Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in taqyeem_review_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in taqyeem_get_reviews là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in taqyeem_types_get_reviews là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads125_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads120_90_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads120_60_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads120_600_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads120_240_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads160_600_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads300_600_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads250_250_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads300_100_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads300_250_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_video_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_posts_list là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_login_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_google_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_widget_tabs là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_flickr_photos là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_author_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in author_post_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_social_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_search là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_slider là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in TIE_WeatherWidget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_youtube_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_Latest_Tweets là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_timeline_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_facebook_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_categort_posts là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_news_pic là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_text_html là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_feedburner_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_soundcloud là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_author_custom là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_Author_Bio là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_authors_posts là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_comments_avatar là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in arqam_lite_counter_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956
GIỚI THIỆU TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN VŨ – Phẫu Thuật Thần Kinh, Cột Sống, Sọ Não, Thoát Vị Đĩa Đệm
Home / GIỚI THIỆU TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN VŨ

GIỚI THIỆU TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN VŨ

Họ và tên: NGUYỄN VŨ                                Giới tính: Nam

Những đơn vị đã công tác:

Giảng viên Bộ môn Ngoại, Đại học Y Hà Nội

Nguyên Phẫu thuật viên Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Việt Đức

Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh cột sống và chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Điện thoại: 0868.368.369 – 0936182005

Email: nguyenvu@hmu.edu.vn/nguyenvucotsong@gmail.com

www.phauthuatcotsong.com

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

A/ Đào tạo chính quy

1. Đào tạo đại học tại Đại học Y Hà Nội:

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp: “Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thắt lưng cùng tại Bệnh viện Việt Đức”.

2. Đào tạo bác sỹ nội trú bệnh viện tại Đại học Y Hà Nội:

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng do khuyết eo

3. Đào tạo Tiến sĩ Trường Đại học Y Hà Nội

Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật bệnh trượt đốt sống thắt lưng bằng phương pháp cố định cột sống qua cuống kết hợp hàn xương liên thân đốt

B/ Đào tạo tập huấn

 1. Đào tạo về phẫu thuật cột sống ít xâm lấn tại Singapore General Hospital, Singapore 2010
 2. Đào tạo về phẫu thuật vẹo cột sống và bắt vít cột sống qua da tại Drum Tower Hospital, China 2011
 3. Tham gia khóa đào tạo nâng cao của Liên đoàn phẫu thuật thần kinh thế giới 2011
 4. Đào tạo phẫu thuật cột sống cổ và cột sống ngực lối sau tại Chulalongkorn University, Thailand 2012
 5. Tham dự chương trình hội nghị Global Spine Congress, Hong Kong 2013
 6. Chương trình phẫu thuật ít xâm lấn cột sống cổ-thắt lưng tại Singapore 2014
 7. Hội nghị cột sống NASS, Bắc Mỹ 2013
 8. Chương trình nội soi cột sống Paris Pháp 2014
 9. Hội nghị cột sống Châu Âu, Lyon Pháp 2014
 10. Hội nghị cột sống Châu Âu 2015
 11. Hội nghị cột sống ít xâm lấn Úc 2016
 12. NASS Mỹ 2016
 13. AAOS 2017

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

Chủ nhiệm 02 đề tài khoa học cấp cơ sở :

 1. Kết quả điều trị xẹp đốt sống do loãng xương bằng phương pháp bơm xi măng không bóng qua da tạo hình thân đốt sống tại khoa Ngoại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
 2. Kết quả điều trị phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng bằng phương pháp cố định cột sống qua cuống kết hợp ghép xương liên thân đốt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Các công trình nghiên cứu đã công bố:

 1. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung, Dương Chạm Uyên (2004): ‘Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thắt lưng cùng tại Bệnh viện Việt Đức’.Y học thực hành số 7 (483), 60-62
 2. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2008): ‘Chẩn đoán và kết quả phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng do khuyết eo bằng cố định qua cuống kèm hàn xương sau bên tại Bệnh Viện việt Đức’. Y học thực hành số 635+636, 270-289.
 3. Hà Kim Trung, Nguyễn Vũ (2008): ‘Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vôi hóa dây chằng dọc sau cột sống cổ tại Bệnh viện Việt Đức’. Y học thực hành số 635+636, 238-249
 4. 4. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2009): ‘Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật của chèn ép tủy cổ do bệnh lý thoái hóa tại Bệnh viện Việt Đức’. Y học thực hành 692+693, 333-345
 5. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2010): ‘Chẩn đoán và kết quả phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng bằng cố định qua cuống kèm hàn xương liên thân đốt tại Bệnh viện Việt Đức. Y học thực hành 733+734, 377-383
 6. Nguyễn Vũ, Dương Đại Hà, Hà Kim Trung (2008) : ‘Bước đầu đánh giá việc sử dụng hệ thống định vị trong mổ cột sống tại Bệnh viện Việt Đức’. Báo cáo tại hội nghị khoa học hiệp hội TTTS Châu Á (ASCoN) lần thứ 7, 12/2008.
 7. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2008): ‘Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vôi hóa dây chằng dọc sau cột sống cổ tại Bệnh viện Việt Đức’. Báo cáo tại hội nghị khoa học hiệp hội TTTS Châu Á (ASCoN) lần thứ 7, 12/2008.
 8. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2011) : ‘ Bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị mất vững C1C2 tại khoa Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Đức ‘ Y học thực hành 779+780, 151-158
 9. Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2012) : ‘ Bước đầu đánh giá ứng dụng kỹ thuật cố định cột sống liên gai sau trong phẫu thuật giải ép rễ thần kinh ở những bệnh nhân chèn ép rễ kèm mất vững cột sống do thoái hóa vùng cột sống thắt lưng’ Y học thành phố Hồ Chí Minh 16/4, 321-326

10.  Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘Bước đầu đánh giá hiệu quả triển khai phẫu thuật thần kinh tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 6 tháng đầu năm 2013’ Y học thực hành 891+892, 160-162

11.  Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2013) : ‘ Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị chấn thương cột sống lưng-thắt lưng tại khoa Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Đức’ Y học thực hành 891+892, 163-166

12.  Nguyễn Vũ, Kiều Đình Hùng, Trần Quang Trung (2013) : ‘Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cố định cột sống liên bản sống bằng intraspine trong phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng kèm mất vững cột sống’, Y học thực hành 891+892, 167-170

13.  Kiều Đình Hùng, Cao Minh Thành, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘ Phẫu thuật nội soi qua xoang bướm điều trị u sọ hầu’ Y học thực hành 891+892, 171-173

14.  Nguyễn Vũ, Kiều Đình Hùng, Trần Quang Trung (2013) :’Bước đầu đánh giá kết quả điều trị trượt đốt sống thắt lưng bằng cố định cột sống qua cuống kết hợp ghép xương liên thân đốt’, Y học thực hành 891+892, 178-180

15.  Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘ Nghiên cứu kết quả điều trị phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học thực hành 891+892, 181-183

16.  Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘Đánh giá kết quả phẫu thuật u tế bào hình sao giảm biệt hóa tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học thực hành 891+892, 184-186

17.  Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘Đánh giá kết quả phẫu thuật u thần kinh đệm lan tòa bậc II tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học thực hành 891+892, 187-189

18.  Nguyễn Vũ, Hà Kim Trung (2013) : ‘Nhân 1 trường hợp trượt đốt sống thắt lưng mổ nhiều lần được theo dõi trong thời gian dài tại Bệnh viện Việt Đức’ Y học thực hành 891+892, 190-191

19.  Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘Đánh giá kết quả phẫu thuật u màng não tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học thực hành 896, 12-16

20.  Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘ Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị chấn thương cột sống lưng-thắt lưng tại khoa Ngoại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’, Y học thực hành 896, 43-46

21.  Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ, Trần Quang Trung (2013) : ‘ Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mạn tính tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học thực hành 896, 162-165

22.  Nguyễn Vũ, Kiều Đình Hùng (2014) : ‘Kết quả điều trị xẹp đốt sống do loãng xương bằng phương pháp bơm xi măng không bóng qua da tạo hình thân đốt sống tại khoa Ngoại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học TP.Hồ Chí Minh 18/6, 81-85

23.  Nguyễn Vũ, Kiều Đình Hùng (2014) : ‘Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật u tủy tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội’ Y học TP.Hồ Chí Minh 18/6, 86-90

 1. Nguyễn Vũ, Dương Đại Hà (2014) : ‘Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật chấn thương cột sống ngực-thắt lưng có liệt tuỷ tại khoa Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Đức’. Tạp chí y học Việt Nam 4 (1), 71-74

25 Nguyễn Vũ (2015): “Kết quả điều trị trượt đốt sống thắt lưng bằng cố định cột sống qua cuống kết hợp ghép xương liên thân đốt”. Y học thực hành số 6 (969), 120-122.

26 . Nguyễn Vũ (2015): “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh trượt đốt sống thắt lưng”. Y học thực hành số 6 (969), 160-163.

 

CÁC THÀNH TỰU THU ĐƯỢC

Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo

Bằng khen của Bộ Y Tế

Giấy khen của Hội sinh viên TP Hà Nội

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Bằng khen của UBND Tỉnh Lai Châu

Giấy khen của Sở Y tế Hà Nam, huyện Yên Mô-Ninh Bình

Bằng khen của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *