Xu Hướng 9/2022 ❤️ Các Biện Pháp Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Của Trường Nói Chung Và Môn Sinh Nói Riêng ❣️ Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 9/2022 ❤️ Các Biện Pháp Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Của Trường Nói Chung Và Môn Sinh Nói Riêng ❣️ Top View

Xem 891

Bạn đang xem bài viết Các Biện Pháp Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Của Trường Nói Chung Và Môn Sinh Nói Riêng được cập nhật mới nhất ngày 25/09/2022 trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 891 lượt xem.

Biện Pháp Tổ Chức Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Tiểu Học

Sáng Kiến Bồi Dưỡng Hs Giỏi Tiểu Học

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Tiểu Học

Một Số Biện Pháp Bồi Dưỡng Hs Giỏi Ở Tiểu Học Mtsbinphpbidnghsgiitiuhc Doc

1. Nêu Những Đặc Điểm Cấu Tạo Ngoài Của Ếch Thích Nghi Với Đời Sống Ở Cạn. Giải Thích Vì Sao Ếch Thường Sống Nơi Ẩm Ướt. 2.nêu Ưu Điểm Của Sự Khai Sinh So Với Đẻ Trứng Và Noãn Thai Sinh. 3. Nêu Đặc Điểm Đặc Trưng Của Thú Móng Guốc . Phân Biệt Thú Guốc Lẻ Và Thú Guốc Chẵn. 4.dựa V

Qu¸n triÖt viÖc nhËn thøc tÇm quan träng cña c”ng t¸c båi d­ìng HS giái lµ biÖn ph¸p ®Çu tiªn v” cïng quan träng. Nã quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc båi d­ìng HS giái ®óng h­íng vµ ®¹t hiÖu qu¶.

– Th­êng xuyªn sinh ho¹t chÝnh trÞ ®Ó lµm cho c¸n bé gi¸o viªn hiÓu vµ nhËn thÊy ®­îc chÊt l­îng gi¶ng d¹y vµ n¨ng lùc cña gi¸o viªn dïng th­íc ®o chÝnh x¸c nhÊt lµ chÊt l­îng häc sinh, §Æc biÖt lµ häc sinh giái.

+Chương trình, thông thường đề thi cho HSG bao giờ cũng có những yêu cầu cao hơn so với chương trình bình thường cùng cấp lớp. Điều đó có nghĩa là ngoài chương trình bình thường, người học sinh phải được học nâng cao.

Kế hoạch bồi dưỡng phải rải đều trong năm, không nên dạy dồn ở tháng cuối trước khi thi. Nên tổ chức bình quân bồi dưỡng 9 tháng/ năm với số tiết như sau: 3 tiết/ tuần x 4 tuần x 8 tháng = 96 tiết; 6 tiết/ tuần x 4 tuần x 1 tháng cuối = 24 tiết. Như vậy tổng số tiết là 120 tiết.

Båi d­ìng nh©n tµi lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi vµ liªn tôc. V× vËy, nhµ tr­êng cÇn tiÕn hµnh x©y dùng ®éi tuyÓn HSG theo c¸c b­íc: ph¸t hiÖn, tuyÓn chän, båi d­ìng vµ sö dông. Nªn ph¸t hiÖn, tuyÓn chän ngay tõ ®Çu cÊp häc, ngay tõ khi HS míi vµo líp 6.

, số học sinh này thường không nhiều và chỉ do các giáo viên trực tiếp dạy phát hiện được. Ví dụ ở bộ môn toán, lý các học sinh này đôi khi có những cách giải lạ, độc đáo hoặc thỉnh thoảng đặt ra những vấn đề giáo viên không ngờ trước được.

, các học sinh này có thể chưa thật giỏi nhưng vì say mê, yêu thích bộ môn nên dễ trở thành học sinh giỏi nếu được hướng dẫn và bồi dưỡng.

, đối với một số bộ môn cần nhiều đến trí nhớ (sử, địa, ngoại ngữ…) học sinh nhờ cần cù, chăm chỉ học tập mà trở nên giỏi cũng không ít, nhất là khi được giáo viên giỏi bồi dưỡng.

Việc phát hiện và chọn HSG được dựa trên các cơ sở sau: căn cứ vào các thành tích đã đạt ở các năm học trước ( tham kh¶o qua häc b¹, sæ ®iÓm vµ gi¸o viªn d¹y n¨m tr­íc) ; căn cứ vào đề nghị của các giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp; căn cứ vào kết quả kỳ thi HSG trong toàn trường (được tổ chức đúng quy trình và nghiêm túc); và một khi được chọn, học sinh sẽ được bồi dưỡng liên tục trong 4 năm. Qua các đợt kiểm tra sàng lọc, giáo viên có thể bổ sung một số học sinh mới thay cho học sinh không đạt yêu cầu trong quá trình bồi dưỡng.

– Vßng thi cña tr­êng: §Ò thi ®­îc lÊy tõ ng©n hµng ®Ó cña tr­êng ( nguån ®Ò thi lÊy tõ m¹ng Internet hoÆc nguån ®Ò thi cña c¸c huyÖn )ph¶i ®¶m b¶o møc ®é n©ng cao kiÕn thøc cho HS ë c¸c m”n. Nh÷ng HS ®¹t HS giái cÊp tr­êng ®­îc båi d­ìng ®Ó dù thi HS giái cÊp HuyÖn. §©y lµ nh÷ng HS trong ®éi tuyÓn.

Ph­¬ng ph¸p d¹y båi d­ìng HS giái còng thay ®æi theo ph­¬ng ph¸p ®æi míi. HS ph¶i ®­îc h­íng dÉn tham kh¶o qua c¸c nguån tµi liÖu: ®äc s¸ch, h­íng dÉn tù gi¶i c¸c ®Ò thi vµ t×m hiÓu qua Internet nh­ c¸c trang Web: http://hocmai.vn:

Trong giê båi d­ìng, yªu cÇu GV ph¶i kÕt hîp viÖc rÌn luyÖn kü n¨ng, luyÖn trÝ nhí víi c¸c ho¹t ®éng ®éc lËp, s¸ng t¹o, tÝch cùc vµ båi d­ìng kh¶ n¨ng tù häc cho HS . Sau mçi th¸ng BGH yªu cÇu gi¸o viªn cho HS lµm bµi kiÓm tra vµ ph¶i chÊm, ch÷a kü vµ b¸o c¸o nhËn xÐt kÕt qu¶ häc tËp cña tõng häc sinh. C¨n cø tõ ®ã cã thÓ lo¹i khái ®éi tuyÓn nh÷ng HS kh”ng tiÕn bé vµ bæ sung nh÷ng häc sinh cã thµnh tÝch tèt h¬n vµo ®éi tuyÓn.

Tuy nhiªn c¸i khã cña cña nhµ tr­êng lµ kh”ng ®ñ gi¸o viªn vÒ c¸c m”n nªn ®èi víi mét sè m”n thiÕu gi¸o viªn. Nhµ tr­êng ph¶i lùa chän nh÷ng gi¸o viªn cã n¨ng lùc tr¸i ban ®Ó gi¶ng d¹y( kÕt qu¶ ®· cã 5 HSG huyÖn, 3 HSG tØnh c¸c m”n GV “n tr¸i ban).

– Trong n¨m häc 2007-2008 nhµ tr­êng ®· cã phßng häc tin häc tõ nguån x· héi ho¸ gi¸o dôc . ång thêi nèi m¹ng Lan( néi bé). Nèi m¹ng Internet ®Ó truy cËp c¸c bµi gi¶ng, c¸c ®Ò thi vµ tµi liÖu tham kh¶o..

Các Biện Pháp Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Sinh

Kế Hoạch Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi

Mẫu Kế Hoạch Bồi Dưỡng Phụ Đạo Học Sinh

Một Số Kinh Nghiệm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn Lớp 9 Ở Trường Ptdt Nội Trú Eakar

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn Bậc Thcs

Cập nhật thông tin chi tiết về Các Biện Pháp Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Của Trường Nói Chung Và Môn Sinh Nói Riêng trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2431 / Xu hướng 2521 / Tổng 2611 thumb
🌟 Home
🌟 Top