến hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững. Hoàn thiện cơ chế giám sát và tăng cường công tác giám sát đầu tư. Kiên quyết và có biện pháp mạnh mẽ chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong đầu tư.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách hành chính, cần phát huy có hiệu quả chức năng kiến tạo phát triển của nhà nước, nhất là trong thời kỳ đầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, thể hiện trong việc đề ra chính sách cơ cấu và định hướng phát triển vùng đúng đắn.

Bốn là, phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển.

Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, yếu tố làm nên giá trị ổn định, lâu bền của một quốc gia, hình thành bản sắc riêng có của một dân tộc. Văn hoá làm nên nguồn lực xã hội to lớn, thấm sâu vào quá trình phát triển. Sự phát triển của một thời đại ở bất kỳ quốc gia nào đều có dấu ấn khai sáng của văn hoá. Trên nền tảng văn hoá, con người không chỉ giải quyết mối quan hệ với đồng loại, ứng xử với môi trường thiên nhiên trong đời sống hiện tại mà còn giải quyết mối quan hệ với các thế hệ tương lai trong quá trình phát triển. Với ý nghĩa này, văn hoá không chỉ là kết quả của phát triển nhanh, bền vững mà còn là yếu tố tạo nên sự phát triển nhanh, bền vững. Phải đặt yêu cầu phát triển văn hóa ngang tầm và hài hòa với phát triển kinh tế. Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại để văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là một động lực phát triển.

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là nội dung rất quan trọng của phát triển bền vững. Đây còn là tiêu chí thể hiện bản chất của chế độ ta. Sự bất bình đẳng và phân hoá giàu nghèo ở mức cao tạo nên xung đột xã hội ở không ít các quốc gia trên thế giới, làm suy giảm tăng trưởng. Vì vậy, Đảng ta chủ trương phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. Chúng ta sẽ tập trung hơn cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức để thực hiện giảm nghèo bền vững. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, đồng thời hạn chế phân hoá giàu nghèo, chủ yếu thông qua chính sách điều tiết thu nhập, phát triển hệ thống phúc lợi xã hội và an sinh xã hội đa dạng, ngày càng mở rộng và hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân phối trong các doanh nghiệp, chính sách tiền lương, bảo đảm công bằng lợi ích, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Tập trung sức phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo đại học và dạy nghề để có nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ cấu hợp lý nhằm đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Phát triển mạnh sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Tập trung chỉ đạo kiên quyết, đồng bộ và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để bảo đảm đạt được những chuyển biến rõ rệt, vững chắc trong công tác phòng chống tham nhũng, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông.

Năm là, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ rộng rãi, nhất là dân chủ trực tiếp, xây dựng xã hội đồng thuận, cởi mở.

Thực hiện dân chủ là một thành tố của phát triển bền vững, được Đảng ta nêu rõ tại Đại hội Đảng lần thứ X, nhằm hoàn thiện, làm phong phú thêm nội dung phát triển bền vững. Điều này xuất phát từ luận điểm rất quan trọng: con người vừa là mục tiêu vừa là chủ thể của phát triển. Nguồn lực con người là lợi thế cạnh tranh dài hạn, là yếu tố quyết định sự phát triển của một quốc gia. Thực hành dân chủ rộng rãi sẽ phát huy khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Dân chủ càng cao thì đồng thuận xã hội càng sâu, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng được củng cố vững chắc.

Để phát huy dân chủ, làm cho dân chủ trở thành nguồn lực phát triển, phải bảo đảm hai điều kiện: (1) tạo cơ hội cho mọi người được học tập, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí; (2) thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua các thiết chế bảo đảm dân chủ trong mọi mặt của đời sống xã hội, mở rộng dân chủ trực tiếp. Dân chủ phải gắn với kỷ luật, kỷ cương.

Có thể nói nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường đi liền với bảo đảm phúc lợi – an sinh xã hội và dân chủ xã hội chủ nghĩa là 3 trụ cột chính trong tiến trình phát triển của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực. Cả 3 trụ cột này phải mạnh và có sự phát triển tương thích, đồng bộ. Một trụ cột yếu sẽ cản trở sự vận động của các trụ cột khác và ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Sáu là, tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường.

Bảo vệ và cải thiện môi trường là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững. Môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên bị cạn kiệt, rừng bị tàn phá, đất bị xói mòn và tình trạng sa mạc hoá, biến đổi khí hậu, nguy cơ nước biển dâng… làm thu hẹp không gian sinh tồn của con người chẳng những tác động tiêu cực đến cuộc sống hiện tại mà còn đe doạ sự phát triển của các thế hệ tương lai.

Đối với nước ta, tình trạng ô nhiễm môi trường và những nguy cơ do biến đổi khí hậu và nước biển dâng là những thách thức to lớn. Vì vậy, phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường; chủ động đối phó với hiểm họa nước biển dâng; sử dụng công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, phát triển kinh tế xanh là nội dung có tác động mạnh nhất đến phát triển bền vững, phải được thể hiện trong toàn bộ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước cũng như trong từng lĩnh vực, ở từng địa phương, đơn vị.

*

Thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững đòi hỏi phải tạo được sự chuyển biến có tính cách mạng, thấu suốt về nhận thức, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, quán triệt trong mọi chính sách, quy hoạch, kế hoạch, dự án và chương trình hành động; tổ chức thực hiện quyết liệt ở tất cả các ngành, các cấp với sự đồng thuận tham gia của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân trong cả nước.

Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với sự điều hành có hiệu quả của Nhà nước, sự phấn đấu nỗ lực của toàn dân, toàn quân, nhất định đất nước ta sẽ bước vào một thời kỳ mới phát triển nhanh và bền vững./.

Nguyễn Tấn Dũng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

[1] Báo cáo Brundtland của Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới (WCED).

[2] Quyết định số 153 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam; thành lập hội đồng phát triển bền vững quốc gia, xây dựng đề án thực hiện chương trình nghị sự 21và các mục tiêu thiên niên kỷ và nhiều văn bản khác.

[3] Dự kiến năm 2010 GDP tăng trưởng đạt 6,5% thì bình quân 10 năm 2001-2010 đạt 7,27%

8 Giải Pháp Lớn Để Phát Triển Nhanh Và Bền Vững

Phát triển công nghiệp với tốc độ nhanh hơn

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nhấn mạnh: “Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỳ họp đầu tiên để quán triệt, triển khai Nghị quyết và tiếp tục phát huy thắng lợi của Đại hội X của Đảng”.

Kỳ họp này của Quốc hội có một số nội dung lớn: Tập trung xem xét báo cáo của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010; kế hoạch sử dụng đất năm 2006-2010 của cả nước; báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện nhiệm vụ và NSNN năm 2005; việc triển khai nhiệm vụ KT-XH năm 2006; đồng thời xem xét phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2004.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng trong Báo cáo của Chính phủ trình bày tại Quốc hội (về nội dung chủ yếu của kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010 và tình hình triển khai kế hoạch 2006 qua 4 tháng đầu năm) đã khẳng định những thành tựu to lớn của Việt Nam đã đạt được trong 5 năm qua.

Phó Thủ tướng cũng nêu lên những bài học kinh nghiệm lớn và cũng là tư tưởng chỉ đạo cho sự phát triển KT-XH trong 5 năm tới.

Đó là những bài học: về phát triển nhanh về bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nội lực; về hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; về phát triển kinh tế thị trường đồng thời chăm lo ngày càng tốt hơn phúc lợi xã hội; về tuyển chọn, bố trí đúng cán bộ.

Trong định hướng phát triển và chính sách, giải pháp lớn, Chính phủ nêu ra 8 giải pháp: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân;

Các đại biểu Quốc hội trước giờ khai mạc

Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại; Tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ;

Tạo bước ngoặt về hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối ngoại; Tạo chuyển biến cơ bản về giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ;

Phát triển mạnh văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường tương xứng với phát triển kinh tế; Xây dựng đồng bộ và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, kiểm soát và ổn định kinh tế vĩ mô; Đẩy mạnh cải cách hành chính công, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp để phòng, chống tham nhũng.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội cũng nghe các Báo cáo thẩm tra của UB KT&NS QH về: Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010; thẩm tra quyết toán NSNN năm 2004; thẩm tra kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010.

Hai tờ trình của CP về: đề nghị phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2004 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cả nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Thực hiện dân chủ là điều kiện để giữ vững kỷ cương

Sau diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 9 của Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng có bài phát biểu quan trọng.

Tổng Bí thư nói: Tại diễn dàn Quốc hội, tôi muốn nhấn mạnh một trong những nội dung mà Đại hội Đảng X đặc biệt chú ý, đó là ra sức phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Dân chủ phải được thực hiện trước hết từ trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước, từ các cơ quan lãnh đạo cấp cao cho đến toàn bộ các cấp trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội.

Cấp bậc càng cao, trọng trách càng lớn càng phải nêu gương về thực hành dân chủ. Thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, Nhà nước và trong toàn xã hội cũng chính là yêu cầu và điều kiện hết sức cần thiết để tạo lập và giữ vững kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại; đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐDN, UBND các cấp…

Hội Thảo “Các Giải Pháp Phát Triển Bền Vững Giáo Dục Đại Học Ngoài Công Lập Ở Việt Nam Đến Năm 2030”.

(ĐH Hòa Bình) – Ngày 14/06/2019, tại Trường Đại học Hòa Bình chủ trì tổ chức Hội thảo “Các giải pháp phát triển bền vững giáo dục Đại học ngoài công lập ở Việt nam đến năm 2030”.

Chủ nhiệm đề tài:”Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các trường Đại học ngoài công lập ở Việt Nam” – PGS. TS. Trần Quang Quý – Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có chúng tôi Trần Hồng Quân – Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; TS. Nguyễn Đắc Hưng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề (Ban Tuyên giáo Trung ương); chúng tôi Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học ( Bộ Giáo dục & Đào tạo); chúng tôi Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu, trường Đại học, các cơ quan báo chí truyền thông đến đưa tin về hội thảo. Về phía trường Đại học Hòa Bình có TS. Nguyễn Văn Ngữ – Chủ tịch Hội đồng nhà trường; chúng tôi Tô Ngọc Hưng – Hiệu trưởng Nhà trường cùng các lãnh đạo Nhà trường, cán bộ các Phòng, Khoa, Giảng viên, sinh viên.

PGS.TS Trần Quang Quý – Chủ nhiệm đề tài phát biểu Chào mừng Hội thảo

Các nội dung chủ yếu được các nhà khoa học trình bày trong hội thảo như: Quan điểm mục tiêu, định hướng giải pháp bền vững giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam đến năm 2030; Xây dựng phát triển đối tác công/tư trong giáo dục đại học; Mô hình đảm bảo chất lượng cho các trường đại học ngoài công lập; Giải pháp đẩy mạnh truyền thông về đại học ngoài công lập; Những lợi thế, bất cập và giải pháp đảm bảo phát triển bền vững hệ thống các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam…

Sau khi nghe các nhà khoa học thuyết trình, chúng tôi Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng vụ giáo dục đại học cũng đã phát biểu: “Từng trường và hệ thống các trường Đại học ngoài công lập của chúng ta cũng cần xác định được các mục tiêu phù hợp. Với nguồn lực của Nhà nước như hiện nay thì việc huy động nguồn lực xã hội, đẩy mạnh đối tác công tư để phát triển hệ thống ngoài công lập mới là thành công của phát triển giáo dục đại học”. Hơn nữa, Các trường đại học ngoài công lập cần tập trung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của hệ thống các trường đại học ngoài công lập. Xây dựng lộ trình thực hiện các cam kết đáp ứng yêu cầu chung về trường đại học. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản trị đại học.

PGS.TS Trần Quang Quý và TS. Nguyễn Văn Ngữ chủ trì Hội thảo

Cũng trong Hội thảo, GS. TS. Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã nêu những khó khăn, trở ngại trên con đường phát triển của các trường Đại học ngoài công lập. Cần tạo được động lực mạnh mẽ, đúng đắn, cơ chế phù hợp để huy động mọi nguồn lực của xã hội cho sự phát triển hiệu quả của cả hệ thống giáo dục quốc dân.

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trường ĐH Hòa Bình Thực hiện: Đức Phúc – Văn Bình Ảnh: Đức Phúc – Văn Bình

Đại học ngoài công lập đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển giáo dục đại học, mỗi trường có sứ mạng riêng và tham gia hệ thống giáo dục đại học, cung cấp nguồn nhân lực theo các phân khúc khác nhau của thị trường. Đề tài cũng nghiên cứu các phương pháp khoa học (thống kê, mô hình hóa, phân tích, đối sánh…) để tìm ra lời giải cho bài toán này bằng các đề xuất kiến nghị cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý để xây dựng môi trường tích cực, bình đẳng cho đại học ngoài công lập phát triển bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Giáo dục được xác định là một lĩnh vực dịch vụ, một lĩnh vực đầu tư cho phát triển, với sự tham gia của nhiều chủ thể, nhiều thành phần kinh tế trong xã hội. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đóng góp các luận cứ khoa học trong việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật còn thiếu, chưa hợp lý, chưa đồng bộ, tạo điều kiện cho các trường đại học ngoài công lập thu hút nguồn lực, tạo môi trường bình đẳng trong cạnh tranh, phát triển bền vững.

Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp và nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, phản hồi tích cực từ các nhà khoa học tham dự. Các giải pháp, các chính sách về quản lý, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả để phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam.

Cập nhật thông tin chi tiết về Đại Hội Thảo Luận Tập Trung Các Giải Pháp Đưa Đất Nước Phát Triển Nhanh Và Bền Vững trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!