Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in taqyeem_review_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in taqyeem_get_reviews là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in taqyeem_types_get_reviews là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads125_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads120_90_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads120_60_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads120_600_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads120_240_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads160_600_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads300_600_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads250_250_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads300_100_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads300_250_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_video_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_posts_list là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_login_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_google_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_widget_tabs là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_flickr_photos là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_author_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in author_post_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_social_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_search là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_slider là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in TIE_WeatherWidget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_youtube_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_Latest_Tweets là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_timeline_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_facebook_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_categort_posts là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_news_pic là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_text_html là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_feedburner_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_soundcloud là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_author_custom là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_Author_Bio là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_authors_posts là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_comments_avatar là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in arqam_lite_counter_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956
Thay thân đốt sống thắt lưng do u đường mở bụng – Phẫu Thuật Thần Kinh, Cột Sống, Sọ Não, Thoát Vị Đĩa Đệm
Home / Case Lâm sàng hữu ích / Thay thân đốt sống thắt lưng do u đường mở bụng

Thay thân đốt sống thắt lưng do u đường mở bụng

Bệnh nhân nữ 25 tuổi đã được chẩn đoán chèn ép tuỷ cách 3 tháng, được mổ cố định cột sống và giải phóng chèn ép thần kinh. Sau mổ bệnh nhân đã có tiến triển tốt, đi lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên sau mổ 2 tháng bệnh nhân bắt đầu thấy đau nhiều vùng thắt lưng, đi lại vận động đau nhiều hơn và đau lan xuống chân phải từ lưng xuống đùi, mặt ngoài cẳng chân và mắt cá ngoài, bệnh nhân không thể đứng lâu quá 10 phút

Bệnh nhân đến khám lại thì các bác sĩ xác định đã chèn ép rễ thần kinh và cho chụp phim kiểm tra. Trên phim cắt lớp cột sống và cộng hưởng từ xác định khối u thân đốt sống đã xâm lấn hết đốt sống thắt lưng 5 ( đốt sống thắt lưng cuối cùng to nhất)tmct1tmct2tm1tm3

Hình ảnh u thân đốt sống L5 trên phim cắt lớp và phim cộng hưởng từ

Nhận định đây là trường hợp rất khó, chỉ có thể tiếp cận khối u mặt trước đường mở bụng ngoài phúc mạc. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn do ngay phía trước là động mạch và tĩnh mạch chủ bụng và chia ra hai đôi động tĩnh mạch chủ chậu, tĩnh mạch rất mỏng nếu gây tổn thương hoặc huyết khối bệnh nhân tắc mạch sẽ mất cả hai chân của người bệnh (đã có biến chứng này xảy ra rồi). Bệnh nhân được tiến hành  phẫu thuật, trong mổ bó mạch được bộc lộ và bảo vệ. Dùng  khoan mài chuyên dụng tốc độc cao lấy toàn bộ thân L5 từ hai bên kết hợp với sử dụng kính vi phẫu trong mổ lấy toàn bộ khối u và giải phóng đến ống sống và các rễ thần kinh

Screen Shot 2016-06-19 at 1.21.10 PMimage-0.02.01.32cab5aaf79c23e494f67aa17f73471f5709f8e948ae63a3603890c928c0225d-V

Hình ảnh thay thân đốt sống nhân tạo trong mổ và kiểm tra trong mổ bằng máy

Sau khi được lấy bỏ toàn bộ khối u, thân đốt sống và hai đĩa đệm trên và dưới liền kề, bệnh nhân được thay đốt sống nhân tạo có thể tăng kích thước và cố định và hai thân đốt trên và dưới. Kiểm tra vị trí của thân đốt nhân tạo trong mổ bằng máy huỳnh quang tăng sáng trong mổ.
Sau 5 ngày bệnh nhân đã đi lại được bình thường, không còn triệu chứng chèn ép như của những lần trước. Một tuần sau mổ bệnh nhân được chụp phim kiểm tra trước khi ra viện.

IMG_0379

Hình ảnh chụp phim x quang sau mổ khi bệnh nhân ra viện

Sau một tháng khám lại, bệnh nhân đã đi làm lại được bình thường, không còn dấu hiệu đau lưng hay chèn ép thần kinh. Chụp cộng hưởng từ kiểm tra: không còn hình ảnh khối u. Không có hiện tượng tái phát u

sm1sm2

Hình ảnh cộng hưởng từ sau mổ 1 tháng

Lưu ý: Hiện nay với nhiều trang thiết bị hiện đại trong mổ như: kính vi phẫu, khoan mài kim cương tốc độ cao, máy cảnh báo xung đột thần kinh, máy định vị…và đặc biệt với việc hoàn thiện kỹ thuật thay thân đốt sống do u thân đốt sống hoặc ung thư di căn đến cột sống mà rất nhiều trường hợp bệnh nhân được can thiệp sớm và kịp thời. Bệnh nhân khi được chẩn đoán là u thân đốt sống nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa ngay để có phương án điều trị kịp thời và hiệu quả

Nguyễn Vũ

 

Về Nguyen Vu

Check Also

U tuỷ cổ cao dễ nhầm với các bệnh thoái hoá cột sống cổ khác

Bệnh nhân nam, 58 tuổi có biểu hiện đau mỏi cổ nhiều năm, thỉnh thoảng ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *